ชี้แจงความคืบหน้าสถานการณ์บริษัท

June 27, 2023

เรียนลูกค้าทุกท่าน

ตามที่ได้มีเอกสารชี้แจงต่อศาลสิงคโปร์ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 9 มิถุนายน 2566 และวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ตามลำดับนั้น บริษัทมีความประสงค์จะชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินการของบริษัท ดังต่อไปนี้


ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 บริษัทในเครือภายใต้การพักชำระหนี้ได้ยื่นขยายการพักชำระหนี้ต่อศาลสิงคโปร์จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 โดยผู้จัดการโครงสร้างหนี้บริษัท Kordamentha ได้นำส่งเอกสารดังกล่าวต่อเจ้าหนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งศาลสิงคโปร์จะพิจารณาการขยายการพักชำระหนี้ตามคำร้องขอภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566


โดยระหว่างการขยายการพักชำระหนี้ดังกล่าว บริษัทในเครือภายใต้การพักชำระหนี้สองบริษัทกล่าวคือ  Zipmex Asia และ Zipmex Singapore มีความประสงค์จะยื่นแผนการจัดโครงสร้างหนี้ใหม่ต่อเจ้าหนี้ แทนแผนจัดโครงสร้างหนี้เดิมที่ได้มีการบังคับใช้แล้ว ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องจัดแผนการจัดโครงสร้างหนี้ฉบับใหม่ดังกล่าว เนื่องจากบริษัทไม่สามารถที่จะดำเนินตามแผนการจัดโครงสร้างหนี้ฉบับเดิมได้อย่างสมบูรณ์ อันเกิดจากนักลงทุนรายเก่าถือว่าสัญญาการลงทุนฉบับเก่าไม่มีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ซึ่งภายใต้แผนการจัดโครงสร้างหนี้ฉบับใหม่นั้น ทรัพย์สินภายใต้บริษัทในเครือภายใต้การพักชำระหนี้จะถูกแจกจ่ายแก่เจ้าหนี้โดย Zipmex Asia และ Zipmex Singapore และมีแผนการดำเนินการแบ่งออกเป็นสองกรณีดังต่อไปนี้


1. กรณีทรัพย์สินที่สามารถทำการขายได้ทันที

  • หุ้นของบริษัท Zipmex Asia ในบริษัท Zipmex Company Limited และ Zipmex Indonesia จะถูกขายต่อแก่นักลงทุนรายใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาและได้มีการลงนามใน termsheet เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  • ทรัพย์สินที่ได้จากการติดตามเอาคืนจากบริษัท Celsius Network จะถูกนำขาย
  • ETH และ ZMT ที่บริษัทมีอยู่นั้นจะถูกนำขาย
  • ทรัพย์สินบริษัทในเครือภายใต้การพักชำระหนี้ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ จะถูกนำขาย

2. กรณีทรัพย์สินที่ยังไม่สามารถทำการขายได้ทันที

บริษัทถือเป็นหนึ่งในเจ้าหนี้ของบริษัท Babel Finance Group ซึ่งอยู่ระหว่างการพักชำระหนี้และจัดโครงสร้างหนี้ภายใต้ศาลสิงคโปร์ อย่างไรก็ดีขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนถึงระยะเวลาการได้รับสินทรัพย์คืนแต่อย่างใด

ทั้งนี้ภายใต้แผนการจัดโครงสร้างหนี้ฉบับใหม่นั้น เมื่อได้มีการแปลงทรัพย์สินที่สามารถขายได้ทันทีนั้น บริษัทมีความประสงค์จะคืนทรัพย์สินแก่เจ้าหนี้ภายในระยะเวลา 3-4 เดือนภายหลังจากที่การจัดโครงสร้างหนี้ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ และเมื่อได้รับทรัพย์สินที่ยังไม่สามารถทำการขายได้ทันที บริษัทจะคืนทรัพย์สินแก่เจ้าหนี้ในเวลาต่อมา

ภายใต้แผนการจัดโครงสร้างหนี้ฉบับใหม่นั้น เจ้าหนี้จะได้รับทรัพย์สินคืนในรูปแบบ USDC คิดเป็น 5.1% ของหนี้สินทั้งหมด ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการขายทรัพย์สินของ Zipmex Asia and Zipmex Singapore ออกไปทั้งหมดเจ้าหนี้จะได้รับทรัพย์สินคืนเพียงแค่ 1.64% เท่านั้น

อย่างไรก็ดีบริษัทขอขอบพระคุณทุกท่านถึงความเข้าใจและขอให้ท่านมั่นใจว่าบริษัทยังคงดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อคืนทรัพย์สินของทุกท่านให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด