ประกาศรายละเอียดการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ และความเสี่ยงของผู้ใช้บริการ

January 16, 2023

เพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินการ ซิปเม็กซ์ขอเรียนให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบถึงรายละเอียดการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ และแจ้งถึงความเสี่ยงของผู้ใช้บริการในการเก็บรักษาทรัพย์สินไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงวิธีบริหารความเสี่ยง โดยการดำเนินการเป็นไปตามหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กลต.กต.(ว) 70/2565 

การเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลไว้กับผู้ให้บริการอื่น

บริษัทฯ มีการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลไว้กับผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (third-party custodian) ดังต่อไปนี้ 

รายชื่อผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (third-party custodian)

ชื่อผู้ให้บริการ ประเทศหรือมลรัฐ ที่จดทะเบียนจัดตั้งการกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับ
ดูแลในประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง
เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ/ ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
Coinbase สหรัฐอเมริกา
Coinbase Custody เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ (fiduciary) ภายใต้วรรค 100 ของกฎหมายว่าด้วยการธนาคารแห่งรัฐนิวยอร์ก ทั้งยังเป็นผู้ให้บริการรับฝากทรัพย์สินที่มีคุณสมบัติภายใต้กฎข้อบังคับที่ 206(4)-2(d)(6) ของ พ.ร.บ. ผู้แนะนำการลงทุน ค.ศ. 1940 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าอีกด้วย

Regulator: New York Department of Financial Services (NYDFS)

License: Virtual Currency License / Limited Purpose Trust Charter 

To operate as a  custodian to offer custody services for virtual currency.
https://www.coinbase.com/custody/assets 
BitGo Trust Company, Inc.สหรัฐอเมริกาRegulator: State of South Dakota Division of Banking 

License: South Dakota Trust Charter for Public South Dakota Trust Company

To operate as a custodian purpose – built for storing digital assets
https://www.bitgo.com/ 

รายชื่อศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการเชื่อมต่อเพื่อให้บริการ

ในการประกอบธุรกิจประเภทนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัทฯ มีการเชื่อมต่อกับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น (sourced exchange) ดังต่อไปนี้ 

รายชื่อศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมต่อการซื้อขาย (sourced exchange)

ชื่อผู้ให้บริการ ประเทศหรือมลรัฐ ที่จดทะเบียนจัดตั้งการกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับ ดูแลในประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ/ ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
BinanceออสเตรเลียInvestbyBit Pty. Ltd. (ABN เลขที่ 98 621 652 579) (ชื่อทางการค้า “Binance Australia”) ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการศูนย์ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล (Digital Currency Exchange) ต่อศูนย์วิเคราะห์และรายงานธุรกรรมทางการเงินแห่งประเทศออสเตรเลีย (AUSTRAC) (ทะเบียนเลขที่ 100576141-001) การลงทะเบียนดังกล่าวทำให้ InvestbyBit Pty. Ltd. มีสิทธิ์ในการให้บริการศูนย์ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลhttps://www.binance.com/en 
Zipmex Pte. Ltd.สิงคโปร์Zipmex Pte. Ltd. ได้รับยกเว้นในการถือใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริการชำระเงิน ค.ศ. 2019 (ยกเว้นตามระยะเวลาที่กำหนด) ปัจจุบันได้ทำการยื่นคำร้องเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการให้บริการชำระเงินแบบดิจิทัลด้วยโทเคน (Digital Payment Token License) กับหน่วยงานกำกับดูแลตลาดเงินและตลาดทุนสิงคโปร์ (MAS) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกำลังรอการอนุมัติhttps://zipmex.com/ 

การเก็บรักษาทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ 

ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และการฝากเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ใช่เงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของลูกค้าที่ฝากไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลูกค้าอาจไม่ได้รับทรัพย์สินคืนจากผู้ประกอบธุรกิจครบทั้งจำนวนในทันที 

การประเมินความแข็งแกร่งของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  

ลูกค้าสามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้จากงบการเงิน และผลประกอบการของผู้ประกอบธุรกิจที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ ควรพิจารณาข้อมูลอื่น ๆ ประกอบการตัดสินใจใช้บริการด้วย เช่น คุณภาพของการให้บริการ และการจัดการข้อร้องเรียน เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยงของผู้ใช้บริการ 

ลูกค้าอาจบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล โดยอาจฝากสินทรัพย์ดิจิทัลไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในจำนวนเท่าที่เพียงพอต่อความประสงค์ในการทำธุรกรรม โดยในส่วนที่เหลือที่ไม่ได้ใช้ในการทำธุรกรรม ลูกค้าอาจเก็บไว้ในกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (wallet) ของตนเอง และก่อนดำเนินการโอนหรือทำธุรกรรม ลูกค้าควรศึกษาวิธีการใช้งาน wallet แต่ละประเภทและวิธีการเก็บรักษา private key หรือ password เป็นต้น