การเปิดรับฟังความคิดเห็น

October 05, 2020

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด ได้เปิดรับฟังความคิดเห็น (Hearing) จากลูกค้าเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านทางออนไลน์ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563

อย่างไรก็ตามหากลูกค้าท่านใดที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมหรืออยากรับฟังอีกครั้ง สามารถรับฟังรายละเอียดของการประชุมในวันและเวลาดังกล่าวได้ที่ https://youtu.be/HqKns1xhKaE

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถส่งความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวมายังบริษัทผ่านทางอีเมล [email protected] ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความคิดเห็นจากท่าน เพื่อพัฒนาธุรกิจให้มีความก้าวหน้า และเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป