การเปิดรับฟังความคิดเห็น

October 05, 2020

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด ได้เปิดรับฟังความคิดเห็น (Hearing) จากลูกค้าเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านทางออนไลน์ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563

อย่างไรก็ตามหากลูกค้าท่านใดที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมหรืออยากรับฟังอีกครั้ง สามารถรับฟังรายละเอียดของการประชุมในวันและเวลาดังกล่าวได้ที่ https://youtu.be/HqKns1xhKaE

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถส่งความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวมายังบริษัทผ่านทางอีเมล [email protected] ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความคิดเห็นจากท่าน เพื่อพัฒนาธุรกิจให้มีความก้าวหน้า และเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.