ประกาศสำคัญ การระดมทุนกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์

April 18, 2023

Important Announcement
Important Announcement ประกาศสำคัญ

สืบเนื่องจากการประกาศก่อนหน้าเกี่ยวกับความล่าช้าในการชำระเงินตามงวดของนักลงทุน Zipmex Asia ขอแจ้งความคืบหน้ากระบวนการการระดมทุน กล่าวคือ นักลงทุนได้ขอให้ Zipmex Asia ปรับเปลี่ยนข้อตกลงเกี่ยวกับจำนวนเงินการลงทุน อันส่งผลกระทบต่อแผนฟื้นฟูเดิมที่ได้รับการอนุมัติจากศาลสิงคโปร์ และในวันนี้ นักลงทุนดังกล่าวได้อ้างว่า สัญญาจองซื้อหุ้น (Share Subscription Agreement หรือ SSA) นั้นสิ้นสุดลงแล้ว และข้อตกลงภายใน SSA นั้นไม่มีผลผูกพันอีกต่อไป นอกจากนี้นักลงทุนยังได้ขอเงินทุนเพื่อการดำเนินการ (Working Capital) ที่ได้ลงทุนก่อนหน้านี้กลับคืน 

จากเหตุการณ์นี้ บริษัทอยู่ระหว่างขั้นตอนการเจรจากับนักลงทุนดังกล่าวเพื่อหาทางออกร่วมกัน

Zipmex Asia ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อกำหนดการเปิดให้บริการ Z Wallet อันเกิดจากทิศทางที่ไม่แน่ชัดของนักลงทุน โดยทางบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้เร่งเจรจากับนักลงทุนรายอื่นเพื่อประโยชน์อันสูงสุดแก่ลูกค้า

เหตุการณ์นี้ยังทำให้กระบวนการการระดมทุนจำเป็นต้องขยายระยะเวลาออกไป ทาง Zipmex Asia จึงตัดสินใจยื่นคำร้องต่อศาลสิงคโปร์ ขอขยายเวลาการพักชำระหนี้ไปอีกเป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งอยู่ระหว่างการรอผลวันพิจารณา ทั้งนี้ บริษัทขอใช้เวลาดังกล่าวในการแก้ไขปัญหาอย่างสุดความสามารถ เพื่อกลับมาเปิดให้บริการ Z Wallet

ท่านสามารถติดต่อฝ่าย Customer Support ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: [email protected]

LINE Official: @zipmex

Facebook: Zipmex Thailand