สารจาก CEO

July 26, 2022

เรียน ผู้ใช้บริการซิปเม็กซ์ทุกท่าน 

ก่อนอื่น ผมต้องขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างจริงใจสำหรับความอดทนและการสนับสนุนที่ดีต่อบริษัทฯ เสมอมาในระหว่างที่เรากำลังหาแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อผ่านพ้นปัญหานี้ไปด้วยกัน วันนี้ ผมจะมาชี้แจง 5 ประเด็นเพื่อให้ความกระจ่างกับทุกท่าน ดังนี้

ประเด็นที่ 1 – ความคืบหน้าด้านการลงทุน

  • จากประกาศเกี่ยวกับความคืบหน้าด้านการลงทุนเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ปัจจุบัน เราได้มีการลงนาม MOU เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหลังจากนี้ เราจะเริ่มกระบวนการตรวจสอบสถานะ หรือที่เรียกว่า Due Diligence ในลำดับต่อไป ทั้งนี้ เราจะแจ้งให้ทุกท่านทราบถึงสถานะการเจรจาและระยะเวลาเมื่อเราได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นภายหลังจากที่ข้อตกลงดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย

ประเด็นที่ 2 – การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ

  • ซิปเม็กซ์ ได้มีการชี้แจงสถานการณ์และความเคลื่อนไหวกับสำนักงาน  ก.ล.ต. อย่างต่อเนื่อง ทั้งโดยวาจาและลายลักษณ์อักษร รวมถึงยังได้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับทราบถึงความเคลื่อนไหวและความกังวลใจของลูกค้าในประเด็นต่างๆ และจะรวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงเพื่อคลายความกังวลให้แก่ลูกค้าได้โดยเร็ว

ประเด็นที่ 3 – คลายข้อกังวลของลูกค้า

  • เพื่อคลายความกังวลของทุกท่านและเพื่อแสดงความโปร่งใสในการแก้ไขสถานการณ์ ผมขอชี้แจงประเด็นต่าง ๆ จากคำถามที่ได้รับ ดังต่อไปนี้

ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง Zipmex, Babel Finance และ Celsius 

  • ซิปเม็กซ์ได้ทำการฝากสินทรัพย์ดิจิทัลไว้กับ Babel Finance และ Celsius ตั้งแต่เริ่มให้บริการ ZipUp+ จนเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา Celsius ระงับการถอนจากแพลตฟอร์มทันทีที่ทราบข่าว และทางซิปเม็กซ์ได้มีการติดต่อไปยัง Celsius เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตาม ซิปเม็กซ์ได้มีการพิจารณาแล้วว่า งบดุลของทางบริษัทฯ ในขณะนั้น สามารถรองรับการสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ ซิปเม็กซ์จึงน้อมรับภาระขาดทุนนี้ด้วยงบของทางบริษัทฯ เอง
  • ในกรณีของ Babel Finance ที่ได้มีการระงับการถอนนั้น เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น  ซิปเม็กซ์จึงได้มีการติดต่อไปยัง Babel Finance เป็นระยะ ๆ และได้ตัดสินใจที่จะดำเนินการทางกฎหมายกับทาง Babel Finance ต่อไป

ประเด็นที่ 4 – การให้บริการและอนาคตของ ZMT

  • เช่นเดียวกับสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ มูลค่าของเหรียญ ZMT ได้รับผลกระทบจากหลากหลายปัจจัย รวมถึงสภาวะของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน
  • ZMT ในฐานะ Native Token ของซิปเม็กซ์ยังคงมี use case เกิดขึ้นเรื่อย ๆ ผ่านแผนพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการใช้งาน ZMT เช่น ZipWorld และ Zipmex Card ที่ในปัจจุบันเปิดให้บริการในประเทศสิงค์โปร์
  • ขณะนี้ เรามีการนำเหรียญหลายเหรียญกลับขึ้นมาบนกระดาน เพื่อเปิดให้ซื้อขายได้ตามปกติ และยังได้อนุมัติให้มีการถอนผ่าน Trade Wallet ได้ดังเดิม ผมขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่าบริการ และสินทรัพย์ใน Trade Wallet ยังใช้งานได้ตามปกติ 

ประเด็นที่ 5 การเร่งจัดทำศูนย์ให้บริการ Hotline 

  • ขณะนี้ เราอยู่ระหว่างการเร่งจัดทำศูนย์ให้บริการ Hotline เพื่อให้การสนับสนุนและช่วยเหลือลูกค้าทุกท่าน โดยคาดว่าจะพร้อมให้บริการภายในสัปดาห์นี้ โดยวันและเวลาที่เราจะให้บริการนั้น จะประกาศให้ทุกท่านทราบในช่องทางต่าง ๆ ของบริษัทฯ ต่อไป 

ผม และทีมงานทุกคนขอขอบคุณทุกท่านสำหรับกำลังใจ และการสนับสนุนที่ดีตลอดมา ผมและบริษัทฯ กำลังเร่งดำเนินการเพื่อเปิดให้บริการ ZWallet อย่างเร็วที่สุด โดยจะมีการรายงานสถานการณ์ให้ทุกท่านทราบอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการดำเนินการคดีตามกฎหมายกับ Babel Finance และ Celsius รวมถึงแผนเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทฯ 

ด้วยความเคารพ

ดร.เอกลาภ (แบงค์) ยิ้มวิไล

CEO และ Co-founder, Zipmex Thailand