คำชี้แจงอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการยื่นขอพักชำระหนี้

July 28, 2022

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า การยื่นขอพักชำระหนี้ (global moratorium relief) ต่อศาลในประเทศสิงคโปร์ เป็นการดำเนินการโดย Zipmex Asia Pte. Ltd (บริษัทแม่ของบริษัทฯ ในประเทศสิงคโปร์) และบริษัทในเครือในต่างประเทศรวมถึงบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์ รวมไปถึงเพื่อให้ Zipmex Asia และบริษัทในเครือต่าง ๆ รวมถึงบริษัทฯ ยังคงสามารถดำเนินการเจรจาทางธุรกิจและบรรลุกระบวนการการเข้าลงทุนในกลุ่มบริษัทโดยนักลงทุนหรือบุคคลภายนอกได้โดยไม่มีอุปสรรคหรือเหตุขัดข้องใด ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่กลุ่มบริษัทจะดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้

ทั้งนี้ กระบวนการยื่นขอพักชำระหนี้ดังกล่าวมิใช่กระบวนการยื่นคำขอล้มละลาย แต่เป็นการขอพักชำระหนี้ชั่วคราวภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ส่วนผลกระทบทางกฎหมายหรือมาตรการการควบคุมต่อบริษัทฯ นั้น จะต้องพิจารณาและเป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนภายใต้กฎหมายไทย ซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจของศาลไทย

สำหรับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยนั้น บริษัทฯ จะยังคงให้บริการแก่ลูกค้าตามปกติ ยกเว้นบริการที่เกี่ยวข้องกับ Z Wallet ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบก่อนหน้านี้แล้ว บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ ยังคงให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ในประเทศไทยด้วยดีมาโดยตลอด โดยบริษัทฯ จะแจ้งสถานการณ์ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ Z Wallet และความคืบหน้าต่าง ๆ ให้บรรดา Zipsters รับทราบอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ

บริษัทฯ และบริษัทในเครือทั้งหมด ยังคงมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหา และสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและนักลงทุน ซึ่งในขณะนี้ บริษัทฯ มีความคืบหน้าที่ดีจากการเจรจากับนักลงทุนหลายราย และบริษัทฯ หวังว่ากลยุทธ์ดังกล่าว จะช่วยผลักดันให้สถานการณ์ของซิปเม็กซ์เป็นไปในเชิงบวกมากขึ้น

หมายเหตุ : การที่ผู้ใช้บริการ Zipup + ไม่ได้เข้าร่วมประชุม case conference ในวันที่ 29/7/65 จะไม่ทำให้ผู้ใช้บริการเสียประโยชน์ เนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นการบริหารจัดการก่อนชั้นศาล

โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://zipmex.com/th/en/moratorium-20220727/

ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่

Email: [email protected]
LINE Official: @zipmex
Facebook: Zipmex Thailand

*การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุน ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจและศึกษาข้อมูล รวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ศึกษาข้อมูลได้ที่ https://zipmex.com/th/