ชี้แจ้งความคืบหน้าการยื่นขยายพักชำระหนี้

July 04, 2023

เรียนลูกค้าทุกท่าน

ตามที่ได้มีการพิจารณาคดี HC/SUMs 1868 ถึง 1872 ปี 2566 วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ศาลสิงคโปร์มีคำสั่งอนุญาตให้มีการขยายการพักชำระหนี้เป็นเวลา 6 อาทิตย์ต่อบริษัทแต่ละบริษัทในเครือภายใต้การพักชำระหนี้

โดยในระหว่างเวลาดังกล่าว บริษัท Zipmex  มีกำหนดการดังต่อไปนี้

วันที่กำหนดการ

7 กรกฎาคม 2566
(1 อาทิตย์ ภายหลังจากที่ศาลสิงคโปร์มีคำสั่งอนุญาต)
• จัดให้มีการให้ข้อมูลผ่าน FAQ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่านหน้า Website ของบริษัท
• จัดให้มีการสื่อสารผ่านกลุ่ม LINE official และ Telegram

อนึ่ง บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือลบบัญชีใด ๆ ออกจากกลุ่ม LINE official และ Telegram อย่างไม่ชักช้า หากบัญชีดังกล่าวมีพฤฒิการณ์อันมิพึงประสงค์ต่อคอมมูนิตี้ อันรวมไปถึงการกระทำที่มีการขู่ใช้กำลัง ก่อให้เกิดอันตราย หรือพฤฒิกรรมอันไม่พึงประสงค์อื่น ๆ ดังที่ได้เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้

21 กรกฎาคม 2566
(3 อาทิตย์ ภายหลังจากที่ศาลสิงคโปร์มีคำสั่งอนุญาต)
บริษัท Zipmex Asia และ Zipmex Singapore ประสงค์ที่จะยื่น applications for leave ต่อศาลสิงคโปร์ เพื่อนัดประชุมเจ้าหนี้ภายใต้ Section 210(1) ตามกฎหมาย Singapore Companies 1967
11 สิงหาคม 2566
(6 อาทิตย์ ภายหลังจากที่ศาลสิงคโปร์มีคำสั่งอนุญาต)
การขยายการพักชำระหนี้สิ้นสุดลง

บริษัท Zipmex  จะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งถึงความคืบหน้าต่าง ๆ ตลอดจนส่งเอกสารที่ได้ยื่นต่อศาลสิงคโปร์ถึงลูกค้าและเจ้าหนี้ทุกท่านในลำดับต่อไป

ขอขอบพระคุณที่ได้ให้ความไว้วางใจแก่บริษัทเสมอมา