ชี้แจ้งความคืบหน้าการยื่นขยายพักชำระหนี้

August 14, 2023

วันที่ 14 สิงหาคม 2566

แจ้งความคืบหน้าการขอยื่นพักชำระหนี้และเอกสารการจัดประชุมการจัดโครงสร้างหนี้

โปรดทราบว่าบริษัท  Zipmex Asia Pte Ltd และ Zipmex Pte Ltd ได้ยื่นคำให้การเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุน HC/OAs 757 and 758 of 2023 เอกสารดังกล่าวได้ถูกจัดส่งให้แก่เจ้าหนี้โดยผู้จัดโครงสร้างหนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว