ความคืบหน้าเรื่องการยื่นคำขอพักชำระหนี้

April 21, 2023

21 เมษายน 2566

ความคืบหน้าเรื่องการยื่นคำขอพักชำระหนี้

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ศาลสิงคโปร์ได้มีการรับฟังการขอขยายเวลาการพักชำระหนี้ของบริษัทในกลุ่มซิปเม็กซ์

โดยหลังจากที่ปรึกษาด้านกฎหมายของกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ได้ให้การนั้น ศาลสิงคโปร์ได้มีคำสั่งดังต่อไปนี้:  

  • การขอขยายเวลาการพักชำระหนี้ได้มีการอนุมัติทั้ง 5 บริษัทโดยให้มีผลไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
  • Zipmex Asia ต้องตอบข้อซักถามของลูกค้าโดยตรง และแจ้งความคืบหน้าต่อศาลสิงคโปร์เกี่ยวกับการตอบคำถามต่อลูกค้าดังกล่าวภายในวันที่ 28 เมษายน 2566
  • ยื่นบัญชีการจัดการรายเดือนของซิปเม็กซ์สำหรับเดือนมีนาคมและเมษายน 2566 ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566
  • แจ้งความคืบหน้าให้แก่เจ้าหนี้เป็นระยะทางอีเมลและประกาศทุกๆ 21 วันนับจากวันนี้เป็นต้นไป

ศาลสิงคโปร์ยังสั่งให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์เขียนจดหมายถึงที่ปรึกษาด้านกฎหมายของนักลงทุนเพื่อแจ้งให้ทราบว่าศาลสิงคโปร์อาจจะยกเลิกการปิดผนึกเกี่ยวกับตัวตนของนักลงทุนและข้อมูลอื่นๆ โดยศาลสิงคโปร์กำหนดให้นักลงทุนแจ้งต่อศาลภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 หากนักลงทุนมีความประสงค์ที่จะแย้งคำสั่งดังกล่าวและรักษาคำสั่งปิดผนึกไว้

บริษัทอยู่ระหว่างการนำชุดเอกสารคำสั่งศาลสิงคโปร์ออกมาและจะเผยแพร่ตามความเหมาะสม

หากมีความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบในลำดับต่อไป กรุณาติดตามประกาศจากเราอย่างใกล้ชิด

ขอขอบพระคุณทุกท่าน

ท่านสามารถติดต่อฝ่าย Customer Support ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: [email protected]

LINE Official: @zipmex

Facebook: Zipmex Thailand