ความคืบหน้าเรื่องการยื่นคำขอพักชำระหนี้

December 24, 2022

23 ธันวาคม 2565

ความคืบหน้าเรื่องการยื่นคำขอพักชำระหนี้  

กลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์มีความยินดีที่จะแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับกระบวนการรับฟังคำร้อง HC/SUM 4450/2022 ในวันนี้ว่าศาลได้มีคำสั่ง (i) พิจารณาอนุมัติเงินกู้เพื่อการช่วยเหลือดำเนินการซึ่งนักลงทุนจะให้การสนับสนุน Zipmex Asia Pte Ltd โดยใช้หุ้นของ 2 บริษัทย่อยเป็นหลักประกันตามมาตรา 67(1)(c)(i) ของกฎหมายสิงคโปร์ว่าด้วยการล้มละลาย การปรับโครงสร้าง และการเลิกกิจการ ค.ศ. 2018 (“IRDA”) และ (ii) ให้มูลค่าคงเหลือใด ๆ ของการแปลงหลักประกันเป็นเงินสดจะได้รับการพิจารณาอนุมัติสถานะเร่งด่วนพิเศษตามมาตรา 67(1)(b) ของ IRDA

ศาลยังได้มีคำสั่งเพิ่มเติมภายหลังการพิจารณาคำร้อง HC/SUM 4504/2022 อีกฉบับ

โดยท่านจะสามารถดาวน์โหลดชุดเอกสารคำสั่งศาลได้เมื่อเราทำการรวบรวมเสร็จสิ้น

ขอขอบพระคุณทุกท่าน   

ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: [email protected]

LINE Official: @zipmex

Facebook: Zipmex Thailand