ความคืบหน้าเรื่องการยื่นคำขอพักชำระหนี้

December 24, 2022

23 ธันวาคม 2565

ความคืบหน้าเรื่องการยื่นคำขอพักชำระหนี้  

กลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์มีความยินดีที่จะแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับกระบวนการรับฟังคำร้อง HC/SUM 4450/2022 ในวันนี้ว่าศาลได้มีคำสั่ง (i) พิจารณาอนุมัติเงินกู้เพื่อการช่วยเหลือดำเนินการซึ่งนักลงทุนจะให้การสนับสนุน Zipmex Asia Pte Ltd โดยใช้หุ้นของ 2 บริษัทย่อยเป็นหลักประกันตามมาตรา 67(1)(c)(i) ของกฎหมายสิงคโปร์ว่าด้วยการล้มละลาย การปรับโครงสร้าง และการเลิกกิจการ ค.ศ. 2018 (“IRDA”) และ (ii) ให้มูลค่าคงเหลือใด ๆ ของการแปลงหลักประกันเป็นเงินสดจะได้รับการพิจารณาอนุมัติสถานะเร่งด่วนพิเศษตามมาตรา 67(1)(b) ของ IRDA

ศาลยังได้มีคำสั่งเพิ่มเติมภายหลังการพิจารณาคำร้อง HC/SUM 4504/2022 อีกฉบับ

โดยท่านจะสามารถดาวน์โหลดชุดเอกสารคำสั่งศาลได้เมื่อเราทำการรวบรวมเสร็จสิ้น

ขอขอบพระคุณทุกท่าน   

ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: [email protected]

LINE Official: @zipmex

Facebook: Zipmex Thailand

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.