ชี้แจ้งความคืบหน้าการยื่นขยายพักชำระหนี้

July 28, 2023

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

แจ้งความคืบหน้าการยื่นขยายระยะเวลาการขอพักชำระหนี้และการจัดประชุมโครงสร้างหนี้

ขอเรียนแจ้งเพื่อทราบว่าขณะนี้ กลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ทั้ง 5 บริษัท (“กลุ่มบริษัทยื่นขยายระยะเวลาพักชำระหนี้“) ได้มีการยื่นเอกสารเพื่อขอขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้ต่อศาลสิงคโปร์ (“เอกสารยื่นระยะเวลาการขอพักชำระหนี้”) กลุ่มบริษัทยื่นขยายระยะเวลาพักชำระหนี้ได้ขอยื่นขยายระยะเวลาการขอพักชำระหนี้ไปจนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566

โดยบริษัท 2 บริษัทภายใต้กลุ่มบริษัทยื่นขยายระยะเวลาพักชำระหนี้ กล่าวคือ Zipmex Asia Pte Ltd และ Zipmex Pte Ltd ได้ยื่นเอกสารขอออกจาก กลุ่มบริษัทยื่นขยายระยะเวลาพักชำระหนี้เพื่อจัดประชุมโครงสร้างหนี้อันรวมไปถึงการ พิจารณา การอนุมัติ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ แต่โครงสร้างหนี้ที่ได้เสนอมา

เอกสารดังกล่าวข้างต้นได้ถูกนำจัดส่งให้แก่เจ้าหนี้และผู้จัดโครงสร้างหนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว