ประกาศเพิ่มเอกสารสำหรับขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC)

September 30, 2021

จากประกาศล่าสุดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ZIPMEX ขอแจ้งปรับรูปแบบการยืนยันตัวตน (KYC) โดยการเพิ่มรายการเอกสารที่ต้องใช้ดำเนินการขั้นตอนยืนยันตัวตนสำหรับผู้ลงทะเบียนเปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

แบ่งตามประเภทบุคคลที่สมัครลงทะเบียนเปิดบัญชี ดังนี้

ประเภทที่ 1: บุคคลที่ถือสัญชาติไทย

  1. บัตรประจำตัวประชาชน (เอกสารเดิม)
  2. ทะเบียนบ้าน หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทางสัญชาติไทย

ประเภทที่ 2: บุคคลต่างชาติ

  1. หนังสือเดินทาง (เอกสารเดิม)
  2. ตราอนุญาตเข้าประเทศไทย ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) หรือ Smart VISA

หรือ ใบอนุญาตทำงานในประเทศ (Work Permit)

หรือ ทะเบียนบ้านเล่มปกสีเหลือง (ทร.13)

3. หนังสือรับรองแนบบัตรประชาชนนายจ้าง หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคล

หรือ เอกสารประจำตัวที่ออกโดยรัฐเจ้าของสัญชาติ

หรือ เอกสารการพิสูจน์ตัวตน SWIFT Authenticate หรือ Notary Public

หมายเหตุ:

*สามารถใช้รูปเอกสารตัวจริง หรือรูปถ่ายสำเนาของเอกสาร

**รูปที่อัปโหลดต้องชัด ข้อมูลครบถ้วน และเอกสารยังไม่หมดอายุ