แจ้งอัตราโบนัส ZipUp ใหม่! – มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2564

December 08, 2020

เรียน ผู้ใช้งานซิปเม็กซ์

แจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราโบนัส ZipUp ตามตารางที่แนบ โดยอัตราโบนัสใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ZipCrew – ผู้ใช้งานซิปเม็กซ์ที่ซื้อ และฝาก 20,000 ZMT ไว้ในบัญชีฝากประจำ (stake) จะได้รับอัตราโบนัส ZipUp ที่สูงขึ้น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ZMT ได้ที่นี่