ประกาศสำคัญ

September 07, 2022

ตามที่ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด ได้รับหนังสือจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในวันที่ 2 กันยายน 2565 ที่ขอให้นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับรายการโอน หรือถอนสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น ขณะนี้บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด กำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการรวบรวมเอกสาร ทั้งที่เป็นข้อมูลของบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด และบริษัท Zipmex Pte. Ltd. ที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. 

ทั้งนี้ ในการเปิดเผยของข้อมูลใด ๆ ของ บริษัท Zipmex Pte. Ltd. จำเป็นต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างสมบูรณ์ ขอให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจว่า บริษัทฯ จะดำเนินการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และผู้ใช้บริการทุกราย

ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: [email protected]

LINE Official: @zipmex 

Facebook: Zipmex Thailand

*สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ศึกษาข้อมูลได้ที่ https://zipmex.com/th/