แจ้งเตือนเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ ส่งต่อ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

August 18, 2022

เรียน ลูกค้าบริษัทซิปเม็กซ์ทุกท่าน

ตามที่บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้ยื่นคำขอพักชำระหนี้ต่อศาลในประเทศสิงคโปร์ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าบริษัทฯ บางท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าฯ”) ต่อศาลในประเทศสิงคโปร์ เพื่อประกอบการพิจารณาคำขอพักชำระหนี้ของกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของศาลสิงคโปร์ อาทิ การเปิดเผยรายชื่อเจ้าหนี้บางท่านของบริษัทฯ ที่มียอดลงทุนในแพลตฟอร์มมากที่สุด ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนยอดเงินลงทุน และข้อมูลอื่นๆ ที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลได้ เป็นต้น

บริษัทฯ ขอเรียนว่า ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าฯ ของบริษัทฯ ในกระบวนการขอพักชำระหนี้ต่อศาลสิงค์โปร์ นั้น บริษัทฯ ได้ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าฯ ต่อศาลสิงคโปร์อย่างจำกัดและเพียงเท่าที่จำเป็นต้องแจ้งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของศาลสิงคโปร์เท่านั้น รวมถึงได้จำกัดบุคคลภายนอกที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวไว้อย่างเคร่งครัด และเป็นไปโดยชอบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) แล้ว ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าไม่เคยเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าฯ ที่ได้นำส่งต่อศาลดังกล่าวให้บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องทราบ และได้ดำเนินนโยบายเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าบริษัทฯ ทุกท่านอย่างเหมาะสมและเป็นไปโดยชอบตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเสมอมา

บริษัทฯ จึงขอประกาศแจ้งให้ท่านทราบและตระหนักว่า การเก็บรวบรวม การใช้ การส่งต่อ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าฯ ที่ได้ยื่นต่อศาลประเทศสิงคโปร์ดังกล่าวต่อไปโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และอาจส่งผลให้ท่านต้องรับผิดต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นการส่วนตัวตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้ได้

บริษัทฯ จึงกราบเรียนมาเพื่อขอให้ท่านไม่เก็บรวบรวม ใช้ ส่งต่อ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าบริษัทฯ ที่ท่านอาจได้รับมา เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด

หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อที่ฝ่าย Customer Support ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ที่

Email: [email protected]

LINE Official: @zipmex

Facebook: Zipmex Thailand