อัปเดตเกี่ยวกับข้อตกลงส่วนบุคคล

December 29, 2022

Update_ZWallet_Agreements

ซิปเม็กซ์ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลบางประการในข้อตกลงส่วนบุคคลและแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงกำหนดเวลาใหม่ โดยบริษัทได้ขยายกำหนดเวลาไปจนถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 23.59 น. (UTC+8) ของประเทศสิงคโปร์ สำหรับการลงนามในข้อตกลงส่วนบุคคลซึ่งจะนำไปสู่การเข้าถึงสินทรัพย์ใน Z Wallet ของท่านได้

ซิปเม็กซ์กำลังอยู่ระหว่างกระบวนการปรับโครงสร้างบริษัทภายใต้การควบคุมของศาลในประเทศสิงคโปร์ ที่เรียกว่า “แผนการจัดการ” (Scheme of Arrangement)

และเพื่อเป็นกระบวนการหนึ่งในการกลับมาเปิดให้บริการเข้าถึง Z Wallet และคืนสินทรัพย์ให้ลูกค้าทุกท่านได้ 100% ทาง ซิปเม็กซ์ พีทีอี แอลทีดี (Zipmex Pte Ltd.) (“ซิปเม็กซ์”) จึงขอเรียนเชิญบรรดาเจ้าหนี้ให้เข้าทำร่วมข้อตกลงส่วนบุคคล (private agreement) กับ ซิปเม็กซ์ โดยข้อตกลงดังกล่าวจะไม่กระทบต่อผลประโยชน์ใด ๆ ของเจ้าหนี้ที่จะมีภายใต้แผนการจัดการ (scheme of arrangement) ที่จะมีขึ้นในภายหลัง

ทั้งนี้ เราได้ทำการปรับแก้เงื่อนไขบางประการจากในต้นฉบับที่ได้ส่งให้ท่านทางอีเมลเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ​​โดยเป็นไปด้วยความสุจริตและประสงค์ว่าจะสามารถให้ความกระจ่างชัดแก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น

หากท่านได้ลงนามในข้อตกลงส่วนบุคคลฉบับก่อนไปแล้วข้อกำหนดในข้อตกลงส่วนบุคคลฉบับแก้ไขนั้นมีสาระสำคัญคล้ายกับข้อตกลงส่วนบุคคลฉบับก่อน เราจึงแนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลงฉบับใหม่ หากท่านไม่มีข้อสงสัยประการใดและท่านยังคงมีความประสงค์จะเข้าทำข้อตกลงเช่นเดิม ท่านไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม – และท่านจะยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการโหวตแผนการจัดการซึ่งจะจัดขึ้นต่อไป

​หากท่านได้ลงนามในข้อตกลงส่วนบุคคลฉบับก่อนไปแล้วและมีความประสงค์ที่จะเพิกถอนการลงนามดังกล่าว โปรดพิจารณาถึงผลของการดำเนินการดังกล่าวโดยละเอียดรอบคอบตามที่เราได้อ้างถึงใน FAQ เราขอเชิญชวนให้ท่านอ่านข้อตกลงส่วนบุคคลฉบับแก้ไขและพิจารณาตัดสินใจจุดยืนของท่าน**

ท่านที่ยังไม่ได้ลงนามและมีความประสงค์ที่จะลงนามสามารถกระทำได้โดยคลิกที่ด้านล่างนี้

ขอเรียนให้ทราบว่าในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องหรือขัดแย้งระหว่างฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับภาษาไทยของข้อตกลงส่วนบุคคลนี้  ให้ยึดถือฉบับภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ

การขยายกำหนดเวลาสำหรับการลงนามทำให้ลูกค้ามีเวลามากขึ้นในการอ่านข้อมูลที่ทางบริษัทได้จัดทำมาให้ รวมถึงไทม์ไลน์แผนการคืนสินทรัพย์และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการจัดการใน FAQs*

โปรดทราบว่าการลงนามในข้อตกลงส่วนบุคคลนี้ไม่ได้เป็นมาตรการบังคับ แต่เป็นเพียงการเสนอทางเลือกให้แก่ท่านเพื่อที่ท่านจะไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมโหวตในแผนการจัดการ ลูกค้าที่ไม่ได้ลงนามในข้อตกลงส่วนบุคคลจะยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการโหวตแผนการจัดการหากท่านได้แสดงความประสงค์ที่จะดำเนินการดังกล่าวให้บริษัททราบ

โปรดทราบว่าเอกสารและเงื่อนไขของแผนการจัดการฉบับสมบูรณ์จะเหมือนกันกับที่ได้เสนอไปในข้อตกลงส่วนบุคคลหากแผนการจัดการได้รับความเห็นชอบตามเกณฑ์จำนวนขั้นต่ำของเจ้าหนี้และได้รับการอนุมัติจากศาลสิงคโปร์ เงื่อนไขของแผนการจัดการจะมีผลผูกพันต่อเจ้าหนี้ทุกราย ไม่ว่าเจ้าหนี้ผู้นั้นจะลงคะแนนเพื่อ “เห็นชอบ” หรือ “คัดค้าน” หรือเข้าร่วมในแผนการจัดการหรือไม่ก็ตาม**

**สำหรับท่านที่ได้ลงนามในข้อตกลงส่วนบุคคลไปแล้วและประสงค์จะยกเลิก ท่านสามารถกระทำได้ที่นี

โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลทั้งหมดอย่างระมัดระวังและท่านสามารถติดต่อหาเราได้หากต้องการข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติม

**หมายเหตุ:

เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย การกลับมาให้บริการ Z Wallet จะมีผลนับจากหรือประมาณช่วงต้นเดือนเมษายน 2566 โดยจะไม่มีผลในทันที และจะขึ้นอยู่กับผลสรุปของแผนการการจัดการและความสำเร็จของธุรกรรมการเข้าลงทุน

คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้