รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับคำขอพักชำระหนี้

August 17, 2022

วันที่ 17 สิงหาคม 2565

เรียน  ลูกค้าซิปเม็กซ์ทุกท่าน

รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับคำขอพักชำระหนี้ในประเทศสิงคโปร์

Morgan Lewis Stamford LLC ทนายความของเรา ได้แจ้งให้เราทราบว่า ในวันนี้ ศาลประเทศสิงคโปร์ได้เผยแพร่ข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับเหตุผลที่ศาลใช้พิจารณาตัดสินใจในการพิจารณาคำขอพักชำระหนี้เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 โดยท่านสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้ที่ [2022] SGHC 196 (elitigation.sg) เพื่อเป็นข้อมูลและประกอบการพิจารณาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: [email protected]

LINE Official: @zipmex

Facebook: Zipmex Thailand

*การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุน ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจและศึกษาข้อมูล รวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ศึกษาข้อมูลได้ที่ https://zipmex.com/th/