ความคืบหน้าเรื่องการยื่นคำขอพักชำระหนี้

August 04, 2022

เรียน ลูกค้าของซิปเม็กซ์ทุกท่าน

ความคืบหน้าเรื่องการยื่นคำขอพักชำระหนี้ที่ประเทศสิงคโปร์

ตามที่ซิปเม็กซ์ได้มีประกาศเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 และวันที่ 1 สิงหาคม 2565 นั้น

ศาลสิงคโปร์ได้มีคำสั่งเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการพิจารณาคำขอ โดยศาลสิงคโปร์มีคำสั่งให้บุคคลใดก็ตามที่อาจได้รับผลกระทบจากคำสั่งของศาลจากการยื่นคำขอพักชำระหนี้ใด ๆ รวมถึงผู้ที่ต้องการเข้าร่วมการพิจารณา จะต้องลงทะเบียนกับทนายความของกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ คือ Morgan Lewis Stamford LLC ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลาสิงคโปร์ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้อีเมลของท่านตกหล่น โปรดระบุหัวข้อเรื่องในอีเมลให้ชัดเจนว่า ท่านประสงค์จะเข้าร่วมกระบวนพิจารณา 

กรุณาส่งอีเมลไปยังอีเมลของ Morgan Lewis Stamford LLC ที่ [email protected]

ข้อมูลการลงทะเบียนจะต้องประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

  1. อีเมล
  2. ชื่อและนามสกุล กรณีบุคคลธรรมดา 
  3. ชื่อนิติบุคคลหรือองค์กร กรณีนิติบุคคลหรือองค์กร

นอกจากนี้ ศาลสิงคโปร์มีคำสั่งให้ผู้ลงทะเบียนต้องเข้าสู่ระบบ โดยใช้บัญชี Zoom ภายในหนึ่งชั่วโมงก่อนการกระบวนพิจารณาจะเริ่มขึ้น และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมชี้แจงต่อศาลหรือเปิดกล้อง จนกว่าและเว้นแต่ศาลจะอนุญาตคำขอของผู้เข้าร่วมที่ส่งมาในช่อง “chat” พร้อมด้วยสรุปสิ่งที่ผู้เข้าร่วมประสงค์จะชี้แจงกับศาล

ศาลจะมีการใช้เทคโนโลยีลายน้ำ (watermarking technology) สำหรับการพิจารณาผ่านระบบ Zoom นี้ และห้ามมิให้บันทึกหรือเผยแพร่วิดีโอ/เสียงของการพิจารณานี้โดยไม่ได้รับอนุญาต การกระทำดังกล่าวอาจนำไปสู่กระบวนการสอบสวนอย่างละเอียด ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านมีความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญา

ศาลสิงคโปร์ได้เผยแพร่สรุปข้อเรียกร้องและคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับกระบวนการพักชำระหนี้ โดยเอกสารดังกล่าวได้รวมอยู่ในเอกสารจากศาลที่สามารถดาวน์โหลดได้จาก Dropbox และขอแนะนำให้ลูกค้าอ่านคำอธิบายของศาลเกี่ยวกับกรณีนี้ด้วย นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเข้าดูบันทึกข้อมูลที่ออกโดยศาลดังกล่าวได้ โดยจะมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของศาลสิงคโปร์ตั้งแต่เวลา 15.00 น. (เวลาสิงคโปร์) ของวันนี้ (4 สิงหาคม 2565)

ท่านสามารถดาวน์โหลดสำเนาเอกสารจากศาลได้จากลิงก์ Dropbox ดังนี้ 

https://www.dropbox.com/s/9vj5zgybf4of3lo/22%20August%202022.zip?dl=0

หากท่านได้ดำเนินการยืนยันตัวตนเป็นผู้ใช้ Zipmex แล้ว ท่านจะสามารถเปิดดูคำแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรนี้ได้
ด้วยรหัสผ่านเดียวกันกับที่ให้ท่านไว้ก่อนหน้านี้ หากท่านยังไม่ได้ยืนยันบัญชีอีเมลของท่านในฐานะผู้ใช้ ลูกค้า หรือเจ้าหนี้ของกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ โปรดส่งอีเมลไปที่ [email protected]  เพื่อตรวจสอบยืนยันก่อน และท่านจะได้รับรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงเอกสารดังกล่าวหากท่านต้องการแสดงความประสงค์สนับสนุนการขอพักชำระหนี้ของกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ โปรดส่งอีเมลถึงทนายความของเราที่ [email protected]

บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านเทรดด้วยความระมัดระวัง ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: [email protected]

LINE Official: @zipmex

Facebook: Zipmex Thailand

*การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุน ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจและศึกษาข้อมูล รวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ศึกษาข้อมูลได้ที่ https://zipmex.com/th/