รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับคำขอพักชำระหนี้

August 01, 2022

เรียน Zipmex customer

รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับคำขอพักชำระหนี้ (Moratorium Applications) ในประเทศสิงคโปร์

อ้างถึงประกาศของบริษัทเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 และ 29 กรกฎาคม 2565

เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของศาล ทนายความที่ประเทศสิงคโปร์ของบริษัทได้ดำเนินการยื่นคำแถลงการณ์ (affidavit) ฉบับที่ 2 ของนายมาคัส ลิม (ผู้บริหารสูงสุด (CEO) ของกลุ่มบริษัท) ต่อศาลสิงคโปร์แล้วในวันนี้ นอกจากนี้ นายมาคัส ลิมยังได้ดำเนินการให้มีการรับรองร่างแถลงการณ์ฉบับก่อนหน้านี้ รวมทั้งได้ยื่นแถลงการณ์ดังกล่าวต่อศาลในวันนี้เช่นกัน

สำเนาคำแถลงการณ์ทั้ง 6 ฉบับซึ่งได้ยื่นต่อศาลในวันนี้ได้ถูกนำไปใส่ไว้ใน Dropbox โดยเจ้าหนี้ที่ผ่านการพิสูจน์ตัวตนแล้วสามารถเข้าไปดูเอกสารได้ที่ https://www.dropbox.com/s/0kebdqpo6nki0yu/1%20August.zip?dl=0

หากท่านเป็นเจ้าหนี้ซึ่งได้ผ่านการพิสูจน์ตัวตนตามกระบวนการที่ได้แจ้งไว้ในประกาศของบริษัทเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 แล้ว ท่านสามารถเปิดเอกสารคำแถลงการณ์โดยใช้รหัสผ่านเดิมที่ได้รับไปแล้วก่อนหน้านี้ แต่หากท่านยังไม่ได้ผ่านขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนว่าเป็นผู้ใช้งาน ลูกค้า หรือเจ้าหนี้ของกลุ่มบริษัท โปรดส่งอีเมล์มาที่ [email protected] เพื่อให้บริษัทดำเนินการพิสูจน์ตัวตน และจัดส่งรหัสผ่านให้แก่ท่านต่อไป

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการพักชำระหนี้ หรือประสงค์ที่จะแสดงการสนับสนุนการพักชำระหนี้และแผนการปรับโครงสร้างหนี้ของกลุ่มบริษัท ท่านสามารถติดต่อมายังทนายความของบริษัทได้ที่ [email protected]