รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับคำขอพักชำระหนี้

July 30, 2022

29 กรกฎาคม 2565

เรียน Zipsters

รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับคำขอพักชำระหนี้ (Moratorium Applications) ในประเทศสิงคโปร์

อ้างถึงประกาศของบริษัทเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

บริษัทขอรายงานความคืบหน้าให้ทุกท่านทราบว่า ทนายความของบริษัทในประเทศสิงคโปร์ (Morgan Lewis Stamford LLC) ได้เข้าร่วมประชุมคดีสำหรับการยื่นคำขอพักชำระหนี้กับศาลประเทศสิงคโปร์ ในช่วงบ่ายวันนี้

โดยศาลประเทศสิงคโปร์ได้มีคำสั่งดังต่อไปนี้ (เวลาที่ระบุเป็นเวลาท้องถิ่นของประเทศสิงคโปร์)

 • ให้กลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ (“กลุ่มบริษัท”) ยื่นคำแถลงการณ์ (affidavit) ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. โดยชี้แจงให้เห็นถึงความพยายามที่จะทำให้เจ้าหนี้ของกลุ่มบริษัทได้รับทราบเกี่ยวกับคำขอพักชำระหนี้ในวงกว้างยิ่งขึ้น
 • คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงบรรดาเจ้าหนี้) ตามคำขอพักชำระหนี้จะมีสิทธิที่จะยื่นคำแถลงการณ์ ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. หากมีความประสงค์ที่จะคัดค้าน หรือต้องการแสดงความเห็นต่อคำขอพักชำระหนี้ 
 • กลุ่มบริษัทมีสิทธิยื่นคำแถลงการณ์ชี้แจง (response affidavit) ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.
 • ให้นำส่งบรรดาข้อเสนอลายลักษณ์อักษร (written submissions) และเอกสารข้อกฎหมายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ต่อศาลประเทศสิงคโปร์ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 น.
  • ให้กลุ่มบริษัทมีสิทธิยื่นข้อเสนอลายลักษณ์อักษรร่วม (joint written submissions) จำนวนสองชุด โดยเอกสารชุดแรกระบุส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระของคำขอพักชำระหนี้ โดยมีความยาวไม่เกิน 40 หน้า (ไม่รวมหน้าปก)
  • เอกสารชุดที่สองจะระบุเกี่ยวกับประเด็นว่า ผู้ยื่นคำขอ ใน HC/OAs 381, 384 และ 385 นั้น มี “จุดเกาะเกี่ยวที่เพียงพอ” กับประเทศสิงคโปร์หรือไม่ โดยมีความยาวไม่เกิน 20 หน้า (ไม่รวมหน้าปก)
  • กลุ่มบริษัทจะต้องระบุบรรดาคดีความทั้งหมดที่ยังดำเนินอยู่ต่อกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกประเทศสิงคโปร์
  • ให้เจ้าหนี้มีสิทธิยื่นข้อเสนอลายลักษณ์อักษรจำนวนหนึ่งชุดภายในวันดังกล่าว โดยมีความยาวไม่เกิน 30 หน้า (ไม่รวมหน้าปก)
 • กำหนดนัดพิจารณาคำขอพักชำระหนี้ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. โดยท่านผู้พิพากษา Aedit Abdullah

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ได้มีคำสั่งให้ทนายความของกลุ่มบริษัทดำเนินการนำส่งเอกสารและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ศาลประเทศสิงคโปร์ ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 น.

 • รายชื่อทนายความทุกคน รวมทั้งบุคคลที่ไม่ได้แต่งตั้งทนายความซึ่งมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมการพิจารณา ทั้งนี้ บุคคลที่ไม่ได้แต่งตั้งทนายความซึ่งเป็นตัวแทนของนิติบุคคลนั้น จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากนิติบุคคลให้เข้าร่วมการพิจารณาด้วย  
 • รายชื่อของเจ้าหนี้ของกลุ่มบริษัททุกราย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ที่สนับสนุนหรือคัดค้านคำขอพักชำระหนี้
 • กรอบระยะเวลาที่ใช้ ภายใต้ข้อกำหนดที่ว่าการพิจารณาในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 จะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง

ทั้งนี้ บริษัทได้รับคำสั่งให้จัดเตรียมสำเนาเอกสารคำร้องและคำแถลงที่ได้ยื่นเกี่ยวกับคำร้องทั้งหมด เพื่อให้เจ้าหนี้ที่ได้รับการพิสูจน์ตัวตนแล้วสามารถเข้าถึงเอกสารดังกล่าวได้ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้จาก Dropbox ที่ https://www.dropbox.com/s/gbnbjavfqqn066r/29072022%20v2.zip?dl=0 นอกจากนี้ เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ได้ยื่นในกระบวนการนับจากนี้ไปจะถูกจัดเตรียมให้แก่เจ้าหนี้ที่ได้รับการพิสูจน์ตัวตนผ่านลิ้งค์ Dropbox ใหม่ที่จะจัดทำขึ้น และเพื่อให้มั่นใจว่า เฉพาะคู่กรณีที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงเอกสารได้ การเปิดเอกสารดังกล่าวจะต้องใช้รหัสผ่าน โดยท่านจะต้องส่งอีเมล์ไปที่ [email protected] เพื่อผ่านกระบวนการพิสูจน์ตัวตนและรับรหัสผ่านสำหรับการเปิดเอกสารต่อไป 

เจ้าหนี้อาจแต่งตั้งทนายความเพื่อดำเนินการแทนตนในประเทศสิงคโปร์ก่อนกระบวนการพักชำระหนี้ได้ และหากท่านเป็นเจ้าหนี้และได้แต่งตั้งทนายความเพื่อเป็นตัวแทนของท่านแล้ว โปรดแจ้งให้ทนายความของบริษัททราบ เพื่อที่จะได้ประสานงานกับทนายความของท่านในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ประการสุดท้าย บริษัทขออนุญาตใช้โอกาสนี้เพื่อชี้แจงข้อมูลที่มีการสื่อสารในช่วงที่ผ่านมา โดยบริษัทพบว่า สื่อจำนวนมากได้ให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่า คำขอพักชำระหนี้ (Moratorium Applications) เป็นกระบวนการเพื่อให้กลุ่มบริษัทเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีหรือล้มละลาย

ซึ่งความเข้าใจดังกล่าวไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้ยื่นคำขอพักชำระหนี้ตามบทบัญญัติมาตรา 64 ของกฎหมาย Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018 ของประเทศสิงคโปร์ โดยการขอพักชำระหนี้ดังกล่าวจะทำให้กลุ่มบริษัทมีโอกาสและเวลาสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ การขอพักชำระหนี้ตามกฎหมายสิงคโปร์จะปกป้องกลุ่มบริษัทจากการถูกดำเนินคดี (รวมไปถึงกระบวนการชำระบัญชี) ซึ่งจะทำให้กลุ่มบริษัทสามารถให้ความสำคัญกับการจัดหาการลงทุนและแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท

บริษัทจะรายงานความคืบหน้าที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคำขอพักชำระหนี้ให้ท่านทราบ โดยในระหว่างนี้ บริษัทจะยังคงเปิดให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นกับทั้งกลุ่มลูกค้า หน่วยงานกำกับดูแล และผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดต่อไป

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการพักชำระหนี้ หรือประสงค์ที่จะแสดงการสนับสนุนการพักชำระหนี้และแผนการปรับโครงสร้างหนี้ของกลุ่มบริษัท ท่านสามารถติดต่อมายังทนายความของบริษัทได้ที่ [email protected]