ประกาศเปลี่ยนเว็บไซต์

March 31, 2021

website changing

Zipmex เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ทางการเป็น www.zipmex.com เพื่อความสอดคล้องของภาพลักษณ์องค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกันเริ่มใช้งานตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ,
ทีมซิปเม็กซ์