การเปิดรับฟังความคิดเห็น ของเดือนกรกฎาคม 2565

July 18, 2022

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด ได้เปิดรับฟังความคิดเห็น (Hearing) จากลูกค้าเกี่ยวกับการการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถส่งความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวมายังบริษัทโดยการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความคิดเห็นจากท่าน เพื่อพัฒนาธุรกิจให้มีความก้าวหน้า และเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป