การเปิดรับฟังความคิดเห็นรอบมิถุนายน 2565

June 11, 2022

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด ได้เปิดรับฟังความคิดเห็น (Hearing) จากลูกค้าเกี่ยวกับการเปิดคำสั่งซื้อ หรือฟีเจอร์ใหม่ 2 ประเภท:

  1. คำสั่งหยุดจำกัด (stop-limit order type)
  2. ประเภทคำสั่งเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์ (dollar-cost averaging order type)

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถส่งความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวมายังบริษัทโดยการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2565

บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความคิดเห็นจากท่าน เพื่อพัฒนาธุรกิจให้มีความก้าวหน้า และเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป