Chainlink

Chainlink (LINK) เป็นเครือข่าย Oracle แบบ Decentralized ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าง Blockchain และข้อมูลภายนอก (External Data)

 • Chainlink ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 เป็น Oracle แบบ Decentralized ที่เชื่อมโยง Smart Contract กับข้อมูลภายนอกเครือข่าย กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการชำระเงิน โดยโครงสร้างพื้นฐานของ Chainlink จะช่วยให้ Smart Contract เชื่อมโยงกับ API เพื่อการสื่อสารและรับข้อมูลจากแหล่งภายนอก
 • เครือข่าย Chainlink ขับเคลื่อนโดยชุมชนในลักษณะ Open-source ขนาดใหญ่ซึ่งประกอบด้วยผู้ให้บริการข้อมูล ผู้ดำเนินการ Node  นักพัฒนา Smart Contract  รวมถึงนักวิจัย ผู้ตรวจสอบความปลอดภัย และอื่นๆ โดยบริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ดำเนินการ Node และผู้ใช้งานว่าจะได้รับการรับประกันในการมีส่วนร่วมแบบ Decentralized กับเครือข่าย
 • โทเคน LINK ถูกสร้างบนมาตรฐาน ERC-677 เพื่อใช้ในการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับรัน Nodeใน Smart Contract ผู้ดำเนินการ Nodeจะดึงข้อมูลนอกเครือข่ายไปยัง Blockchain และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้งาน Chainlink โดยมี Reputation System ที่ผู้ใช้งานสามารถโหวตNodeที่ทำงานได้ดีเพื่อส่งเสริมให้ผู้ให้บริการได้รักษาคุณภาพการบริการที่ดีไว้
 • Chainlink ใช้หลักการ Proof-of-Stake (PoS) ซึ่งต่างจากหลักการ Proof-of-Work (PoW) ที่เป็นกลไกของ Bitcoin การใช้ PoS อาศัยจำนวนโทเคนที่ Stake ไว้สำหรับการคัดเลือกผู้ตรวจสอบ Node

ชื่อย่อLINK
ชื่อเต็มChainlink
ประเภท/โปรโตคอลERC-20
อุปทานทั้งหมด1,000,000,000 LINK
อุปทานหมุนเวียนในปัจจุบัน ดู Coinmarketcap
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดดู Coinmarketcap
วันที่สร้าง2017
สามารถขุดได้หรือไม่?ได้

ขอขอบคุณรูปภาพจาก LinkedIn

ในปี 2014 บริษัท SmartContract.com ได้ถูกก่อตั้งโดย Sergey Nazarov เป็นบริษัทที่เป็นตัวกลางให้ข้อมูลภายนอกแก่ Blockchain ซึ่งในขณะนั้น Oracle ยังดำเนินการในรูปแบบเครือข่าย Centralized อยู่ ต่อมาในปี 2017 ทางทีมได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท Chainlink และพัฒนา Oracle Network ให้เป็น Decentalized โดย Oracle Network เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม Smart Contract เพื่อดึงข้อมูลจากภายนอกมายัง Blockchain และยังอนุญาตให้ทุกคนสามารถดึงข้อมูลเข้ามายัง Blockchain ได้อีกด้วย  นอกจากนั้นได้มีการระดมทุน ICO เป็นจำนวนเงิน 32 ล้านดอลลาร์สำหรับพัฒนาโปรเจคต์


เหรียญ LINK
ขอขอบคุณรูปภาพจาก Cryptologos

Chainlink คือ เครือข่าย Oracle แบบกระจายศูนย์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าง Blockchain กับข้อมูลภายนอก ผู้ใช้งานสามารถดึงข้อมูลจาก API (Application Program Interfaces) บนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ เชื่อมต่อกับเครือข่าย Oracle เพื่อนำข้อมูลเข้าไปใส่ใน Blockchain และนำไปสร้างเป็น Smart Contract ใช้เป็นสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงทางธุรกิจ โดยสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ ปลอดภัย ไม่มีการปลอมแปลงสัญญา

Chainlink สามารถดึงข้อมูลการชำระเงิน, ข้อมูลทางบัญชีจาก SAP, ข้อมูลเศรษฐกิจและตลาดหลักทรัพย์ ไปจนถึงข้อมูลสภาพอากาศจากดาวเทียม ซึ่งการเชื่อมโยงข้อมูลกับอุตสาหกรรม Blockchain ทำให้ระบบมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใสในกระบวนการทางธุรกิจ

LINK Coin คือ Token มาตรฐาน ERC-677 ถูกใช้สำหรับจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการรัน Node ในการรับข้อมูล Smart Contract และนักพัฒนาหรือ Node Operator เป็นผู้ดึงข้อมูลจากภายนอก (Off-chain) เข้าไปใน Blockchain (On-chain) ซึ่งจะคิดค่าบริการผู้ใช้งาน Chainlink นั้น เป็น LINK และ Chainlink มี Reputation System ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถโหวตโหนดที่ให้บริการดีและตอบสนองต่อการร้องขอบริการ ซึ่งระบบนี้จะเป็นการจูงใจให้ผู้ให้บริการรักษาระดับคุณภาพการบริการ • Chainlink มีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นสำหรับการสร้าง และการรันเครือข่าย Oracle ทำให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างหรือเชื่อมต่อกับเครือข่าย Oracle เฉพาะได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเครือข่าย Oracle อื่น ๆ
 • Chainlink สามารถรันบน Blockchain ที่มีอยู่โดยไม่ต้องพึ่งพา Blockchain อื่น ๆ ทำให้สามารถใช้กับ Public Blockchain, Blockchain ของบริษัท และ Blockchain อื่น ๆ ได้
 • Chainlink ใช้ข้อมูลภายนอกจากผู้บริการข้อมูลระดับพรีเมียม ทำให้ Smart Contract สามารถส่งคำสั่งไปยัง Node ต่าง ๆ เพื่อป้องกัน Node ใด Node หนึ่งในระบบล้มเหลว

Chainlink ถูกนำไปประยุกต์ใช้หลายธุรกิจ เช่น

 • แอปพลิเคชัน DeFi ใช้ Chainlink ในการอัพเดทราคาสินทรัพย์แบบ Real Time, การเข้าถึงอัตราดอกเบี้ย และตรวจสอบการวางหลักประกัน ทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น ออกเงินกู้ตามมูลค่าตลาด ออกเงินปันผลโดยอัตโนมัติ และจัดการสัญญาต่าง ๆ
 • กลุ่มประกันภัยพืชผลทางเกษตรในต่างประเทศ มีการใช้ Smart Contract เพื่อสร้างสัญญาประกันบน Blockchain โดยนำ Chainlink มาใช้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศแก่ตลาดประกันภัยพืชผลของบริษัท Arbol ทำให้เกษตรกรทั่วโลกสามารถขอรับประกันภัยพืชผลผ่านอินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งจะได้รับข้อมูลประกันเกี่ยวกับปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ และตัวประเมินอื่น ๆ ตามที่กรมธรรม์กำหนดไว้
 • Gaming นักพัฒนาสร้าง Game Application บน Blockchain หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของเกม Blockchain คือ การสุ่ม เพื่อสร้างสถานการณ์จำลองในเกมหรือกำหนดผู้โชคดีให้ได้รับรางวัล โดย Chainlink มีวิธีการสุ่มที่เรียกว่า VRF ซึ่งจะสุ่มและส่งผลการสุ่มไปยัง Smart Contract ซึ่งการสุ่มนี้จะเป็นไปอย่างยุติธรรมและปราศจากการ Bias โดยผู้เล่น ผู้สร้างเกม หรือบุคคลภายนอกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสุ่ม
 • การประยุกต์ใช้ในองค์กรบริษัท เนื่องจากเครือข่าย Chainlink สามารถใช้งานกับ Blockchain ได้ทุกตัว ดังนั้น Oracle จึงทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังเครือข่าย Blockchain
 • Chainlink 2.0 ได้พัฒนาระบบให้มีการรองรับ Smart Contract แบบ Hybrid ซึ่งเครือข่าย Oracle จะช่วยให้เข้าถึงการทำงานต่าง ๆ ที่ Blockchain ไม่สามารถทำได้, มี layer-2 Solution ทำให้สามารถรองรับขนาด Blockchain ได้มากขึ้น การพัฒนาเครือข่ายของ Chainlink ทำให้นักพัฒนาสามารถเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานหลักของ Oracle ต่าง ๆ และนำไปปรับใช้ได้ เช่น
 • Chainlink Price Feeds เป็นแหล่งรวมข้อมูลของตลาดการเงินขนาดใหญ่ ซึ่งราคาจะมีการอัพเดทแบบ Realtime และใช้ในการซื้อขายสินทรัพย์ต่าง ๆ บนแอปพลิเคชัน DeFi ชื่อดังอย่าง AAVE, Synthetix และ dYdX
 • Chainlink VRF เป็นระบบการสุ่มที่สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งตรวจสอบโดยเข้ารหัสบนเครือข่าย เช่น โปรเจค Aavegotchi ที่สร้าง NFT ที่มีคุณสมบัติที่หายาก (Rare NFTs) และ โปรเจค PoolTogether ที่เลือกผู้ชนะรางวัลลอตเตอรี่อย่างยุติธรรม
 • Chainlink Proof of Reserve เป็นการให้ข้อมูลบน On-Chain เพื่อให้ Smart Contract สามารถตรวจสอบสินทรัพย์ที่อยู่ในรูปแบบ Token เช่น ตรวจสอบ Stablecoin ของ TUSD และ PAX และ Token ของ Chain อื่น ๆ 
 • Chainlink External Adapters นักพัฒนาสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอกเครือข่ายหรือ API เช่น เชื่อมข้อมูลกับบริษัท Arbol ในการให้ข้อมูลด้านสภาพอากาศ และการคาดการณ์ของผู้ใช้งานของ Everipedia ในการทราบผลการเลือกตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา

 • เนื่องจาก Chainlink ถูกสร้างบน Ethereum ถ้าหากเครือข่าย Ethereum มีปัญหาก็จะส่งผลกระทบต่อ Chainlink ด้วย
 • เครือข่าย Oracle ยังมีจำกัดประมาณ 241 เครือข่าย ในบางครั้งเครือข่ายอาจจะดึงข้อมูลล่าช้า ซึ่งในอนาคต Chainlink น่าจะมีการเพิ่ม Node เพื่อรองรับระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • ล่าสุดราคาเหรียญ LINK พุ่งขึ้นถึง 35% หรือราว 9 ดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากที่ทางทีมพัฒนาได้ออกมาเปิดเผย Roadmap รวมถึงแผนการทำ Stake บนเครือข่าย Chainlink 2.0 – [8 มิ.ย. 2565]
 • Chainlink ประกาศเปิดตัว Price Feed บน Solona Blockchain ซึ่งจำช่วยให้นักพัฒนา DeFi สามารถป้อนข้อมูลภายใน DApps ได้ โดยจะมีลิสต์รายการพร้อมใช้ทั้งหมด 7 รายการ รวมถึง BTC/USD, ETH/USD และ USDC/USD
 • Chainlink Labs ได้ร่วมมือกับองค์กร Hedera โดยใช้เครือข่าย Oracle เชื่อมกับเครือข่าย Hedera เพื่อสร้างสินทรัพย์ต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลหรือเรียกว่า Tokenization
 • Binance Smart Chain จะรวม Chainlink Data Oracles เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน Blockchain โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน DeFi, การชำระเงินและการจัดการสินทรัพย์ ซึ่ง Blockchain ส่วนใหญ่ และ Binance Smart Chain ไม่สามารถโต้ตอบกับแหล่งข้อมูลจากภายนอกได้โดยตรง แม้ว่าระบบจะมีความปลอดภัยมากขึ้น แต่ยังจำกัดการใช้งานแคบลง
 • กองทุน Digital Large Cap ของ Grayscale ได้เพิ่ม Chainlink ลงไปในรายการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถืออยู่ โดยใช้เงินสดซื้อ Chainlink ตามเกณฑ์ของกองทุน Grayscale

คอมมูนิตี้ & Whitepaper ลิงก์:


คำเตือน
คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

Read more