SIX Network (SIX) คืออะไร?

SIX Network (SIX) ถูกสร้างขึ้นเพื่อลดต้นทุนการทำธุรกรรม ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน การใช้งานระหว่างแพลตฟอร์ม และความไม่เป็นธรรมของรายได้ผู้ผลิต ด้วย 3 จุดเด่นบน Six Network
ซื้อ SIX
SIX Network (SIX) คืออะไร?

SIX เปิดประสบการใหม่ให้คุณเข้าถึงการทำธุรกรรมแบบไร้ตัวกลาง (Decentralized) ในทุกๆ ธุรกรรมดิจิทัลบนโลกของครีเอทีฟ

ด้วยความร่วมมือระหว่างสตาร์ทอัพสัญชาติไทย Ookbee U และ กลุ่มทุนด้านดิจิทัลมีเดียจากเกาหลี Yello Digital Marketing ก่อให้เกิด SIX Network ที่ดึงจุดเด่นของระบบ Decentralized มาช่วยให้เกิดสภาาพคล่อง และเกิดการแบ่งผลประโยชน์ที่ดีที่สุดระหว่างผู้สร้างสรรค์ผลงานและผู้ใช้บริการ
[object Object]

ให้บริการทางการเงิน

เป็นธนาคารดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมสื่อ โดยให้บริการระบบ Smart Payroll สภาพคล่องทางธุรกิจระยะสั้นและสินทรัพย์เพื่อการกู้ยืม

[object Object]

ออกโทเคนสำหรับธุรกิจ
และการแลกเปลี่ยน

SIX Network ช่วยให้ธุรกิจสามารถแปลงงานดิจิทัล หรือคะแนนสะสมให้เป็นโทเคนบนบล็อกเชนซึ่งเพิ่มโอกาสการใช้งานมากขึ้น โดยที่ลูกค้าใช้โทเคนในธุรกิจอื่นหรือเจ้าของกิจการสามารถใช้โทเคนนี้ในการแลกเปลี่ยนเพื่อโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ

[object Object]

กระเป๋าเงินดิจิทัล

กระเป๋าเงินดิจิทัลที่ให้บริการมากกว่าการเก็บสินทรัพย์ แต่ยังให้คุณสามารถจัดเก็บสินทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่บนระบบบล็อกเชน เช่น Payroll สัญญาการกู้ยืมสินทรัพย์ ของรางวัล ไปจนถึงลิขสิทธิ์ของชิ้นงานต่างๆ

[object Object]

การค้าแบบไร้ตัวกลาง

ประสบการณ์ใหม่ของการค้าแบบ "ไม่มีพ่อค้าคนกลาง" ให้คุณได้ทำธุรกรรมโดยตรงกับผู้สร้างสรรค์ถึงผู้ซื้อโดยตรง