Crypto Glossary

โพสต์เมื่อ September 10, 2021 ใน
Glossary

Centralized

คือ ระบบรวมศูนย์ซึ่งเป็นระบบที่มีตัวกลางและตัวกลางมีอำนาจในการตัดสินใจ รวมถึงรักษาระบบการทำงานทั้งหมด

ระบบรวมศูนย์ตรงข้ามกับระบบกระจายอำนาจที่มีการตัดสินใจจะกระจายในรูปแบบต่าง ๆโดยไม่ต้องประสานงานจากส่วนกลาง ระบบรวมศูนย์และระบบกระจายอำนาจเป็นโครงสร้างองค์กรทั้งสองประเภท แต่ละประเภทมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป

ข้อดีของระบบรวมศูนย์

  • ผู้บริหารองค์กรมีความชัดเจนและมุ่งเน้นไปที่วิสัยทัศน์ซึ่งมีการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  • องค์กรแบบรวมศูนย์ยังมีประสิทธิภาพด้านต้นทุนมากกว่า เนื่องจากมีการแยกความรับผิดชอบระหว่างผู้ดำเนินการต่างๆ อย่างชัดเจน

ข้อเสียของระบบรวมศูนย์

  • ระบบปราศจากการควบคุมกระบวนการการดำเนินงาน
  • พนักงานต้องพึ่งพาข้อมูลจากผู้มีอำนาจระดับบนและมีความล่าช้าในการทำงาน

Articles ที่เกี่ยวข้อง