Crypto Glossary

โพสต์เมื่อ September 10, 2021 ใน
Glossary

Hash

Hash หรือ Hash function คือกลไกในการแปลงข้อมูล โดยการนำเอาข้อมูลต่าง ๆ มาทำการเข้ารหัสและผ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ซึ่งเรียกว่า Hash เพื่อให้เกิดข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งในที่นี้เรียกว่า ค่าแฮช (Hash value)

ฟังก์ชันแฮชมักใช้โครงสร้างข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานต่างๆ เช่น การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อความและการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

คุณสมบัติของฟังก์ชันแฮช (Hash function) 

เมื่อข้อมูลได้ผ่านการฟังก์ชันแฮชแล้วควรมีขนาดเท่ากันแต่ต้องไม่เหมือนกัน นอกจากนี้หาค่าแฮชจากข้อมูลไม่ควรใช้เวลานาน ควรทำได้อย่างรวดเร็ว และหากข้อมูลผ่านฟังก์ชันแฮชแล้วไม่ควรทำย้อนกลับได้ กระบวนการการแฮชควรมีการกระจายตัวสูง 

ประเภทของ Hash function 

อัลกอริธึมแฮชมีหลายประเภท เช่น RipeMD, Tiger, xxhash และอื่น ๆ ซึ่งตัวอย่างอัลกอริธึมแฮชที่เป็นที่รู้จักคือ MD5, SHA-256 และ CRC32

  • MD5 – เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล เป็นหนึ่งในอัลกอริธึมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด
  • SHA-256 – สำหรับบล็อกเชนของ Bitcoin ใช้อัลกอริธึมการแฮช SHA-256 (Secure Hash Algorithm)ที่ได้รับการพัฒนาโดย National Security Agency (NSA) ในสหรัฐอเมริกา
  • CRC32 – เป็นรหัสตรวจจับข้อผิดพลาดที่มักใช้สำหรับตรวจจับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจ บางครั้ง CRC32 ถูกใช้เป็นอัลกอริธึมแฮชสำหรับการตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์ 

Articles ที่เกี่ยวข้อง

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.