Crypto Glossary

โพสต์เมื่อ September 10, 2021 ใน
Glossary

Year to Date (YTD)

Year to date (YTD) หมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่วันแรกของปีหรือปีบัญชีจนถึงวันปัจจุบัน ข้อมูล YTD มีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจในช่วงเวลาหนึ่ง หรือใช้เปรียบเทียบข้อมูลด้านประสิทธิภาพกับคู่แข่งหรือบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

YTD หมายถึงช่วงเวลาที่เริ่มต้นวันแรกของปีหรือปีบัญชีจนถึงวันที่ปัจจุบัน ซึ่งหน่วยงานและองค์กรของรัฐบางแห่งอาจมีรอบปีบัญชีที่เริ่มในวันอื่น ๆ ที่ไม่ใช่วันที่ 1 มกราคม โดยประโยชน์ของการคำนวณ YTD คือ เป็นวิธีที่สามารถตรวจสอบสถานะทางการเงินขององค์กรชั่วคราว แทนที่จะต้องรอจนกว่าปีบัญชีจะสิ้นสุดลง องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากสูตร YTD ได้ 

เช่น YTD สามารถใช้คำนวณและวิเคราะห์งบการเงิน YTD ปัจจุบันกับงบการเงินย้อนหลังของ YTD เพื่อระบุความผิดปกติหรือแนวโน้มทางการเงินได้

Articles ที่เกี่ยวข้อง

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.