ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวกิจกรรม Goals with Zipmex

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ ระยะเวลา ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “บริษัท” หรือ “เรา”)  ขอแจ้งให้ท่านผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อความสะดวกในการใช้ถ้อยคําในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะเรียกผู้ใช้ว่า “คุณ” หรือ “ของคุณ” ทราบว่าในระหว่างกิจกรรม Goals with Zipmex (“กิจกรรม”) บริษัทจะดำเนินการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการเข้าร่วมทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

  • ชื่อเป้าหมาย
  • จำนวนเงินที่คุณกำหนดเป็นเป้าหมายในการร่วมกิจกรรม 
  • ระยะเวลาในการทำตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และ
  • อีเมลบัญชีของคุณ 

เพื่อเตือนความจำและให้กำลังใจคุณในการตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ทางอีเมล บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ตราบเท่าที่จำเป็นต่อการต่อการแจ้งเตือนความจำและการให้กำลังใจคุณให้ทำการตามเป้าหมาย และการติดต่อคุณทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นเวลา 3 ปี นับแต่ส่งการแจ้งเตือนครั้งสุดท้าย หรือเป้าหมายสำเร็จ หรือจนกว่าจะมีการถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล โดยอาศัยฐานความยินยอม มิฉะนั้นบริษัทไม่อาจแจ้งเตือนการเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ให้แก่คุณได้ ​

ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ บริษัทได้นํามาตรการทางกายภาพ ทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการ และทางเทคนิคที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ  โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลที่สาม เว้นแต่เป็นการเปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ที่อยู่ต่างประเทศและผู้ให้บริการด้านการสร้างหน้าเว็บไซต์ (landing page) ที่อยู่ต่างประเทศ ที่เป็นพาร์ทเนอร์บุคคลที่สามของบริษัท โดยการเข้าถึง การใช้งาน และการใช้บริการแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลของคุณจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวและ​​เงื่อนไขการใช้บริการของ Zipmex

การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราวและได้ตลอดเวลา บริษัทจะแจ้งให้คุณทราบถึงการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยการเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านอีเมลหรือผ่านการเผยแพร่ ซึ่งจะมีผลในวันที่ประกาศผ่านเว็บไซต์ และ/หรือแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ เมื่อมีการเผยแพร่ฉบับปรับปรุงของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การเข้าชมเว็บไซต์ และ/หรือแพลตฟอร์มต่อไปของคุณจะบ่งชี้และแสดงให้เห็นว่า คุณได้อ่านและทําความเข้าใจข้อกําหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงแล้ว

สิทธิของเจ้าของข้อมูลและวิธีการติดต่อ

คุณสามารถใช้สิทธิเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนี้ 

1) สิทธิที่จะได้รับแจ้ง คุณมีสิทธิได้รับการแจ้งเกี่ยวกับจุดประสงค์ ความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และได้รับแจ้งผลกระทบกรณีที่คุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เมื่อคุณเข้าทำสัญญากับเรา ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ข้อมูลของบุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเปิดเผยและส่งต่อ และข้อมูลการติดต่อสื่อสารมายังเราในฐานะ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา 

2) สิทธิในการเข้าถึง คุณมีสิทธิขอสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของคุณที่เราได้ประมวลผลเกี่ยวกับคุณ ภายใต้เงื่อนไขที่เราอาจสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการตามที่ได้รับการอนุญาตโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3) สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล ในกรณีที่เรามีแพลตฟอร์มอัตโนมัติที่อนุญาตให้คุณเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยอัตโนมัติ: (1) คุณอาจมีสิทธิที่จะขอให้ถ่ายถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังองค์กรอื่นโดยอัตโนมัติ และ (2) คุณอาจมีสิทธิที่จะขอให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังองค์กรอื่นโดยตรง ยกเว้นกรณีที่มีข้อจํากัดทางเทคโนโลยี 

4) สิทธิในการคัดค้าน คุณมีสิทธิคัดค้านกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางสถานการณ์ ซึ่งเราอ้างการประมวลผลข้อมูลด้วยฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

5) สิทธิในการแก้ไข คุณมีสิทธิที่จะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

6) สิทธิในการลบ คุณมีสิทธิที่จะร้องขอให้ลบหรือปกปิดชื่อข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลเกี่ยวกับคุณ ตามกรณีต่อไปนี้: (1) ข้อมูลส่วนบุคคลไม่จําเป็นสําหรับวัตถุประสงค์การประมวลผลอีกต่อไป (2) เมื่อความยินยอมถูกเพิกถอน (3) คุณคัดค้านการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา และเราไม่มีมูลเหตุที่ชอบด้วยกฎหมายที่จะสามารถหักล้างการคัดค้านดังกล่าวเพื่อประมวลผลต่อไปได้ และ (4) กระบวนการประมวลผลไม่เป็นไปตามกฎหมาย 

7) สิทธิในการจํากัดหรือระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คูณมีสิทธิที่จะจํากัดหรือขอให้ระงับกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลในกรณีต่อไปนี้: (1) ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง ภายใต้สิทธิในการร้องขอให้ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน (2) สําหรับกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งตอนแรกมีคําร้องขอลบ แต่ตามมาด้วยคําร้องขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจํากัดการประมวลผลแทน (3) สําหรับกรณีที่ข้อกําหนดการประมวลผลข้อมูลสิ้นสุดลง แต่คุณได้ร้องขอข้อจํากัดการประมวลผลเพิ่มเติมเนื่องจากเหตุผลทางกฎหมาย และ (4) ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

8) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม คุณมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา หากการเพิกถอนดังกล่าวไม่ได้ถูกจํากัดโดยกฎหมายหรือสัญญาใด ๆ ที่ให้ผลประโยชน์แก่คุณ โดยกดที่ปุ่มยกเลิกการแจ้งเตือนในอีเมลหรือใช้สิทธิจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่างของประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
9) สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน คุณมีสิทธิที่จะยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานที่มีอํานาจในกรณีที่เราดําเนินการผิดกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณสามารถติดต่อบริษัทได้ที่ เลขที่ 63 อาคารแอทธินีทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย หรือดาวน์โหลดและกรอกแบบคำขอใช้สิทธิจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ตาม QR CODE ด้านล่าง
โดยแนบสำเนาเอกสารการแสดงตน (สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง) พร้อมขีดคร่อมและระบุสิทธิที่ต้องการจะใช้ลงบนหน้าสำเนาเอกสารการแสดงตนดังกล่าวและส่งอีเมลถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่ [email protected]

Qr code

Description automatically generated