นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงล่าสุด: 31 สิงหาคม 2564

1. ภาพรวม

1.1 บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า บริษัท”) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ซึ่งดําเนินการเว็บไซต์ https://www.zipmex.co.th (ต่อไปนี้จะเรียกว่า เว็บไซต์”) และ/หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่บริษัทจัดให้บริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า แพลตฟอร์ม”) เฉพาะสําหรับการทําธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลและการให้บริการที่เกี่ยวข้อง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ”) เพื่อความสะดวกในการใช้ถ้อยคําในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัท เว็บไซต์นี้ และ/หรือแพลตฟอร์ม จะเรียกรวมกันว่า “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา” 

1.2 บุคคลธรรมดาทั้งหมดหรือเจ้าของข้อมูลอื่น ๆ ที่เข้าสู่ระบบของเว็บไซต์นี้และ/หรือแพลตฟอร์ม จะเป็นผู้ใช้เว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มนี้ เพื่อความสะดวกในการใช้ถ้อยคําในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะเรียกผู้ใช้ว่า “คุณ” หรือ “ของคุณ

1.3 เพื่อความสะดวกในการใช้ถ้อยคําในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีชีวิตอยู่ซึ่งสามารถระบุตัวตนได้ที่ระบุได้จากข้อมูลดังกล่าวหรือจากข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลอื่น ๆ 

1.4 เพื่อรับรองว่าคุณสามารถที่จะมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มที่เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเรา เราขอแนะนําให้คุณอ่านและทําความเข้าใจข้อกําหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียด และทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะเพื่อตรวจสอบการปรับปรุงเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะได้ลงทะเบียนกับเว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มหรือไม่ก็ตาม จะถือว่าคุณยืนยันแล้วว่าได้อ่านและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว

1.5 หากคุณเยี่ยมชมลิงก์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้และ/หรือแพลตฟอร์ม หรือลิงก์ใด ๆ ของพาร์ทเนอร์บุคคลที่สามของเรา การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกต่างหากและเป็นอิสระของเว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามดังกล่าว 

1.6 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทําขึ้นทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในกรณีที่ข้อความขัดกัน ให้ยึดตามฉบับภาษาอังกฤษ

2. วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัว

2.1 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจแนวทางของเราเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และอธิบายเหตุผลเบื้องหลังและวิธีการของเราในการเก็บรวบรวม ใช้ประโยชน์ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงการโอนข้อมูลดังกล่าวข้ามพรมแดน และ/หรือการประมวลผลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า “การประมวลผล”) กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และจะระบุสิทธิ์ของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงทางเลือกของคุณเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเมื่อใช้บริการของเรา

2.2 นโยบายความเป็นส่วนตัวกําหนดประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราอาจจะเก็บรวบรวมผ่านการเข้าสู่ระบบและการลงทะเบียนของคุณกับเว็บไซต์นี้และ/หรือแพลตฟอร์ม และ/หรือการที่คุณใช้บริการที่เราเสนอ รวมถึงวิธีที่เราจะประมวลผลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมนั้น

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยตรงผ่านการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์นี้และ/หรือแพลตฟอร์ม การลงทะเบียนของคุณบนเว็บไซต์นี้และ/หรือแพลตฟอร์ม หรือการใช้บริการที่เราเสนอหรือให้บริการ รายละเอียดของการเก็บรวบรวมดังกล่าวมีดังนี้:

3.1 เมื่อคุณใช้เว็บไซต์นี้และ/หรือแพลตฟอร์ม เราจะใช้คุกกี้เพื่อติดตามการดําเนินการแต่ละอย่างของคุณ และเก็บรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดที่คุณทิ้งไว้บนเว็บไซต์นี้และ/หรือแพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงที่อยู่ IP ของคุณ ตำแหน่ง และข้อมูลอื่น ๆ

3.2 หากคุณยินดีที่จะใช้บริการที่นำเสนอโดยเว็บไซต์นี้และ/หรือแพลตฟอร์ม คุณจะต้องกรอกข้อมูลและให้ข้อมูลส่วนบุคคลสองประเภทดังต่อไปนี้:

3.2.1 ข้อมูลเพื่อระบุตัวตน

ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะสามารถช่วยให้เราตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์นี้และ/หรือแพลตฟอร์มหรือไม่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงชื่อ ที่อยู่ที่พักอาศัย ที่อยู่สำหรับจัดส่งทางไปรษณีย์ ใบรับรองอื่น ๆ และหมายเลขที่เกี่ยวข้องที่ออกให้โดยประเทศหรือรัฐบาลของคุณ เพื่อรับรองข้อมูลระบุตัวตนของคุณ รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดที่สามารถช่วยเรายืนยันตัวตนของคุณได้

3.2.2 ข้อมูลบริการ

การมีข้อมูลส่วนบุคคลจะช่วยให้เราสามารถติดต่อคุณและให้บริการแก่คุณได้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมลที่ใช้งานได้ ที่อยู่สำหรับจัดส่งทางไปรษณีย์ และข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเดบิตและ/หรือบัญชีอื่น ๆ ของคุณ

3.3 เมื่อคุณใช้เว็บไซต์นี้และ/หรือแพลตฟอร์มหรือบริการที่เว็บไซต์นี้และ/หรือแพลตฟอร์มนำเสนอ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมตามความจําเป็นจากกล่องจดหมายของเรา หรือในลักษณะอื่นใด ที่เราพิจารณาว่าเป็นไปตามข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์นี้และ/หรือแพลตฟอร์ม หรือเพื่อยกระดับประสบการณ์ของคุณในการใช้เว็บไซต์นี้และ/หรือแพลตฟอร์มและบริการ รวมถึงเพื่อความปลอดภัยของเว็บไซต์ หรือตามที่กําหนดโดยคําสั่งศาลใด ๆ กฎหมายใดๆ ที่บังคับใช้ ระเบียบข้อบังคับทางปกครอง หรือคําสั่งใด ๆ ของหน่วยงานรัฐที่มีอํานาจอื่นใด

4. คุกกี้

4.1 เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มของเรา เราจะใช้สถิติของ Google ผ่านคุกกี้เพื่อบันทึกประสิทธิภาพของเราและตรวจสอบผลของการโฆษณาออนไลน์ คุกกี้คือหน่วยข้อมูลจํานวนเล็กที่ถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณ และจัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ  คุกกี้จะถูกส่งไปยังฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณเฉพาะเวลาที่คุณใช้คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มของเรา

4.2 คุกกี้มักใช้เพื่อบันทึกลักษณะนิสัยและความชอบของผู้เข้าชมในการค้นดูรายการบนเว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มของเรา ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้เป็นข้อมูลที่ไม่ได้ลงทะเบียน และเป็นข้อมูลทางสถิติแบบรวม และไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

4.3 คุกกี้ที่ทําให้เว็บไซต์นี้และ/หรือแพลตฟอร์มหรือระบบของผู้ให้บริการสามารถจดจําเบราว์เซอร์ของคุณ และเก็บข้อมูลและเรียกคืนข้อมูลได้ ไม่สามารถใช้เพื่อดึงข้อมูลจากฮาร์ดไดรฟ์ ที่อยู่อีเมลของคุณ หรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ออกแบบมาเพื่อยอมรับคุกกี้ คุณสามารถเลือกที่จะตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้ หรือแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุดหากคุณได้รับคุกกี้ อย่างไรก็ตาม หากคุณตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ปิดใช้งานคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถเปิดใช้งานหรือใช้ฟังก์ชันการทำงานบางอย่างของเว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มของเราได้

5. วัตถุประสงค์ของข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้หรือด้วยวิธีการดังต่อไปนี้:

5.1.1 เพื่อให้บริการแก่คุณผ่านทางเว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มของเรา

5.1.2 เพื่อระบุและยืนยันตัวตนของคุณเมื่อคุณใช้เว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มของเรา

5.1.3 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาบริการของเว็บไซต์นี้และ/หรือแพลตฟอร์ม (ข้อมูลส่วนบุคคลและคําติชมของคุณที่เราได้รับจะช่วยให้เราสามารถปรับปรุงบริการของเว็บไซต์นี้และ/หรือแพลตฟอร์ม เพื่อให้เราสามารถตอบสนองความต้องด้านการบริการและความช่วยเหลือที่คุณต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น)

5.1.4 เพื่อรักษาสถิติที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มของเรา และเพื่อนําไปใช้สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดําเนินการโดยความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ สถาบันกิจการสาธารณะ

5.1.5 เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของคุณ (ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะช่วยให้เราตอบสนองต่อความต้องการส่วนตัวคุณได้ดียิ่งขึ้น)

5.1.6 เพื่ออํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรม (ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสาธารณะหรือข้อมูลส่วนตัวจะไม่ถูกขาย แลกเปลี่ยน ถ่ายโอน หรือจัดให้แก่บุคคลที่สามอื่นใดไม่ว่าบนพื้นฐานใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ เว้นแต่เมื่อการกระทําดังกล่าวมีวัตถุประสงค์โดยชัดแจ้งเพื่อดําเนินธุรกรรมที่คุณกำหนดให้เสร็จสิ้น)

5.1.7 เพื่อส่งอีเมลเป็นประจํา (ที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลคําสั่งซื้ออาจถูกนําไปใช้เพื่อรับข้อมูลส่วนบุคคลและอัปเดตคําสั่งซื้อของคุณ นอกเหนือจากจดหมายข่าว การอัปเดต ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ที่เราอาจส่งให้คุณเป็นครั้งคราว)

5.1.8 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงของเรากับคุณและวิธีการทางกฎหมายทั้งหมดที่นํามาใช้เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ดังกล่าว

5.1.9 เพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณอาจสนใจ (เว้นแต่คุณได้ระบุว่าคุณไม่ต้องการรับข้อมูลดังกล่าว) และ

5.1.10 เพื่อส่งการสื่อสารทางการตลาดที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเสมอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการล่าสุดของเราที่ตรงกับความสนใจของคุณ 

5.2 เราอาศัยพื้นฐานทางกฎหมายต่อไปนี้เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจไม่เข้าข่ายพื้นฐานทางกฎหมายทุกข้อที่ระบุไว้ด้านล่าง และอาจเป็นไปตามพื้นฐานทางกฎหมายข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกัน

5.2.1 พื้นฐานทางสัญญา

ในกรณีที่เรามีข้อผูกพันที่จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้และ/หรือแพลตฟอร์ม ข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดนี้ประกอบขึ้นเป็นข้อมูลส่วนใหญ่ที่อ้างถึงในข้อที่ 3 

5.2.2 ข้อผูกพันทางกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ

ในกรณีที่เราจําเป็นต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เราต้องปฏิบัติตาม

5.2.3 ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

ในกรณีที่เราต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บรรลุผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราเพื่อดําเนินธุรกิจของเราในบางสถานการณ์ โดยมีเงื่อนไขว่าผลประโยชน์และสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคุณจะไม่ถูกกระทบ

5.2.4 ความยินยอม

ในกรณีที่คุณได้ให้ความยินยอมในบางกรณีให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ในกรณีที่คุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวของเราตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากบริการบางส่วนของเราได้ ในบางกรณี เราอาจไม่สามารถยอมรับการลงทะเบียนของคุณหรืออนุญาตให้คุณใช้บริการของเราต่อไปได้

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลต่อไปนี้: บริษัทในเครือหรือบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ (1) ที่ช่วยเราดําเนินการเว็บไซต์นี้และ/หรือแพลตฟอร์ม หรือจัดการธุรกิจของเรา หรือให้บริการแก่คุณ (2) เมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีความเหมาะสม (3) ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ที่บังคับใช้กําหนด หรือตามคําสั่งของศาลหรือหน่วยงานที่มีอํานาจอื่น ๆ (4) เมื่อมีความจําเป็นสําหรับการดําเนินการตามกลยุทธ์ของเว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มของเรา และเพื่อให้เว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มนี้สามารถทํางานได้อย่างเหมาะสม หรือตามความจําเป็นสําหรับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการ หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของเราหรือบุคคลอื่น หรือ (5) เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปิดเผยไปยังบุคคลที่สามอื่น ๆ เราจะรับรองถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การจัดการการรักษาความลับ มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมตามขอบเขตที่กฎหมายกําหนด 

7. การถ่ายโอนข้ามพรมแดน

เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สามหรือเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ที่ต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมีหรืออาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลเช่นเดียวกับประเทศไทย ทั้งนี้ เราได้ดําเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการถ่ายโอนอย่างปลอดภัย และให้ผู้รับข้อมูลมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสม และการโอนข้อมูลนั้นเป็นไปตามกฎหมาย

8. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8.1 เรานํามาตรการทางกายภาพ ทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการ และทางเทคนิคที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ของเราและ/หรือแพลตฟอร์มนั้นปราศจากการรบกวนโดยบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรา ตามขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้ มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เราอาจใช้รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง:

8.1.1 มาตรการทางกายภาพ: บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้ในสถานที่ที่มีการล็อคและรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม

8.1.2 มาตรการทางอิเล็กทรอนิกส์: ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์และสื่อเก็บข้อมูลที่อยู่ภายใต้ข้อจํากัดการเข้าสู่ระบบที่เข้มงวด

8.1.3 มาตรการการจัดการ: เฉพาะพนักงานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากเราเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ และพนักงานเหล่านี้จะต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณภายในของเราเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล

8.1.4 มาตรการทางเทคนิค: เทคนิคการเข้ารหัส เช่น การเข้ารหัสแบบ Secure Socket Layer อาจถูกนํามาใช้เพื่อสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

8.1.5 มาตรการอื่น ๆ: เซิร์ฟเวอร์เครือข่ายของเราได้รับการป้องกันด้วย “ไฟร์วอลล์” ที่เหมาะสม

9. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่มีความจําเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อดําเนินการตามจุดประสงค์ที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และเพื่อบังคับใช้หรือโต้แย้งการเรียกร้องทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เราอาจต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นระยะเวลานานกว่านั้น หากกําหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10. สิทธิ์ของคุณ

ภายใต้กฎหมายและข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้อง สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ได้แก่:

10.1 สิทธิในการเข้าถึง

คุณมีสิทธิ์ขอสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของคุณที่เราได้ประมวลผลเกี่ยวกับคุณ

10.2 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล

ในกรณีที่เรามีแพลตฟอร์มอัตโนมัติที่อนุญาตให้คุณเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยอัตโนมัติ: (1) คุณอาจมีสิทธิ์ที่จะขอให้ถ่ายถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังองค์กรอื่นโดยอัตโนมัติ และ (2) คุณอาจมีสิทธิ์ที่จะขอให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังองค์กรอื่นโดยตรง ยกเว้นกรณีที่มีข้อจํากัดทางเทคโนโลยี

10.3 สิทธิในการคัดค้าน

คุณมีสิทธิ์คัดค้านกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางสถานการณ์

10.4 สิทธิในการแก้ไข

คุณมีสิทธิที่จะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

10.5 สิทธิในการลบ

คุณมีสิทธิ์ที่จะร้องขอให้ลบหรือปกปิดชื่อข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลเกี่ยวกับคุณ ตามกรณีต่อไปนี้: (1) ข้อมูลส่วนบุคคลไม่จําเป็นสําหรับวัตถุประสงค์การประมวลผลอีกต่อไป (2) เมื่อความยินยอมถูกเพิกถอน (3) คุณคัดค้านการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา และเราไม่มีมูลเหตุที่ชอบด้วยกฎหมายที่จะสามารถหักล้างการคัดค้านดังกล่าวเพื่อประมวลผลต่อไปได้ และ (4) กระบวนการประมวลผลไม่เป็นไปตามกฎหมาย

10.6 สิทธิในการจํากัด

คุณมีสิทธิ์ที่จะจํากัดกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลในกรณีต่อไปนี้: (1) ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง ภายใต้สิทธิในการร้องขอให้ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน (2) สําหรับกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งตอนแรกมีคําร้องขอลบ แต่ตามมาด้วยคําร้องขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจํากัดการประมวลผลแทน (3) สําหรับกรณีที่ข้อกําหนดการประมวลผลข้อมูลสิ้นสุดลง แต่คุณได้ร้องขอข้อจํากัดการประมวลผลเพิ่มเติมเนื่องจากเหตุผลทางกฎหมาย และ (4) ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

10.7 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา หากการเพิกถอนดังกล่าวไม่ได้ถูกจํากัดโดยกฎหมายหรือสัญญาใด ๆ ที่ให้ผลประโยชน์แก่คุณ 

10.8 สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน

คุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานที่มีอํานาจในกรณีที่เราดําเนินการผิดกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

11. การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวและได้ตลอดเวลา เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยการปรับปรุงและเผยแพร่วันที่มีผลบังคับใช้ของฉบับแก้ไขในที่นี้และระบุถึงแก้ไขเพิ่มเติม ในบางครั้ง เราอาจออกประกาศเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่เกิดขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัว แต่เราไม่มีข้อผูกพันต้องกระทําเช่นนั้น เราแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจําและพิจารณาส่วนที่มีการแก้ไข เมื่อมีการเผยแพร่ฉบับปรับปรุงของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การเข้าชมเว็บไซต์นี้และ/หรือแพลตฟอร์มต่อไปของคุณจะบ่งชี้และแสดงให้เห็นว่าคุณได้อ่านและทําความเข้าใจข้อกําหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงแล้ว

12. การติดต่อสื่อสารกับเรา

หากคุณมีคําร้องขอ ความคิดเห็น หรือประสงค์ที่จะใช้สิทธิของคุณภายใต้กฎหมาย คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ชั้น 15 แอทธินีทาวเวอร์ เลขที่ 63 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย หรือส่งอีเมลถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่ [email protected] ซึ่งเป็นอีเมลที่ถูกต้องและเป็นทางการที่เราใช้ติดต่อสื่อสารกับคุณ

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดติดต่อเราได้ตลอดเวลา