ศูนย์ช่วยเหลือ > เกี่ยวกับ Zipmex > งบการเงินบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด ประจำปี 2564

งบการเงินบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด ประจำปี 2564

ประกาศ งบการเงินบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด ประจำปี 2564

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด ขอนำเสนองบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่น ๆ ซึ่งผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ผ่านเว็ปไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามผลการดำเนินงานและประกอบการตัดสินใจใช้บริการ

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา