ศูนย์ช่วยเหลือ > การจัดการบัญชี > ฉันจะต้องดำเนินการการอย่างไรหากเจ้าของบัญชีเสียชีวิต?

ฉันจะต้องดำเนินการการอย่างไรหากเจ้าของบัญชีเสียชีวิต?

ในกรณีที่ท่านเป็นผู้จัดการมรดก ท่านสามารถขอรับการจัดการสินทรัพย์ในบัญชีของผู้ใช้ที่เสียชีวิต

โดยดำเนินการส่งเอกสารต่อไปนี้

  1. คำขอจัดการทรัพย์สินและระงับบัญชี (กรณีเจ้าของบัญชีเสียชีวิต)
  2. ชื่อสกุล อายุ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้ พร้อมระบุฐานะว่าเป็นผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดก (ระบุชื่อ-สกุลของเจ้ามรดกด้วย)
  3. อีเมลเจ้ามรดกที่ลงทะเบียนไว้กับซิปเม็กซ์
  4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้จัดการมรดก
  5. สำเนาใบมรณบัตร
  6. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้ามรดกที่มีการแจ้งทางสำนักงานเขต/ที่ว่าการอำเภอ ว่าเสียชีวิตแล้ว พร้อมและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก
  7. สำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
  8. สำเนาหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด

โปรดส่งเอกสารมาที่อีเมล [email protected]

หมายเหตุ: สำเนาทุกฉบับต้องมีการลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาเอกสารควรขีดฆ่าเอกสารระบุว่า “ใช้เพื่อเป็นเอกสารประกอบคำขอจัดการทรัพย์สินและระงับบัญชี Zipmex ของ [ระบุชื่อผู้เสียชีวิต]  (ผู้เสียชีวิต) เท่านั้น

*เจ้าหน้าที่จะดำเนินการภายใน 14 วันทำการหลังได้รับเอกสารครบถ้วน

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.