ศูนย์ช่วยเหลือ > การจัดการบัญชี > ฉันจะต้องดำเนินการการอย่างไรหากเจ้าของบัญชีเสียชีวิต

ฉันจะต้องดำเนินการการอย่างไรหากเจ้าของบัญชีเสียชีวิต

ในกรณีที่ท่านเป็นผู้จัดการมรดก ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับเป็นผู้จัดการสินทรัพย์ในบัญชีของผู้ใช้ที่เสียชีวิต โดยดำเนินการส่งเอกสารดังต่อไปนี้

1. คำขอจัดการทรัพย์สินและระงับบัญชี (กรณีเจ้าของบัญชีเสียชีวิต)
2. ชื่อสกุล อายุ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล ที่สามารถติดต่อได้ของผู้จัดการมรดก พร้อมระบุฐานะว่าเป็นผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดก (ระบุชื่อ-สกุลของเจ้ามรดกด้วย) และอีเมลเจ้ามรดกที่ลงทะเบียนไว้กับ Zipmex
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้จัดการมรดก
4. สำเนาใบมรณบัตร
5. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้ามรดกที่มีการแจ้งทางสำนักงานเขต/ที่ว่าการอำเภอว่าเสียชีวิตแล้ว พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก
6. สำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
7. สำเนาหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด

โปรดส่งเอกสารมาที่อีเมล [email protected]

หมายเหตุ: สำเนาทุกฉบับต้องมีการลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทุกสำเนาเอกสารควรขีดคร่อมบริเวณรายละเอียดของเอกสาร ระบุว่า “ใช้เพื่อเป็นเอกสารประกอบคำขอจัดการทรัพย์สินและระงับบัญชี Zipmex ของ [ระบุชื่อผู้เสียชีวิต] (ผู้เสียชีวิต) เท่านั้น”

*เจ้าหน้าที่จะดำเนินการภายใน 14 วันทำการหลังได้รับเอกสารครบถ้วน

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา