ศูนย์ช่วยเหลือ > รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ > รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ เดือน กันยายน 2566

รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ เดือน กันยายน 2566

รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ

รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการโดย Zipmex ดังต่อไปนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลความขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ ไม่ว่าจะมีผลมาจากตัวระบบเองหรือโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนระบบดังกล่าว ข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการโดยแยกตามประเภท รวมถึงแนวโน้ม และสถานะของข้อร้องเรียนรายเดือน รายงานนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและรวบรวมสถิติเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

หมายเหตุ: รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการนี้จะเริ่มเผยแพร่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป และจะแสดงในทุก ๆ วันที่ 10 ของเดือน

1.1 ข้อมูลความขัดข้องของระบบที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ

สถิติความขัดข้องของระบบที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ (กันยายน 2566)
ระบบฝาก/ถอนเงินบาท ระบบฝาก/ถอนสินทรัพย์ ดิจิทัล ระบบแสดงทรัพย์สินลูกค้า ระบบซื้อขาย
ระบบไม่มีความขัดข้องของระบบที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการในเดือน กันยายน 2566

1.2 ข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ

1.2.1

ประเภทข้อร้องเรียน
จำนวนเรื่องร้องเรียนประจำเดือน กันยายน 2566 จำนวนเรื่องร้องเรียนคงค้างสะสมยกมา (E) จำนวนเรื่องร้องเรียนคงค้างสะสมที่ยุติแล้ว >30 วัน (F) จำนวนเรื่องร้องเรียนคงค้างสะสมคงเหลือ (II=D+E-F) จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ยุติแล้วตามเวลาเทียบกับจำนวนเรื่องร้องเรียนรวม (%) (III)=(A+B+C/I)*100
จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (I) จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ยุติแล้วตามเวลา (X) จำนวนเรื่องร้องเรียนประจำเดือนคงค้าง (D) = (I)-(A+B+C)
X < = 7 วัน (A) 7 วัน < X <= 15 วัน (B) 15 วัน < X <= 30 วัน (C)
1. การให้บริการขัดข้อง 14 11 0 0 3 2 0 5 79
1.1 ระบบฝาก/ถอนสินทรัพย์ดิจิทัล 9 9 0 0 0 0 0 0 100
1.2 ระบบฝาก/ถอนเงินบาท 1 1 0 0 0 0 0 0 100
1.3 ระบบซื้อขาย 3 0 0 0 3 2 0 5 0
1.4 ระบบแสดงทรัพย์สินลูกค้า 1 1 0 0 0 0 0 0 100
1.5 ระบบรับเรื่องร้องเรียน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. การให้บริการที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1 ระยะเวลาการรับลูกค้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 ระยะเวลาในการฝาก/ถอนเงิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 ทรัพย์สินสูญหาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 ค่าธรรมเนียมไม่เป็นธรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5 อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. การซื้อขาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1 ราคาผิดปกติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2 อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. อื่น ๆ 1 1 0 0 0 1 0 1 100
รวม 15 12 0 0 3 3 0 6 80

1.2.2 ข้อมูลแนวโน้มเรื่องร้องเรียน

สถิติความขัดข้องของระบบที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ
เดือน/ปี
ประเภท 1/2566 2/2566 3/2566 4/2566 5/2566 6/2566 7/2566 8/2566 9/2566
การให้บริการขัดข้อง 50 79 108 46 155 61 10 45 14
การให้บริการที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 8 11 6 1
อื่นๆ 1 1 3 1
สถิติความขัดข้องของระบบที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ
ประเด็น น้อยกว่า 7 วัน อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ระบบซื้อขาย 3
ระบบฝาก/ถอนเงินบาท 1
ระบบฝาก/ถอนสินทรัพย์ดิจิทัล 9
ระบบแสดงสินทรัพย์ลูกค้า 1
อื่น ๆ 1
ยอดรวม 12 3

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา