ศูนย์ช่วยเหลือ > คำถามทั่วไป FAQs > เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยืนยันตัวตน (KYC)

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยืนยันตัวตน (KYC)

สำหรับการยืนยันตัวตน (KYC) ต้องใช้เอกสารเพื่อประกอบการยืนยันตัวตนดังต่อไปนี้

1. ลูกค้าสัญชาติไทย เอกสารที่ต้องแสดง คือ

  • บัตรประชาชน (จำเป็น)

เอกสารยืนยันตัวตนเพิ่มเติมอื่น ๆ เลือกนำส่ง 1 รายการ ได้แก่ 

  • ใบอนุญาตขับขี่ 
  • ทะเบียนบ้าน (หน้าแรกของหนังสือที่แสดงที่อยู่และหน้าที่แสดงชื่อเจ้าของบัญชี)
  • หนังสือเดินทาง/Passport 

2. ลูกค้าต่างชาติที่ทำงานและ/หรือพักอาศัยในประเทศไทย เอกสารที่ต้องแสดง คือ

  • หนังสือเดินทาง/Passport (จำเป็น)

เอกสารยืนยันตัวตนเพิ่มเติมอื่น ๆ เลือกนำส่ง 2 รายการและเลือกจากในหมวด A และ หมวด B อย่างละ 1 รายการ

   หมวด A 

–  ประเภทคนอยู่ชั่วคราว/Non-Immigrant Visa หรือ SMART Visa

– ใบอนุญาตทำงานในประเทศ/Work Permit

– ทะเบียนบ้านเล่มปกสีเหลือง (ทร.13)/Yellow House Registration Thor Ror 13 (หน้าแรกของหนังสือที่แสดงที่อยู่และหน้าที่แสดงชื่อเจ้าของบัญชี)

  หมวด B 

– หนังสือรับรองการจ้างงาน/นิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้าง (เอกสารที่นำส่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกเอกสาร)

– เอกสารแสดงตนที่ออกจากประเทศต้นทางหรือรัฐบาลไทย (ไม่สามารถเป็นหนังสือเดินทางได้)

– เอกสารการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน SWIFT Authenticate หรือเอกสารการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน Notary Public

**สำหรับลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติ เอกสารที่อัพโหลดต้องไม่หมดอายุ และเอกสารทั้งหมดต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น**

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.