ศูนย์ช่วยเหลือ > เริ่มต้น > ข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับการสมัครใช้บริการและการยืนยันตัวตน (Registered)

ข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับการสมัครใช้บริการและการยืนยันตัวตน (Registered)

สำหรับสิทธิ์ในการลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีและใช้บริการอื่นๆของซิปเม็กซ์ คุณจะต้องทราบข้อกำหนดพื้นฐานดังต่อไปนี้:

  • อีเมล – คุณต้องมีที่อยู่อีเมลที่สามารถรับอีเมลจากเราได้
  • อายุ  – คุณต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป* 

*หมายเหตุ: หากอายุระหว่าง 18-20 ปี ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

1. หนังสือให้ความยินยอม Consent Letter – ทางเราจะส่งให้ หากคุณอายุ 18 ปีบริบูรณ์ แต่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง ที่ระบุในหนังสือให้ความยินยอม พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (พิจารณาเฉพาะลายมือชื่อที่ผู้ปกครองเซ็นเองเท่านั้น)

3. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของบัญชีที่ต้องการสมัคร พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.