ศูนย์ช่วยเหลือ > เริ่มต้น > เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยืนยันตัวตน (KYC)

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยืนยันตัวตน (KYC)

สำหรับการยืนยันตัวตน (KYC) ต้องใช้เอกสารเพื่อประกอบการยืนยันตัวตนดังต่อไปนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • หน้าบัญชีธนาคารที่ต้องการทำธุรกรรมกับซิปเม็กซ์
  • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับการทำ Enhanced KYC หรือ ต้องการวงเงินการทำธุรกรรมในระดับสูงขึ้น)
  • หลักฐานในการยืนยันแหล่งที่อยู่ (สำหรับการทำ Enhanced KYC หรือ ต้องการวงเงินการทำธุรกรรมในระดับสูงขึ้น)

เอกสารการยืนยันแหล่งที่อยู่ : รายการเดินบัญชี, ใบแจ้งยอดบัตรเครดิต, ค่าสาธารณูปโภค (น้ำ, ไฟฟ้า, แก๊ส, อินเตอร์เน็ต, โทรศัพท์), ใบรับรองเงินเดือน, ใบแจ้งยอดประกันภัย, ใบกำกับภาษี หรือสำเนาทะเบียนบ้าน

อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่เราจำเป็นให้คุณต้องอัปโหลดภาพถ่ายเพิ่มเติมสำหรับเอกสารในการยืนยันตัวตนนี้

—————————–

การส่งเอกสารลงทะเบียนกับเรา ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้เพื่อป้องกันการอัปโหลดเอกสารไม่สำเร็จ

  • เอกสารจะต้องเป็นไฟล์สีที่มีความละเอียดสูง
  • ประเภทไฟล์ที่รองรับ : jpeg, jpg, png
  • ไฟล์ต้องมีความละเอียดอย่างน้อย 98 KB และสูงสุด 3 MB
  • ขนาดรูปภาพอย่างน้อย 350×350 px และสูงสุด 4096x4096px

หากไฟล์ของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ แต่คุณยังไม่สามารถอัปโหลดได้ โปรด screenshot ภาพนั้น แล้วอัพโหลดแทน 

หมายเหตุ : โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า หากคุณไม่สามารถอัปโหลดเอกสารได้ โดยระบุหัวข้อเรื่อง “เอกสารไม่ถูกต้อง”

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา