ศูนย์ช่วยเหลือ > เริ่มต้น > เริ่มขั้นตอน KYC (สำหรับผู้สมัครต่างชาติ)

เริ่มขั้นตอน KYC (สำหรับผู้สมัครต่างชาติ)

กรุณาเลือกสัญชาติของท่าน
<I’m a Thai national>*
<I’m a non-Thai national> (ปิดรับสมัครชั่วคราว)**

* บัตรประชาชนของท่านต้องเป็นบัตรประชาชนตัวจริง และยังไม่หมดอายุ
** Zipmex ปิดรับสมัครผู้ลงทะเบียนบัญชีใหม่ที่เป็นชาวต่างชาติ และผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย จนกว่าจะมีประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ลูกค้าชาวต่างชาติ
ข้ามไปเพื่อดูเรื่อง
👉🏼<การยืนยันตัวตนจากหนังสือเดินทาง>
👉🏼<การยืนยันใบหน้า>
👉🏼<การกรอกข้อมูลส่วนตัว>
👉🏼<การยื่นเอกสารยืนยันตัวตนเพิ่มเติม>

เริ่มทำ KYC ได้โดยไปที่ ‘หน้าหลัก’ กดเลือก “เริ่มต้นกระบวนการ” เพื่อเริ่มขั้นตอนการยืนยันตัวตน จากนั้นเลือกสัญชาติและต่อด้วยการกรอกข้อมูลส่วนตัวตามหนังสือเดินทาง

การยืนยันตัวตนโดยตรวจสอบข้อมูลจากหนังสือเดินทาง

ถ่ายรูปหน้าข้อมูลของหนังสือเดินทาง (อนุญาตสำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น)

การยืนยันใบหน้า

กรุณาทำตามคำแนะนำที่แสดงอยู่หน้าจออย่างครบถ้วน โดยพูดตัวเลขที่แสดงบนหน้าจอ (เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ) และขยับใบหน้าไปทางซ้าย หรือขวา ตามคำแนะนำ

การกรอกข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวตามข้อมูลจริง ถูกต้องและครบถ้วน

ต่อไปคือขั้นตอนที่ให้การทำ แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับคริปโต ต่อด้วยการทำ แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

การยื่นเอกสารยืนยันตัวตนเพิ่มเติม

เอกสารยืนยันตัวตนเพิ่มเติมอื่น ๆ เลือกนำส่ง 2 รายการ ในหมวด A และ หมวด B อย่างละ 1 รายการ

หมวด A
– ประเภทคนอยู่ชั่วคราว / Non-Immigrant Visa หรือ SMART Visa
– ใบอนุญาตทำงานในประเทศ / Work Permit ส่งหน้าแรกที่แสดงข้อมูลและหน้าแสดงอายุของใบอนุญาตทำงาน
– ทะเบียนบ้านเล่มปกสีเหลือง (ทร.13) / Yellow House Registration Thor Ror 13 (หน้าแรกของหนังสือที่แสดงที่อยู่ และหน้าที่แสดงชื่อเจ้าของบัญชี)

หมวด B
– หนังสือรับรองการจ้างงาน / นิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้าง (เอกสารที่นำส่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกเอกสาร)
– เอกสารแสดงตนที่ออกจากประเทศต้นทางหรือรัฐบาลไทย (ไม่สามารถใช้หนังสือเดินทาง)
– เอกสารการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน SWIFT Authenticate หรือเอกสารการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน Notary Public
* เอกสารที่อัปโหลดต้องไม่หมดอายุ และเอกสารทั้งหมดต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น**
** เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการตรวจสอบ กรุณาอัปโหลดเอกสารทั้งหมดให้ถูกต้องตามข้อกำหนด หากมีเอกสารส่วนใดส่วนหนึ่งที่หมดอายุหรือไม่ตรงตามข้อกำหนด เราจำเป็นต้องให้คุณอัปโหลดเอกสารใหม่อีกครั้ง

Zipmex ใช้เวลาในการตรวจสอบนานแค่ไหน
หลังจากส่งข้อมูลและเอกสารทั้งหมดเพื่อยืนยันตัวตนในการเปิดบัญชี ข้อมูลจะได้รับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ของเรา ซึ่งจะมีเวลาดำเนินการตรวจสอบภายใน 1 สัปดาห์โดยประมาณ

หากมีผู้ลงทะเบียนใหม่เป็นจำนวนมาก เวลาในการประมวลผลสำหรับการตรวจสอบการสมัครอาจช้าลงอย่างมาก หากผลการลงทะเบียนของคุณล่าช้า นั่นไม่ได้แสดงถึงว่าใบสมัครของคุณมีปัญหา เราจะติดต่อคุณหากต้องการเอกสารในการยืนยันเพิ่มเติม ดังนั้นโปรดตรวจสอบอีเมลที่ใช้เปิดบัญชี Zipmex อยู่เสมอ เพื่อตรวจสอบว่าคุณได้รับอีเมลจากเราเกี่ยวกับการยืนยันเพิ่มเติมหรือไม่

หมายเหตุ: บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด จัดให้มีการทบทวนข้อมูลของลูกค้าทุกบัญชี ตามรอบระยะเวลาการเปิดบัญชีของลูกค้าแต่ละราย โดยแบบฟอร์มทบทวนข้อมูลลูกค้า (KYC) ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้าเพื่อจะนำไปสู่การตัดสินใจลงทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้ แบบฟอร์มดังกล่าว จัดทำขึ้นตามข้อบังคับของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ซึ่งได้กำหนดให้ทำการทบทวนใหม่ทุก ๆ 1 หรือ 2 ปี ตามความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการอัปเดตข้อมูลตามรอบทบทวนข้อมูลบัญชีประจำปี

ขั้นตอนต่อไป
<Step 4: ลงทะเบียนบัญชีธนาคาร>

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา