ศูนย์ช่วยเหลือ > การพักชำระหนี้ > เจ้าของบัญชี เจ้าหนี้ และผู้ค้า

เจ้าของบัญชี เจ้าหนี้ และผู้ค้า

ลำดับคำถามคำตอบ
1เจ้าหนี้ของซิปเม็กซ์คือใครบ้างเจ้าหนี้ของซิปเม็กซ์ประกอบด้วยลูกค้าบนศูนย์ซื้อขาย ผู้ถือโทเคน และ เจ้าหนี้คู่ค้า
2ซิปเม็กซ์จะให้ความสำคัญกับเจ้าหนี้รายใหญ่ มากกว่าเจ้าหนี้อื่นหรือไม่ซิปเม็กซ์ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเจ้าหนี้รายใหญ่เป็นพิเศษกว่ารายอื่น
3ทำไมท่านจึงไม่มีชื่ออยู่ในรายชื่อเจ้าหนี้ในคำร้องที่ส่งให้ศาลการยื่นคำร้องในการพิจารณาของศาลสิงคโปร์กำหนดให้ต้องระบุรายชื่อเจ้าหนี้เพียง 20 อันดับแรกเท่านั้นอย่างไรก็ตาม การที่ท่านไม่มีชื่ออยู่ในรายชื่อดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ใช่เจ้าหนี้ และไม่ทำให้ท่านเสียสิทธิใด ๆ ในกระบวนการเรียกร้องหนี้ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
4การมีชื่ออยู่ในอีเมลหมายความว่าอย่างไร และจะส่งผลกระทบต่อโอกาสที่จะได้รับเงินคืนหรือไม่ไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด โดยการระบุอีเมล์ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนด
5ท่านมีบทบาทหรือสิทธิอย่างไรในฐานะเจ้าหนี้หรือคู่ค้าเจ้าหนี้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์
6เจ้าหนี้จะเสียสิทธิในการเรียกร้องทางกฎหมาย ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือในระหว่างการพักชำระหนี้หรือไม่การพักชำระหนี้ถูกยื่นในศาลประเทศสิงค์โปร์ และมีผลในประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ เจ้าหนี้ควรที่จะขอรับคำแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับการเรียกร้องหนี้ในประเทศที่เกี่ยวข้อง
7อยากทราบความคืบหน้าของการจัดตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้ตามคำสั่งของศาลสิงคโปร์ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เกี่ยวกับการพักการชำระหนี้ของกลุ่มบริษัท Zipmex ศาลได้มีคำสั่งให้ Zipmex Group พิจารณาว่าจะสมควรจัดตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้ (Creditor Committee) หรือไม่

ทั้งนี้กลุ่มบริษัท Zipmex และที่ปรึกษาของเราได้หารือและเห็นพ้องต้องกันว่าการจัดตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้ในแต่ละประเทศยังไม่เหมาะสมที่จะจัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าวในขณะนี้ เนื่องจากเจ้าหนี้รายบุคคลในแต่ละประเทศมีจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการเป็นไปได้ยาก โดยเฉพาะกลุ่มบริษัท Zipmex และที่ปรึกษาได้คำนึงถึงว่าคณะกรรมการเจ้าหนี้จะต้องเป็นตัวแทนทางผลประโยชน์ทั้งหมดของเจ้าหนี้ทุกราย และจะต้องรายงานผล แจ้งการตัดสินใจ และการดำเนินการต่างๆ ให้กับเจ้าหนี้ทั้งหมดในทุกกรณี อีกทั้ง กลุ่มบริษัท Zipmex ตระหนักดีว่าหากมีการจัดตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้ จะต้องมีคณะกรรมการเจ้าหนี้หลายคณะเพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มเจ้าหนี้ในแต่ละประเทศ และอาจมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้ของแต่ละคณะ เนื่องจากคณะกรรมการเจ้าหนี้แต่ละคณะจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระและอาจจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งกลุ่มบริษัท Zipmex ต้องรับผิดชอบ ภาระดังกล่าวจึงอาจทำให้เกิดความล่าช้ากระบวนการการปรับโครงสร้างที่กำลังดำเนินการอยู่ได้

อย่างไรก็ตาม Zipmex ได้ให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ แก่ลูกค้าทุกท่านอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางหลักของบริษัทมาโดยตลอด ทั้งนี้ทาง Zipmex ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอขอบพระคุณที่ท่านไว้วางใจ Zipmex ตลอดมา

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา