ศูนย์ช่วยเหลือ > การพักชำระหนี้ > FAQ การพักชำระหนี้ของกลุ่มบริษัท Zipmex

FAQ การพักชำระหนี้ของกลุ่มบริษัท Zipmex

ลำดับ คำถามคำตอบ
1ตามแผนการจัดโครงสร้างหนี้ เจ้าหนี้จะได้รับสินทรัพย์ดิจิทัลคืนในรูปแบบของ USDC โดยคิดเป็น 5.1% จากสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดที่เจ้าหนี้ถือครอง ในการคืนสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวจะมีการคำนวณอย่างไร ในกรณีที่เจ้าหนี้ถือสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบของ BTC, ETH และ ZMTจำนวนสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะได้คืนในรูปแบบของ USDC จะถูกคำนวณจากมูลค่าของหนี้ที่ได้ถูกตัดสินภายใต้แผนการจัดโครงสร้างหนี้

การคำนวณมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลของเจ้าหนี้ อันได้แก่ BTC, ETH และ ZMT รวมถึงมูลค่า USDC เจ้าหนี้จะได้รับจะถูกคำนวณ ณ วันเดียวกัน (กรณีเช่น คำนวณ ณ วันที่ 22 กันยายน 2565 จำนวน BTC, ETH, ZMT ตลอดจน USDC ที่จะได้รับนั้นจะคำนวณ ณ วันที่ 22 กันยายน 2565 เช่นกัน)
2บริษัทมีความประสงค์จะคืนสินทรัพย์ดิจิทัลแก่เจ้าหนี้ภายในระยะเวลา 3-4 เดือนหลังจากแผนการจัดโครงสร้างหนี้มีผลบังคับใช้ แผนการจัดโครงสร้างหนี้ดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อใดจากกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ บริษัทหวังว่าจะสามารถจัดประชุมเจ้าหนี้ภายในเดือนกันยายน 2566

และภายหลังจากการจัดประชุม ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทจะต้องยื่นเอกสารต่อศาลสิงคโปร์ โดยบริษัทประสงค์จะได้รับการอนุมัติภายในกลางเดือน ตุลาคม 2566

หากแผนการจัดโครงสร้างหนี้ได้รับการอนุมัติจากศาล แผนดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้หลังจากได้ประกาศในหน่วยงานด้านการบัญชีและกำกับดูแลองค์กร (ACRA)
3เจ้าหนี้จะได้รับสินทรัพย์ดิจิทัลคืนเต็มจำนวน 100% หรือไม่เจ้าหนี้จะไม่ได้รับสินทรัพย์ดิจิทัลคืนเต็มจำนวน 100%
4สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลที่สามารถขายได้อย่างเร่งด่วน (Assets that can be sold immediately) คือ ETH และ ZMT นั้น ขณะนี้อยู่ภายใต้ StraitX หรือไม่สินทรัพย์ดิจิทัลที่สามารถขายได้อย่างเร่งด่วนดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้ StraitX แต่อย่างใด
5สินทรัพย์ดิจิทัลที่เจ้าหนี้จะได้รับคืนโดยคิดเป็น 5.1% จากสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดที่เจ้าหนี้ถือครองนั้น คิดจากจำนวนเงินบาทหรือจำนวนสินทรัพย์ดิจิทัลที่เจ้าหนี้ถือครอง
มูลค่าดังกล่าวเป็นมูลค่าสกุลเงินดอลลาร์ของหนี้ที่ได้ถูกคำนวณ ณ วันที่ตัดสิน ซึ่งจะถูกกำหนดโดยแผนการจัดโครงสร้างหนี้
6Leave to convene คืออะไรภายใต้กฎหมายสิงคโปร์ ก่อนการจัดประชุมเจ้าหนี้ บริษัทจะต้องขออนุญาตศาลสิงคโปร์เพื่อให้มีการจัดประชุมเจ้าหนี้

โดยการขออนุญาตดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เอกสารที่เรียกว่า “application for leave to convene meetings of the Company’s creditors under Section 210(1) of the Companies Act 1967”
7เหตุใดสมาชิกบางท่านถูกระงับ หรือลบบัญชี ออกจากกลุ่ม LINE official และ Telegramบริษัทได้รับการแจ้งพฤฒิการณ์อันมิพึงประสงค์รวมถึงการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่น หยาบคาย และก่อให้เกิดความแตกแยกในกลุ่ม LINE official และ Telegram และในฐานะผู้จัดการกลุ่ม บริษัทมีสิทธิในการระงับการเข้าถึงของผู้ใช้งานหากผู้ใช้งานมีพฤฒิการณ์ดังกล่าว โดยจะพิจารณาเป็นรายกรณี

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการพิจารณาของศาลสิงคโปร์ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 นั้น บริษัทได้คืนสิทธิการเข้าถึงแก่บัญชีที่ได้ถูกระงับก่อนหน้านี้ แต่หากพฤติกรรมดังกล่าวได้มีการกระทำซ้ำ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการจัดการใดๆเพื่อให้การคุ้มครองความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ ลูกค้า และพนักงาน

ท่านสามารถติดต่อ Admin ของกลุ่มได้หากท่านยังไม่ได้รับสิทธิการเข้าถึงหากบัญชีของท่านถูกระงับก่อนหน้านี้
8เจ้าหนี้การค้าจะได้รับการชำระหนี้เมื่อใดเจ้าหนี้ทุกประเภท (ทั้งเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้ที่เป็นลูกค้าทั่วไป) จะได้รับการชำระหนี้ในเวลาเดียวกัน
9อธิบายการคำนวณ มูลค่าของ Z Wallet (ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2565) ซึ่งได้ลดลงจากมูลค่าประมาณ USD 96 ล้าน เป็นจำนวน USD 48 ล้าน (ซึ่งอยู่กับ Babel Finance) และ USD 5 ล้าน (ซึ่งอยู่กับ Celsius)ประการแรก มูลค่าดังกล่าวเป็นมูลค่าที่คงอยู่ในบัญชีการบริหารต่อเดือน สินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่นอกบัญชีการบริหารต่อเดือน ซึ่งจะไม่แสดงอยู่ในบัญชีการบริหารต่อเดือนแต่อย่างใด มูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลในเดือน กันยายน 2565 นั้นมีมูลค่า SGD 4.6 ล้าน

ประการที่สอง มูลค่าที่คำนวณดังกล่าวสะท้อนกับมูลค่าที่อยู่ในตลาดซึ่งจะมีการปรับมูลค่ารายเดือน โดยการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นจะสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าในเป็นตัวเงินปัจจุบัน

ประการที่สาม มูลค่าหนี้คงค้างกับ Babel และ Celsius ได้ถูกนำมาสะท้อนในบัญชีที่ได้มีการใช้สิทธิเรียกร้องต่อ Babel และ Celsius ซึ่งขณะนี้การติดตามกลับคืนหนี้ดังกล่าวยังไม่เป็นที่แน่ชัด

ท้ายสุด สินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกบันทึกใต้ Z Wallet ซึ่งเป็นบัญชีรวมที่ได้มีการถอนโดยลูกค้าภายหลังจากที่ได้มีการปลดล็อกจาก Z Wallet การโอนเข้าสู่ trade wallet ระหว่างที่บริษัทได้เข้าสู่กระบวนการพักชำระหนี้นั้นประกอบด้วย

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 มีจำนวน USD 200 ในรูปแบบ SOL token
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบ XRP token
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบ ADA token
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 มีจำนวน 0.08 ETH ต่อบัญชี และ
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 มีจำนวน 0.0045 BTC ต่อบัญชี

ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นโดยกลุ่มบริษัท Zipmex ระหว่างการยื่นพักชำระหนี้นั้นเป็นไปตามเงื่อนไขของนักลงทุนรายเก่าที่ประสงค์ให้บริษัทยังดำเนินธุรกิจต่อไปดังเดิมเพื่อให้เกิดรายได้ต่อกลุ่มบริษัท

ทั้งนี้สินทรัพย์ของลูกค้าไม่ได้ถูกนำมาใช้เพื่อการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด
10ได้มีการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลจาก Z Wallet ก่อนและหลังการยื่นขอการพักชำระหนี้อย่างไม่ถูกกฎหมายหรือไม่กลุ่มบริษัท Zipmex ได้มีการตรวจสอบภายในและเชื่อได้ว่าไม่ได้มีการกระทำการดังกล่าว
กรรมการของบริษัท Zipmex Asia ได้มีการปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมายและที่ปรึกษาการเงินก่อนการดำเนินธุรกรรมใดๆ
11Zipmex ประเทศไทยอยู่ระหว่างการตรวจสอบของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือไม่บริษัทได้มีการชำระค่าปรับต่าง ๆ แก่สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา