ศูนย์ช่วยเหลือ > การพักชำระหนี้ > การพักชำระหนี้

การพักชำระหนี้

ลำดับคำถามคำตอบ
1การพักชำระหนี้คืออะไร และมีความจำเป็นต่อบริษัทอย่างไรการพักชำระหนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหนี้ดำเนินคดีใด ๆ กับลูกหนี้ เนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้าง การพักชำระหนี้จะทำให้บริษัทไม่ต้องกังวลกับการฟ้องร้องของเจ้าหนี้ ในระหว่างที่บริษัทกำลังพิจารณาทางเลือกและข้อเสนอต่าง ๆ สำหรับการปรับโครงสร้าง
2ซิปเม็กซ์ดำเนินการอะไรบ้างเพื่อให้ได้รับอนุมัติการพักชำระหนี้ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 Morgan Lewis Stamford LLC ทนายความของซิปเม็กซ์ที่ประเทศสิงคโปร์ ได้ยื่นคำร้องจำนวน 5 ฉบับ ตามมาตรา 64 ของพระราชบัญญัติการล้มละลาย การปรับโครงสร้าง และการเลิกกิจการ ค.ศ. 2018 (Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018) ในนามของกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์เพื่อขอพักชำระหนี้ทั่วโลก (global moratorium relief) ต่อศาลในประเทศสิงคโปร์ เพื่อป้องกันและห้ามมิให้มีการดำเนินคดีใด ๆ กับกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ต่อมา ในการพิจารณาคำร้องโดยศาลสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ศาลได้มีคำสั่งอนุมัติการพักชำระหนี้ของบริษัทในเครือซิปเม็กซ์ทั้ง 5 บริษัท โดยให้มีผลไปจนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 
3บริษัทในเครือซิปเม็กซ์ใดบ้างที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้การพักชำระหนี้บริษัทที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้การพักชำระหนี้มีดังนี้
  • Zipmex Asia Pte Ltd
  • Zipmex Pte Ltd
  • บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (จัดตั้งในประเทศไทย)
  • PT Zipmex Exchange Indonesia (จัดตั้งในประเทศอินโดนีเซีย)
  • Zipmex Australia Pty Ltd (จัดตั้งในประเทศออสเตรเลีย)
4บริษัทย่อยต่าง ๆ ของซิปเม็กซ์ ซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติ ได้รับการคุ้มครองภายใต้การพักชำระหนี้หรือไม่ได้รับการคุ้มครอง ศาลสิงคโปร์อนุมัติการพักชำระหนี้เป็นรายบุคคล (in personam moratorium) กล่าวคือ การพักชำระหนี้จะมีผลบังคับใช้กับการกระทำของบุคคลที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ หรืออยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลสิงคโปร์ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะกระทำในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่น
5การพักชำระหนี้มีผลอย่างไรต่อเจ้าหนี้ (รวมถึงเจ้าหนี้ที่อยู่นอกประเทศสิงคโปร์)ในระหว่างระยะเวลาการพักชำระหนี้ เจ้าหนี้จะไม่สามารถเรียกร้องให้กลุ่มบริษัทชำระหนี้ หรือดำเนินคดีเพื่อให้บริษัทชำระหนี้ได้ ทำให้บริษัทไม่ต้องกังวลกับการฟ้องร้องของเจ้าหนี้ ในระหว่างที่บริษัทกำลังพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ สำหรับการปรับโครงสร้าง นอกจากนี้ ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น เนื่องจากการพักชำระหนี้มีผลบังคับใช้กับผู้ที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ และในประเทศอื่นด้วย ดังนั้น เจ้าหนี้ต่างประเทศจะไม่สามารถเรียกร้องหรือดำเนินคดีได้เช่นกัน
6การพักชำระหนี้ในปัจจุบันมีผลถึงเมื่อใดการพักชำระหนี้จะมีผลถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565
7ซิปเม็กซ์สามารถที่จะยื่นขอขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้ได้หรือไม่ซิปเม็กซ์สามารถยื่นขอขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้ออกไปหลังจากวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ได้
8เหตุใดบริษัทจึงยื่นคำร้องต่อศาลสิงคโปร์และไม่ยื่นต่อศาลในประเทศที่มีเขตอำนาจอื่น ๆเนื่องจากการปรับโครงสร้างบริษัทเป็นการปรับโครงสร้างเป็นกลุ่ม และบริษัทในเครือซิปเม็กซ์แต่ละบริษัทเลือกที่จะปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ศาลประเทศสิงคโปร์ยังเห็นว่า “ศูนย์กลางผลประโยชน์หลัก (centre of main interests)” ของแต่ละบริษัทในเครือซิปเม็กซ์นั้นอยู่ในประเทศสิงคโปร์ และบริษัทต่างชาติมีความเกี่ยวข้องกับสิงคโปร์เพียงพอที่จะดำเนินการปรับโครงสร้างที่ประเทศสิงคโปร์ได้
9ผู้ใดก็ตามที่ได้รับผลกระทบจาก ZipUp+ ถือว่าเป็นเจ้าหนี้หรือไม่ ? หากใช่ จะถือว่าเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทใด ? และการเป็นหรือไม่เป็นเจ้าหนี้นั้นจะส่งผลต่อการยื่นขอพักชำระหนี้ในประเทศสิงคโปร์อย่างไร ?ลูกค้ารายใดก็ตามที่มีบัญชีในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศไทยและทำการฝากเงินใน Z Wallet ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคมหรือจากนั้นเป็นต้นไปจะถือว่าเป็นเจ้าหนี้ของ Zipmex Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ในขณะที่ลูกค้าทุกรายในประเทศออสเตรเลียจะถือว่าเป็นเจ้าหนี้ของ Zipmex Australia Pty. Ltd. และลูกค้าทุกรายในประเทศอินโดนีเซียจะถือว่าเป็นเจ้าหนี้ของ PT Zipmex Exchange Indonesia โดยการยื่นขอพักชำระหนี้ที่ศาลประเทศสิงคโปร์ให้การอนุมัตินั้นส่งผลรวมถึงทุกบริษัทที่ได้กล่าวไปนี้ และเจ้าหนี้ทุกรายจะสามารถเข้าถึงเงินได้ภายหลังที่การดำเนินการโดยทุกบริษัทเหล่านี้ได้รับการยืนยันผ่านขั้นตอนที่แจ้งไปก่อนหน้า
10เหตุใดรายชื่อเจ้าหนี้-ลูกค้าของเดือนกันยายนและเดือนสิงหาคมจึงไม่สอดคล้องซึ่งกันและกัน ?

และรายชื่อเหล่านั้นได้รับสิทธิพิเศษบางประการในการเข้าถึงสินทรัพย์หรือไม่ ?
ไม่มีผู้ใช้บริการรายใดได้รับการปฏิบัติพิเศษเป็นการเฉพาะเจาะจงเหนือผู้ใช้บริการรายอื่น ความไม่ถูกต้องของข้อมูลใดๆอาจเกิดจากการเปลี่ยน trading position ในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง เช่น การรวมบัญชี หรือการแก้ไขคำนิยามและเขตอำนาจ หรืออาจเป็นกรณีที่ท่านได้ในส่วนบทคัดย่อของรายการ (ซึ่งมีแต่เฉพาะรายละเอียดของเจ้าหนี้ที่ไม่เกี่ยวข้อง) โดยที่ไมได้พิจารณารายการฉบับเต็ม

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา