ศูนย์ช่วยเหลือ > การพักชำระหนี้ > ข้อตกลงส่วนบุคคล

ข้อตกลงส่วนบุคคล

ลำดับคำถามคำตอบ
1การเข้าทำข้อตกลงส่วนบุคคลมีผลดีอย่างไรโดยการเข้าทำข้อตกลงส่วนบุคคล ท่านจะไม่ได้เข้าร่วมในกระบวนการภายใต้แผนการจัดการอีกต่อไป ท่านจึงไม่จำเป็นต้องติดตามกระบวนการพิจารณาคดีของศาลในประเทศสิงคโปร์ และไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อร่วมโหวต หรือเข้าร่วมในกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัดการ อย่างไรก็ตาม แม้ได้แสดงความประสงค์ที่จะเข้าทำข้อตกลงส่วนบุคคลแล้ว หากท่านยังประสงค์ที่จะร่วมโหวตเพื่อให้การสนับสนุนแผนการจัดการ ท่านสามารถแจ้งต่อกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ เพื่อดำเนินการยืนยันการเข้าร่วมของท่านในกระบวนการภายใต้แผนการจัดการ
2การเข้าทำข้อตกลงส่วนบุคคลมีผลเสียอย่างไรโดยการเข้าทำข้อตกลงส่วนบุคคล ท่านจะไม่ได้ร่วมโหวตในกระบวนการของแผนการจัดการ เว้นแต่ท่านได้แสดงความประสงค์ที่จะร่วมโหวตและปฏิบัติตามขั้นตอนในการร่วมโหวต หากดำเนินการดังกล่าวแล้ว กลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์จะดำเนินการยืนยันว่าคะแนนโหวตของท่านได้ถูกนับรวมอยู่ในแผนการจัดการ
3ผู้ร่วมโหวตในแผนการจัดการจะได้รับสิทธิประโยชน์อื่นใดเหนือผู้เข้าร่วมข้อตกลงส่วนบุคคลหรือไม่ไม่ เงื่อนไขที่กำหนดในแผนการจัดการจะรวมเงื่อนไขที่กำหนดในข้อตกลงส่วนบุคคลอยู่ด้วย
4ฉันจำเป็นต้องลงนามในข้อตกลงส่วนบุคคลหรือไม่ จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม่ลงนามการลงนามในข้อตกลงส่วนบุคคลไม่ใช่มาตรการบังคับ แต่หากท่านไม่ลงนาม ท่านอาจถูกเชิญให้เข้าร่วมในกระบวนการโหวตในแผนการจัดการ การไม่ลงนามในข้อตกลงส่วนบุคคลจะไม่กระทบต่อสิทธิทางกฎหมายของท่านในฐานะเจ้าหนี้ อย่างไรก็ตาม ท่านจะยังต้องลงนามในข้อตกลงกับซิปเม็กซ์เพื่อเข้าถึงสินทรัพย์เมื่อถึงเวลาในอนาคตอยู่ดี ดังนั้น การลงนามไว้ตั้งแต่ขั้นต้นจะช่วยเร่งรัดกระบวนการภายใต้แผนการจัดการได้
5หากเข้าทำข้อตกลงส่วนบุคคล ฉันจะได้รับสินทรัพย์เร็วขึ้นหรือไม่ไม่ การเข้าถึงสินทรัพย์จะสามารถทำได้พร้อมกันและในวันเดียวกันทั่วโลก ภายหลังการอนุมัติแผนการจัดการโดยศาลสิงคโปร์ (ถ้าได้รับการอนุมัติ) และการลงทุนเสร็จสมบูรณ์
6ถ้าฉันลงนามในข้อตกลงส่วนบุคคลแล้ว แต่ยังไม่ได้รับสินทรัพย์คืน ฉันต้องทำอย่างไรหากท่านลงนามในข้อตกลงส่วนบุคคลแล้ว และเป็นที่ประจักษ์แน่ชัดว่าลูกค้าจะไม่สามารถเข้าถึงสินทรัพย์ใน Z Wallet ได้ ข้อตกลงจะถือว่าเป็นโมฆะและเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้จะไม่เป็นผล
7ลูกค้าแต่ละรายจะได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันหรือไม่ กล่าวคือ ลูกค้าที่เข้าทำข้อตกลงส่วนบุคคลและลูกค้าที่ไม่ได้เข้าทำข้อตกลงส่วนบุคคล หรือเจ้าหนี้รายใหญ่และเจ้าหนี้รายย่อยเนื่องจากเงื่อนไขที่กำหนดในข้อตกลงส่วนบุคคลและเงื่อนไขที่กำหนดในแผนการจัดการมีเนื้อหาเหมือนกัน ดังนั้น จะไม่มีเจ้าหนี้ที่เป็นลูกค้ารายใดได้รับเงื่อนไขอื่นที่ต่างออกไป ไม่ว่าพวกเขาจะเข้าร่วมข้อตกลงส่วนบุคคลหรือร่วมโหวตในแผนการจัดการ

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.