ศูนย์ช่วยเหลือ > การพักชำระหนี้ > แผนการจัดการ (กระบวนการปรับโครงสร้าง)

แผนการจัดการ (กระบวนการปรับโครงสร้าง)

ลำดับคำถามคำตอบ
1ขั้นตอนทั่วไปในการปรับโครงสร้างมีอะไรบ้างขั้นตอนทั่วไปในการปรับโครงสร้างรวมถึง
  • ได้รับการพักชำระหนี้
  • ประเมินฐานะทางการเงิน
  • ติดต่อสื่อสารกับเจ้าหนี้
  • เสนอแผนปรับโครงสร้าง
  • ศาลอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างหนี้
  • ดำเนินการปรับโครงสร้างตามแผน ซึ่งอาจรวมถึงการชำระหนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้
2ใครคือที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งทนายความสิงคโปร์ คือ Morgan Lewis Stamford LLC และที่ปรึกษาทางการเงิน คือ KordaMentha Pte Ltd. โดยจะทำงานร่วมกับ Kudun & Partners ทนายความในประเทศไทย และ Hiswara Bunjamin & Tandjung ทนายความในประเทศอินโดนีเซีย
3แผนการจัดการคืออะไรแผนการจัดการ คือ ข้อตกลงระหว่างบริษัทที่กำลังประสบปัญหาทางการเงินและเจ้าหนี้เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถจัดการกับภาระหนี้สินได้ แผนการจัดการจะดำเนินการไปพร้อมกับการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทและการแปลงสิทธิของเจ้าหนี้ซึ่งจะเป็นไปตามครรลองการดูแลและการรับรองจากศาล แผนการจัดการจะมีผลผูกมัดต่อเจ้าหนี้ทุกรายหากแผนนั้นได้รับการรับรองจากศาลแม้เจ้าหนี้จะเห็นชอบหรือเข้าร่วมแผนการจัดการไม่ครบทุกรายก็ตาม
4แผนการจัดการมีขั้นตอนอะไรบ้างแผนการจัดการจะดำเนินไปในรูปแบบ pre-pack โดยมีขั้นตอนในภาพรวมดังต่อไปนี้

1. เอกสารของแผนการจัดการถูกนำส่งออกไปยังเจ้าหนี้ทุกรายที่จะมีผลผูกมัดโดยแผนการจัดการ เอกสารของแผนการจัดการมีรายละเอียดที่รวมไปถึง:
a. ข้อมูลของบริษัทและสาเหตุของปัญหาทางการเงิน
b. คำอธิบายของแผนการจัดการที่เสนอและข้อมูลผลกระทบที่มีต่อสิทธิของเจ้าหนี้
c. ผลวิเคราะห์ทางการเงินของแผนการจัดการที่เสนอเทียบกับในกรณีที่มีการบังคับชำระหนี้
d. ขั้นตอนการปฎิบัติในการร่วมโหวตและการนำส่งคำร้อง

2. ในกรณที่ไม่มีการพิพาทในมูลค่าหนี้ของลูกค้าและจากจำนวนลูกค้าที่มีสิทธิร่วมโหวตในแผนการ

a. ลูกค้าจะได้รับสำเนาเอกสารของแผนการจัดการผ่านทางอีเมล
b. ลูกค้าจะสามารถร่วมโหวตได้ผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
c. ลูกค้าไม่มีความจำเป็นต้องส่งหลักฐานหนี้แยก เนื่องจากมูลค่านั้นควรจะสอดคล้องกับที่ปรากฎในบันทึกของบริษัท อย่างไรก็ตาม หากเกิดการพิพาท ผู้จัดทำแผน (Scheme Manager) จะเป็นผู้ตัดสิน และหากมีความจำเป็นอื่นใด ผู้ประเมินอิสระจะเข้ามามีส่วนรวมในการชี้ขาดมูลค่าดังกล่าว

3. หากได้รับความเห็นชอบเพียงพอ คำร้องจะถูกส่งไปยังศาลสิงคโปร์เพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินการตามแผนการจัดการที่วางไว้

4. เมื่อแผนได้รับการอนุมัติ ซิปเม็กซ์จะดำเนินการตามแผนการจัดการ ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารของแผนการจัดการ
5Pre-pack scheme คืออะไรแผนการจัดการแบบ pre-pack scheme คือวิธีการจัดการที่ศาลสามารถอนุมัติแผนการจัดการได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยไม่ต้องมีขั้นตอนการขอให้ศาลสั่งและการจัดการประชุมเจ้าหนี้ก่อนอนุมัติแผน และสามารถใช้ในกรณีที่มีเจ้าหนี้หลายคน
6สาระสำคัญของแผนการจัดการเป็นอย่างไรรายละเอียดเพิ่มเติมของแผนการจัดการสามารถศึกษาได้จากเอกสารของแผนการจัดการ (scheme document) ที่จะถูกเปิดเผยในอนาคต ในเบื้องต้น เมื่อแผนได้รับการเห็นชอบและการปรับโครงสร้างได้ดำเนินการเสร็จสิ้น เราจะกลับมาเปิดให้บริการ Z Wallet อย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้ลูกค้าทุกรายสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลของตนได้ 100% ทั้งนี้ ในการที่จะเข้าถึงสินทรัพย์ใน Z Wallet ลูกค้าจะต้องยินยอมต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเพิกถอนคำร้องและพันธกรรมทั้งหมดต่อทุกบริษัทในกลุ่มบริษัท
7หากเข้าทำข้อตกลงส่วนบุคคล ฉันจะได้รับสินทรัพย์เร็วขึ้นหรือไม่ไม่ การเข้าถึงสินทรัพย์จะสามารถทำได้พร้อมกันและในวันเดียวกันทั่วโลก ภายหลังการอนุมัติแผนการจัดการโดยศาลสิงคโปร์ (เมื่อได้รับการอนุมัติ)
8กระบวนการโหวตของแผนจัดการเป็นอย่างไรเสียงส่วนใหญ่ 50.1% ต้องโหวตเห็นชอบ (คำนวณจากจำนวนผู้เข้าร่วมโหวตทั้งหมด) เพื่อให้แผนการจัดการผ่าน และจากการโหวตเห็นชอบดังกล่าวนี้ จะต้องมาจากบรรดาเจ้าหนี้ที่รวมแล้วมีสัดส่วนของมูลค่าหนี้คิดเป็น 75% ของเจ้าหนี้ทั้งหมดที่เข้าร่วมโหวตเพื่อให้แผนการจัดการผ่าน ทั้งนี้ แผนการจัดการจะผ่านได้ก็ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขทั้งสองประการข้างต้น ผู้ที่งดออกเสียงหรือไม่เข้าร่วมโหวตจะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการ แต่ยังคงสิทธิในฐานะเจ้าหนี้ในแผนการฟื้นฟูใด ๆ และจะถูกผูกมัดตามแผนการจัดการ
9ใครบ้างที่มีสิทธิร่วมโหวตในแผนการจัดการi. เจ้าหนี้ที่มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (Assets Under Management) มูลค่าต่ำกว่า 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่กลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ยื่นคำขอพักชำระหนี้ (22 กรกฎาคม 2565) จะไม่ได้ถูกรับเชิญโดยอัตโนมัติให้ร่วมโหวตในแผนการจัดการ แต่จะยังคงผูกมัดตามเงื่อนไขของแผนการจัดการ กล่าวคือ หากแผนการจัดการได้ความเห็นชอบตามเกณฑ์เสียงข้างมากและได้รับการอนุมัติจากศาลสิงคโปร์ เจ้าหนี้ทุกราย (รวมถึงเจ้าหนี้ที่มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการมูลค่าต่ำกว่า 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ) จะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกันกับเจ้าหนี้รายอื่นที่เข้าร่วมในแผนการจัดการ

ii. เกณฑ์มูลค่า 5,000 ดอลลาร์สหรัฐได้ถูกนํามาใช้เพื่อช่วยลดจํานวนเจ้าหนี้ที่เข้าร่วมแผนการจัดการ ซึ่งจะเป็นจํานวนเจ้าหนี้ที่เป็นลูกค้าที่กลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์สามารถบริหารจัดการการโหวตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

iii. สําหรับเจ้าหนี้ที่เป็นลูกค้าซึ่งมีทรัพย์สินภายใต้การจัดการมูลค่าต่ำกว่า 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ จะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียดแผนการจัดการและมี 2 ทางเลือก ดังนี้

ทางเลือกที่ 1: ไม่ดําเนินการใด ๆ ต่อไปและไม่ต้องร่วมโหวต โดยเงื่อนไขของแผนการจัดการจะมีผลผูกมัดหากแผนการจัดการได้รับความเห็นชอบตามเกณฑ์จำนวนขั้นต่ำของเจ้าหนี้และได้รับการอนุมัติจากศาลสิงคโปร์

ทางเลือกที่ 2: เลือกเข้าร่วมโหวต ซึ่งสามารถดำเนินการได้เพียงปฏิบัติตามขั้นตอนของการร่วมโหวต ในกรณีนี้ หากแผนการจัดการได้รับความเห็นชอบตามเกณฑ์จำนวนขั้นต่ำของเจ้าหนี้และได้รับการอนุมัติจากศาลสิงคโปร์ เงื่อนไขของแผนการจัดการจะมีผลผูกมัดต่อเจ้าหนี้ ไม่ว่าเจ้าหนี้รายนั้นจะลงคะแนนเพื่อ “เห็นชอบ” หรือ “คัดค้าน” แผนการจัดการ
10ลูกค้าแต่ละรายจะได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันหรือไม่ เช่น ลูกค้าที่เข้าทำข้อตกลงส่วนบุคคลและลูกค้าที่ไม่ได้เข้าทำข้อตกลงส่วนบุคคล หรือเจ้าหนี้รายใหญ่และเจ้าหนี้รายย่อยเนื่องจากเงื่อนไขของข้อตกลงส่วนบุคคลและเงื่อนไขของแผนการจัดการมีเนื้อหาเหมือนกัน ดังนั้น จะไม่มีเจ้าหนี้ที่เป็นลูกค้ารายใดได้รับเงื่อนไขอื่นที่ต่างออกไป ไม่ว่าจะเข้าทำข้อตกลงส่วนบุคคลหรือร่วมโหวตในแผนการจัดการ ดังนั้น ทุกท่านจะได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมเพื่อสามารถข้าถึงสินทรัพย์ทั้ง 100% ใน Z Wallet
11การขอการอนุมัติจากศาลจะเกิดขึ้นเมื่อใดกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์คาดการณ์ระยะเวลาที่เป็นไปได้ไว้ที่กลางเดือนมีนาคม 2566
12ลูกค้าจะได้สินทรัพย์คืนเป็นสกุลใดท่านจะได้รับสินทรัพย์คืนตามสกุลและจำนวนที่ปัจจุบันท่านถือครองใน Z Wallet เช่น หากท่านมี 0.5 BTC 1 ETH และ 10,000 USDC ท่านก็จะได้รับสินทรัพย์คืนตามสกุลและจำนวนเหล่านั้น
13จะเกิดอะไรขึ้นหากกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์เข้าสู่การบังคับชำระหนี้บริษัท KordaMentha ที่ปรึกษาทางการเงินของซิปเม็กซ์ ได้ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ที่เจ้าหนี้จะได้รับคืนอยู่ที่ระหว่าง 13.38% (ต่ำ) ถึง 29.74% (สูง) เหตุการณ์เช่นนี้หมายความว่าหากบริษัทใดในกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์เข้าสู่การบังคับชำระหนี้ มูลค่าสูงสุดของสินทรัพย์ที่ลูกค้าจะได้รับคืนคือ 29.74% ในทางกลับกัน แผนการจัดการเสนอมูลค่าสินทรัพย์คืนทั้งหมด 100% หากได้รับความเห็นชอบเพียงพอให้การปรับโครงสร้างเสร็จสมบูรณ์
14จะเกิดอะไรขึ้นหากจำนวนสินทรัพย์ใน Z Wallet ที่เจ้าหนี้เรียกร้องแตกต่างจากยอดหนี้ของบริษัทกรณีที่ยอดคงเหลือใน Z Wallet ไม่ตรงกัน KordaMentha ที่ปรึกษาทางการเงินของเราจะตรวจสอบยอดคงเหลืออีกครั้งเพื่อรับรองความถูกต้อง ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมไปที่ข้อ 6 ของแผนการจัดการ
15หากไม่ได้รับอีเมลเกี่ยวกับแผนการจัดการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ควรทำอย่างไรการสื่อสารเกี่ยวกับแผนการจัดการดำเนินการโดย KordaMentha หากท่านไม่ได้รับอีเมล โปรดตรวจสอบกล่องจดหมาย ‘สแปม’ หรือ ‘ขยะ’

หากยังคงไม่พบอีเมล โปรดติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
16ฉันได้รับอีเมลแจ้งเรื่องแผนการจัดการ แต่จำนวนสินทรัพย์ที่แจ้งมาในอีเมลไม่ถูกต้อง ฉันต้องดำเนินการอย่างไรบ้างเราแนะนำว่าให้ท่านกรอกจำนวนสินทรัพย์ตามที่ท่านเชื่อว่าเป็นจำนวนที่ท่านครอบครองอยู่ อย่างไรก็ตามในสุดท้ายแล้วตัวเลขที่ท่านกรอกจะไม่ได้ส่งผลต่อจำนวนเหรียญที่ท่านจะได้รับคืนเนื่องจากเราตั้งใจเปิดการเข้าถึงทั้งหมดใน Z Wallet เมื่อแผนการจัดการได้รับการอนุมัติ และข้อตกลงการลงทุนเสร็จสิ้น แบบฟอร์มกรอกหลักฐานหนี้มีไว้เพียงเพื่อการตรวจสอบเท่านั้น และไม่ได้กำหนดจำนวนสินทรัพย์ที่ท่านจะได้รับเมื่อ Z Wallet ได้ทำการเปิดให้บริการแล้ว
17ZMT ที่มีอยู่ใน ZipLock ต้องนับในแผนการจัดการด้วยไหมZMT ใน ZipLock ไม่ได้ร่วมในแผนการจัดการ โปรดทราบว่าได้มีการเปิดให้โอน ZMT และ GOLD จาก Z Wallet ผ่านทางเว็บไซต์ของซิปเม็กซ์แล้ว ทั้งนี้ ท่านยังถือว่าเป็นเจ้าหนี้ภายใต้แผนตามรายชื่อของเจ้าหนี้ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

อย่างไรก็ตาม ท่านไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าร่วมในการโหวตในแผน แต่หากท่านประสงค์ ท่านสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมโหวตในแผนนี้ได้ ทั้งนี้จำนวน ZMT และ GOLD ที่อยู่ใน Z Wallet ณ วันที่ท่านลงคะแนนจะถูกนับสำหรับการโหวตในแผนเท่านั้น หากท่านได้ทำการโอน ZMT และ/หรือ GOLD ไปยัง Trade Wallet ของท่านแล้ว การยื่นแบบฟอร์มนี้จะไม่ทำให้ท่านสามารถเรียกร้องขอให้คืน ZMT และ GOLD มากไปกว่าจำนวนเดิมที่ท่านมีอยู่ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ได้

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา