ศูนย์ช่วยเหลือ > Support Centre (TH) > รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ เดือน มีนาคม 2566

รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ เดือน มีนาคม 2566

รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ

รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการโดย Zipmex ดังต่อไปนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลความขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ ไม่ว่าจะมีผลมาจากตัวระบบเองหรือโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนระบบดังกล่าว ข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการโดยแยกตามประเภท รวมถึงแนวโน้มและสถานะของข้อร้องเรียนรายเดือน รายงานนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและรวบรวมสถิติเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

หมายเหตุ: รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการนี้จะเริ่มเผยแพร่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป และจะแสดงในทุก ๆ วันที่ 10 ของเดือน

1.1 – ข้อมูลความขัดข้องของระบบที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ

สถิติความขัดข้องของระบบที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ (มีนาคม 2566)
ระบบฝาก/ถอนเงินบาท ระบบฝาก/ถอนสินทรัพย์ ดิจิทัล ระบบแสดงทรัพย์สินลูกค้า ระบบซื้อขาย
ระบบไม่มีความขัดข้องของระบบที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการในเดือน มีนาคม 2566

1.2 ข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ

1.2.1

ประเภทข้อร้องเรียน
จำนวนเรื่องร้องเรียนประจำเดือน มีนาคม 2566 จำนวนเรื่องร้องเรียนคงค้างสะสมยกมา (E) จำนวนเรื่องร้องเรียนคงค้างสะสมที่ยุติแล้ว >30 วัน (F) จำนวนเรื่องร้องเรียนคงค้างสะสมคงเหลือ (II=D+E-F) จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ยุติแล้วตามเวลาเทียบกับจำนวนเรื่องร้องเรียนรวม (%) (III)=(A+B+C/I)*100
จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (I) จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ยุติแล้วตามเวลา (X) จำนวนเรื่องร้องเรียนประจำเดือนคงค้าง (D) = (I)-(A+B+C)
X < = 7 วัน (A) 7 วัน < X <= 15 วัน (B) 15 วัน < X <= 30 วัน (C)
1. การให้บริการขัดข้อง 108 108 0 0 0 0 0 0 100
1.1 ระบบฝาก/ถอนสินทรัพย์ดิจิทัล 101 101 0 0 0 1 0 1 100
1.2 ระบบฝาก/ถอนเงินบาท 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1.3 ระบบซื้อขาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4 ระบบแสดงทรัพย์สินลูกค้า 6 6 0 0 0 0 0 0 100
1.5 ระบบรับเรื่องร้องเรียน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. การให้บริการที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 6 6 0 0 0 0 0 0 100
2.1 ระยะเวลาการรับลูกค้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 ระยะเวลาในการฝาก/ถอนเงิน 6 5 0 0 1 0 0 1 83
2.3 ทรัพย์สินสูญหาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 ค่าธรรมเนียมไม่เป็นธรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5 อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. การซื้อขาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1 ราคาผิดปกติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2 อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. อื่น ๆ 1 1 0 0 0 0 0 0 0
รวม 115 115 0 0 0 0 0 0 100

1.2.2 ข้อมูลแนวโน้มเรื่องร้องเรียน

สถิติความขัดข้องของระบบที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ
เดือน/ปี
ประเภท 1/2566 2/2566 3/2566
การให้บริการขัดข้อง 50 79 108
การให้บริการที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 8 11 6
อื่นๆ 0 0 1
สถิติความขัดข้องของระบบที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ
ประเด็น อยู่ระหว่างการตรวจสอบ น้อยกว่า 7 วัน
ระบบฝาก/ถอนเงินบาท 0 1
ระบบฝาก/ถอนสินทรัพย์ ดิจิทัล 0 101
ระบบแสดงทรัพย์สินลูกค้า 0 6
ระยะเวลาในการฝาก/ถอนเงิน 1 5
อื่น ๆ 0 1
ยอดรวม 1 114

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา