ศูนย์ช่วยเหลือ > ZLaunch > วิธีการคำนวณรางวัล ZLaunch อย่างละเอียด – คำนวณรางวัลโทเคนอย่างไร?

วิธีการคำนวณรางวัล ZLaunch อย่างละเอียด – คำนวณรางวัลโทเคนอย่างไร?

ทุกโปรเจกต์ของ ZLaunch จะระบุยอด “รางวัลโทเคนรวม” เสมอ รายการการล็อค ZMT ใน ZLaunch ทุกรายการจะถูกอัพเดตทุกๆ ชั่วโมงเพื่อบันทึกยอด ZMT ที่ได้ล็อคไว้ทั้งหมดในโปรเจกต์

รางวัลโทเคนของผู้ใช้จะถูกคำนวณและส่งโดยอัตโนมัติไปยัง Z Wallet ของผู้ใช้ทุกชั่วโมง รางวัลที่จัดส่งรายชั่วโมงให้กับผู้ใช้ที่ล็อค ZMT ใน ZLaunch เรียกว่า “รางวัลโทเคนรวมรายชั่วโมง” โดย “รางวัลโทเคนรวมรายชั่วโมง” จะคำนวณจาก “รางวัลโทเคนรวม” ของโปรเจกต์ ZLaunch หารด้วยจำนวนวันใน Earning Period (โดยปกติจะคิดเป็น 30 วัน) หารด้วย 24 ชั่วโมงต่อวัน สูตรการคำนวณมีดังนี้:

ผู้ใช้จะได้รับรางวัลตามสัดส่วนของยอด ZMT ของผู้ใช้ที่ล็อคไว้กับยอดรวม ZMT ที่ถูกล็อคไว้ทังหมดที่ในโปรเจกต์ และนำไปคูณด้วย “รางวัลโทเคนรวมรายชั่วโมง” สูตรการคำนวณมีดังนี้:

ตัวอย่างการคำนวณรางวัล

– ในกรณี “รางวัลโทเคนรวม” 30 ล้านโทเคนและ Earning Period คือ 30 วัน

รางวัลโทเคนรวม” = 30 ล้านโทเคน Earning Period = 30 วัน “รางวัลโทเคนรวมรายชั่วโมง” = รางวัลโทเคนรวม ➗ Earning Period ➗ 24 ชั่วโมง

รางวัลโทเคนรวมรายชั่วโมง” = 30,000,000 ➗ 30 วัน ➗ 24 ชั่วโมง = ~41,666.66666666 โทเคนที่ผู้ใช้จะได้รับจากโปรเจกต์นี้ใน 1 ชั่วโมง

– กรณีที่ ยอดรวม ZMT ที่ถูกล็อคทั้งหมดในโปรเจกต์ขณะนี้ = 2,000,000 ZMT และผู้ใช้ได้ล็อก 20,000 ZMT รางวัลโทเคนของผู้ใช้ = (ZMT ที่ถูกล็อคโดยผู้ใช้ ➗ ยอดรวม ZMT ที่ถูกล็อคทั้งหมดในโปรเจกต์ขณะนี้) X รางวัลโทเคนรวมรายชั่วโมง

รางวัลโทเคนของผู้ใช้ = (20,000 ➗ 2,000,000) X 41,666.66666666 = ~416.66666666 โทเคนที่ได้รับจากการล็อครายชั่วโมง

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา