ศูนย์ช่วยเหลือ > ZLaunch > Project Maximum Lock Limit และ User Maximum Lock Limit คืออะไร?

Project Maximum Lock Limit และ User Maximum Lock Limit คืออะไร?

Project Maximum Lock Limit คือยอดล็อคสูงสุดที่จำกัดให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถล็อค ZMT ในโปรเจกต์ ZLaunch ได้ ทั้งนี้ ยอดรวม ZMT ที่ผู้ใช้ล็อคในโปรเจกต์ ZLaunch ห้ามเกินยอดที่ Project Maximum Lock Limit กำหนด

User Maximum Lock Limit คือยอดล็อคสูงสุดที่จำกัดให้ผู้ใช้ 1 คน สามารถล็อค ZMT ในโปรเจกต์ ZLaunch ได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้ 1 คน ไม่สามารถล็อค ZMT ได้มากกว่าจำนวนที่ User Maximum Lock Limit กำหนด

ตัวอย่าง:

Project Maximum Lock Limit: 2,000,000 ZMT

User Maximum Lock Limit: 8,000 ZMT

กรณีที่ 1 (ยอดรวม ZMT ที่ถูกล็อคในขณะนี้มีจำนวนเกินยอดสูงสุดที่กำหนด): ยอดรวม ZMT ที่ถูกล็อคในขณะนี้: 2,000,000 ZMT

ผู้ใช้งาน จำนวน ZMT ที่ล็อคในโปรเจกต์ ZLaunch จำนวน ZMT ที่สามารถล็อคได้ คำอธิบาย
Alice 8000 ZMT 0 ZMTขณะนี้จำนวน ZMT ทั้งหมดได้ถึงยอด Project Maximum Lock Limit และ จำนวน ZMT ของคุณได้ถึงยอด User Maximum Limit แล้ว
Bob 1000 ZMT 0 ZMTขณะนี้จำนวน ZMT ทั้งหมดได้ถึงยอด Project Maximum Lock Limit แล้ว

กรณีที่ 2 (ยอดรวม ZMT ที่ถูกล็อคในขณะนี้ยังไม่ถึงยอดสูงสุดที่กำหนด): ยอดรวม ZMT ที่ถูกล็อคในขณะนี้: 1,900,000 ZMT

ผู้ใช้สามารถล็อค ZMT ได้อีกไม่เกิน 100,000 ZMT (โดยคำนวณจาก 2,000,000 ZMT ซึ่งเป็น Project Maximum Lock ลบด้วย 1,900,000 ซึ่งเป็นยอดรวม ZMT ที่ถูกล็อคในขณะนี้)

ผู้ใช้งาน จำนวน ZMT ที่ล็อคในโปรเจกต์ ZLaunch จำนวน ZMT ที่สามารถล็อคได้ คำอธิบาย
Alice8000 ZMT0 ZMTขณะนี้จำนวน ZMT ของคุณได้ถึงยอด User Maximum Limit แล้ว
Bob1000 ZMT7000 ZMT(ยังไม่ถึงยอดจำกัดของ User Maximum Limit) User Maximum Limit อยู่ที่ 8000 ZMT – 1000 ZMT = 7000 ZMT ที่สามารถล็อคได้เพิ่ม

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.