เงื่อนไขการใช้บริการของ Zipmex

‬มีผลใช้บังคับ: 7 เมษายน 2022

Zipmex Company Limited (“Zipmex”) ให้บริการแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล (Digital Currency) ภายใต้ชื่อ ‘Zipmex’ และอาจให้บริการอื่น ๆ เพิ่มเติมบ้างเป็นครั้งคราว เราขอแนะนำให้ผู้ใช้อ่านเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้โดยละเอียด

เงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้และเงื่อนไขใด ๆ ก็ตามที่รวมอยู่ในเอกสารนี้ (“เงื่อนไข”) ถือว่าเป็นสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างคุณและ Zipmex เงื่อนไขมีผลบังคับใช้กับการเข้าถึง หรือการใช้งาน บริการใด ๆ ก็ที่ Zipmex มอบให้จากการใช้เว็บไซต์ และต่อบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ Zipmex มอบให้ นโยบายของ Zipmex ที่เกี่ยวข้องกับบริการที่มีการโพสต์เป็นครั้งคราวบนเว็บไซต์จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขเหล่านี้ เงื่อนไขที่มีการทำตัวหนาในเงื่อนไขเหล่านี้จะมีคำอธิบายอยู่ในข้อ 1.1 หรือส่วนอื่น ๆ ของเงื่อนไขเหล่านี้ การอ้างอิงในเงื่อนไขเหล่านี้ถึง “เรา” “ของเรา” หรือ “พวกเรา” จะหมายถึง Zipmex และการอ้างอิงถึง “คุณ” หรือ “ของคุณ” จะหมายถึงบุคคลที่อ่านและยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ในฐานะผู้ใช้

เมื่อสมัครใช้บัญชีผ่านเว็บไซต์ จะหมายความว่าคุณรับทราบและยืนยันว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่อยู่ในเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงเอกสารดังต่อไปนี้ของ Zipmex:

(ก) นโยบายความเป็นส่วนตัว

(ข) ตารางค่าธรรมเนียม และ

(ค) คู่มือผู้ใช้ (คำถามที่พบบ่อย)

1. การตีความ

1.1 คำจำกัดความ

เว้นแต่จะมีระบุไว้เป็นอื่นในเอกสารนี้หรือมีความจำเป็นตามบริบทอื่น คำศัพท์ที่นิยามไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้จะมีความหมายดังต่อไปนี้:

 1. “ตัวแทนในเครือ” หมายถึงบุคคลใดก็ตามที่ควบคุม หรือถูกควบคุมโดย หรืออยู่ภายใต้การควบคุมแบบเดียวกันกับบุคคลที่อ้างอิง
 2. “โปรแกรม AML/KYC” มีความหมายดังที่ระบุไว้ในข้อ 8.5
 3. “นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล” ให้หมายความรวมถึง บุคคลซึ่งให้บริการหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะให้บริการเป็นนายหน้าหรือตัวแทน เพื่อซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่บุคคลอื่นโดยกระทำเป็นทางค้าปกติและได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น
 4. “ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล”หมายความรวมถึง ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล โดยการจับคู่หรือหาคู่สัญญาให้ หรือการจัดระบบหรืออำนวยความสะดวกให้ผู้ประสงค์จะซื้อขายหรือจะแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถทำความตกลงหรือจับคู่กันได้ โดยกระทำเป็นทางค้าปกติ
 5. “สื่อวัสดุของ Zipmex” หมายถึงบริการ เว็บไซต์และเทคโนโลยีทั้งหมด เนื้อหา และสื่อและข้อมูลอื่น ๆ ที่ใช้ แสดง หรือมอบให้เกี่ยวกับบริการหรือเว็บไซต์
 6. “ผู้ให้บริการของ Zipmex” มีความหมายดังที่ระบุไว้ในข้อ 16.15
 7. “วันทำการ” หมายถึงทุกวันที่ไม่ใช่วันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือวันอื่น ๆ ที่ได้รับการกำหนดให้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย
 8. “การสื่อสาร” หมายถึงการสื่อสาร ข้อตกลง เอกสาร ใบเสร็จรับเงิน การแจ้ง และการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด
 9. “เรื่องร้องเรียน” มีความหมายดังที่ระบุไว้ในข้อ 16.10
 10. “การใช้งานอย่างมีเงื่อนไข” มีความหมายดังที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก.
 11. “การควบคุม” หมายถึงสิทธิความเป็นเจ้าของผลประโยชน์ที่มากกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงในองค์กรธุรกิจ หรือนิติบุคคลทางธุรกิจอื่น ๆ ที่มีหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงหรือผลประโยชน์ความเป็นเจ้าของที่เทียบเคียงกันได้
 12. “โปรโตคอลตราสารอนุพันธ์” หมายถึงแตกย่อย การเพิ่ม การเสริม หรืออนุพันธ์ ของสกุลเงินดิจิทัลหรือเทคโนโลยีอ้างอิงที่ต่างออกไป
 13. “สกุลเงินดิจิทัล” หมายถึงสินทรัพย์ที่ใช้บล็อกเชนหรือสิทธิ์ใด ๆ หรือการรับรองมูลค่า สิทธิ์ หรือสินทรัพย์ดิจิทัลในแบบอื่นที่คล้ายกัน
 14. “ที่อยู่จากแหล่งอื่น” มีความหมายดังที่ระบุไว้ในข้อ 7.7
 15. “ความคิดเห็น” หมายถึงความคิดเห็น ข้อแนะนำ แนวคิด หรือข้อมูลหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่คุณเสนอ เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับ Zipmex หรือบริการ ไม่ว่าจะทางอีเมล การโพสต์ หรือผ่านทางบริการหรือช่องทางอื่น ๆ
 16. “ตารางค่าธรรมเนียม” มีความหมายดังที่ระบุไว้ในข้อ 10
 17. “กระเป๋าเงินเฟียต” หมายถึงบัญชีที่เปิดสำหรับผู้ใช้ตามกระบวนการลงทะเบียนเพื่อใช้อำนวยสะดวกการทำธุรกรรมเงินสดบางอย่างบนแพลตฟอร์มของ Zipmex
 18. “Hosted Wallet” หมายถึงกระเป๋าเงินดิจิทัลแบบฝากไว้กับโฮสต์ที่ให้บริการโดย Zipmex หรือผ่านผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ว่าจ้างโดย Zipmex ตามความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดเก็บสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับบางสกุลเงินไว้ได้ และสามารถติดตาม โอนเงิน และจัดการสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับในกระเป๋าเงินดิจิทัลแบบฝากไว้กับโฮสต์ดังกล่าว
 19. “ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย” มีความหมายดังที่ระบุไว้ในข้อ 14
 20. “สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิในผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิในการออกแบบ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด (รวมถึงสิทธิในการขอใช้สิทธิใด ๆ ดังกล่าวหรือการขอขึ้นทะเบียน ฯลฯ สิทธิใด ๆ เหล่านั้น)
 21. “OFAC” หมายถึงสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ในต่างประเทศ (Office of Foreign Assets Control) ของกระทรวงการคลังแห่งสหรัฐอเมริกา
 22. “คำสั่งซื้อ” หมายถึงคำสั่งการเพื่อให้เกิดการค้าโดยใช้บริการ
 23. “ธุรกิจต้องห้าม” มีความหมายดังที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก.
 24. “ค่าธรรมเนียมการคืนเงิน” มีความหมายดังที่ระบุไว้ในข้อ 8.2
 25. “ผู้แทน” มีความหมายดังที่ระบุไว้ในข้อ 16.11
 26. “ตำแหน่งที่อยู่ต้องห้าม” มีความหมายดังที่ระบุไว้ในข้อ 2.3
 27. “การควบคุมตำแหน่งที่อยู่ต้องห้าม” มีความหมายดังที่ระบุไว้ในข้อ 2.3
 28. “ประกาศ กลต.” หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
 29. “การละเมิดการรักษาความปลอดภัย” มีความหมายดังที่ระบุไว้ในข้อ 5.2
 30. “บริการ” หมายถึง:
 1. การให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
 2. การให้บริการบัญชีผู้ใช้
 3. การให้บริการ Hosted Wallet
 4. การให้บริการ กระเป๋าเงินเฟียต
 5. การให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และ
 6. บริการอื่น ๆ ดังกล่าวตามที่ Zipmex อาจพิจารณาจัดหาให้แก่ผู้ใช้เป็นครั้งคราว ซึ่งจะมีการสรุปรายละเอียดไว้บนเว็บไซต์ตามโอกาส
 1. “เว็บไซต์” หมายถึงเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย Zipmex ในชื่อโดเมน “www.zipmex.com” (รวมถึงโดเมนย่อย และหากชื่อโดเมนหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ของ Zipmex มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะหมายถึงความเว็บไซต์ที่มีการเปลี่ยนแปลง) ร่วมกับเว็บไซต์หรือ API ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. “สกุลเงินดิจิทัลที่รองรับ” หมายถึงสกุลเงินดิจิทัลที่อยู่ในรายการสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับโดย Zipmex ซึ่งจะมีข้อมูลอยู่ในส่วน “ข้อมูลเหรียญ” บนเว็บไซต์ของ Zipmex และจะมีการอัปเดตเป็นระยะ ๆ
 3. “เงื่อนไข” มีความหมายดังที่ระบุไว้ในบทนำของเอกสารนี้
 4. “เนื้อหาของบุคคลที่สาม” หมายถึงเนื้อหาที่จัดหาให้โดยบุคคลที่สาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ เว็บไซต์บุคคลที่สามใด ๆ หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามอื่นใดที่อาจเข้าถึงได้ผ่านทางหรือมีลิงก์ไปจากเว็บไซต์)
 5. “ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ” มีความหมายดังที่ระบุไว้ในข้อ 7.4
 6. “การซื้อขาย” หมายถึงการแลกเปลี่ยนสกุลเงินทั่วไปเป็นสกุลเงินดิจิทัล การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเป็นสกุลเงินทั่วไป หรือการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหนึ่งประเภทเป็นสกุลเงินดิจิทัลอีกประเภท โดยในแต่ละกรณีจะเป็นการทำธุรกรรมระหว่างคุณและผู้ใช้บริการรายอื่น (หรือระหว่างคุณและผู้ใช้บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ  หรือบริการที่เข้าถึงเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของบริการกับ Zipmex ที่กระทำการในนามตัวแทนของคุณ ตามความเกี่ยวข้อง) ซึ่งการแลกเปลี่ยนในแต่ละกรณีนั้นได้รับการสนับสนุนโดยบริการ
 7. “ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย” มีความหมายดังที่ระบุไว้ในข้อ 10
 8. “เทคโนโลยีอ้างอิง” หมายถึงซอฟต์แวร์ เครือข่าย โปรโตคอล ระบบ และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล (รวมถึงบล็อกเชนใด ๆ ตามความเกี่ยวข้อง)
 9. “สกุลเงินดิจิทัลที่ไม่รองรับ” หมายถึงสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ระบบของเราไม่รองรับ
 10. “รัฐที่ถูกห้ามค้าขายโดยสหรัฐอเมริกา” มีความหมายดังที่ระบุไว้ในข้อ 2.3
 11. “ผู้ใช้” หมายถึงผู้ใช้บุคคลหรือองค์กรที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการของ Zipmex
 12. “บัญชีผู้ใช้” หมายถึงบัญชีการซื้อขายที่เปิดไว้สำหรับผู้ใช้ตามกระบวนการลงทะเบียนเพื่อสนับสนุนการให้บริการของ Zipmex
 13. “บัญชีธนาคารของผู้ใช้” มีความหมายดังที่ระบุไว้ในข้อ 7.3

1.2 หัวเรื่อง

หัวเรื่องของส่วนต่าง ๆ ในเงื่อนไขเหล่านี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่ได้ใช้กำกับควบคุมความหมายหรือการวิเคราะห์ตีความบทบัญญัติใด ๆ ของเงื่อนไขเหล่านี้

2. คุณสมบัติการได้รับสิทธิ์

2.1 คุณสมบัติการใช้บริการ

คุณรับทราบว่า Zipmex มีจุดประสงค์ที่จะให้บริการแก่ผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่อธิบายไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้เท่านั้น

2.2 ข้อกำหนดทั่วไป

 1. คุณรับรองและรับประกันตลอดระยะเวลาที่คุณยังมีบัญชีมีผู้ใช้ว่า:
 1. หากคุณเป็นผู้ใช้บุคคล คุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปี หรือเป็นผู้บรรลุนิติภาวะในเขตอำนาจทางกฎหมายของถิ่นที่พำนักและตามสัญชาติของคุณ และคุณยินยอมที่จะเข้าผูกพันตามเงื่อนไขเหล่านี้
 2. คุณมีความสามารถในทางกฎหมายที่จะยอมรับและยินยอมเข้าผูกพันตามเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งปวง
 3. คุณได้สร้างบัญชีผู้ใช้และเข้าถึงบริการเพื่อการใช้งานของตัวคุณเอง และไม่ใช่เพื่อการใช้งานหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สามใด ๆ ยกเว้นผู้ใช้บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการแทนผู้ใช้องค์กรที่ระบุไว้เฉพาะ (และตามการยกเว้นที่ Zipmex ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหาก)
 4. ข้อมูลทั้งหมดที่คุณมอบให้ Zipmex สำหรับการสร้างบัญชีผู้ใช้หรือการดำเนินการอื่น ๆ นั้น เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง และครบถ้วนในทุกด้าน
 5. คุณไม่เคยถูกระงับหรือเพิกถอนสิทธิ์การใช้บริการของ Zipmex มาก่อน
 6. คุณไม่ได้ถูกระบุว่าเป็น “บุคคลที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ” ตามคำสั่งของ OFAC หรืออยู่ในบัญชีรายชื่อการคว่ำบาตรอื่น ๆ ที่จัดทำโดย OFAC
 7. คุณไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลต้องห้ามของกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา
 8. คุณไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรการก่อการร้ายที่ทราบแน่ชัดหรือต้องสงสัย ซึ่งกำหนดโดยกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา ตามรัฐบัญญัติความรักปิตุภูมิ (Patriot Act)
 9. คุณไม่ได้เป็นพลเมืองหรือผู้มีถิ่นพำนัก (หรือในกรณีของผู้ใช้องค์กร ต้องไม่ได้ก่อตั้ง จัดตั้ง หรือดำเนินธุรกิจ) ในตำแหน่งที่อยู่ต้องห้ามใด ๆ (รวมถึงเขตอำนาจทางกฎหมายที่ได้รับการกำหนดว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงิน ตามการพิจารณาของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force) และเขตอำนาจทางกฎหมายที่เป็นเขตแดนต้องห้ามภายใต้โปรแกรมการคว่ำบาตรของ OFAC) และ
 10. คุณไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อการคว่ำบัตรของสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ บัญชีรายชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่กำหนดของ MAS หรือบัญชีรายชื่อการคว่ำบาตรบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่คล้ายกัน การคว่ำบาตรทางการเงิน รายชื่อผู้ก่อการร้ายที่ต้องสงสัย หรือรายชื่อที่คล้ายกันของสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร หรือเขตอำนาจทางกฎหมายอื่นใดที่ Zipmex ดำเนินธุรกิจหรืออาจจะดำเนินธุรกิจอยู่
 11. คุณไม่ได้ละเมิดกฎหมายการต่อต้านการฟอกเงินและ/หรือกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนการเงินเพื่อการก่อการร้าย ในเขตอำนาจทางกฎหมายใด ๆ ที่ Zipmex ดำเนินธุรกิจหรืออาจจะดำเนินธุรกิจอยู่
 12. หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปทำให้การรับประกันหรือการรับรองใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นไม่เป็นความจริงอีกต่อไป คุณจะต้องแจ้ง Zipmex เป็นลายลักษณ์อักษร โดยทันทีโดยใช้แบบฟอร์มบนหน้าติดต่อเราของเว็บไซต์ที่ https://zipmex.com/th/contact-us/
 13. ในกรณีที่การรับรองหรือการรับประกันใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นเป็น (หรือกลายเป็น) เรื่องเท็จ Zipmex อาจระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ตามดุลยพินิจของเรา หรือใช้สิทธิใด ๆ ที่ระบุไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงในข้อ 11.1

2.3 ตำแหน่งที่อยู่ต้องห้าม

 1. คุณต้องไม่ใช้บริการหาก:
 1. คุณอยู่ใน หรือเป็นพลเมืองหรือผู้มีถิ่นพำนักของ รัฐ ประเทศ เขตแดน หรือเขตอำนาจทางกฎหมายใด ๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับการห้ามค้าขายของสหรัฐอเมริกา (“รัฐที่ถูกห้ามค้าขายโดยสหรัฐอเมริกา”)
 2. คุณอยู่ใน หรือเป็นพลเมืองหรือผู้มีถิ่นพำนักของ รัฐ ประเทศ เขตแดน หรือเขตอำนาจทางกฎหมายใด ๆ ที่ Zipmex ได้พิจารณาตามดุลยพินิจแล้วว่าจะงดเว้นการให้บริการ หรือ
 3. การใช้บริการโดยคุณในตำแหน่งที่อยู่ของคุณอาจจะเป็นเรื่องผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนกฎหมายที่มีบังคับใช้รัฐ ประเทศ เขตแดน และเขตอำนาจทางกฎหมายใด ๆ และตำแหน่งที่อยู่อื่น ๆ ที่อ้างถึงในข้อย่อย (1) จนถึง (3) ข้างต้น จะเรียกรวมกันในที่นี้ว่าเป็น “ตำแหน่งที่อยู่ต้องห้าม” และแต่ละแห่งจะจะมีการอ้างถึงในที่นี้ว่าเป็น “ตำแหน่งที่อยู่ต้องห้าม”

 1. คุณรับรองและรับประกันว่าคุณไม่ใช่พลเมืองหรือผู้มีถิ่นพำนักของตำแหน่งที่อยู่ต้องห้ามใด ๆ คุณรับรองและรับประกันเพิ่มเติมว่าคุณจะไม่ใช้บริการใด ๆ ในขณะที่อยู่ในตำแหน่งที่อยู่ต้องห้ามใด ๆ
 2. Zipmex ขอสงวนสิทธิ์ในการบังคับใช้การควบคุมเพื่อจำกัดการเข้าถึงบริการจากตำแหน่งที่อยู่ต้องห้ามใด ๆ (“การควบคุมตำแหน่งที่อยู่ต้องห้าม”) ในกรณีที่การควบคุมตำแหน่งที่อยู่ต้องห้ามไม่มีผลบังคับใช้หรือสามารถหลบเลี่ยงได้ คุณยินยอมว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อ 2.3 นี้ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม
 3. หากคุณอยู่ในรัฐ ประเทศ เขตแดน และเขตอำนาจทางกฎหมายใด ๆ ที่ในภายหลังได้รับการพิจารณาว่าเป็นตำแหน่งที่อยู่ต้องห้าม คุณยินยอมว่า Zipmex อาจจะใช้ดุลยพินิจของบริษัทในการระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณ หรือใช้สิทธิใด ๆ ของบริษัทตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงข้อ 11.1

3. บัญชีผู้ใช้

3.1 การสร้างบัญชีผู้ใช้

ในการใช้บริการ คุณต้องลงทะเบียนสมัครใช้บัญชีผู้ใช้โดยใช้อีเมลส่วนตัวของคุณเท่านั้น  Zipmex อาจปฏิเสธการเปิดบัญชีผู้ใช้ให้แก่คุณตามแต่ดุลยพินิจของบริษัท คุณได้รับสิทธิ์ให้มีบัญชีผู้ใช้ได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น หลังจากที่ยืนยันตัวตนของคุณ (ตามที่อธิบายไว้ในข้อ 6.4) คุณจะสามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้ใช้ของคุณได้โดยใช้สกุลเงินทั่วไปที่รองรับหรือสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับ รวมถึงการจัดเก็บ (สำหรับการใช้ร่วมกับบริการ) และการซื้อขายสกุลเงินทั่วไปที่รองรับหรือสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับ ผ่านทางเว็บไซต์

3.2 บัญชีที่เปิดโดยใช้ข้อมูลตัวตนที่เป็นเท็จหรือมีการแก้ไขดัดแปลง

หากเราพบว่าคุณได้เปิดบัญชีอื่นภายใต้ข้อมูลตัวตนที่เป็นเท็จหรือมีการแก้ไขดัดแปลง Zipmex อาจจะใช้ดุลยพินิจของบริษัทในการระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณ หรือใช้สิทธิใด ๆ ของบริษัทตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงข้อ 11.1

3.3 การยกเลิกบัญชีผู้ใช้โดยสมัครใจ

 1. ในกรณีที่คุณต้องการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณต้องแจ้ง Zipmex เป็นลายลักษณ์อักษรถึงคำขอของคุณโดยใช้แบบฟอร์มบนหน้าสนับสนุนของเว็บไซต์ที่ https://zipmex.com/th/contact-us/ เมื่อได้รับคำร้องขอยกเลิกของคุณ Zipmex จะส่งข้อมูลกระบวนการถอนเงินให้คุณ แต่คุณต้องรับทราบและยอมรับว่าการถอนเงินคงเหลือออกจากบัญชีผู้ใช้ของคุณนั้นเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงฝ่ายเดียว และคุณจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการถอนใด ๆ ที่มี รวมถึงยอดคงค้างอื่นใดที่ติดค้างกับ Zipmex คุณรับทราบและตกลงว่า Zipmex จะขอสงวนสิทธิ์ในการหักกลบค่าธรรมเนียมคงค้างใด ๆ หรือยอดเงินอื่น ๆ ที่ติดค้างกับ Zipmex จากยอดที่คุณพึงได้รับจากการถอนเงินออกจากบัญชี การปิดบัญชีของคุณจะไม่กระทบต่อสิทธิหรือภาระผูกพันใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าวันที่คุณปิดบัญชี
 2. คุณรับทราบและยอมรับว่า หลังเสร็จสิ้นกระบวนการถอนเงินแล้ว Zipmex จะไม่รับผิดชอบต่อการไม่สามารถเรียกร้องสิทธิในสกุลเงินดิจิทัลหรือเงินทุนที่เหลือใด ๆ หรือการขาดทุนใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ในระหว่างกระบวนการถอนเงิน อันเนื่องมาจากการดำเนินการหรือการไม่ได้ดำเนินการของคุณ คุณอนุญาตให้ Zipmex ยกเลิกหรือระงับธุรกรรมที่รอดำเนินการของคุณในขณะที่ทำการยกเลิกบัญชี ภายใต้ขอบเขตที่ธุรกรรมดังกล่าวนั้นสามารถถูกยกเลิกหรือระงับได้

3.4 การเสียชีวิตหรือการไร้ความสามารถในทางกฎหมายของผู้ใช้

สำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัยหรือเหตุผลอื่น ๆ หาก Zipmex ได้รับเอกสารทางกฎหมายที่ยืนยันการเสียชีวิตหรือการเป็นบุคคลไร้ความสามารถในทางกฎหมาย (หรือข้อมูลอื่นที่ทำให้ Zipmex เชื่อได้ว่าคุณเสียชีวิตแล้วหรือกลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถในทางกฎหมาย) Zipmex อาจอายัดบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อให้ไม่สามารถดำเนินธุรกรรมได้จนกว่า: (1) ผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับมอบหมายของคุณได้เปิดบัญชีผู้ใช้ใหม่ (ตามคำอธิบายเพิ่มเติมด้านล่าง) และเงินทั้งหมดในบัญชีผู้ใช้ของคุณได้รับการโอนไปยังบัญชีใหม่ดังกล่าว หรือ (2) Zipmex ได้รับหลักฐานยืนยันจนเป็นที่พึงพอใจแล้วว่าคุณยังไม่ได้เสียชีวิต หรือคุณไม่ได้กลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถในทางกฎหมาย (หรือไม่ได้เป็นอีกต่อไป) หาก Zipmex มีเหตุผลอันควรให้เชื่อได้ว่าคุณอาจจะเสียชีวิตแล้วหรือกลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถในทางกฎหมาย แต่ไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้จนเป็นที่พึงพอใจถึงการเสียชีวิตหรือการเป็นบุคคลไร้ความสามารถในทางกฎหมายของคุณ คุณจะอนุญาตให้ Zipmex ดำเนินการยื่นเรื่องสอบถาม ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม ที่บริษัทพิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นต่อการยืนยันว่าคุณได้เสียชีวิตแล้วหรือกลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถในทางกฎหมายแล้ว

เมื่อ Zipmex ได้รับหลักฐานจนเป็นที่พึงพอใจแล้วว่าคุณได้เสียชีวิตแล้วหรือกลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถในทางกฎหมาย ผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งย่างถูกต้องในพินัยกรรมของคุณหรือเอกสารรับรองอื่น ๆ ที่คล้ายกัน (หรือในกรณีของบุคคลไร้ความสามารถในทางกฎหมายจะต้องเป็นหนังสือมอบอำนาจหรือเอกสารที่คล้ายกัน) จะต้องเปิดบัญชีผู้ใช้ใหม่ หากคุณยังไม่ได้แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ Zipmex จะขอสงวนสิทธิ์ในการ (1) (ในกรณีที่คุณเสียชีวิต) ปฏิบัติต่อบุคคลใดก็ตามที่ได้รับมรดกเป็นบัญชีผู้ใช้ของคุณเสมือนเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของคุณ ตามที่ Zipmex พิจารณาเมื่อได้รับและได้ตรวจสอบเอกสารที่เล็งเห็นว่ามีความจำเป็นหรือเหมาะสม โดยอาศัยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงแต่) พินัยกรรม ทรัสต์ที่ก่อตั้งขึ้นในระหว่างที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์ยังมีชีวิตอยู่ หรือเอกสารรับรองกองมรดกขนาดเล็ก หรือ (2) ขอดูคำสั่งการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์จากศาลที่มีอำนาจในการออกคำสั่ง หาก Zipmex พิจารณาโดยดุลยพินิจของบริษัทแล้วว่ามีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความถูกต้องสมบูรณ์ของการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ Zipmex ขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอคำสั่งเพื่อยืนยันประเด็นดังกล่าวจากศาลที่มีอำนาจ ก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น การเปิดบัญชีผู้ใช้ใหม่โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งถือเป็นเรื่องจำเป็น หาก Zipmex กำหนดไว้ หลังจากการเสียชีวิตหรือการกลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถในทางกฎหมายของคุณ และคุณตกลงว่าผู้ดูแลผลประโยชน์ของคุณจะต้องเปิดบัญชีผู้ใช้ใหม่ตามที่ Zipmex กำหนด และต้องแจ้งข้อมูลที่กำหนดไว้ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ สำหรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีผู้ใช้เพื่อให้สามารถเข้าถึงเนื้อหาในบัญชีผู้ใช้ของคุณได้

ในกรณีที่ผู้ใช้องค์กรเลิกกิจการ ยุติการดำเนินธุรกิจ หรือล้มละลาย หรือถูกสั่งให้เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ก่อนการปิดบัญชีผู้ใช้ขององค์กรและการถอนสินทรัพย์ในบัญชีดังกล่าว Zipmex อาจจะอายัดบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวในลักษณะที่คล้ายกัน และอาจร้องขอหลักฐานจนเป็นที่พึงพอใจถึงสิทธิของผู้สืบทอด เจ้าของ ทรัสตี (ในกรณีการล้มละลาย) หรือผู้แทนอื่น ๆ เพื่อรับสินทรัพย์ดังกล่าว หรือต้องนำส่งคำชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการหรือการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวก่อนจะปลดการอายัดดังกล่าว (และ Zipmex อาจจะกำหนดให้ผู้สืบทอด เจ้าของ ทรัสตี (ในกรณีการล้มละลาย) หรือผู้แทนอื่น ๆ ต้องเปิดบัญชีผู้ใช้ใหม่ และนำส่งข้อมูลตามที่กำหนดภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียวและภายใต้ขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายอนุญาต สำหรับการเปิดบัญชีผู้ใช้เพื่อให้สามารถเข้าถึงเนื้อหาของบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้ที่เป็นองค์กรดังกล่าว)

หาก Zipmex พิจารณาโดยดุลยพินิจของบริษัทแล้วว่ามีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความถูกต้องสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะทางกฎหมาย การล้มละหลาย หรือการเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวของผู้ใช้องค์กร Zipmex ขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอคำสั่งเพื่อยืนยันประเด็นดังกล่าวจากศาลที่มีอำนาจ ก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ขององค์กร

3.5 อุปกรณ์และการเข้าถึง

ในการเข้าถึงบริการ คุณต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน รวมถึงการสมัครใช้บริการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ การเข้าถึงบริการอาจถูกลดระดับหรือไม่สามารถใช้งานได้ระหว่างช่วงเวลาที่เกิดความไม่แน่นอนอย่างมากหรือมีปริมาณการใช้งานสูง ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลหรือเข้าถึงบริการได้ในช่วงเวลาหนึ่ง และอาจจะทำให้ระยะเวลาในการตอบสนองเพื่อสนับสนุนล่าช้าออกไป Zipmex ไม่ได้รับรองหรือรับประกันว่าเว็บไซต์หรือบริการจะพร้อมใช้งานโดยไม่มีข้อขัดข้อง หรือคำสั่งดังกล่าวจะได้รับการดำเนินการโดยทันที ได้รับยอมรับ ได้รับการบันทึก หรือเปิดให้ใช้ได้ตลอดเวลา Zipmex จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ อันมีเหตุมาจากหรือเกิดขึ้นจากความล่าช้าหรือข้อขัดข้องดังกล่าวใด ๆ

4. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านภาษี

 1. คุณมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายทุกฉบับที่มีบังคับใช้กับกิจกรรมการซื้อขายของคุณ รวมถึงการใช้บริการในลักษณะอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ การรายงานและการจ่ายภาษีใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทั้งหมดด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องใด ๆ Zipmex จะทำการหักภาษีและนำส่งเพื่อชำระหากกฎหมายที่มีบังคับใช้กำหนดไว้ (ตามขอบเขต) โดยไม่ได้เป็นการปลดเปลื้องคุณออกจากหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามภาระผู้พันในการรายงานและการจ่ายภาษีที่เกี่ยวข้อง
 2. หน้าที่ของคุณคือการพิจารณาว่ามีภาษีใด ๆ เกี่ยวข้องกับการซื้อขายและธุรกรรมอื่นใดที่คุณดำเนินการผ่านทางบริการหรือไม่
 3. นอกจากนี้คุณยังรับรองและตกลงว่า:
 1. คุณมีหน้าที่รายงานและนำส่งภาษีที่ถูกต้องต่อหน่วยงานสรรพากร
 2. Zipmex จะไม่รับผิดชอบต่อการพิจารณาว่าภาษีใดเกี่ยวข้องกับการซื้อขายของคุณ หรือการเก็บ การรายงาน การหัก หรือการนำส่งภาษีใด ๆ อันเกิดจากการซื้อขายของคุณ และ
 3. จำนวนเงินทั้งหมดที่ระบุไว้หรือแจ้งไว้ว่าต้องชำระให้แก่ Zipmex ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ จะถือว่าไม่ได้เป็นยอดที่รวมถึงภาษีขาย ภาษีการใช้งาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใดที่คล้ายกัน หรือค่าธรรมเนียมเรียกเก็บของรัฐบาล และหาก Zipmex ถูกเรียกเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ของรัฐบาล คุณจะต้องชำระยอดเงินเพิ่มเติมที่เทียบเท่ากับภาษีหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวของรัฐบาลให้แก่ Zipmex และต้องจ่ายชดเชยให้กับ Zipmex สำหรับการสูญเสียใด ๆ อันมีเหตุมาจากภาษีหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวของรัฐบาล

5. การรักษาความปลอดภัย

5.1 คุณลักษณะที่ปลอดภัยมากขึ้น

 1. Zipmex อาจจะนำเสนอทางเลือกการรักษาความปลอดภัยเสริมพิเศษสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ (รวมถึงตัวอย่างเช่น การยืนยันตัวตนสองปัจจัย (2FA)) และแนะนำให้คุณใช้คุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยเสริมพิเศษดังกล่าว แต่ไม่ได้เป็นข้อบังคับ

2. หากคุณเปิดใช้งานคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยเสริมพิเศษ คุณมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจถึงความปลอดภัยและการควบคุมที่ต่อเนื่องที่มีต่ออุปกรณ์หรือบัญชีใด ๆ ที่อาจจะใช้งานกับคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยเสริมพิเศษ

5.2 กิจกรรมในบัญชีผู้ใช้

 1. คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวในเรื่อง:
 1. การดูแลให้มีการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมที่เพียงพอสำหรับบัญชีผู้ใช้และอุปกรณ์ใดก็ตามที่คุณใช้กับบัญชีผู้ใช้ของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ อุปกรณ์ใดก็ตามที่อาจจะใช้งานกับคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยเสริมพิเศษ)
 2. การเก็บรักษาความลับของข้อมูลประจำตัวในการล็อกอิน รหัสประจำตัว รหัสผ่าน หมายเลขประจำตัวส่วนบุคคล (รหัส PIN) คีย์ API หรือรหัสอื่นใดที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบริการ
 3. การตรวจควบคุมกิจกรรมในบัญชีผู้ใช้ของคุณ
 4. การแจ้งที่อยู่บ้าน ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลติดต่ออื่น ๆ ของคุณที่ถูกต้อง เป็นจริง และครบถ้วนให้แก่ (Zipmex) และการอัปเดตข้อมูลติดต่อดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอในโพรไฟล์บัญชีผู้ใช้ เพื่อรับการแจ้งหรือการเตือนใด ๆ ที่ Zipmex อาจส่งถึงคุณ และ
 5. การสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณโดยได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาต
 1. การสูญเสียหรือความเสี่ยงใด ๆ ของข้อมูลที่กล่าวไว้ก่อนหน้าและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และ/หรืออุปกรณ์ใดก็เกี่ยวข้องกับการใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณ อาจจะส่งผลให้เกิดการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบุคคลที่สาม และการสูญเสียหรือการโจรกรรมสกุลเงินดิจิทัลและ/หรือเงินทุนใด ๆ ที่อยู่ในบัญชีผู้ใช้ของคุณและบัญชีใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง Zipmex จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจจะประสบอันเนื่องมาจากการสูญเสียหรือความเสี่ยงใด ๆ ของข้อมูลที่กล่าวไว้ก่อนหน้า (ซึ่งไม่ได้เป็นเหตุมาจากความผิดพลาดของ Zipmex) หรืออุปกรณ์ดังกล่าวใด ๆ และ/หรือการที่คุณไม่ได้ปฏิบัติตามหรือกระทำการตามการแจ้งหรือการเตือนใด ๆ ที่ Zipmex อาจส่งให้คุณ
 2. คุณต้องติดต่อ Zipmex ทันทีโดยใช้แบบฟอร์มจากหน้าติดต่อเราของเว็บไซต์ที่ https://zipmex.com/th/contact-us หากคุณพบหรือเชื่อว่าบัญชีผู้ใช้ของคุณหรือข้อมูลใด ๆ ที่กล่าวถึงก่อนหน้า หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณ สูญหายหรือเกิดความเสี่ยง หรือหากคุณรับทราบถึงการฉ้อฉลหรือการพยายามฉ้อฉล หรือเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยอื่นใด (รวมถึงการโจมตีการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์) ที่ส่งผลต่อคุณและ/หรือ Zipmex (รวมเรียกว่า “การละเมิดการรักษาความปลอดภัย”) เมื่อได้รับแจ้งจากคุณ Zipmex จะดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อปกป้องบัญชีผู้ใช้ของคุณและ/หรือข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งอาจจะรวมถึงการป้องกันการดำเนินที่ริเริ่มโดยใช้รหัสผ่านของบัญชีที่มีความเสี่ยง คุณต้องดำเนินการใด ๆ ก็ตามที่ Zipmex ร้องขออย่างสมเหตุสมผลเพื่อลด จัดการ หรือรายงานการละเมิดการรักษาความปลอดภัย การไม่แจ้งเกี่ยวกับการละเมิดการรักษาความปลอดภัยในเวลาที่เหมาะสม อาจส่งผลให้คุณได้รับความสูญเสีย (ซึ่ง Zipmex จะไม่รับผิดชอบ) จะการพิจารณากำหนดวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมจะเป็นไปตามการตัดสินใจของ Zipmex

6. ข้อมูลของผู้ใช้ รายละเอียด และการตรวจยืนยันตัวตน

6.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้

คุณต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างและเอกสารกำกับที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียน เพื่ออนุญาตให้ Zipmex ตรวจยืนยันตัวตนของคุณ ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ของคุณ และในบางโอกาสหลังจากนั้นตามที่ Zipmex ร้องขอ คุณตกลงที่จะมอบข้อมูลตามที่ Zipmex ร้องขอเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจยืนยันตัวตนและการตรวจหาการฟอกเงิน การสนับสนุนการเงินเพื่อการก่อการร้าย การฉ้อฉล หรืออาชญากรรมทางการเงินอื่นใด และคุณตกลงที่จะอนุญาตให้ Zipmex จัดเก็บบันทึกข้อมูลดังกล่าวตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้ทั้งหมดอนุญาต คุณให้การรับรองในที่นี้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและเอกสารประกอบทั้งหมดที่คุณมอบให้นั้น ถูกต้อง เป็นจริง และครบถ้วนในทุกด้าน

คุณรับทราบว่า Zipmex และผู้ให้บริการอาจจะประมวลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณ (หากคุณเป็นบุคคล) และข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้มอบให้ไว้แล้วหรือจะมีการมอบให้แก่ Zipmex หรือผู้ให้บริการของ Zipmex ในอนาคต ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณ ตามความเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้และการใช้บริการโดยคุณ ด้วยเหตุนี้ คุณจึงรับรองและรับประกันว่า (1) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช้ตัวคุณให้เราทราบ เป็นการดำเนินการหรือจะเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทั้งหมดที่มีบังคับใช้ และข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นหรือจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง ครบถ้วน เป็นข้อมูลปัจจุบัน และเกี่ยวข้องกัน เมื่อมีการเปิดเผย (2) ก่อนมอบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ คุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว (และในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณ คุณได้ (หรือจะดำเนินการเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูล) มอบสำเนานโยบายความเป็นส่วนตัวให้แก่บุคคลดังกล่าวแล้ว) และ (3) หาก Zipmex ส่งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับทดแทนใหม่ให้คุณในบางโอกาส คุณจะอ่านการแจ้งดังกล่าวโดยทันทีและจำส่งสำเนาเอกสารไปให้บุคคลที่คุณมอบข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาให้ Zipmex หรือผู้ให้บริการของ Zipmex

ในกรณีที่ Zipmex ถูกซื้อหรือควบรวมกิจการเข้ากับนิติบุคคลที่เป็นบุคคลที่สาม Zipmex ขอสงวนสิทธิ์ในทุกกรณีและตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาต ในการโอนย้ายหรือมอบสิทธิ์ในข้อมูลที่ Zipmex หรือผู้ให้บริการของ Zipmex ได้เก็บรวบรวมมาจากคุณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ การขายกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงการควบคุมอื่น ๆ ดังกล่าว

6.2 การเปิดเผยข้อมูลกับบริษัทในเครือ

กลุ่มบริษัท Zipmex มีบริษัทในเครือและนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บริษัทในเครือและนิติบุคคลดังกล่าว (ภายใต้ความเหมาะสมและเท่าที่จำเป็น) เพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานข้อมูลบริษัท การจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์กับคุณ การตรวจสอบตัวตน การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงการตรวจสอบเรื่องการฟอกเงิน การส่งเงินให้ผู้ก่อการร้าย การฉ้อโกง และอาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ) การให้บริการสนับสนุนทางเทคนิคและการสนับสนุนด้านอื่นๆ และเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านกฎหมายและด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เราขอเรียนให้คุณทราบว่าเราส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในเครือและนิติบุคคลเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและทางกฎหมายเท่านั้น และเราให้บริษัทในเครือและนิติบุคคลเหล่านั้นรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

6.3 การเปลี่ยนแปลงในข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือเอกสารประกอบที่ส่งมอบให้แก่ Zipmex (ไม่ว่าจะในระหว่างกระบวนการลงทะเบียนหรือเกิดขึ้นต่อเนื่องในภายหลัง) คุณต้องทำแจ้ง Zipmex เป็นลายลักษณ์อักษรถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยใช้แบบฟอร์มจากหน้าติดต่อเราบนเว็บไซต์ที่ https://zipmex.com/th/contact-us/ และส่งเอกสารใด ๆ ที่ Zipmex ร้องขอในภายหลัง

6.4 การตรวจยืนยันตัวตน

 1. คุณต้องดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจยืนยันบางอย่างก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้บริการ และดำเนินการต่อเนื่องอยู่เสมอในภายหลัง ข้อมูลที่ Zipmex ร้องขออาจจะรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ ชื่อของคุณ ที่อยู่พำนักหลัก (ซึ่งจะต้องไม่ใช่ตู้ปณ. หรือที่อยู่อื่นที่คล้ายกัน) ที่อยู่ทางไปรษณีย์ (หากต่างจากที่อยู่พำนักหลักของคุณ) หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล วันเดือนปีเกิด หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขประจำตัวของรัฐบาล และข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร (เช่น ชื่อธนาคาร ประเภทของบัญชี หมายเลขเส้นทาง และหมายเลขบัญชี) หากคุณเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย คุณยังต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของผลประโยชน์บางรายและบุคคลที่ควบคุมนิติบุคคล รวมถึงเอกสารที่กำกับควบคุมบางรายการของนิติบุคคล ในการมอบข้อมูลนี้หรือข้อมูลอื่นใดที่อาจจำเป็นให้แก่ Zipmex จะหมายความว่าคุณยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง และครบถ้วน คุณให้อนุญาตแก่ Zipmex ไม่ว่าจะทางตรงหรือผ่านผู้ให้บริการบุคคลที่สามของ Zipmex ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวและใช้มาตรการใด ๆ ที่เล็งเห็นแล้วว่ามีความจำเป็นในการดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ตรวจยืนยันตัวตนของคุณ
 2. ยืนยันข้อมูลใดก็ตามที่คุณส่ง และ
 3. ดำเนินการใดก็ตามที่ Zipmex เล็งเห็นว่าจำเป็นตามผลลัพธ์ รวมถึงการตรวจสอบ การเก็บรักษา และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ โปรแกรมการลงโทษคว่ำบาตร กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำร้องขอจากรัฐบาลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. คุณอนุญาตให้ Zipmex ดำเนินการซักถาม ไม่ว่าทางตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม ตามที่ Zipmex เล็งเห็นว่ามีความจำเป็น เพื่อตรวจยืนยันตัวตนของคุณ ยืนยันที่อยู่ที่เป็นที่พักอาศัยของคุณ หรือปกป้องคุณและ/หรือ Zipmex จากการฉ้อโกงหรืออาชญากรรมทางการเงินอื่น ๆ และดำเนินการตามที่ Zipmex พิจารณาแล้วว่าจำเป็นตามผลการสอบถามดังกล่าว เมื่อ Zipmex ดำเนินการซักถามเหล่านี้ คุณรับทราบและยอมรับว่าอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อหน่วยงานดูแลการอ้างอิงความน่าเชื่อถือ และการป้องกันการฉ้อโกงหรืออาชญากรรมทางการเงิน และหน่วยงานเหล่านี้อาจตอบกลับข้อซักถามของ Zipmex เต็มรูปแบบ

นอกจากนี้ คุณยังอนุญาตให้ผู้ให้บริการการเชื่อมต่อแบบไร้สายของคุณ (AIS, DTAC, TrueMove H หรือผู้ให้บริการการเชื่อมต่อแบบไร้สายแบรนด์อื่น) ใช้หมายเลขมือถือ ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล สถานะเครือข่าย ประเภทของลูกค้า บทบาทของลูกค้า ประเภทการเรียกเก็บเงิน ตัวระบุอุปกรณ์มือถือ (IMSI และ IMEI) และรายละเอียดสถานะการสมัครใช้บริการอื่น ๆ หากมี เฉพาะเพื่อยินยอมให้มีการตรวจยืนยันตัวตนของคุณ และเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลที่คุณมอบให้ Zipmex กับข้อมูลโพรไฟล์บัญชีของผู้ให้บริการการเชื่อมต่อแบบไร้สายของคุณ ตลอดระยะเวลาที่คุณมีความสัมพันธ์กับ Zipmex ทั้งนี้อาจมีค่าใช้จ่ายสำหรับข้อความมาตรฐานและการใช้ข้อมูลเมื่อคุณใช้บริการดังกล่าว รวมถึงขั้นตอนการตรวจสอบสองปัจจัยที่ใช้อุปกรณ์มือถือ ซึ่งอาจจะมีการนำไปใช้ตามข้อ 5.1

 1. คุณรับทราบว่าในบางสถานการณ์นั้น กระบวนการลงทะเบียนและการตรวจยืนยันอาจจะต้องใช้เวลาถึงหนึ่งเดือนขึ้นไป
 2. Zipmex จะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อการปิดกั้นบริการที่มอบให้คุณ ไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร รวมถึงกรณีที่ทำให้คุณไม่สามารถถอนสกุลเงินดิจิทัลหรือยอดคงเหลือในสกุลเงินทั่วไปหรือดำเนินการซื้อขาย ในระหว่างหรือที่เป็นผลมาจากการตรวจยืนยันตัวตนหรือขั้นตอนการคัดกรองอื่น ๆ

6.5 การสูญหายหรือการเสียหายของของข้อมูลผู้ใช้ ไวรัสคอมพิวเตอร์

 1. Zipmex จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม สำหรับข้อมูลใด ๆ ที่อาจจะสูญหายหรือหรือเสียหายโดยที่กู้คืนไม่ได้ หรือไม่พร้อมใช้งานเป็นการชั่วคราว เนื่องด้วยเหตุผลหลายด้าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่:
 1. ความล้มเหลวของซอฟต์แวร์ ไวรัส หรือเนื้อหาที่เป็นอันตรายอื่น ๆ
 2. การเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม
 3. สัญญาณอินเทอร์เน็ตขาดหาย
 4. เหตุสุดวิสัยหรือมหันตภัยอื่น ๆ
 5. การซ่อมบำรุงตามกำหนดหรือนอกกำหนด หรือ
 6. เหตุการณ์หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือหรือ (ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาต) อยู่ภายใต้การควบคุมของ Zipmex
 1. คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวในการสำรองและเก็บรักษาสำเนาข้อมูลใด ๆ ที่คุณจัดเก็บหรือถ่ายโอนผ่านบริการ
 2. Zipmex จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการหยุดชะงักใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากไวรัสคอมพิวเตอร์ สปายแวร์ สแกร์แวร์ ม้าโทรจัน หนอนไวรัส หรือมัลแวร์อื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ หรือการฟิชชิ่ง การสปูฟฟิ่ง หรือการโจมตีอื่น ๆ Zipmex แนะนำให้ใช้ซอฟต์แวร์คัดกรองและป้องกันไวรัสที่น่าเชื่อถือและพร้อมทำงานอยู่เสมอ นอกจากนี้ คุณควรทราบว่าบริการ SMS และอีเมลล้วนมีช่องโหว่และเปราะบางต่อการสปูฟฟิ่ง การฟิชชิ่ง หรือการโจมตีอื่น ๆ และควรใช้ความระมัดระวังในการตรวจทานข้อความที่ระบุว่ามาจาก Zipmex คุณควรล็อกอินเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ของคุณผ่านทางเว็บไซต์เพื่อตรวจทานธุรกรรมใด ๆ หรือการดำเนินการที่จำเป็น หากคุณมีความไม่แน่ใจใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องแท้จริงของการสื่อสารหรือการแจ้งใด ๆ

6.6 บัญชีผู้ใช้ที่ถูกระงับ

หากบัญชีผู้ใช้ของคุณไม่มีความเคลื่อนไหวเป็นเวลาสองปี Zipmex อาจกำหนดให้บัญชีผู้ใช้ดังกล่าวเป็นบัญชีผู้ใช้ที่ถูกระงับ และคุณอาจจะต้องยืนยันข้อมูลบางอย่างหรือส่งเอกสารบางอย่าง เพื่อยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของที่ถูกต้องของบัญชีผู้ใช้ จนกว่าบัญชีของคุณจะได้รับการตรวจยืนยันและเปิดใช้งานอีกครั้งตามระเบียบขั้นตอนดังกล่าว คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณหรือโอนเงินหรือซื้อขาย Zipmex ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากบัญชีที่ได้รับการกำหนดว่าเป็นบัญชีทีที่ถูกระงับ และ/หรือจากบัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหวเป็นเวลาหนึ่งปีขึ้นไป ซึ่งรายละเอียดจะมีระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียม และค่าธรรมเนียมดังกล่าวนั้นอาจเก็บจากสินทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ การชำระบัญชีด้วยสกุลเงินดิจิทัลตามราคาตลาดในปัจจุบันและการเก็บผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง) เพื่อให้เป็นไปตามข้อจำกัดที่บัญญัติโดยกฎหมายที่มีบังคับใช้ รวมถึงกฎหมายทรัพย์สินที่ถูกทอดทิ้งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือกฎหมายที่คล้ายกัน ดังที่อ้างถึงในข้อ 8.6 Zipmex ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ที่ถูกระงับที่ไม่มีความเคลื่อนไหวเป็นเวลา 6 ปีขึ้นไป และไม่มีสินทรัพย์คงเหลืออยู่ในบัญชีผู้ใช้ สำหรับกรณีที่ผู้ใช้มีสินทรัพย์คงเหลืออยู่กับบริษัทในบัญชีผู้ใช้ Zipmex อาจใช้ดุลพินิจในการดำเนินการอายัดบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวก็ได้

6.7 การระงับหรือการเปิดเผยบัญชีผู้ใช้ตามข้อมูลผู้ใช้หรือการไม่สามารถตรวจยืนยันได้

 1. การเข้าถึงหนึ่งในบริการ และข้อจำกัดที่มีผลบังคับใช้กับการใช้บริการโดยคุณ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอันเป็นเหตุมาจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณอย่างสม่ำเสมอ Zipmex อาจระงับการซื้อขายหรือปิดบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากไม่สามารถดำเนินการตามกระบวนการตรวจยืนยันได้เสร็จสิ้น ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามและจะไม่กระทบต่อสิทธิใด ๆ ที่พึงมีภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ (รวมถึงภายใต้ข้อ 11.3)
 2. นอกจากนี้ Zipmex อาจจะกำหนดให้คุณรอช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังเสร็จสิ้นการซื้อขาย ก่อนที่จะอนุญาตให้คุณใช้บริการเพิ่มเติม และ/หรือก่อนที่จะอนุญาตให้คุณเข้าร่วมในธุรกรรมที่เกินขีดจำกัดปริมาณบางระดับ

7. การเพิ่มเงินทุนในบัญชี การโอนเงิน และการซื้อขาย

7.1 การโอนสกุลเงินดิจิทัลและสกุลเงินทั่วไป

 1. สำหรับการโอนสกุลเงินดิจิทัลโดยใช้บริการ คุณรับทราบว่า: (1) คุณได้อ่านและทำความเข้าใจกระบวนการสำหรับการโอนสกุลเงินดิจิทัลจากบัญชีภายนอกไปยัง Hosted Wallet ของคุณ และการโอนจาก Hosted Wallet กลับไปยังบัญชีของคุณ ดังที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้ (2) คุณจะต้องไม่โอนสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่รองรับใด ๆ Hosted Wallet ของคุณ เนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่รองรับอาจจะสูญหายเป็นการถาวรได้ และ (3) คุณมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ส่งสกุลเงินดิจิทัลใด ๆ ไปยังที่อยู่ที่ถูกต้องที่แจ้งไว้สำหรับสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าว (และที่อยู่กระเป๋าเงินดิจิทัลภายนอกใด ๆ ที่กำหนดไว้สำหรับการถอนสกุลเงินดิจิทัลนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และสามารถรับสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าวได้) เนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลที่ส่งไปยังที่อยู่ที่ไม่ถูกต้อง อาจจะไม่สามารถเรียกคืนได้ สกุลเงินดิจิทัลที่เก็บอยู่ใน Hosted Wallet ของคุณ: (1) จะไม่ได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นสินทรัพย์ทั่วไปของ Zipmex และ (2) มีคุณเป็นเจ้าของแต่เพียงฝ่ายเดียว

ในฐานะเจ้าของสกุลเงินดิจิทัลใน Hosted Wallet ของคุณ คุณจะต้องยอมรับความเสี่ยงทั้งปวงของการที่สกุลเงินดิจิทัลดังกล่าวจะสูญหาย เว้นแต่ที่กำหนดไว้ตามคำสั่งศาลที่เหมาะสมหรือกฎหมายที่มีบังคับใช้ หรือตามข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้ Zipmex จะไม่ขาย ถ่ายโอน ปล่อยกู้ จำนอง หรือโอบมอบสิทธิ์ในสกุลเงินดิจิทัลใน Hosted Wallet ของคุณ เว้นแต่คุณจะได้ให้คำสั่งไว้ Zipmex อาจใช้ที่อยู่บล็อกเชนร่วมที่ควบคุมโดย Zipmex เพื่อเก็บสกุลเงินดิจิทัลที่ถือไว้ในนามของผู้ใช้ทั้งหมดหรือชุดย่อยของผู้ใช้ใด ๆ และแม้ว่า Zipmex จะจัดทำบัญชีแยกประเภทสำหรับบัญชีผู้ใช้ในสถานการณ์ดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่ Zipmex จะไม่มีภาระผูกพันในการแยกสกุลเงินดิจิทัลในที่อยู่บล็อกเชนที่คุณเป็นเจ้าของ ออกจากสกุลเงินดิจิทัลของผู้ใช้รายอื่น ๆ

 1. ผู้ใช้อาจสร้าง กระเป๋าเงินเฟียต (และใส่เงินเข้าไปในจำนวนที่เหมาะสมตามความเกี่ยวข้อง) เพื่อสนับสนุนธุรกรรมบนแพลตฟอร์ม Zipmex ทาง Zipmex จะเก็บยอดคงเหลืองของสกุลเงินทั่วไปไว้ในบัญชีควบคุมรวมตั้งแต่หนึ่งบัญชีขึ้นไปที่เปิดไว้กับสถาบันการเงินหรือสถาบันต่าง ๆ แต่ละบัญชีรวมจะ (1) อยู่ในชื่อของ Zipmex และอยู่ภายใต้การควบคุมของ Zipmex (2) ถูกแบ่งและแยกกันในทางกฎหมายจากบัญชีธุรกิจและการประกอบกิจการของ Zipmex (3) จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ของลูกค้าของ Zipmex และ (4) แสดงถึงความสัมพันธ์ทางการธนาคาร (ไม่ใช่การควบคุม) กับธนาคารที่เปิดบัญชีดังกล่าวไว้ บัญชีรวมนี้จะไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ใด ๆ โดยและระหว่างคุณและธนาคารดังกล่าวใด ๆ การฝากสกุลเงินทั่วไปของคุณและจำนวนเงินอื่น ๆ เป็นครั้งคราวไปยัง กระเป๋าเงินเฟียต ของคุณ: (1) จะไม่ถือว่าเป็นสินทรัพย์ทั่วไปของ Zipmex (2) มีคุณเป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์ และ (3) ได้รับการบันทึกและจัดเก็บไว้บนสมุดบัญชีแยกประเภทภายในของ Zipmex และมีการลงรายการในบัญชีย่อย (กล่าวคือ กระเป๋าเงินเฟียต ของคุณ) เพื่อให้ดอกเบี้ยที่แบ่งตามอัตราสัดส่วนทางอ้อมของคุณในบัญชีรวมของ Zipmex นั้นพร้อมให้สืบทรัพย์ได้ ในกรณีที่บัญชีรวมใด ๆ มีดอกเบี้ยหรือรายได้อื่น ๆ คุณยินยอมให้ Zipmexเก็บจำนวนเงินดังกล่าวไว้ในลักษณะของค่าธรรมเนียมการบริการที่มอบให้โดย Zipmex และจะไม่มีการจัดสรรไปให้ กระเป๋าเงินเฟียต ของลูกค้ารายใดก็ตามของ Zipmex
 2. คุณอาจะเริ่มโอนเงินจากวิธีการชำระเงินที่คุณระบุไว้ได้ (ซึ่งอาจรวมถึงการโอนเงินระหว่างประเทศ การโอนเงินผ่านธนาคาร (ACH) บัตรเดบิต หรือวิธีการชำระเงินอื่น ๆ ตามที่ Zipmex อาจอนุมัติเป็นระยะ ๆ ) เพื่อย้ายเงินเข้าไปใน กระเป๋าเงินเฟียต ของคุณ วงเงินการโอนบางประเภทอาจมีผลใช้ตามประเภทและสถานะของผู้ใช้ รวมถึงวิธีการชำระเงินที่เลือก ดังที่ระบุไว้ในตารางวงเงินการโอน (ตามที่มีการอัปเดตเป็นระยะ ๆ) สำหรับการโอนเงินผ่านทางธนาคาร (ทั้งการฝากเงินและการถอนเงิน) อาจจะมีค่าธรรมเนียมการโอนบางรายการตามความเกี่ยวข้องและตามที่ระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียม สำหรับการฝากเงิน Zipmex จะเครดิตเงินในจำนวนเท่ากับสกุลเงินทั่วไปเข้าใน กระเป๋าเงินเฟียต ของคุณ หลังจาก Zipmex ได้รับเงิน สำหรับการถอนเงิน Zipmex จะเดบิตเงินจาก กระเป๋าเงินเฟียต ของคุณโดยทันที เมื่อคุณอนุมัติการถอนเงิน ค่าธรรมเนียมธนาคารจะถูกหักจากยอดโอนออกหรือโอนเข้า Zipmex Zipmex จะไม่ทำรายการโอนให้ หากค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องเกินกว่ามูลค่าของยอดที่โอน

7.2 วงเงินการทำรายการ การปฏิเสธการโอนและคำร้องขอเพื่อซื้อขาย

 1. ในบางโอกาสและตามดุลยพินิจของบริษัทโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ Zipmex อาจปฏิเสธการโอนหรือและคำร้องขอเพื่อซื้อขาย จำกัดวงเงิน หรือเปลี่ยนแปลงวงเงินที่เกี่ยวข้องของยอดที่คุณสามารถโอน ซื้อขาย หรือถอนได้ในแต่ละวันหรือในช่วงเวลาอื่น ตามที่ Zipmex พิจารณาว่าเหมาะสมตามดุลยพินิจของบริษัท ซึ่งจะรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงแต่):
 1. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่มีบังคับใช้ หรือคำสั่งจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
 2. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ Zipmex
 3. เพื่อตอบสนองต่อความผันผวนหรือเหตุการณ์ของตลาด หรือ
 4. ขั้นตอนการตรวจยืนยันที่คุณได้ดำเนินการแล้วเสร็จ รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ตามวิธีการฝากเงินของคุณ
 1. Zipmex ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการทำรายการหรือยกเลิกการโอนเงินหรือการซื้อขายที่รอดำเนินการอยู่ หรือเรียกคืนการโอนเงินหรือการซื้อขาย แม้ว่าจะมีการเดบิตเงินออกจากบัญชีผู้ใช้ของคุณแล้วก็ตาม ในโดยในแต่ละกรณีจะเป็นไปตามดุลยพินิจของ Zipmex แต่เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่: (1) หาก Zipmex สงสัยว่าการโอนเงินหรือการซื้อขายเกี่ยวข้องกับ (หรือมีความเสี่ยงสูงที่จะเกี่ยวข้องกัน) การฟอกเงิน การสนับสนุนการเงินเพื่อการก่อการร้าย การฉ้อฉล หรืออาชญากรรมทางการเงินประเภทอื่น ๆ (2) ตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย หรือเพื่อตอบสนองต่อหมายเรียกพยาน คำสั่งศาล หรือคำสั่งของรัฐบาล หรือเพื่อบังคับใช้วงเงินสำหรับการทำธุรกรรม (3) หาก Zipmex มีเหตุอันควรให้สงสัยว่าการโอนเงินหรือการซื้อขายนั้นมีความผิดพลาด (4) หาก Zipmex สงสัยว่าการโอนเงินหรือการซื้อขายนั้นฝ่าฝืนบทบัญญัติใด ๆ ในเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงข้อ 9

7.3 กำหนดเวลาสำหรับการดำเนินการโอนให้แล้วเสร็จ

 1. หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการตรวจยืนยันตัวตนที่อธิบายไว้ในข้อ 6 แล้ว คุณจะสามารถโอนเงินเข้าไปในบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ด้วยวิธีการชำระเงินแบบใดแบบหนึ่งที่เหมาะสม (ซึ่งอาจจะรวมถึงการโอนเงินผ่านบัญชี ACH บัตรเดบิต หรือวิธีการชำระเงินด้วยสกุลเงินทั่วไปอื่น ๆ ตามที่ Zipmex อนุมัติเป็นครั้งคราว) หรือโดยการโอนสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับจากกระเป๋าเงินดิจิทัลสกุลเงินดิจิทัลภายนอก การฝากสกุลเงินทั่วไปและสกุลเงินดิจิทัลต้องมาจากบัญชีหรือกระเป๋าเงินดิจิทัลสกุลเงินดิจิทัลที่เปิดในชื่อของคุณ (หรือในกรณีของผู้ใช้องค์กรที่ได้รับอนุญาต ต้องอยู่ในชื่อของผู้ใช้องค์กรดังกล่าว) สำหรับการฝากเงินเข้าไปในบัญชีผู้ใช้ของคุณนั้น คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้รับเงินหรือสกุลเงินดิจิทัลจากผู้ส่งรายอื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณเอง (หรือในกรณีของผู้ใช้องค์กรที่ได้รับอนุญาต ต้องอยู่ในชื่อของผู้ใช้องค์กรดังกล่าว) นอกจากนี้ การฝากสกุลเงินทั่วไปจะสามารถทำได้จาก (1) บัญชีธนาคาร (ในชื่อของผู้ใช้บุคคลหรือผู้ใช้องค์กรบนบัญชีผู้ใช้) ที่เสร็จสิ้นการดำเนินการตามโปรแกรม AML/KYC ของ Zipmex แล้ว และ (2) มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศที่เป็นถิ่นพำนักของผู้ใช้บุคคลหรือผู้ใช้องค์กรที่มีชื่ออยู่บนบัญชีผู้ใช้ (บัญชีธนาคารแต่ละบัญชีเรียกว่า “บัญชีธนาคารของผู้ใช้”) คุณรับทราบว่าเงินทุนหรือสกุลเงินดิจิทัลอาจจะถูกส่งหรือเดบิตออกจากวิธีการชำระเงินที่คุณเลือก ก่อนที่จะมีการเครดิตยอดที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบัญชีผู้ใช้ของคุณ (ในกรณีของการฝากเงิน)
 2. หากเป็นไปได้ คุณจะต้องอนุญาตให้ Zipmex เริ่มการเดบิตเงินจากวิธีการชำระเงินที่คุณเลือกเพื่อทำรายการฝากเงินตามที่ร้องขอ และเพื่อเดบิตเงินจากบัญชีผู้ใช้ของคุณและทำรายการจ่ายเงินไปยังวิธีการชำระเงินที่คุณเลือกเพื่อทำรายการถอนเงินตามที่ร้องขอ แม้ว่า Zipmex จะพยายามส่งสกุลเงินทั่วไปหรือสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับ (ตามความเกี่ยวข้อง) ไปให้คุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่เงินทุนหรือสกุลเงินดิจิทัลอาจจะถูกถอนออกจากบัญชีผู้ใช้ของคุณก่อนที่ยอดดังกล่าวจะถูกโอนเข้าไปยังวิธีการชำระเงินที่คุณเลือก (ในกรณีของการถอนเงิน)
 3. ในกรณีของการฝากสกุลเงินทั่วไปเข้าไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณ Zipmex (ตามความเหมาะสม) จะเดบิตเงินจากวิธีการชำระเงินที่คุณเลือกโดยทันทีในวันเดียวกันกับที่คุณทำรายการฝาก ยอดฝากของคุณจะทำรายการสำเร็จภายในเวลาประมาณหนึ่งถึงห้าวันทำการ การฝากด้วยวิธีโอนเงินผ่านบัญชีและ ACH อาจจะไม่สามารถทำรายการได้นอกเวลาทำการปกติของธนาคาร คุณตกลงและเข้าใจว่าระยะเวลาการฝากเงินด้วยการโอนผ่านบัญชีและ ACH จะขึ้นอยู่กับวันหยุดนักขัตฤกษ์ กระบวนการภายใน และเขตอำนาจทางกฎหมายของธนาคารของคุณ และกระบวนการภายในของธนาคารของเรา นอกจากนี้คุณยังตกลงและเข้าใจว่าในบางสถานการณ์ ระยะเวลาการฝากเงินด้วยการโอนผ่านบัญชีอาจล่าช้าออกไปจากช่วงเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติงานหรือการชะงักของบริการจากผู้ให้บริการของ Zipmex หรือด้วยเหตุผลอื่น ๆ รวมถึงความหนาแน่นหรือการรบกวนเครือข่ายการชำระเงิน
 4. หากเป็นการถอนสกุลเงินทั่วไป การรับเงินทุนของคุณจะขึ้นอยู่กับประเภทการถอนและมักจะดำเนินการได้ในระหว่างหนึ่งถึงห้าวันทำการ การถอนสกุลเงินทั่วไปจะได้รับอนุญาตเฉพาะเมื่อถอนไปยังบัญชีธนาคารของผู้ใช้เท่านั้น การทำรายขอถอนสกุลเงินทั่วไปโดยใช้ข้อมูลประจำตัวในการล็อกอินบัญชีผู้ใช้ของคุณและการตรวจสอบความถูกต้องรูปแบบอื่น ๆ ตามความเกี่ยวข้อง จะถือว่าเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของคุณเพื่อให้ Zipmex สามารถดำเนินการถอนเงินดังกล่าวได้ การถอนเงินผ่านบัญชีและการถอนเงินด้วยวิธี ACH อาจจะไม่สามารถทำรายการได้นอกเวลาทำการปกติของธนาคาร คุณตกลงและเข้าใจว่าระยะเวลาการโอนเงินด้วยการโอนผ่านบัญชีและ ACH จะขึ้นอยู่กับวันหยุดนักขัตฤกษ์ กระบวนการภายใน และเขตอำนาจทางกฎหมายของธนาคารของคุณ และกระบวนการภายในของธนาคารของ Zipmex นอกจากนี้คุณยังตกลงและเข้าใจว่าในบางสถานการณ์ ระยะเวลาการฝากเงินด้วยการโอนเพื่อถอนเงินผ่านบัญชีและ ACH อาจล่าช้าออกไปจากช่วงเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติงานหรือการชะงักของบริการจากผู้ให้บริการของ Zipmex หรือด้วยเหตุผลอื่น ๆ รวมถึงความหนาแน่นหรือการรบกวนเครือข่ายการชำระเงิน
 5. ในกรณีของการฝากสกุลเงินดิจิทัลไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณ การทำรายการเงินฝากของคุณจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งวันทำการเพื่อ (ขึ้นอยู่กับปริมาณการทำธุรกรรม การรบกวนของเครือข่าย ช่วงเวลาที่ไม่ได้ให้บริการ และปัจจัยอื่น) ในกรณีของการถอนสกุลเงินดิจิทัล การรับสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งวันทำการเพื่อ (ขึ้นอยู่กับปริมาณการทำธุรกรรม การรบกวนของเครือข่าย ช่วงเวลาที่ไม่ได้ให้บริการ และปัจจัยอื่น) ปกติแล้วการฝากสกุลเงินดิจิทัลจะถูกเครดิตไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจำนวนเครือจ่ายตามที่กำหนดบนบล็อกเชนแล้วสำหรับสกุลเงินดิจิทัลที่นำฝาก Zipmex ไม่รับประกันเกี่ยวกับจังหวะเวลาในการโอนจนแล้วเสร็จ ซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับการดำเนินการของบุคคลที่สามที่อยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมของ Zipmex นอกจากนี้ เนื่องจาก Zipmex จัดเก็บคีย์ส่วนตัวของสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดไว้อย่างปลอดภัยภายใต้การควบคุมร่วมกับการใช้สถานที่จัดเก็บทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ และ Zipmex อาจจะมีความจำเป็นต้องเรียกดูข้อมูลบางอย่างจากสถานที่จัดเก็บแบบออฟไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้การโอนสกุลเงินดิจิทัลตามคำสั่งของคุณ การทำรายการหรือการเครดิตการโอนยอดดังกล่าว อาจจะล่าช้าออกไปเป็นเวลา 48 ชั่วโมงขึ้นไป
 6. Zipmex จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อรับรองให้แน่ใจว่าคำร้องขอทั้งหมดสำหรับการเดบิตและเครดิตบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์และช่องทางอื่น ๆ ตามที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการดำเนินการในเวลาที่เหมาะสม แต่จะไม่รับประกันหรือรับรองถึงระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้เพื่อทำรายการให้แล้วเสร็จ
 7. โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติใด ๆ ที่กล่าวถึงในเงื่อนไขเหล่านี้ คุณมอบสิทธิ์ในการครอบครองทรัพย์ลำดับแรกและดอกเบี้ยของหลักทรัพย์ในและต่อยอดควเหลือใน กระเป๋าเงินเฟียต และ Hosted Wallet ของคุณให้แก่ Zipmex เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภาระผู้พันของคุณภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ได้

7.4 กระบวนการด้านการค้า

 1. Zipmex ให้บริการระบบซื้อขายที่ใช้สมุดคำสั่งสำหรับคู่ค้าที่มีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินทั่วไปที่รองรับเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับ สกุลเงินดิจิทัลที่รองรับเป็นสกุลเงินทั่วไปที่รองรับ หรือสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับอื่น ๆ คำสั่งที่มีในสมุดคำสั่งแต่ละเล่ม อาจจะรวมถึงคำสั่งที่อิงกับสมุดคำสั่งภายในของ Zipmex หรือสมุดคำสั่งที่ Zipmex เข้าถึงได้จากบัญชีของบริษัทที่เปิดไว้กับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ หรือบริการที่คล้ายกันตั้งแต่หนึ่งแห่งขึ้นไป (“ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ”) เว้นแต่จะมีระบุไว้เป็นอื่นภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้ Zipmex จะไม่เปิดเผยและไม่ได้อยู่ภายใต้ภาระผู้พันที่จะต้องเปิดเผยตัวตนของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ หรือบริการที่คล้ายกันใด ๆ ซึ่งอาจจะเป็นแหล่งการซื้อขายที่มี
 2. ผู้ใช้อาจจะยื่นคำสั่งซื้อขายได้โดยการส่งคำสั่งซื้อขาย ณ ราคาตลาดหรือคำสั่งซื้อขายที่ระบุราคาแน่นอน สำหรับการทำรายการผ่านสมุดคำสั่งซื้อดังกล่าว คำสั่งซื้อขาย ณ ราคาตลาดคือคำสั่งซื้อที่ต้องดำเนินการโดยทันทีจากคำสั่งซื้อที่มีอยู่ในสมุดคำสั่งซื้อ ตามราคาที่ดีที่สุดในปัจจุบัน คำสั่งซื้อขายที่ระบุราคาแน่นอนคือคำสั่งซื้อที่ต้องดำเนินการตามราคาหรือในราคาที่ดีกว่าตามที่ผู้ใช้ระบุ โดยทั่วไปแล้ว จำนวนใดก็ตามที่ไม่ได้ดำเนินการจะยังอยู่ในสมุดคำสั่งซื้อต่อเนื่องจนกว่าจะมีการดำเนินการหรือยกเลิก หรือมิฉะนั้นแล้วจะหมดอายุตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการซื้อขายที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น
 3. คำสั่งซื้อสำหรับการซื้อขายจะได้รับการดำเนินการโดยอัตโนมัติ โดยใช้อัลกอริทึมการดำเนินการซื้อขายของ Zipmex เมื่อระบบจับคู่ของ Zipmex ตรวจพบคำสั่งซื้อที่ตรงกันอยู่บนสมุดคำสั่งซื้อสำหรับคำสั่งซื้อของผู้ใช้ที่ได้รับ คำสั่งซื้อจะได้รับการจับคู่ ในกรณีเช่นนั้น การซื้อขายที่ตรงกันจะได้รับการบันทึกบนสมุดบัญชีแยกประเภทภายในของ Zipmex และยอดคงเหลือของ Hosted Wallet และ กระเป๋าเงินเฟียต ของผู้ใช้แต่ละราย จะได้รับการปรับยอดโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรงกับการซื้อขาย (รวมถึงในบัญชีเพื่อการหักลบค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่เกี่ยวข้อง) คำสั่งซื้ออาจได้รับการจับคู่ทั้งหมดหรือบางส่วนกับสมุดคำสั่งซื้อภายใน และ/หรือกับสมุดคำสั่งซื้อของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ในบางครั้ง คำสั่งซื้ออาจได้รับการดำเนินการแค่บางส่วนหรือจากแหล่งที่มาหลายแห่งที่ราคาต่างกันและในเวลาที่ต่างกัน โดยจะขึ้นอยู่กับประเภทของคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อขายที่ระบุราคาแน่นอนทั้งหมดในราคาเดียวกันที่ระบุไว้ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและมีการดำเนินการตามลำดับที่ได้รับมา คำสั่งซื้อที่จับคู่ตรงกับคำสั่งซื้อที่อยู่ในสมุดคำสั่งซื้อของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไป อาจจะไม่ได้รับการดำเนินด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Zipmex (เช่น การขัดข้องของเครือข่ายการสื่อสาร การระงับการซื้อขายโดยผู้แลกเปลี่ยนบุคคลที่สามดังกล่าวใด ๆ และ/หรือการระงับหรือการยกเลิกบัญชีของ Zipmex ที่เปิดไว้กับผู้แลกเปลี่ยนบุคคลที่สามดังกล่าว) และ Zipmex จะไม่รับผิดชอบต่อคำสั่งซื้อที่ไม่ได้รับการดำเนินการใด ๆ
 4. คำสั่งซื้อที่ไม่ตรงกันไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จะยังอยู่ในสมุดคำสั่งซื้อจนกว่าจะมีการจับคู่หรือยกเลิก หรือมิฉะนั้นแล้วจะหมดอายุตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการซื้อขายที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น Zipmex อาจกำหนดกรอบเวลาที่จำกัดที่คำสั่งซื้อที่ไม่ตรงกันจะยังอยู่บนสมุดคำสั่งซื้อ (หลังจากพ้นช่วงเวลาดังกล่าว คำสั่งซื้อจะหมดอายุ) และอาจจะมีข้อจำกัดและการจำกัดเวลาเกี่ยวกับกิจกรรมการซื้อขายเป็นครั้งคราว และอาจจะกำหนดหรือแก้ไขนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติการซื้อขายเป็นครั้งคราว โดยการโพสต์การแจ้งและการอัปเดตของการบังคับใช้ดังกล่าวบนเว็บไซต์ คุณตกลงว่าเมื่อคุณล็อกอินเข้าในบัญชีผู้ใช้ของคุณ หรือเมื่อคุณใช้บริการหลังจากที่มีการเพิ่มหรือปรับปรุงนโยบาย ข้อจำกัด และการจำกัดดังกล่าว จะหมายความว่าคุณยอมรับในการเพิ่มและการปรับปรุงดังกล่าว คุณอาจร้องขอให้มีการยกเลิกคำสั่งซื้อที่เปิดไว้แล้วได้โดยการยื่นคำร้องบนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม ปกติแล้วคุณจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของคำสั่งซื้อ) ที่มีการจับคู่บนสมุดคำสั่งซื้อแล้ว และได้รับการระบุว่ากำลังรอดำเนินการหรือเสร็จสิ้นแล้ว
 5. บริการจะไม่รวมถึงการซื้อขายแบบ margin การซื้อขายแบบ options หรือการซื้อขายแบบ short ในขณะนี้
 6. คุณต้องฝากเงิน (สกุลเงินทั่วไปหรือสกุลเงินดิจิทัล ตามความเกี่ยวข้อง) ก่อนที่จะยื่นคำสั่งซื้อเริ่มต้น และคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ยื่นคำสั่งซื้อจนกว่าจะมีเงินทุนใน กระเป๋าเงินเฟียต หรือ Hosted Wallet ของคุณอย่างเพียงพอ (ตามความเกี่ยวข้อง) เพื่อการดำเนินการกับคำสั่งซื้อของคุณ เมื่อคุณยื่นคำสั่งซื้อ จำนวนเงินทั้งหมดที่จำเป็น (รวมถึงค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง) จะถูกหักไว้ในบัญชีผู้ใช้ของคุณจนกว่าคำสั่งซื้อของคุณจะได้รับการจับคู่ หมดอายุ หรือ (ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้) ถูกยกเลิก
 7. คุณมีหน้าที่แต่เพียงผู้เดียวในการตรวจทานประวัติการทำธุรกรรมของคุณอย่างสม่ำเสมอ คุณรับทราบและตกลงว่าคำสั่งซื้อและการซื้อขายของคุณจะได้รับการปฏิบัติเสมือนว่า ธุรกรรมนั้นได้ผ่านความเห็นชอบและถูกต้อง เว้นแต่คุณจะทำหนังสือแจ้ง Zipmex ถึงข้อผิดพลาดหรือการคัดค้านใด ๆ โดยต้องใช้แบบฟอร์มที่อยู่บนหน้าติดต่อเราของเว็บไซต์ที่ https://zipmex.com/th/contact-us/ ภายในเวลาสามวันนับตั้งแต่วันที่ทำธุรกรรม
 8. Zipmex จะไม่มีการส่งรายละเอียดการเดินบัญชีหรือการประเมินมูลค่าบัญชีผู้ใช้ตามระยะเวลาให้แก่ผู้ใช้ คุณสามารถดูประวัติการทำธุรกรรมของคุณได้บนเว็บไซต์ ประวัติการทำธุรกรรมดังกล่าวจะมีข้อมูลกิจกรรมการโอนและการซื้อขายของคุณในระยะเวลา 3 เดือน ย้อนหลัง รวมถึงการซื้อขายที่รอดำเนินการ การฝากและการถอน เช่นเดียวกับยอดคงเหลือใน กระเป๋าเงินเฟียต และ Hosted Wallet ของคุณ อย่างไรก็ตาม ไม่มีส่วนใดในประวัติการทำธุรกรรมของคุณที่จะถือว่าเป็นการประเมินมูลค่าสกุลเงินดิจิทัลใด ๆ
 9. เมื่อคำสั่งซื้อของคุณได้รับการดำเนินการตามสมุดคำสั่งซื้อภายในของ Zipmex จะหมายความว่าคุณกำลังซื้อหรือขายสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับที่เกี่ยวข้องจากหรือให้แก่ผู้ใช้ของ Zipmexไม่ใช่จากหรือให้แก่ Zipmex หรือตัวแทนในเครือใด ๆ ทั้งนี้จะมีกรณีที่ผู้ใช้ดังกล่าวเป็นตัวแทนในเครือของ Zipmex ซึ่งผู้ใช้อื่น ๆ ดังกล่าวนั้นกระทำการตามอำนาจหน้าที่ส่วนบุคคลไม่ใช่ในฐานะตัวแทนของ Zipmex แต่จะเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ด้วยเหตุนี้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมกับผู้ใช้ดังกล่าว รวมถึงความเสี่ยงที่ว่าผู้ใช้รายดังกล่าวไม่ได้ถือกรรมสิทธิ์ต่อและเป็นเจ้าของผลประโยชน์ในสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับที่คุณได้ซื้อมาจากผู้ใช้รายดังกล่าว
 10. เมื่อคำสั่งซื้อของคุณได้รับการดำเนินการตามสมุดคำสั่งซื้อของผู้แลกเปลี่ยนบุคคลที่สาม Zipmex จะซื้อหรือขายสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับที่เกี่ยวข้องจากหรือให้แก่ผู้ใช้ของผู้แลกเปลี่ยนบุคคลที่สามดังกล่าว ที่กระทำการในฐานะตัวแทนของคุณและเพื่อบัญชีของคุณ แม้ว่า Zipmex จะทำธุรกรรมกับผู้ใช้ดังกล่าวของงผู้แลกเปลี่ยนบุคคลที่สามดังกล่าวในนามของตนเองก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Zipmex จะไม่ซื้อหรือขายสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าวจากหรือให้แก่คุณในฐานะตัวแทนหลักของการซื้อขายกับคุณ ด้วยเหตุนี้ คุณจะต้องยอมรับความเสี่ยงทางด้านเครดิต ตลาด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ทำกับผู้ใช้ดังกล่าวของผู้แลกเปลี่ยนบุคคลที่สาม รวมถึงความเสี่ยงที่ผู้ใช้ดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ไม่มีภาระผูกพันและสิทธิความเป็นเจ้าของในสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับที่คุณซื้อมาจากผู้ใช้ ผ่าน Zipmex ในฐานะตัวแทนของคุณ

7.5 การใช้บัตรเครดิตเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีผู้ใช้หรือการซื้อขาย

Zipmex อาจจะอนุญาตเป็นครั้งคราวให้ผู้ใช้โอนเงินเข้าบัญชีผู้ใช้ของตนเอง หรือการซื้อขายเฉพาะรายการได้ โดยใช้บัตรเครดิต หากคุณใช้บัตรเครดิตเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว คุณต้องรับรองว่าคุณเป็นผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของบัตรเครดิตดังกล่าว Zipmex ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการสนับสนุนการทำธุรกรรมด้วยบัตรเครดิตได้ตลอดเวลา หรือบังคับใช้ข้อจำกัดหรือการจำกัดการทำธุรกรรมด้วยบัตรเครดิต ไม่ว่าจะโดยทั่วไปหรือตามแต่ละกรณีรายบุคคล นอกเหนือจากข้อจำกัดดังกล่าวแล้ว Zipmex อาจจะพิจารณาเลื่อนความสามารถของคุณในการดำเนินการซื้อขายโดยใช้เงินทุนที่ได้รับจากบัตรเครดิตออกไป จนกว่า Zipmex จะพึงพอใจตามดุลยพินิจแล้วว่า ธุรกรรมได้รับอนุญาตและเงินทุนที่เกี่ยวข้องได้รับการตรวจผ่านและโอนเข้าบัญชีผู้ใช้ของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Zipmex อาจจะใช้บริการของบุคคลที่สามเพื่อยืนยันถึงสถานะการอนุญาตและการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว และกระบวนการอนุญาตและการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวอาจจะทำให้การซื้อขายด้วยเงินทุนที่ชำระผ่านบัตรเครดิตของคุณล่าช้าออกไป โดยที่ไม่มีการจำกัดกฎเกณฑ์ทั่วไปของข้อ 7.2 และบทบัญญัติอื่น ๆ ของเงื่อนไขเหล่านี้ Zipmex อาจชะลอหรือพักการถอนเงินหรือโอนเงินโดยคุณ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) หากในขณะที่ถอนหรือโอนเงิน จำนวนเงินที่โอนเข้าในบัญชีผู้ใช้ของคุณผ่านบัตรเครดิตยังไม่ได้มีการชำระยอดอย่างครบถ้วน หรือมีการเรียกยอดคืนกลับ (เช่น บัญชีทำการปฏิเสธการชำระเงิน)

7.6 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนหรือการซื้อขาย

Zipmex ขอสงวนสิทธิ์ในการชะลอการโอนหรือการซื้อขายใด ๆ หากพบว่ามีความเสี่ยงต่อการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย Zipmex ไม่รับประกันถึงความพร้อมใช้งานของบริการของตน และการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับโดยใช้บริการ จะไม่ส่งผลให้เกิดการรับประกันว่าคุณจะสามารถขายสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับของคุณได้โดยใช้บริการ

7.7 การเรียกคืนการโอนหรือการซื้อขาย

 1. คุณรับทราบและยอมรับว่า Zipmex จะไม่เรียกคืนการโอนหรือการซื้อขายใด ๆ ที่มีการทำรายการไปแล้วและกำลังรอดำเนินการอยู่หรือเสร็จสิ้นไปแล้ว เว้นแต่จะมีระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอื่นในเงื่อนไขเหล่านี้ นอกจากนี้ คุณยังคุณรับทราบและยอมรับว่าคุณจะไม่สามารถยกเลิก เรียกคืน หรือเปลี่ยนแปลงธุรกรรมใด ๆ ที่ระบุไว้ว่าเสร็จสิ้นหรือรอดำเนินการ หากคุณทำรายการชำระเงินไม่สำเร็จหรือหากวิธีการชำระเงินของคุณมีเงินไม่พอ คุณจะอนุญาตให้ Zipmex ยกเลิกการโอนหรือการซื้อขายและเดบิตเงินจากวิธีการชำระเงินอื่น ๆ ของคุณ ตามแต่ดุลยพินิจของบริษัทและทุกครั้งที่เป็นไปได้ รวมถึงยอดคงเหลือหรือบัญชีอื่นที่ผูกไว้ของ Zipmex ในจำนวนเงินใดก็ตามที่จำเป็นต่อการดำเนินการโอนหรือซื้อขายให้แล้วเสร็จ และคุณต้องชดใช้คืนให้แก่ Zipmex สำหรับการสูญเสียใด ๆ อันเกิดขึ้นจากการมียอดคงเหลือในบัญชีผู้ใช้ของคุณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการโอนหรือซื้อขายให้แล้วเสร็จ คุณมีหน้าที่ดูแลให้ยอดคงเหลือของคุณและ/หรือวงเงินเครดิตของคุณมีจำนวนเพียงพอ เพื่อหลีกเลี่ยงเงินเบิกเกินบัญชี NSF หรือค่าธรรมเนียมที่คล้ายกันที่จะเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการชำระเงินของคุณ
 2. Zipmex จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่รายละเอียดที่อยู่ของสกุลเงินดิจิทัลของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับการสร้างขึ้นหรือดูแลรักษาโดย Zipmex (“ที่อยู่จากแหล่งอื่น”) และมอบให้โดยคุณเกิดไม่ถูกต้อง มีรูปแบบที่ไม่เหมาะสม มีข้อผิดพลาด หรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้งานกับสกุลเงินดิจิทัลประเภทอื่น หรือเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Zipmex

7.8 ไม่มีการลงทุนหรือคำแนะนำอื่น

เพื่อให้มีความชัดเจน Zipmex ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี หรือกฎหมาย การซื้อขายทั้งหมดจะได้รับการดำเนินการโดยอัตโนมัติตามพารามิเตอร์ของคำแนะนำในคำสั่งซื้อของคุณ และตามระเบียบวิธีการซื้อขายของ Zipmex และคุณมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวต่อการพิจารณาว่าการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องใด ๆ มีความเหมาะสมสำหรับคุณ บนพื้นฐานของวัตถุประสงค์การลงทุนส่วนบุคคล สถานการณ์ทางการเงิน และความทนต่อความเสี่ยง คุณควราหรือกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหรือภาษีของคุณเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะด้านของคุณ ข้อมูลที่แจ้งไว้บนเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามใด ๆ ที่อาจมีลิงก์อยู่ จะไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำการลงทุน คำแนะนำด้านการเงิน คำแนะนำด้านการซื้อขาย หรือคำแนะนำประเภทอื่นใด และคุณไม่ควรปฏิบัติต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ในลักษณะดังกล่าว Zipmex ไม่มีการแนะนำสกุลเงินดิจิทัลให้คุณซื้อ ได้รับ ขาย หรือถือไว้ และ Zipmex จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจซื้อ ขาย หรือถือสกุลเงินดิจิทัลของคุณ คุณรับทราบและรับรองว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับในความเสี่ยงที่อยู่ในข้อมูลชี้แจงเพื่อเปิดเผยถึงความเสี่ยงและ (ตามความเกี่ยวข้อง) ในเอกสารการเปิดเผยข้อมูลใบอนุญาตของรัฐ

8. เงื่อนไขบริการทั่วไป

8.1 ข้อกำหนดและข้อจำกัด

 1. Zipmex อาจใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงฝ่ายเดียวได้ตลอดเวลาและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ในการปฏิเสธคำขอโอนใด ๆ คำสั่งซื้อ หรือคำขอทำธุรกรรมอื่น ๆ ที่ส่งผ่านทางบริการ บังคับใช้การจำกัดวงเงินกาณโอนหรือการซื้อขายที่จะดำเนินการได้ในแต่ละวันหรือในช่วงเวลาหนึ่ง หรือบังคับใช้ข้อกำหนดและข้อจำกัดอื่นใดเมื่อคุณใช้บริการ
 2. Zipmex อาจจะดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ให้กระทบต่อบทบัญญัติใด ๆ ในข้อ 8.1 นี้:
 1. จำกัดหรือยกเลิกจำนวนคำสั่งซื้อที่เปิดเรื่องไว้ซึ่งคณสามารถสร้างรายการได้ทางบริการ
 2. จำกัดคำขอทำธุรกรรมจากบางแห่ง หรือ
 3. จำกัดการถอนหรือการซื้อขาย หากมีข้อสงสัยที่สมเหตุสมผลถึงการฉ้อฉล ความสามารถที่ลดลง หรือกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม หากการปฏิบัติตามคำขอการถอนหรือการซื้อขายจะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สำคัญในด้านกฎระเบียบต่อ Zipmex หรือตัวแทนในเครือ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ เนื่องจากกฎหมายและกฎระเบียบที่มีเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงิน การป้องกันการสนับสนุนการเงินเพื่อการก่อการร้าย และ/หรือการคว่ำบาตร) หรือหาก Zipmex ได้รับแจ้งอย่างสมเหตุสมผลว่าคุณเป็นเจ้าของสกุลเงินดิจิทัลบางส่วนหรือทั้งหมดในบัญชีผู้ใช้ของคุณที่เป็นข้อพิพาท ในสถานการณ์เช่นนี้ Zipmex อาจจะระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณเช่นกัน

8.2 การแก้ไขข้อผิดพลาด

 1. คุณอนุญาตให้ Zipmex ใช้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียวและโดยสมบูรณ์ เพื่อพยายามแก้ไข ย้อนคืน หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ การซื้อขาย หรือการโอนใด ๆ ที่ Zipmex พบว่ามีความผิดพลาด ไม่ว่าความผิดพลาดดังกล่าวนั้นจะมีเหตุมาจากคุณ Zipmex หรือบุคคลที่สาม
 2. คุณรับทราบว่า Zipmex อาจจะพิจารณาว่าการซื้อขายมีความผิดพลาดเมื่อราคาไม่สอดคล้องอย่างยิ่งกับราคาตลาดในขณะที่มีการดำเนินการ ในการตัดสินใจดังกล่าว Zipmex จะพิจารณาสถานการณ์ ณ เวลาที่ทำธุรกรรมและผลประโยชน์ของ Zipmex และผู้ที่อยู่ในตลาดรายอื่น ๆ โดยทั่วไปแล้วจะเป็นไปเพื่อปกป้องความถูกต้องสมบูรณ์ของตลาด และการดูแลให้ตลาดมีความเป็นธรรมและเป็นระเบียบเรียบร้อย ปัจจัยที่อาจนำมาพิจารณาจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ กิจกรรมการซื้อขายที่น่าสงสัย การฝ่าฝืนเงื่อนไขเหล่านี้ การหยุดชะงักหรือการทำงานผิดพลาดในการปฏิบัติการของแพลตฟอร์ม Zipmex หรือเครือข่ายหรือโปรโรตอลอื่นใด และการเกิดสภาวะหรือสถานการณ์พิเศษอื่น ๆ เกี่ยวกับตลาดที่อาจจำเป็นต้องมีการบอกล้างหรือการปรับเปลี่ยน เพื่อดูแลให้ตลาดมีความเป็นธรรมและเป็นระเบียบเรียบร้อย
 3. คุณรับทราบและตกลงว่า:
 1. Zipmex จะไม่รับรองหรือรับประกันว่าความพยายามใด ๆ ในการแก้ไข ย้อนคืน หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ การซื้อขาย หรือการโอนใด ๆ ภายใต้ข้อ 8.2 จะประสบความสำเร็จ
 2. การยืนยันแค่ว่าคุณทำเรื่องผิดพลาดเมื่อกรอกคำสั่งซื้อ หรือในกรณีที่คุณไม่ได้ให้ความสนใจต่อหรืออัปเดตคำสั่งซื้อ หรือการยืนยันที่คล้ายกันอื่นใด อาจจะไม่เพียงพอต่อการระบุว่าธุรกรรมที่เป็นผลนั้นมีความผิดพลาด
 3. Zipmex อาจจะแถลงว่าการโอน คำสั่งซื้อ หรือการซื่อขายตกไม่มีผลและตกเป็นโมฆะ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน แม้ว่าคุณ (และฝ่ายอื่นในการซื้อขาย ตามความเกี่ยวข้อง) จะไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกหรือการปรับเปลี่ยนก็ตาม และ
 4. Zipmex จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความผิดพลาดหรือความพยายามแก้ไขใด ๆ ภายใต้ข้อ 8.2 นี้
 1. เมื่อสามารถมีความพร้อมในเชิงพาณิชย์และทางเทคนิคในการดำเนินการเมื่อมีข้อผิดพลาดหรือความผิดพลาดเกี่ยวกับสกุลเงินทั่วไป (ตามที่พิจารณาโดยดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวและโดยสมบูรณ์ของ Zipmex) Zipmex อาจช่วยเหลือผู้ใช้ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อแก้ไข ข้อผิดพลาดหรือความผิดพลาดดังกล่าว ซึ่งในกรณีเช่นนี้ อาจจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอเงินคืนหรือการแก้ไข (“ค่าธรรมเนียมการคืนเงิน”) จากบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้ เพื่อชดเชยให้แก่ Zipmex สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและทรัพยากรที่ใช้เพื่อช่วยเหลือในการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือความผิดพลาดดังกล่าว ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนเงินและการคำนวณค่าธรรมเนียมการคืนเงินจะระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้ ผู้ใช้แต่ละรายรับทราบว่าผู้ใช้จะไม่ได้รับเงินคืนใด ๆ หากค่าธรรมเนียมการคืนเงินนั้นสูงกว่าจำนวนเงินที่ขอคืนดังกล่าวที่มีการจ่ายคืนให้ และผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อและชำระคืนให้แก่ Zipmex สำหรับยอดคงเหลือใด ๆ ของค่าธรรมเนียมการคืนเงินที่ยังไม่มีการชำระหรือไม่ได้เรียกเก็บในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้ใช้แต่ละรายตกลงว่า Zipmexอาจจะช่วยหรือไม่ช่วยเหลือผู้ใช้ในการขอคืนสกุลเงินทั่วไปใด ๆ โดยการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือความผิดพลาดของผู้ใช้ดังกล่าว

8.3 การรองรับสกุลเงินดิจิทัล

 1. Zipmex ยังคงมีสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัท ในการพิจาณาว่าจะสนับสนุนการโอน การจัดเก็บ หรือการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลใด ๆ โดยใช้บริการ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม คุณจะต้องไม่พยายามใช้บริการ Hosted Wallet ของคุณเพื่อจัดเก็บ ส่ง ร้องขอ หรือรับสกุลเงินดิจิทัลในทุกรูปแบบที่เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่รองรับ Zipmex จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความพยายามใด ๆ ในการใช้บริการเพื่อสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่รองรับ
 2. Zipmex อาจยกเลิกบริการและการรองรับสกุลเงินดิจิทัลใดก็ตามได้ตลอดเวลา ตามแต่ดุลยพินิจของบริษัท
 3. เมื่อกฎหมายอนุญาต Zipmex จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้า ถึงการตัดสินใจระงับการรองรับสกุลเงินดิจิทัลประเภทใดประเภทหนึ่ง
 4. หากคุณได้รับแจ้งจาก Zipmex ถึงการตัดสินใจระงับการรองรับสกุลเงินดิจิทัลประเภทใดประเภทหนึ่ง คุณจะรับทราบและยอมรับว่า:
 1. คุณควรโอนสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับผลกระทบออกจาก Hosted Wallet ของคุณก่อนวันครบกำหนดที่แจ้งไว้ และ
 2. หากคุณไม่โอนสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับผลกระทบออกจาก Hosted Wallet ของคุณก่อนวันครบกำหนดที่แจ้งไว้ สกุลเงินดิจิทัลอาจสูญหายเนื่องจากคุณจะไม่สามารถเข้าถึง โอน หรือควบคุมสกุลเงินดิจิทัลได้อีก
 1. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายในปัจจุบันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามต่อสกุลเงินดิจิทัลหลังจากที่ตัดสินใจระงับการบริการและการรองรับใด ๆ สำหรับสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าว Zipmex จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้ หากคุณไม่ได้โอนสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับผลกระทบออกจาก Hosted Wallet ของคุณก่อนวันครบกำหนดที่แจ้งไว้ได้ในเวลาที่เหมาะสม:
 1. ในเวลา 90 วันหลังจากวันที่เริ่มยุติการรองรับสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับผลกระทบ Zipmex จะสนับสนุนการเก็บสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าวไว้ใน Hosted Wallet ของคุณต่อไป
 2. หากสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับผลกระทบยังไม่ถูกโอนออกจาก Hosted Wallet ของคุณภายในช่วงเวลา 90 วันดังกล่าว Zipmex อาจจะ (แต่ไม่จำเป็นต้อง) แปลงสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่รองรับตามอัตราตลาดในปัจจุบันให้เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับ (ปกติแล้วจะเป็นเหรียญดิจิทัลที่อิงกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของการแปลงดังกล่าวที่เกิดขึ้น อาจจะถูกเรียกเก็บไปยังและจากบัญชีผู้ใช้ของคุณ
 3. หลังจากการแปลงค่าและการเก็บค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้ว คุณอาจจะถอนสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้ทดแทนดังกล่าวไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลภายนอกที่คุณกำหนดที่ Zipmex รองรับ โดยจะเป็นไปตามบทบัญญัติของข้อ 6.6 และ 8.6 และหากเป็นไปได้ จะเป็นไปตามการบังคับของ 8.3 นี้ซ้ำ หากการรองรับสกุลเงินดิจิทัลที่มาทดแทนดังกล่าวถูกยกเลิกไปในภายหลัง และ
 4. ในกรณีที่ Zipmex พิจารณาแล้วว่าจะไม่แปลงสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่รองรับที่ถืออยู่ให้เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับในลักษณะตามที่ระบุไว้ข้างต้น Zipmex อาจจะเลือกเก็บสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่รองรับดังกล่าวไว้ในกระเป๋าเงินดิจิทัลรวมที่แยกต่างหาก ซึ่งสร้างไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยจะเป็นไปตามข้อกำหนดการเก็บค่าธรรมเนียมบริการจัดหารและบทบัญญัติของข้อ 6.6 และ 8.6
 1. Zipmex จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย ภาระรับผิด หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจยุติการรองรับสกุลเงินดิจิทัลใด ๆ หรือการดำเนินการที่ Zipmex อาจใช้ภายใต้ข้อ 8.3 นี้

8.4 โปรโตคอลตราสารอนุพันธ์

เว้นแต่ Zipmex จะแจ้งให้คุณทราบหรือแถลงต่อสาธารณะให้ลักษณะที่ต่างออกไป Zipmex จะไม่รองรับโปรโตคอลตราสารอนุพันธ์ (Derivative Protocol) และคุณไม่ควรใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณเพื่อพยายามร้องขอ โอน จัดเก็บ ซื้อขาย หรือมีส่วนร่วมในธุรกรรมหรือฟังก์ชันการทำงานประเภทอื่นใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับโปรโตคอลตราสารอนุพันธ์

แพลตฟอร์มของ Zipmex ไม่ได้รับการกำหนดค่ามาเพื่อตรวจจับและ/หรือรักษาความปลอดภัยให้ธุรกรรมของโปรโตคอลตราสารอนุพันธ์ และ Zipmex จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อโปรโตคอลตราสารอนุพันธ์ทุกกรณี

8.5 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ AML/KYC

คุณรับทราบและตกลงว่า:

 1. โปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อต่อต้านการฟอกเงินและ ‘การทำความรู้จักลูกค้าของคุณ’ ของ Zipmex (“โปรแกรม AML/KYC”) อาจจะได้รับการอัปเดตเป็นระยะ ๆ รวมถึงระเบียบวิธีปฏิบัติที่ Zipmex ใช้เพื่อยืนยันตัวตนและที่อยู่ที่เป็นที่พำนักของลูกค้าของบริษัท และ
 2. หากกิจกรรม หลักปฏิบัติ หรือธุรกรรมใดก็ตามที่คุณดำเนินการขัดกับโปรแกรม AML/KYC ที่กล่าวถึงก่อนหน้า Zipmex อาจใช้ดุลยพินิจของตนในการระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณ หรือใช้สิทธิ์ใดก็ตามที่บริษัทพึงมีตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงข้อ 11.1

8.6 ทรัพย์สินที่ไม่มีผู้อ้างสิทธิ์

หากบัญชีผู้ใช้ของคุณไม่มีความเคลื่อนไหวระยะเวลาหนึ่ง (อาจจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ภายใต้กฎหมายของรัฐหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง) Zipmex จะพยายามติดต่อคุณโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่คุณแจ้งไว้ หาก Zipmex ไม่สามารถติดต่อคุณได้ หรือคุณไม่ได้ตอบกลับภายในสามสิบวัน (หรือช่วงเวลาตามที่อาจจะกำหนดไว้โดยกฎหมายของรัฐหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง) Zipmex อาจมีภาระผูกพันในการ (1) รายงานเงินทุนหรือทรัพย์สินที่หลงเหลือในบัญชีผู้ใช้ของคุณว่าเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีผู้อ้างสิทธิ์ตามข้อกำหนดของกฎหมายของรัฐหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ (2) ส่งมอบเงินทุนหรือทรัพย์สินที่ไม่มีผู้อ้างสิทธิ์ดังกล่าวให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือรัฐบาล ตามข้อกำหนดของกฎหมายของรัฐหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมดังกล่าวที่อาจเรียกเก็บจากบัญชีถูกระงับตามข้อ 6.5 แล้ว หากและภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต Zipmex ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหรือทรัพย์สินที่ไม่มีผู้อ้างสิทธิ์

8.7 ข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สิน

 1. หาก Zipmex ได้รับแจ้งว่าสกุลเงินดิจิทัลใดก็ตามที่อยู่ใน Hosted Wallet ของคุณถูกขโมยโดยคุณหรือคุณไม่ได้ครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย Zipmex อาจจะใช้ดุลยพินิจของตนในการอายัดสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวหรือ Hosted Wallet ของคุณเอาไว้เพื่อการบริหารจัดการ
 2. ในกรณีที่ Zipmex อายัดสกุลเงินดิจิทัลหรือ Hosted Wallet ของคุณทั้งหมดของบางส่วน:
 1. Zipmex อาจจะดำเนินการอายัดดังกล่าวไว้จนกว่า:
 1. ข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิความเป็นเจ้าของสกุลเงินดิจิทัลจะได้รับการระงับ และ
 2. Zipmexได้รับหลักฐานการระงับข้อพิพาทซึ่งเป็นที่ยอมรับต่อ Zipmex ในรูปแบบที่ยอมรับได้
 1. Zipmex จะไม่เข้าไปข้องเกี่ยวในข้อพิพาทใด ๆ หรือการระงับข้อพิพาทใด ๆ และ
 2. Zipmex จะไม่รับผิดชอบต่อการอายัดเพื่อการบริหารจัดการใด ๆ ภายใต้ข้อ 8.7 นี้ หรือต่อกรณีที่คุณไม่สามารถถอนสกุลเงินดิจิทัลหรือทำการซื้อขายได้ในระหว่างช่วงเวลาการอายัดดังกล่าว

8.8 การซื้อขายแลกเปลี่ยน LEN

ในกรณีของสกุลเงินดิจิทัลที่ชื่อว่า LINE Yen (LEN) ทาง Zipmex อาจจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขายแลกเปลี่ยนนอกศูนย์ซื้อขาย (“over-the-counter”) กับผู้ซื้อและ/หรือผู้ขายบางรายในราคาที่อาจจะต่างจากราคาตลาดที่อยู่ในระบบศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ Zipmex คุณรับทราบว่ากิจกรรมการซื้อขายดังกล่าวอาจจะมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของการซื้อขาย LEN ที่อยู่ในระบบศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ Zipmex และ/หรือราคาตลาดของ LEN ที่อยู่ในระบบศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ Zipmex

8.9 โปรโมชั่นสกุลเงินดิจิทัล

 1. Zipmex อาจใช้โปรโมชั่น (รวมถึงแคมเปญการตลาด โปรโมชั่นพิเศษ ข้อเสนอพิเศษ การแจกของฟรี และแอร์ดรอป) เป็นครั้งคราว และรายละเอียดเกี่ยวกับงานกิจกรรมจะได้รับการแจ้งต่อสาธารณะบนเว็บไซต์หรือส่งไปยังอีเมลของผู้ใช้ หากผู้ใช้ได้เลือกรับการสื่อสารด้านการตลาด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่มีบังคับใช้ Zipmex อาจกำหนดหลักเกณฑ์การคัดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโปรโมชั่นดังกล่าวตามดุลยพินิจของบริษัท และ Zipmex จะไม่มีภาระผูกพันในการทำให้ลูกค้าทุกรายเข้าถึงโปรโมชั่นดังกล่าวได้ Zipmex อาจเพิกถอน ระงับ แก้ไข ดึงกลับ ปฏิเสธ และ/หรือพักโปรโมชั่นใดก็ตามได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะมีการแจ้งให้ทราบหรือไม่ก็ตาม Zipmex ไม่ได้ให้คำแนะนำและไม่ได้ชี้แนะใด ๆ เกี่ยวกับมูลค่าหรือการใช้ประโยชน์จากสกุลเงินดิจิทัลใด ๆ ที่อยู่ภายใต้โปรโมชั่น
 2. หากคุณประสงค์จะเข้าร่วมในงานกิจกรรมใด ๆ ที่ระบุถึงไว้ในข้อ 8.9 นี้ คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อเข้าร่วมในงานกิจกรรม
 3. โดยที่ไม่มีการจำกัดตามข้อ 8.9 นี้ หากมีการมอบสกุลเงินดิจิทัลใหม่หรือสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มเติม (ไม่ว่าจะด้วยวิธี “airdrop” หรือช่องทางอื่น) ให้แก่ผู้ถือสกุลเงินดิจิทัล คุณตกลงและยอมรับว่า:
 1. คุณมีหน้าที่อ้างสิทธิ์ในสกุลเงินดิจิทัลและกำหนดที่อยู่ของ Hosted Wallet สำหรับการจัดส่งสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าว และ
 2. Zipmex ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการใช้งาน การสนับสนุน หรือการช่วยเหลือเรื่องการอ้างสิทธิ์หรือการรับสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าวหรือผลประโยชน์อื่น ๆ
 1. หาก Zipmex สงสัยว่าคุณ (ไม่ว่าจะกระทำการผู้เดียวหรือร่วมกับผู้อื่น) โกงหรือใช้โปรโมชั่นในทางมิชอบ (หรือพยายามโกงหรือใช้โปรโมชั่นในทางมิชอบ) และ/หรือกระทำการในด้วยเจตนาทุจริตต่อ Zipmex ทาง Zipmex อาจจะดำเนินการตามดุลยพินิจของบริษัทและใช้สิทธิ์อื่น ๆ ที่มีเพิ่มเติมภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงในข้อ 11.1 เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้ใด ๆ หรือทั้งหมด: (1) ปิดกั้น ระงับ หรือยกเลิกสิทธิ์ของคุณในการเข้าใช้บริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการเป็นการถาวรหรือชั่วคราว และ/หรือปิดบัญชีผู้ใช้ของคุณ (2) ลบและ/หรือหักรางวัลหรือรางวัลตอบแทนใด ๆ ที่คุณอาจได้รับ (พิจารณาจากการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งจะต้องได้รับการยอมรับโดยทั้งหมด) (3) ลบและ/หรือหักผลกำไรใด ๆ ที่คุณได้รับจากการโกงหรือการใช้ในทางมิชอบดังกล่าว รวมถึงโดยการปิดตำแหน่งที่เปิดไว้ใด ๆ ในบัญชีผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง และ (4) ปฏิเสธ พัก หรือถอนโปรโมชั่นดังกล่าวและโปรโมชั่นในอนาคตใด ๆ จากคุณ เพื่อความชัดเจน ในสถานการณ์ดังกล่าว รางวัล รางวัลตอบแทน หรือโบนัสอื่นใดที่คุณได้รับ รวมถึงผลกำไรหรือผลประโยชน์อื่นใดของคุณ อาจถูกพักไว้ในขณะที่การสูญเสียที่คุณประสบจะได้รับการยอมรับและรักษาไว้

9. การใช้งานหรือการกระทำที่ไม่เป็นที่ยอมรับ

 1. คุณตกลงว่าคุณจะไม่:
 1. ฝ่าฝืนหรือพยายามฝ่าฝืน (หรือช่วยในการฝ่าฝืน) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฤษฎีกา สัญญา สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม หรือกระทำการละเมิดสิทธิ์ในขณะที่ใช้บริการ
 2. ฝ่าฝืนหรือพยายามฝ่าฝืน (หรือช่วยในการฝ่าฝืน) โปรแกรมการคว่ำบาตรใด ๆ ที่มีในประเทศที่ Zipmex ประกอบกิจการหรือให้บริการ หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบริการที่อาจจะมีการดำเนินกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายใด ๆ
 3. ใช้หรือพยายามใช้บริการในลักษณะใดก็ตามที่อาจแทรกแซง รบกวน ส่งผลกระทบในเชิงลบ หรือขัดขวางผู้ใช้รายอื่นไม่ให้ได้รับความพึงพอใจจากการใช้บริการอย่างเต็มที่ หรืออาจสร้างความเสียหาย ขัดขวางการใช้งาน สร้างภาระ หรือทำให้การทำงานของบริการเกิดความบกพร่องในทุกรูปแบบ
 4. ใช้หรือพยายามใช้บริการเพื่อจ่าย สนับสนุน หรือเข้ามีไปส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมการพนันที่ผิดกฎหมาย การฉ้อฉล ธุรกรรมปลอมแปลง การฟอกเงิน กิจกรรมก่อการร้าย การปั่นตลาด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่การสปูฟฟิ่ง (การใช้อัลกอริทึมคอมพิวเตอร์หรือช่องทางอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบอัตโนมัติหรือการดำเนินการด้วยตนเอง เพื่อรีบแสดงแล้วจึงยกเลิกการประมูลหรือคำสั่งซื้อเพื่อให้ได้รับค่าธรรมเนียมจากราคาของสกุลเงินดิจิทัลหรือคู่ซื้อขาย) และการปั่นการซื้อขาย (การยื่นคำสั่งซื้อและขายพร้อมกันสำหรับบัญชีเดียวกันหรือสำหรับบัญชีที่ต่างกันแต่มีเจ้าของผลประโยชน์รายเดียวกัน โดยมีเจตนาเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สถานะในตลาดอย่างสุจริตใจหรือเพื่อลบล้างราคาตลาดหรือการแข่งขันราคา)) หรือกิจกรรมผิดกฎหมายอื่น ๆ
 5. ใช้หรือพยายามใช้หุ่นยนต์ สไปเดอร์ ครอว์เลอร์ สเครเปอร์ หรือช่องทางอัตโนมัติหรืออินเทอร์เฟซอื่น ๆ ที่ Zipmex ไม่ได้จัดหาให้ เพื่อเข้าถึงบริการหรือดึงแยกข้อมูล
 6. ใช้หรือพยายามใช้บัญชีผู้ใช้ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
 7. หลบเลี่ยงหรือพยายามหลบเลี่ยงเทคนิคการกรองเนื้อหาใด ๆ ที่ Zipmex ใช้ หรือเข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงบริหารใด ๆ หรือส่วนใดของบริการที่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง
 8. นำเข้าหรือพยายามนำเข้ามัลแวร์ ไวรัส ม้าโทรจัน หนอนไวรัส โลจิกบอมบ์ หรือเนื้อหาอื่นที่เป็นอันตรายหรือเป็นภัยสู่บริการ
 9. พัฒนาแอปพลิเคชันบุคคลที่สามใด ๆ ที่ติดต่อกับบริการโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจาก Zipmex หรือเว้นแต่จะมีการทำข้อตกลงไว้เป็นอื่น
 10. เข้าร่วมหรือพยายามเข้าร่วมในธุรกิจต้องห้าม (ตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก) เกี่ยวกับการใช้บริการโดยคุณ และการติดต่อกับผู้ใช้และบุคคลที่สามอื่น ๆ หรือ
 11. เข้าร่วมหรือพยายามเข้าร่วมในการใช้งานอย่างมีเงื่อนไข (ตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก) เกี่ยวกับการใช้บริการโดยคุณ และการติดต่อกับผู้ใช้และบุคคลที่สามอื่น ๆ โดยที่ยังไม่ได้รับความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Zipmex
 1. หาก Zipmex มีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ข้างต้น Zipmex อาจใช้ดุลยพินิจของตนในการใช้มาตรการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่การลบข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนที่คุณส่งเข้ามา และใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่พึงมีภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงข้อ 11.1
 2. Zipmex จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อมใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้รายใดก็ตาม อันมีเหตุมาจากมาตรการใดก็ตามที่ Zipmex ใช้ภายใต้ข้อ 9 นี้
 3. เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอื่น Zipmex จะไม่มีภาระผูกพันในการส่งคืนเอกสารใดก็ตามที่ได้รับมาก่อนหน้าจากผู้ใช้เมื่อลบบัญชีผู้ใช้ของบัญชีรายดังกล่าว
 4. หาก Zipmex มีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าผู้ใช้ได้ละเมิดข้อ 9 นี้ ในขณะที่ใช้บริการ Zipmex ก็จะ:
 1. อาจจะใช้มาตรการเพื่อยกเลิกและย้อนกลับธุรกรรมของผู้ใช้ ตามดุลยพินิจของบริษัทและไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ดังกล่าวทราบล่วงหน้า
 2. เรียกร้องต่อผู้ใช้ดังกล่าวสำหรับผลกำไรที่ได้รับจกาธุรกรรมและสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก Zipmex อันเนื่องมาจากธุรกรรม

10. ค่าธรรมเนียม

 1. คุณยินยอมที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมที่อธิบายไว้ในตารางค่าธรรมเนียมของ Zipmex (“ตารางค่าธรรมเนียม”) ตามที่อัปเดตโดย Zipmex เป็นครั้งคราว ตามแต่ดุลยพินิจของบริษัท หรือตามที่มีผลบังคับใช้ในเงื่อนไขเหล่านี้ คุณสามารถดูตารางค่าธรรมเนียมได้ที่ https://zipmex.com/th/fee-schedule-th/
 2. การซื้อขายแต่ละครั้งจะมีค่าธรรมเนียม (“ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย”) ดังที่ระบุไวเในตารางค่าธรรมเนียม
 3. Zipmex ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับค่าธรรมเนียมการซื้อขายและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (รวมถึงการละเว้นที่เกี่ยวข้อง) ได้ตลอดเวลา Zipmex จะโพสต์ตารางค่าธรรมเนียมที่อัปเดตแล้วก่อนที่การอัปเดตดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ การอัปเดตใด ๆ ในตารางค่าธรรมเนียมจะมีผลบังคับใช้กับการซื้อขายหรือธุรกรรมอื่น ๆ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากวันที่ตารางค่าธรรมเนียมที่อัปเดตแล้วมีผลบังคับใช้ คุณยินยอมว่าเมื่อคุณล็อกอินเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ของคุณหรือใช้บริการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงในตารางค่าธรรมเนียม คุณตกลงที่จะยอมรับในตารางค่าธรรมเนียมใหม่
 4. คุณอนุญาตให้ Zipmex หักสกุลเงินดิจิทัลออกจาก Hosted Wallet ของคุณและ/หรือจำนวนเงินใน กระเป๋าเงินเฟียต ของคุณ สำหรับค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องที่คุณต้องชำระภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้
 5. คุณมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อการชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เรียกเก็บจากคุณโดย:
 1. ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับบัญชีภายนอกหรือที่อยู่จากแหล่งอื่น และ
 2. Zipmex สำหรับการโอนสกุลเงินดิจิทัล

11. การเปลี่ยนแปลง การระงับ และการยกเลิกบริการ

11.1 การบรรเทาเยียวยาสำหรับ Zipmex

 1. หากคุณละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้ Zipmex อาจจะดำเนินการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรว่าจำเป็นเพื่อบรรเทาหรือเยียวยาการละเมิดของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่การดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ลบข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส่งโดยคุณ
 2. ระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า และ
 3. ยึดสกุลเงินดิจิทัลหรือเงินในสกุลเงินทั่วไปที่เป็นของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า
 1. ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Zipmex จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากคุณอันเป็นเหตุมาจากการดำเนินการของ Zipmex ตามข้อ 11.1 นี้
 2. สิทธิหรือการเยียวยาใดก็ตามที่ Zipmex ระบุไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้จะเป็นส่วนเพิ่มเติมจาก และไม่ใช่เข้าแทนที่ สิทธิหรือการเยียวยาอื่นใด ไม่ว่าจะมีอธิบายไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้ ภายใต้ข้อกฎหมาย หรือกฎหมาย หรือในหลักความเที่ยงธรรม

11.2 การเปลี่ยนแปลงในบริการ ข้อจำกัดการให้บริการ

Zipmex อาจจะใช้ดุลยพินิจของบริษัทและไม่มีภาระรับผิดต่อคุณ โดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าได้ตลอดเวลา ในการปรับเปลี่ยนหรือยุติการให้บริการไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด นอกจากนี้ Zipmex อาจจะไม่จัดหาบริการทั้งหมดให้ในทุกตลาดและเขตอำนาจทางกฎหมาย และอาจจำกัดหรือห้ามการใช้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนจากบางประเทศ รัฐ เขตแดน หรือเขตอำนาจทางกฎหมาย

11.3 การระงับหรือการยกเลิกบริการ การปิดบัญชี

 1. Zipmex อาจจะใช้ดุลยพินิจของบริษัท โดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าได้ตลอดเวลา และไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ในการระงับหรือจำกัดบริการเป็นการชั่วคราว หรือยกเลิกสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงบริการทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งเป็นการถาวร หรือปิดใช้งานหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณตามที่ได้กำหนดไว้ในเงื่อนไขฉบับนี้
 2. คุณรับทราบและยอมรับว่าการตัดสินใจของ Zipmex ในการดำเนินการบางอย่าง รวมถึงการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึง การระงับ หรือการปิดบัญชีผู้ใช้ของคุณ อาจจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเก็บรักษาความลับที่สัมพันธ์กับระเบียบวิธีการจัดการความเสี่ยงและการรักษาความปลอดภัยของบริษัท หรือหลักเกณฑ์อื่นใดหรือเหตุผลทางธุรกิจที่ Zipmex พิจารณาจะเก็บไว้เป็นความลับ และ Zipmex จะไม่มีภาระผูกพันในการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดระเบียบวิธีการจัดการความเสี่ยงและการรักษาความปลอดภัยของบริษัทหรือการตัดสินใจให้คุณรับทราบ หรือแจ้งให้คุณทราบถึงเหตุผลของการดำเนินการดังกล่าวใด ๆ

11.4 ข้อจำกัดความรับผิด

โดยไม่เป็นการจำกัดกฎเกณฑ์ทั่วไปของข้อ 15 และภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาต ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Zipmex หรือตัวแทนในเครือ หรือผู้ถือหุ้น สมาชิก กรรมการ

เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ทนายความ ที่ปรึกษา ผู้แทน ซัพพลายเออร์ ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะไม่รับผิดชอบต่อ: (ก) การสูญเสียใด ๆ โดยคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ อันเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนใด ๆ ในบริการ หรือจากการระงับหรือการยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงบริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด (ไม่ว่าจะเป็นไปตามข้อ 11 นี้หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม) หรือ (ข) จำนวนเงินใด ๆ ที่เกินมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลที่ฝากอยู่ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ

เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย ไม่มีข้อกำหนดใดในเงื่อนไขฉบับนี้ที่จะยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของ Zipmex อันเป็นผลมาจากการที่ Zipmex หรือ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือ ลูกจ้างของ Zipmex ไม่ปฏิบัติตามประกาศ กลต. ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามเงื่อนไขฉบับนี้

11.5 การใช้บริการได้อีกครั้ง

หากและเมื่อบริการกลับมาใช้ได้อีกครั้งหลังจากการระงับบริการ คุณรับทราบว่าการประเมินมูลค่าและอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดิจิทัลอาจแตกต่างอย่างมากจากการประเมินมูลค่าและอัตราที่ใช้ก่อนหน้าที่จะมีการระงับบริการ

11.6 ผลกระทบของการยุติการให้บริการ

 1. ในกรณีที่บริการทั้งหมดถูกยุติลงหรือมีการยกเลิกสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงบริการใด ๆ หรือทั้งหมด:
 1. จำนวนเงินทั้งหมดที่คุณต้องชำระให้ Zipmex จะครบกำหนดในทันที
 2. Zipmex อาจลบหรือปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณและข้อมูลและไฟล์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อคุณ และ
 3. Zipmex อาจยกเลิกคำสั่งซื้อที่เปิดไว้ใด ๆ หรือคำขอทำธุรกรรมอื่นๆ . ที่รอดำเนินการในขณะที่มีการยุติหรือยกเลิกบริการ
 1. ในกรณีที่มีการยุติหรือยกเลิกบริการทั้งหมด Zipmex จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อให้เวลาคุณ 90 วันในการถอนสกุลเงินดิจิทัลออกจาก Hosted Wallet ของคุณ เว้นแต่จะมีข้อห้ามที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่มีบังคับใช้ หรือตามคำสั่งของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ หากสกุลเงินดิจิทัลใดก็ตามยังไม่ได้รับการโอนออกจาก Hosted Wallet ของคุณภายในเวลา 90 วันดังกล่าว สกุลเงินดิจิทัลเหล่านั้นอาจจะได้รับการดูแลจัดการในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อกำหนดในข้อ 8.3 (จ) โดยจะเป็นไปตามบทบัญญัติของข้อ 8.6 ข้อ 11.6 นี้จะไม่มีผลบังคับใช้หากการยุติหรือการยกเลิกการให้บริการดังกล่าว เป็นผลมาจากการละเมิดข้อ 2.2 (ข้อกำหนดทั่วไป) หรือ 2.3 (ตำแหน่งที่อยู่ต้องห้าม)

11.7 การบังคับใช้เงื่อนไขหลังยุติการให้บริการ

บทบัญญัติทั้งหมดในเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งโดยลักษณะแล้วจะมีผลครอบคลุมหลังการหมดอายุหรือการยกเลิกสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงบริการ จะยังคงมีผลบังคับใช้ได้หลังการยกเลิกหรือการหมดอายุดังกล่าว รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงแต่) บทบัญญัติดังต่อไปนี้:

 1. ข้อ 3.3 (การยกเลิกบัญชีผู้ใช้โดยสมัครใจ)
 2. ข้อ 6.4 (การตรวจยืนยันตัวตน)
 3. ข้อ 8 (เงื่อนไขการให้บริการทั่วไป)
 4. ข้อ 10 (ค่าธรรมเนียม)
 5. ข้อ 11 (การเปลี่ยนแปลง การระงับ หรือการยกเลิกบริการ)
 6. ข้อ 12 (กรรมสิทธิ์)
 7. ข้อ 13 (เนื้อหาของบุคคลที่สาม)
 8. ข้อ 14 (การปลดเปลื้องและการชดใช้ค่าเสียหาย)
 9. ข้อ 15 (การปฏิเสธความรับผิดชอบ) และ
 10. ข้อ 16 (ทั่วไป)

12. สิทธิ์ครอบครอง

12.1 ความเป็นเจ้าของสื่อวัสดุของ Zipmex

สื่อวัสดุของ Zipmex รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่มีต่อสื่อวัสดุของ Zipmex ที่มีระหว่างคุณและ Zipmex จะเป็นของ Zipmex

12.2 ข้อจำกัด

 1. คุณสามารถใช้สื่อวัสดุของ Zipmex ได้เฉพาะตามที่ได้รับอนุญาตจาก Zipmex ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการโดยคุณ ตราบเท่าที่ Zipmex อนุญาตให้คุณเข้าถึงบริการได้อย่างต่อเนื่องเท่านั้น การใช้งานเว็บไซต์และบริการในลักษณะอื่นใดจะมีข้อห้ามที่ชัดแจ้ง และสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์อื่น ๆ ทั้งหมดในเว็บไซต์ จะเป็นกรรมสิทธิ์ของ Zipmex และ/หรือผู้ออกใบอนุญาตแต่เพียงฝ่ายเดียว
 2. คุณต้องไม่:
 1. ขายต่อ ปล่อยเช่า ให้ยืม แบ่งปัน คัดลอก ส่งต่อ ออกใบอนุญาต เผยแพร่ แจกจ่าย หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใด ๆ ใช้เว็บไซต์ บริการ หรือสื่อวัสดุของ Zipmex หรือใช้เว็บไซต์ บริการ หรือสื่อวัสดุของ Zipmex ในสภาพแวดล้อมของสำนักงานบริการใด ๆ
 2. ปรับเปลี่ยนหรือสร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่องจากเว็บไซต์ บริการ หรือสื่อวัสดุของ Zipmex หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ บริการ หรือสื่อวัสดุของ Zipmex
 3. กำหนดกรอบ แสดง หรือนำเว็บไซต์ บริการ หรือสื่อวัสดุของ Zipmex ไปใช้ในเว็บไซต์ใด ๆ หรืองานการเขียนอื่นใด
 4. แยกส่วน แยกองค์ประกอบ ทำการวิศวกรรมย้อนกลับ หรือพยายามสืบค้นรหัสแหล่งที่มาของเว็บไซต์ บริการ หรือสื่อวัสดุของ Zipmex
 5. ใช้เว็บไซต์ บริการ หรือสื่อวัสดุของ Zipmex เพื่อออกแบบ พัฒนา หรือสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อการแข่งขันใด ๆ
 6. ใช้เว็บไซต์ บริการ หรือสื่อวัสดุของ Zipmex เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ทั้งในเชิงพาณิชย์และที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ตามดุลยพินิจของ Zipmex หรือ
 7. พยายามเข้าร่วมในการดำเนินการใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อย่อย (1) ถึง (4) ข้างต้น
 1. คุณรับทราบและตกลงว่า:
 1. คำว่า “Zipmex” หรือชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ โลโก้ และเครื่องหมายอื่น ๆ ที่ใช้บนเว็บไซต์ บริการ หรือสื่อวัสดุของ Zipmex หรือที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริการต่าง ๆ จะเป็นเรื่องหมายการค้าของ Zipmex หรือผู้ออกใบอนุญาตของ Zipmex และ
 2. คุณต้องไม่คัดลอก ลอกเลียน หรือใช้สิ่งดังกล่าวหากยังไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Zipmex

13. เนื้อหาของบุคคลที่สาม

Zipmex อาจว่าจ้างผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อดำเนินกิจกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับบริการ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงแต่) การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้และ/หรือเพื่อทำรายการชำระเงินด้วยสกุลเงินทั่วไปใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ การชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการโดยคุณ หรือการฝากหรือถอนเงินจาก กระเป๋าเงินเฟียต ของคุณ

คุณรับทราบและตกลงว่า:

 1. Zipmex ไม่ได้ควบคุม รับรอง หรือยอมรับเนื้อหาของบุคคลที่สามใด ๆ (รวมถึงเนื้อหาของบุคคลที่สามที่อาจจะได้รับการจัดให้โดย Zipmex เพื่อความสะดวก)
 2. Zipmex จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในด้านใดต่อข้อมูล เนื้อหา หรือบริการที่อยู่ในเนื้อหาของบุคคลที่สามใด ๆ (แม้ว่าเนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าวจะสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางหรือมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ สื่อวัสดุที่อาจทำให้เข้าใจผิด ไม่ครบถ้วน มีข้อผิดพลาด ใช้เพื่อการโจมตี หยาบคาย หรือสามารถคัดค้านได้
 3. การติดต่อหรือการโต้ตอบทางธุรกิจของคุณกับบุคคลที่สามดังกล่าว จะเป็นการดำเนินการระหว่างคุณและบุคคลที่สามเท่านั้น
 4. Zipmex จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ทุกประเภทที่เกิดขึ้นจากการติดต่อดังกล่าว และ
 5. การใช้เนื้อหาของบุคคลที่สามใด ๆ และการติดต่อมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับบุคคลที่สาม จะเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

14. การปลดเปลื้องและการชดใช้ค่าเสียหาย

 1. หากคุณมีข้อพิพาทกับผู้ใช้บริการตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไป คุณจะปลดเปลื้อง Zipmex ตัวแทนในเครือ และผู้ถือหุ้น สมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ทนายความ ที่ปรึกษา ตัวแทน ผู้แทน ซัพพลายเออร์ ผู้รับจ้าง และผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทจากการฟ้องร้อง การเรียกร้อง และความเสียหายใด ๆ และทั้งหมด (ที่เกิดขึ้นจริงและที่เป็นผลสืบเนื่อง) ในทุกประเภทและลักษณะ อันเกิดขึ้นจากหรือมีเหตุให้เกี่ยวข้องในลักษณะใดก็ตามกับข้อพิพาทดังกล่าว
 2. คุณจะต้องปกป้องและจ่ายชดเชยให้กับ Zipmex ตัวแทนในเครือ และผู้ถือหุ้น สมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ทนายความ ที่ปรึกษา ตัวแทน ผู้แทน ซัพพลายเออร์ ผู้รับจ้าง และผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท (รวมเรียกว่า “ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย”) จากและต่อการฟ้องร้อง การเรียกร้อง คดีความ การดำเนินการ การดำเนินคดี การสืบสวน ความรับผิด ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่สมเหตุสมผล และค่าปรับ ค่าธรรมเนียม หรือบทลงโทษที่มีผลบังคับใช้โดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ควบคุมกฎระเบียบ) อันเกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ:
 1. ผลการใช้งานหรือการดำเนินการของคุณที่เกี่ยวข้องกับบริการ
 2. ความคิดเห็นหรือเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่คุณมอบให้
 3. การที่คุณละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้
 4. การที่คุณละเมิดกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่มีใด ๆ หรือสิทธิของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด หรือ
 5. การดำเนินการหรือการละเว้นไม่ดำเนินการใด ๆ โดยบุคคลที่สามที่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณ โดยได้รับหรือไม่ได้รับการอนุญาต การมอบอำนาจ หรือความยินยอมจากคุณ
 1. หากคุณต้องจ่ายชดเชยให้กับฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ Zipmex (หรือฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องตามดุลยพินิจของ Zipmex) จะมีสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัท ในการควบคุมการดำเนินการหรือการดำเนินคดีใด ๆ และในการพิจารณาว่า Zipmex ประสงค์ที่จะระงับคดีความหรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้น จะเป็นการระงับคดีความภายใต้เงื่อนไขใด

15. การปฏิเสธความรับผิดชอบ

15.1 การปฏิเสธการรับประกัน

 1. ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาต:
 1. เว็บไซต์ บริการ และสื่อวัสดุของ Zipmex และผลิตภัณฑ์ บริการ หรือรายการอื่นใดที่จัดหาให้โดยหรือในนามของ Zipmex จะได้รับการจัดให้ใน “ลักษณะที่เป็น” และ “ตามที่มี”
 2. Zipmex ขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้ง และคุณต้องละเว้นซึ่งการรับรองและการรับประกันใด ๆ และทั้งหมดทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือโดยกฎหมาย เกี่ยวกับเนื้อหาที่กล่าวถึงข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่:
 1. การรับประกันโดยนัยถึงอรรถประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน กรรมสิทธิ์ หรือการไม่ละเมิด
 2. การรับประกันอันเกิดจากวิธีการปฏิบัติงาน วิธีการติดต่อดำเนินการ หรือการใช้งานในการซื้อขาย และ
 3. การรับประกันว่าการเข้าถึงเว็บไซต์ บริการ หรือสื่อวัสดุของ Zipmex ใด ๆ จะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม ต่อเนื่อง หรือปลอดจากข้อผิดพลาด
 1. โดยไม่มีการจำกัดข้อกำหนดใดก็ตามในข้อ 15 นี้ Zipmex จะไม่รับรองหรือรับประกันว่าเว็บไซต์ บริการ หรือสื่อวัสดุของ Zipmex (รวมถึงข้อมูลราคาสกุลเงินดิจิทัลในอดีตใด ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์) จะถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ เป็นปัจจุบัน ปลอดข้อผิดพลาด หรือปลอดไวรัสหรือองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย

แม้ว่า Zipmex จะตั้งใจนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับเวลาไว้บนเว็บไซต์ แต่เว็บไซต์และสื่อวัสดุของ Zipmex อื่น ๆ อาจจะไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเป็นปัจจุบันทั้งหมดเสมอไป และอาจจะมีความผิดพลาดทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดด้านการพิมพ์รวมอยู่ด้วย ในความพยายามเพื่อนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตข้อมูลเป็นระยะ ๆ โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย ผลิตภัณฑ์ และบริการของ Zipmex ด้วยเหตุนี้ คุณควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดก่อนที่จะเชื่อถือ และการตัดสินใจทั้งหมดบนพื้นฐานของข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์จะเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงฝ่ายเดียว และ Zipmex จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจดังกล่าว ภายใต้ขอบเขตที่เว็บไซต์มอบสิทธิ์ให้คุณเข้าถึงข้อมูลตลาดหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่มาจากบุคคลที่สาม รวมถึงราคาและข้อมูลการจัดหาที่ผ่านมาสำหรับสกุลเงินดิจิทัล สื่อดังกล่าวจะมีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และ Zipmex ไม่รับประกันหรือรับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว

 1. Zipmex ไม่รับประกันถึงตัวตนของผู้ใช้ใด ๆ หรือฝ่ายอื่น ๆ ตามคำสั่งซื้อหรือการซื้อขายใด ๆ คุณควรตรวจยืนยันข้อมูลธุรกรรมทั้งหมดก่อนที่จะส่งคำสั่งซื้อ
 2. Zipmex ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีการควบคุมเทคโนโลยีอ้างอิง รวมถึงโปรโตคอลอ้างอิงที่กำกับควบคุมการให้บริการสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับบนแพลตฟอร์มของ Zipmex โดยทั่วไปแล้ว โปรโตคอลอ้างอิงจะมาจากแหล่งที่มาเปิดและทุกคนสามารถใช้ คัดลอก ปรับเปลี่ยน และเผยแพร่ได้ เมื่อใช้แพลตฟอร์มของ Zipmex คุณยอมรับและตกลงว่า (1) Zipmex จะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานของโปรโตคอลอ้างอิง และ Zipmex จะไม่รับประกันถึงความสามารถในการทำงาน ความปลอดภัย หรือความพร้อมใช้งาน และ (2) โปรโตคอลอ้างอิงอาจถูกกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในกฎระเบียบการปฏิบัติการ (หรือที่เรียกว่า “การฟอร์ก”) และการฟอร์กดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความพร้อมใช้งาน มูลค่า การทำงาน และ/หรือชื่อของสกุลเงินดิจิทัลที่คุณเก็บไว้บนแพลตฟอร์มของ Zipmex และอาจส่งผลให้เกิดการถือสกุลเงินดิจิทัลในจำนวนที่เท่ากันที่อยู่ในสาขาอื่นของโปรโตคอลที่มีการฟอร์กไว้ ในกรณีของการฟอร์ก คุณตกลงว่า Zipmex อาจจะระงับการให้บริการของ Zipmex เป็นการชั่วคราวสำหรับโปรโคตอลที่มีการฟอร์ก (ไม่ว่าจะมีการแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม) และ Zipmex อาจจะใช้ดุยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว ในการตัดสินใจว่าจะสนับสนุน (หรือยุติการสนับสนุน) สาขาของโปรโคอลที่มีการฟอร์กทั้งหมดหรือไม่ คุณรับทราบและยอมรับว่า Zipmex จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในทุกกรณีต่อสาขาที่ไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับโปรโตคอลที่มีการฟอร์ก

15.2 การยกเว้นความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือคล้ายกัน

 1. ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Zipmex ตัวแทนในเครือและผู้ถือหุ้น สมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ทนายความ ที่ปรึกษา ตัวแทน ผู้แทน ซัพพลายเออร์ ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความรับผิดที่เป็นเหตุบังเอิญ เกิดขึ้นทางอ้อม เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เป็นไปเพื่อการลงโทษ จับต้องไม่ได้ เป็นผลสืบเนื่อง หรือมีความคล้ายกันในทุกกรณี (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ ความเสียหายสำหรับความสูญเสียหรือการลดลงในมูลค่าของข้อมูล รายละเอียด รายได้ กำไร หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือการเงินอื่น ๆ) อันเกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ:
 1. การใช้งานที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ สำหรับเว็บไซต์
 2. การใช้งานที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ สำหรับบริการ
 3. สื่อวัสดุของ Zipmex
 4. เงื่อนไขเหล่านี้
 5. การดำเนินการหรือการไม่ดำเนินการให้บริการ หรือ
 6. ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือรายการอื่นใดที่จัดหาให้โดยหรือในนามของ Zipmex
 1. เพื่อความชัดเจน การละเว้นความรับผิดในข้อ 15.2 นี้มีผลบังคับใช้กับ:
 1. ไม่ว่าความเสียหายหรือความรับผิดจะเกิดขึ้นภายใต้สัญญา ความรับผิดอย่างเคร่งครัดตามกฎหมาย หรือหลักทฤษฎีอื่น ๆ (รวมถึงความประมาทเลินเล่อใด ๆ ของ Zipmex) และ
 2. ในแต่ละกรณี แม้ว่า Zipmex (หรือหนึ่งในผู้แทนที่ได้รับอนุญาต) จะได้รับคำแนะนำ รับทราบ หรือควรรับทราบถึงโอกาสความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

15.3 ข้อจำกัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิด

 1. Zipmex ไม่รับประกันและจะไม่รับผิดชอบ (รวมถึงความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่อง) เกี่ยวกับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่หรือมูลค่า การทำงาน สถานที่ใช้ หรือเจตนาในการใช้สกุลเงินดิจิทัล
 2. แม้ว่าผู้ใช้จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบริการหรือเกี่ยวกับผู้ใช้รายอื่นจาก Zipmex แล้วก็ตาม ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม Zipmex จะไม่รับประกันต่อผู้ใช้ถึงความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวใด ๆ เว้นแต่จะมีระบุอย่างชัดแจ้งไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้
 3. Zipmex ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล และไม่ได้มีภาระผูกพันในการดำเนินการและปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของผู้ใช้ หากคำสั่งซื้อของผู้ใช้ไม่ได้รับการดำเนินการหรือปฏิบัติตามด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอันเป็นการขัดขวางการก่อให้เกิดหรือความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อตกลง (เช่น การทำให้เป็นโมฆะ การยกเลิก หรือการลบล้างข้อตกลงการซื้อที่จัดทำไว้) Zipmex จะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้ในการชดใช้ค่าเสียหาย
 4. ผู้ใช้แต่ละรายจะต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกระบวนการในคู่มือผู้ใช้ที่สัมพันธ์กับการฝากและการถอนสกุลเงินทั่วไปและ/หรือสกุลเงินดิจิทัล Zipmex จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากผู้ใช้ ซึ่งมีเหตุมาจาก (1) การระบุได้จำนวนบัญชีหรือข้อมูลอื่นที่ไม่ถูกต้อง สำหรับบัญชีที่จะมีการโอนเงินเฟียต (หรือจากบัญชีที่จะมีการถอนเงินเฟียต) ตามคำสั่งของผู้ใช้รายดังกล่าว (2) การให้ข้อมูลหรือการระบุที่อยู่ของสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ถูกต้องสำหรับการโอนหรือการถอนสกุลเงินดิจิทัล (รวมถึงการฝากสกุลเงินดิจิทัลไปยัง Hosted Wallet ของผู้ใช้รายดังกล่าว) หรือ (3) การส่งสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่รองรับหรือโทเค็นไปยัง Hosted Wallet ของผู้ใช้รายดังกล่าว ผู้ใช้จะต้องจ่ายชดเชยให้กับ Zipmex และฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายอื่น ๆ แต่ละราย สำหรับความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับ Zipmex หรือฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายอื่น ๆ อันเป็นเหตุมาจากการกระทำใด ๆ ของผู้ใช้ดังที่ระบุไว้ในข้อ (1) ถึง (3) ข้างต้น
 5. ผู้ใช้แต่ละรายต้องรับผิดชอบและออกค่าใช้จ่ายเอง สำหรับการตรวจสอบว่าการใช้บริการของตนนั้น ฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฤษฎีกา หรือจะละเมิดกฎระเบียบภายในของสมาคมอุตสาหกรรมหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้หรือไม่ Zipmex ไม่รับประกันว่าผู้ใช้ที่ใช้บริการจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฤษฎีกา กฎระเบียบภายในของสมาคมอุตสาหกรรมหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ดังกล่าว
 6. ผู้ใช้แต่ละรายจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวในการดูแลจัดการและระงับข้อพิพาทใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล บริการ หรือเว็บไซต์ ระหว่างผู้ใช้และผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สาม
 7. Zipmex จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับเหตุการณ์ใด ๆ ดังต่อไปนี้:
 1. การยุติ การระงับ การยกเลิก ความไม่พร้อมใช้งาน การปรับเปลี่ยน หรือการแก้ไขบริการ (หรือสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงบริการดังกล่าว)
 2. การลบหรือการสูญหายของข้อความหรือข้อมูลของผู้ใช้
 3. การยกเลิกการลงทะเบียนของผู้ใช้
 4. การสูญเสียข้อมูล หรือความล้มเหลวหรือความเสียหายของอุปกรณ์อันเนื่องมาจากการใช้บริการ
 5. ธุรกรรมและกิจกรรมฉ้อฉลของผู้ใช้ที่เป็นผู้เยาว์ที่ปลอมแปลงตัวตนว่ามีอายุบรรลุนิติภาวะ
 6. การสูญเสียสกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการแฮ็กในการแลกเปลี่ยน หรือ
 7. ความเสียหายอื่น ๆ อันเกิดจากผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับบริการ
 1. แม้ว่าเว็บไซต์จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น หรือเว็บไซต์จะถูกเชื่อมโยงจากเว็บไซต์อื่น ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม Zipmex จะไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์อื่น ๆ นอกเหนือจากเว็บไซต์ของตน หรือรับผิดต่อข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์อื่น นอกเหนือจากเว็บไซต์ของตน
 2. Zipmex อาจยกเลิกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลในบริการอันเนื่องมาจากการล้มเหลวของระบบ Zipmex จะไม่รับผิดชอบต่อการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ อันเนื่องมาจากการยกเลิกหรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการ
 3. Zipmex จะไม่รับผิดชอบต่อการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้อันเนื่องมาจากการการยอมรับ การปรับเปลี่ยน การแก้ไข หรือการตีความหรือการบริหารจัดการในอนาคตของหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรกำกับควบคุมตนเองสำหรับ
 1. กฎหมาย กฤษฎีกา ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่ง การแจ้งเวียน กฤษฎีกาท้องถิ่น แนวทางปฏิบัติ หรือกฎระเบียบอื่นใดที่มีผลบังคับใช้กับสกุลเงินดิจิทัลหรือการซื้อขาย การโอนหรือการถือสกุลเงินดิจิทัล หรือ
 2. ระบบภาษีที่เกี่ยวข้องที่รวมถึงภาษีขาย
 1. Zipmex ไม่รับประกันถึงมูลค่า ความเสถียร หรือความถูกต้องตามกฎหมายของสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับ Zipmex ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้ไม่เข้าใจลักษณะ กลไล การปฏิบัติการทางตลาด หรือคุณสมบัติหรือคุณลักษณะอื่น ๆ ของสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับอย่างเพียงพอ
 2. โดยไม่คำนึงข้อความใดที่ขัดกันที่ระบุไว้ในเงื่อนไขฉบับนี้ ไม่มีข้อกำหนดใดในเงื่อนไขฉบับนี้ที่จะยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของ Zipmex อันเป็นผลมาจากการที่ Zipmex หรือ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือ ลูกจ้างของ Zipmex ไม่ปฏิบัติตามประกาศ กลต. ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามเงื่อนไขฉบับนี้

16. รายละเอียดทั่วไป‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

16.1 กฎหมายที่กำกับควบคุม เขตอำนาจทางกฎหมาย

 1. คุณยอมรับว่าเงื่อนไขเหล่านี้ (รวมถึงข้อ 16.1 นี้) และการฟ้องร้องหรือข้อพิพาทใด ๆ อันเกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของเงื่อนไขเหล่านี้ จะอยู่ภายใต้การกำกับและการตีความตามกฎหมายไทย
 2. ภายใต้บทบัญญัติของข้อ 16.10 และ 16.11 ที่กำกับควบคุมเรื่องร้องเรียน ข้อพิพาทหรือการฟ้องร้องใด ๆ อันเกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริการหรือเงื่อนไขเหล่านี้ หรือสาระสำคัญ การมีอยู่ การเจรจาต่อรอง ความถูกต้องสมบูรณ์ การบอกเลิก หรือความสามารถในการบังคับใช้ (รวมถึงข้อพิพาทหรือการฟ้องร้องที่ไม่ได้เป็นไปในทางสัญญา) จะต้องอยู่ภายใต้การตัดสินคดี หรือการดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆ โดยศาลไทย
 3. คุณยอมรับว่า ไม่ว่าข้อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือกฎหมายจะต่างไปอย่างไร แต่ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่มีบังคับใช้ การฟ้องร้องหรือเหตุแห่งการดำเนินการใด ๆ ที่คุณยื่นดำเนินการ อันเกิดจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และ/หรือบริการหรือเงื่อนไขเหล่านี้ จะต้องได้รับการยื่นเรื่องภายในหนึ่ง (1) ปี หลังจากเหตุแห่งการฟ้องร้องหรือเหตุแห่งการดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นหรือมิฉะนั้นแล้วจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ตลอดไป

16.2 ตัวแทนในเครือและผู้รับจ้างของ Zipmex

เว็บไซต์และบริการใด ๆ อาจได้รับการดำเนินการหรือจัดหาให้โดย Zipmex ตัวแทนในเครือ หรือผู้ให้บริการอิสระที่เกี่ยวข้อง

16.3 การไม่สละสิทธิ์

การที่ Zipmex ไม่ได้ดำเนินการหรือดำเนินการใช้สิทธิ อำนาจ หรือเอกสิทธิ์ใด ๆ ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ล่าช้า จะไม่ถือว่าเป็นการสละซึ่งสิทธิ์ใด ๆ ที่พึงมี เงื่อนไขเหล่านี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละในสิทธิ์ที่ไม่สามารถสละได้ภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้ของเขตอำนาจทางกฎหมายที่คุณอาศัยอยู่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่กฎหมายการส่งเงินของรัฐที่มีบังคับใช้

16.4 กรรมสิทธิ์

สำหรับสกุลเงินดิจิทัลที่คุณขาย โอน หรือส่งมอบโดยใช้บริการ คุณรับรองว่าคุณคือเจ้าของสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าวและถือกรรมสิทธิ์ที่ถูกต้องและสามารถจำหน่ายได้ และคุณมีสิทธิ์โดยสมบูรณ์ในการขาย มอบโอนสิทธิ์ ถ่ายเท โอน และส่งมอบสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าว คุณยังรับรองเพิ่มเติมว่าคุณเป็นเจ้าของที่ชอบธรรมของกระเป๋าเงินดิจิทัลภายนอกใด ๆ ที่คุณอาจใช้เพื่อโอนเงินเข้าในบัญชีผู้ใช้ของคุณ รับยอดเงินที่ถอนจากบัญชีผู้ใช้ของคุณ หรือใช้เพื่อชำระเงินในการซื้อขาย และคุณถือกรรมสิทธิ์ที่ถูกต้องในกระเป๋าเงินดิจิทัลดังกล่าว และกระเป๋าเงินดิจิทัลดังกล่าวอยู่ภายใต้การครอบครองและการใช้งานเฉพาะเพื่อประโยชน์ของคุณแต่เพียงฝ่ายเดียว และไม่มีบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากตัวคุณ ที่มีสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใด ๆ ในกระเป๋าเงินดิจิทัลดังกล่าว คุณรับทราบและยอมรับว่า Zipmex จะไม่รับรองหรือรับประกันในกรรมสิทธิ์ที่ถูกต้องและสามารถจำหน่ายได้ในสกุลเงินดิจิทัลที่คุณอาจซื้อหรือรับจากการใช้บริการของคุณ และ Zipmex จะไม่รับผิดชอบต่อความบกพร่องในกรรมสิทธิ์ใด ๆ เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าว ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม

16.5 การเป็นโมฆะบางส่วน

การเป็นโมฆะหรือการไม่สามารถบังคับใช้ได้ส่วนหนึงส่วนใดของเงื่อนไขเหล่านี้ จะไม่กระทบต่อความสมบูรณ์หรือความสามารถในการบังคับใช้ของเงื่อนไขเหล่านี้ในส่วนอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถบังคับใช้ได้โดยสมบูรณ์ต่อไป

16.6 เหตุสุดวิสัย

Zipmex จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความล้มเหลว ความล่าช้า หรือการหยุดชะงักใด ๆ ในบริการที่เป็นผล (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) มาจากสาเหตุ สถานการณ์ เหตุการณ์ หรือสภาวะใด ๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่ Zipmex จะควบคุมได้อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ ความผันผวนอย่างรุนแรงในทางตลาด เหตุการณ์น้ำท่วม สภาวะอากาศที่เลวร้าย แผ่นดินไหว หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติอื่น ๆ เพลิงไหม้ สงคราม การกบฏ การจลาจล การประท้วง หรือข้อพิพาทด้านแรงงานอื่น ๆ อุบัติเหตุ การดำเนินการของรัฐบาล การดำเนินการของกองทัพ การก่อการร้าย การก่อความไม่สงบ การหยุดชะงักของระบบโทรคมนาคมหรือบริการอินเทอร์เน็ต หรือบริการของผู้ให้บริการเครือข่าย ไฟฟ้าขัดข้อง การทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ หรือภัยพิบัติอื่น ๆ หรืออุบัติการณ์อื่นใดที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่ Zipmex จะควบคุมได้อย่างสมเหตุสมผล หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่คุณอาจได้รับอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ดังกล่าว

16.7 การมอบโอนสิทธิ์

 1. คุณจะต้องไม่มอบหรือโอนสิทธิ์หรือใบอนุญาตใด ๆ เพื่อใช้บริการหรือสิทธิ์หรือภาระผูกพันใด ๆ ของคุณภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ โดยที่ยังไม่ได้รับความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Zipmex รวมถึงตามการดำเนินการของกฎหมายหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการควบคุมใด ๆ ความพยายามในการโอนหรือมอบสิทธิ์ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้ จะถือว่าเป็นโมฆะและไม่สมบูรณ์
 2. คุณยอมรับว่า Zipmex อาจจะโอนหรือมอบสิทธิ์หรือภาระผูกพันใด ๆ หรือทั้งหมดภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและโดยไม่ต้องขอความยินยอมหรือการอนุมัติเพิ่มเติมจากคุณ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงแต่) ให้แก่ตัวแทนในเครือใด ๆ ของ Zipmex หรือให้แก่ผู้สืบทอดผลประโยชน์ใด ๆ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริการ
 3. โดยไม่เป็นการจำกัดสิทธิ์ของ Zipmex ภายใต้ข้อ 16.7 นี้ หาก Zipmex ได้โอนหรือมอบหมายความรับผิดชอบในส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการให้แก่บริษัทหรือนิติบุคคลอื่น Zipmex ก็จะสามารถโอนมอบสิทธิ์และภาระผูกพัน ข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ใช้ และข้อมูลลูกค้าอื่น ๆ ของ Zipmex ไปให้กับผู้รับมอบโอนได้ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ โดยจะเป็นไปตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาต ตลอดจนการโอนหรือการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าว ผู้ใช้แต่ละรายยอมรับในการโอนและการมอบหมายดังกล่าว รวมถึงการโอนและการมอบหมายในการดำเนินธุรกิจตามปกติ รวมถึงการโอนใด ๆ อันเป็นผลมาจากการควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับ Zipmex จากข้อมกำหนดที่กล่าวถึงก่อนหน้า เงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลผูกพันและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ผู้สืบทอด และผู้รับมอบโอนสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาต

16.8 ความสัมพันธ์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

Zipmex เป็นผู้รับจ้างอิสระ และไม่มีเนื้อหาในใดเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะทำให้คุณและ Zipmex ได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นพันธมิตรหรือคู่ค้าในกิจการร่วมค้า หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ ในลักษณะที่คล้ายกัน และแต่ละฝ่ายจะไม่ถือว่าเป็นตัวแทนของอีกฝ่าย (เว้นแต่จะมีระบุอย่างชัดแจ้งไว้ในเอกสารนี้)

16.9 ความคิดเห็น

หากคุณมีความคิดเห็น โปรดติดต่อ Zipmex ทาง [email protected] เมื่อคุณติดต่อ Zipmex โปรดแจ้งชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลอื่น ๆ ของคุณที่ Zipmex อาจจำเป็นต้องใช้ระบุตัวตนของคุณ บัญชีผู้ใช้ของคุณ และธุรกรรมที่คุณต้องการให้ความคิดเห็นหรือมีคำถาม หากคุณเชื่อว่าบัญชีผู้ใช้ของคุณตกอยู่ในความเสี่ยง

16.10 กระบวนการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการ

หากคุณมีข้อพิพาทกับ Zipmex (“เรื่องร้องเรียน”) คุณตกลงที่จะติดต่อ Zipmex ผ่านทางทีมสนับสนุนเพื่อพยายามแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวระหว่างคู่กรณี คุณสามารถติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้าของ Zipmex ได้ทางหน้าติดต่อเราที่ https://zipmex.com/th/contact-us/ โดยยื่นเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรถึงทีมสนับสนุนลูกค้าของ Zipmex หากคุณและ Zipmex ไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งได้ทางทีมสนับสนุนของ Zipmex คุณและ Zipmex ตกลงที่จะใช้กระบวนการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการที่ระบุไว้ในข้อ 16.11 ด้านล่าง คุณตกลงที่จะใช้กระบวนการนี้ก่อนยื่นเรื่องฟ้องคดีมโนสาเร่หรือขอให้มีการดำเนินการโดยศาลในลักษณะอื่น ๆ หากคุณไม่ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนที่ระบุไว้ในข้อ 16.11 ก่อนยื่นเรื่องฟ้องคดีมโนสาเร่หรือขอให้มีการดำเนินการโดยศาลในลักษณะอื่น ๆ Zipmex จะมีสิทธิ์ขอให้ศาลยกคำฟ้องของคุณ เว้นแต่และจนกว่าคุณจะดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวจนแล้วเสร็จ

16.11 ระเบียบขั้นตอนสำหรับเรื่องร้องเรียน

 1. ในกรณีที่ข้อพิพาทของคุณกับ Zipmex ไม่ได้รับการแก้ไขผ่านการติดต่อกับทีมสนับสนุนของ Zipmex คุณตกลงที่จะใช้แบบฟอร์มเรื่องร้องเรียนของเราเพื่อชี้แจงรายละเอียดเรื่องร้องเรียนของคุณ วิธีการที่คุณอยากให้เราแก้ไขเรื่องร้องเรียน และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทของคุณที่คุณเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้อง แบบฟอร์มเรื่องร้องเรียนจะอยู่บนเว็บไซต์ที่ https://zipmex.com/th/contact-us/ หรือร้องขอได้จากทีมสนับสนุนลูกค้าของ Zipmex
 2. Zipmex จะรับรองถึงการได้รับแบบฟอร์มเรื่องร้องเรียนของคุณหลังจากที่คุณส่งเอกสารแล้ว ผู้แทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Zipmex (“ผู้แทน”) จะตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของคุณ ผู้แทนจะประเมินเรื่องร้องเรียนของคุณจากข้อมูลที่คุณมอบให้ และข้อมูลที่ Zipmex และ/หรือตัวแทนในเครือหรือผู้ให้บริการของ Zipmex มีอยู่ ภายใน 30 วันหลังจากที่ได้รับแบบฟอร์มเรื่องร้องเรียนของคุณ ผู้แทนจะจัดการกับปัญหาที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มเรื่องร้องเรียนของคุณ โดยการส่งอีเมลถึงคุณซึ่งตัวแทนจะ (1) เสนอตัวแก้ไขเรื่องร้องเรียนของคุณด้วยวิธีการที่คุณร้องขอ (2) ตัดสินใจปฏิเสธเรื่องร้องเรียนของคุณและระบุถึงเหตุผลในการปฏิเสธ หรือ (3) เสนอที่จะแก้ไขเรื่องร้องเรียนของคุณด้วยวิธีการอื่น ในสถานการณ์ที่มีความพิเศษเฉพาะ หากผู้แทนไม่สามารถตอบกลับเรื่องร้องเรียนของคุณได้ภายใน 30 วัน ด้วยเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Zipmex ผู้แทนจะติดต่อคุณเพื่อชี้แจงถึงเหตุผลของความล่าช้าในการตอบกลับเรื่องร้องเรียนของคุณ และจะแจ้งกำหนดการวันที่ผู้แทนจะตอบกลับเรื่องร้องเรียนของคุณ ซึ่งจะต้องไม่เกิน 60 วัน หลังจากที่ Zipmexได้รับแบบฟอร์มเรื่องร้องเรียนของคุณ
 3. หาก Zipmex ไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทได้ทางกระบวนการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการดังที่ระบุไว้ในข้อ 16.11(ก) และ (ข) คุณและ Zipmex ตกลงที่ส่งเรื่องฟ้องเกี่ยวกับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้ ต่อศาลไทยเท่านั้น
 4. ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาต ฝ่ายที่เป็นผู้ชนะในศาลจะได้รับการชดใช้ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทนายความ

16.12 ข้อตกลงเบ็ดเสร็จ ความขัดแย้ง

 1. เงื่อนไขเหล่านี้ (รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว ตารางค่าธรรมเนียม ข้อมูลชี้แจงเพื่อเปิดเผยถึงความเสี่ยง และสื่อวัสดุอื่น ๆ ที่อ้างถึงอยู่ในบทนำของเงื่อนไขเหล่านี้) และภาคผนวกที่แนบมากับเอกสารนี้ จะถือว่าเป็นความเข้าใจและข้อตกลงเบ็ดเสร็จระหว่างคุณและ Zipmex ตามสาระสำคัญที่มีในเอกสาร และจะใช้แทนที่การพูดคุย ข้อตกลง และความเข้าใจก่อนหน้าและที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมดทุกรูปแบบและลักษณะ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่เงื่อนไขเหล่านี้ในเวอร์ชันก่อนหน้า) ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย เกี่ยวกับบริการ
 2. ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเงื่อนไขเหล่านี้และข้อตกลงอื่นใดที่คุณอาจทำกับ Zipmex ให้ถือใช้เงื่อนไขเหล่านี้เป็นหลัก เว้นแต่ข้อตกลงอื่นจะระบุถึงเงื่อนไขเหล่านี้ไว้เป็นการเฉพาะและแถลงให้ข้อตกลงอื่นมีอำนาจเหนือกว่าเงื่อนไขเหล่านี้

16.13 ข้อตกลงที่มีการเจรจาต่อรองแยกต่างหาก

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กระทำได้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง Zipmex อาจทำข้อตกลงที่มีการเจรจาต่อรองแยกต่างหากเป็นครั้งคราว (ซึ่งอาจจะรวมถึงหนังสือขยายความตามสัญญาหรือการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรอื่น) กับผู้ใช้บางราย ข้อตกลงดังกล่าวอาจใช้เสริมหรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเหล่านี้บางข้อ ตามการบังคับใช้กับผู้ใช้เฉพาะราย ซึ่งอาจจะรวมถึงบทบัญญัติที่มีการเสริมเข้ามาหรือปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับ (1) เศรษฐกิจ ค่าธรรมเนียม และการเพิ่มเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ (2) การเข้าถึงข้อมูลตลาดเฉพาะอย่าง (ซึ่งอาจจะไม่ได้เปิดเผยโดยทั่วไปต่อผู้ใช้รายอื่นทั้งหมด หรือในรายละเอียดบางระดับ หรือภายในกรอบเวลาที่เหมือนกัน) หรือ (3) การนัดหมายของผู้ใช้หรือผู้แทนของผู้ใช้กับคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือหน่วยงานผู้แทนของผู้ใช้รายอื่นที่ Zipmex อาจกำหนดไว้เป็นระยะ ๆ การทำข้อตกลงที่มีการเจรจาต่อรองแยกต่างหากใด ๆ เป็นไปตามดุลยพินิจของ Zipmex แต่เพียงฝ่ายเดียว และจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ตามที่ Zipmex พิจารณาแล้วว่ามีความเกี่ยวข้อง คุณรับทราบว่าข้อตกลงดังกล่าวจะไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ใช้ทั่วไปทุกรายหรือกลุ่มย่อยบาส่วนของผู้ใช้ใด ๆ ปัจจัยที่ Zipmex อาจนำมาพิจารณาจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่: (1) ปริมาณกิจกรรมการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริงหรือที่วางแผนไว้โดยผู้ใช้บางราย และ (2) ภาระผูกพันหรือข้อกำหนดด้านภาษี กฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เฉพาะเจาะจงหรือมีความพิเศษเฉพาะใด ๆ ที่อาจจะมีผลกับผู้ใช้บางราย การมีอยู่และเงื่อนไขของข้อตกลงที่มีการเจรจาต่อรองแยกต่างหากดังกล่าวที่ทำกับผู้ใช้รายอื่น จะไม่กระทบต่อความถูกต้องสมบูรณ์หรือความสามารถในการบังคับใช้ของเงื่อนไขเหล่านี้ระหว่างคุณและ Zipmex และคุณไม่มีสิทธิ์หรือไม่สามารถไล่เบี้ยในทางกฎหมายต่อ Zipmex หรือผู้ใช้อื่นใดที่ได้รับเงื่อนไขหรือสิทธิ์เสริมหรือที่มีการปรับเปลี่ยนอันเป็นผลมาจากข้อตกลงที่มีการเจรจาต่อรองแยกต่างหากได้

16.14 การรักษาความลับ

ข้อมูลใดก็ตามที่คุณได้รับเกี่ยวกับผู้ใช้รายอื่นผ่านทางบริการ จะต้องได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นความลับโดยเคร่งครัด เว้นแต่ผู้ใช้รายอื่นจะให้ความยินยอมไว้อย่างชัดเจน คุณจะสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการ (ตามความจำเป็นที่สมเหตุสมผลในการดำเนินการซื้อขายหรือกาณโอน หรือการดำเนินการจิปาถะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) และคุณจะต้องไม่เปิดข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลที่สามใด ๆ

16.15 กระบวนการทางกฎหมาย

คุณรับทราบและยอมรับว่า Zipmex รวมถึงตัวแทนในเครือและผู้ให้บริการของ Zipmex และเจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน พนักงาน และผู้แทนที่เกี่ยวข้อง (เช่น ตัวแทนในเครือ ผู้ให้บริการ และบุคคลอื่น รวมเรียกว่า “ผู้ให้บริการของ Zipmex”) อาจจะปฏิบัติตามหมายยึดทรัพย์ การบังคับคดี การอายัดทรัพย์ การจัดเก็บภาษี คำสั่งห้ามกระทำการ หมายเรียกพยาน หมายจับ หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ ซึ่ง Zipmex หรือผู้ให้บริการใด ๆ ของ Zipmex มีเหตุอันควรและมีเจตนาสุจริตให้เชื่อว่ามีความถูกต้องเกี่ยวข้องกับหรือเกี่ยวเนื่องกับบริการที่คุณใช้ หรือสกุลเงินทั่วไปหรือสกุลเงินดิจิทัลที่อยู่ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ หรือธุรกรรมใด ๆ ในสกุลเงินทั่วไปหรือสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าว

Zipmex และผู้ให้บริการของ Zipmex อาจจะแจ้งให้คุณทราบถึงกระบวนการดังกล่าวผ่านการสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่ได้เป็นข้อบังคับว่าต้องดำเนินการ Zipmex และผู้ให้บริการของ Zipmex อาจเรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมของกระบวนการทางกฎหมายใด ๆ

คุณตกลงที่จะชดใช้และปกป้อง Zipmex และผู้ให้บริการของ Zipmex แต่ละรายจากและต่อการดำเนินคดี การฟ้องร้อง ความรับผิด ความสูญเสีย ต้นทุน ค่าธรรมเนียมทนายความ หรือความเสียหายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกระบวนการใด ๆ ซึ่งมีเหตุอันควรให้เชื่อโดยสุจริตใจว่ามีความถูกต้อง เกี่ยวข้องกับหรือเกี่ยวเนื่องกับบริการที่คุณใช้ หรือสกุลเงินทั่วไปหรือสกุลเงินดิจิทัลที่อยู่ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ หรือธุรกรรมใด ๆ ในสกุลเงินทั่วไปหรือสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าว คุณตกลงเพิ่มเติมอีกว่า Zipmex และผู้ให้บริการของ Zipmex อาจเคารพในกระบวนการทางกฎหมายดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงวิธีการหรือสถานที่ให้บริการ

16.16 การปรับเปลี่ยนเงื่อนไข ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และความยินยอมต่อการสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์

 1. เว้นแต่จะมีระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอื่นในที่นี้ Zipmex อาจปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเหล่านี้ (รวมถึงนโยบาย คำแถลงเพื่อเปิดเผยข้อมูล ตาราง และคำถามที่พบบ่อยที่อ้างอิงอยู่ในเอกสารนี้) โดยการแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ การส่งอีเมลถึงคุณ การแจ้งให้ทราบผ่านทางบริการ การประกาศเงื่อนไขฉบับที่แก้ไขแล้ว (หรือนโยบาย คำแถลงเพื่อเปิดเผยข้อมูล ตาราง และคำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง) ไว้บนเว็บไซต์ หรือการอัปเดตวันที่ “อัปเดตล่าสุด ที่ด้านบนสุดของเงื่อนไขเหล่านี้ (หรือนโยบาย คำแถลงเพื่อเปิดเผยข้อมูล ตาราง และคำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง) วิธีการแจ้งเตือนที่เฉพาะเจาะจงจะเป็นไปตามดุลยพินิจของ Zipmex แต่เพียงฝ่ายเดียว และการใช้แบบฟอร์มเฉพาะอย่างในการแจ้งสำหรับบางกรณีนั้น ไม่ได้ก่อให้เกิดภาระผูกพันต่อ Zipmex ในการใช้แบบฟอร์มเดียวกันนี้ในสถานการณ์อื่น ๆ
 2. เงื่อนไขที่มีการแก้ไขใด ๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์ จะมีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่มีการโพสต์ (หรือในวันที่ภายหลังตามที่ระบุไว้ในขณะที่มีการโพสต์)
 3. Zipmex ขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้คุณยืนยันความยินยอมและยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ต่อไปเป็นระยะ ๆ ซึ่งจะเป็นข้อกำหนดในการล็อกอินเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ของคุณ หากคุณเข้าถึงหรือใช้บริการต่อไป จะหมายความว่าคุณยืนยันว่าคุณตกลงยอมรับในเงื่อนไขที่มีการปรับเปลี่ยน
 4. หากคุณไม่ยอมรับการปรับเปลี่ยนใด ๆ ในเงื่อนไขเหล่านี้ วิธีการเดียวที่คุณจะสามารถทำได้คือการยุติการใช้บริการและปิดบัญชีผู้ใช้ของคุณ
 5. Zipmex แนะนำให้คุณตรวจสอบเงื่อนไขอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คุณเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้กับสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงและใช้บริการ
 6. คุณยอมรับว่า Zipmex จะส่งการสื่อสารถึงคุณ และคุณจะได้รับการสื่อสารจาก Zipmex ผ่านการโพสต์การสื่อสารบนเว็บไซต์ การส่งอีเมลถึงคุณตามที่อยู่อีเมลหลักที่คุณแจ้งไว้ในโพรไฟล์ลูกค้าของคุณ และ/หรือผ่านการแจ้งเตือนแบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น ข้อความตัวหนังสือ การแชทแบบโต้ตอบทันที หรือการแจ้งเตือนแบบพุชบนมือถือ “การสื่อสาร” หมายถึงการแจ้ง การเปิดเผยข้อมูล ข้อตกลง เอกสาร และการสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหมดที่ Zipmex มอบให้เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของคุณและการใช้บริการของคุณ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงแต่): (1) เงื่อนไขเหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อตกลง นโยบาย หรือเอกสารกำกับอื่น ๆ ทั้งหมดของ Zipmex ที่ต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงแต่) การอัปเดตข้อตกลง นโยบาย หรือเอกสารดังกล่าว (2) ตอบสนองการเรียกร้องหรือข้อซักถามของฝ่ายสนับสนุนลูกค้าที่ยื่นเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ (3) การเปิดเผยข้อมูลหรือคำแถลงด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และภาษีที่ Zipmex ต้องส่งให้คุณ และ (4) ประวัติบัญชีผู้ใช้ รายละเอียดธุรกรรม การยืนยัน และข้อมูลบัญชีหรือการซื้อขายอื่นใด การสื่อสารมักจะได้รับการส่งในภาษาอังกฤษ และหากคุณไม่เชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษ คุณควรพิจารณาขอใช้บริการผู้แปลภาษาโดยออกค่าใช้จ่ายเอง
 7. ในการเข้าถึงและเก็บรักษาการสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณจะต้องปฏิบัติตามคุณลักษณะจำเพาะด้านเทคนิคขั้นต่ำที่ Zipmex อาจกำหนดไว้เป็นระยะ ๆ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงแต่) คุณลักษณะจำเพาะที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้
 8. คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมในการรับการสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยการติดต่อ Zipmex โดยใช้แบบฟอร์มที่อยู่บนหน้าติดต่อเราของเว็บไซต์ที่ https://zipmex.com/th/contact-us/ หากคุณเพิกถอนความยินยอมในการรับการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม (หรือหากคุณไม่ได้ให้ความยินยอม) Zipmex อาจจะปิดบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยทันที หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่งเอกสารตัวจริงไปให้
 9. คุณรับทราบและยอมรับว่า หาก Zipmex พยายามส่งการสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้คุณโดยใช้วิธีใด ๆ ดังที่ระบุไว้ในข้อ 16.16 และคุณไม่ได้รับการสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์เพราะที่อยู่อีเมลในไฟล์ที่ Zipmex มีอยู่นั้นไม่ถูกต้อง หรือหมดอายุ (หรือถูกปิดกั้นโดยผู้ให้บริการของคุณ) หรือเพราะคุณไม่สามารถรับการสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม Zipmex จะถือว่าได้ส่งการสื่อสารให้คุณแล้ว คุณสามารถอัปเดตข้อมูลของคุณได้โดยการล็อกอินเข้าในบัญชีผู้ใช้ของคุณและเข้าไปที่การตั้งค่า หรือติดต่อกลุ่มการสนับสนุนลูกค้าของ Zipmex โดยใช้แบบฟอร์มบนหน้าติดต่อเราของเว็บไซต์ที่ https://zipmex.com/th/contact-us/ ไม่ว่าเนื้อหาในข้อ 16.16 นี้จะกล่าวไว้อย่างไรก็ตาม หากการสื่อสารทางอีเมลใด ๆ ถูกส่งคืนกลับมาด้วยเหตุผลของการไม่สามารถนำส่งได้ Zipmex จะยังคงมีสิทธิ์ โดยจะไม่มีการพยายามติดต่อคุณเพิ่มเติมในลักษณะอื่นอีก ในการปิดกั้นสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณ จนกว่าคุณจะแจ้งและยืนยันที่อยู่อีเมลใหม่

17. ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

17.1 การแต่งตั้งนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

(ก) คุณตกลงมอบหมายให้ Zipmex เป็นนายหน้าของคุณ ในการซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือใช้สิทธิในสกุลเงินดิจิทัลทุกชนิดทุกประเภทที่ซื้อขายกันในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ ที่เป็นคู่ค้ากับ Zipmex ในจำนวนและราคาตามคำสั่งของคุณ ตลอดทั้งรับมอบ ส่งมอบ ถือครองสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าว

(ข) คุณจะต้องชำระ และ/หรือ Zipmex มีสิทธิเรียกร้องเงินค่าซื้อสกุลเงินดิจิทัล ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย ภาษีอากร ค่าบำเหน็จนายหน้า และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขาย และ/หรือจำหน่ายจ่ายโอนสกุลเงินดิจิทัล และรับชำระเงินค่าขายสกุลเงินดิจิทัล หรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากสกุลเงินดิจิทัลรวมทั้งการหักภาษีต่าง ๆ และนำส่งกรมสรรพากร  

17.2 การส่งคำสั่งซื้อขาย

(ก) คำสั่งรอการซื้อขายที่ปรากฏอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของ Zipmex เป็นการนำข้อมูลราคาเสนอซื้อเสนอขายของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ที่เป็นคู่ค้ากับ Zipmex มาผนวกรวมกับข้อมูลราคาเสนอซื้อเสนอขายของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ Zipmex โดยระบบจะจัดเรียงคำสั่งตามลำดับของราคาและเวลาที่ดีที่สุด (Price then Time Priority) โดยไม่คำนึงว่าคำสั่งนั้นจะมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลใด และมีหลักการคือ

 • (1) คำสั่งซื้อที่มีราคาเสนอซื้อสูงที่สุดจะถูกจัดเรียงไว้ในลำดับที่หนึ่ง และถ้ามีราคาเสนอซื้อที่สูงกว่าถูกส่งเข้ามาใหม่ จะจัดเรียง ราคาเสนอซื้อที่สูงกว่าเป็นการเสนอซื้อในลำดับแรกก่อนและถ้ามีการเสนอซื้อในแต่ละราคามากกว่าหนึ่งรายการ ให้จัดเรียงตามเวลา โดยการเสนอซื้อที่ปรากฏในระบบการซื้อขายก่อนจะถูกจัดไว้เป็นการเสนอซื้อในลำดับก่อน
 • (2) คำสั่งขายที่มีราคาเสนอขายต่ำที่สุดจะถูกจัดเรียงไว้ในลำดับที่หนึ่ง และถ้ามีราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าถูกส่งเข้ามาใหม่จะจัดเรียงราคาเสนอขายที่ต่ำกว่า เป็นการเสนอขายในลำดับแรกก่อนและถ้ามีการเสนอขายในแต่ละราคามากกว่าหนึ่งรายการให้จัดเรียงตามเวลา โดยการเสนอขายที่ปรากฏในระบบการซื้อขาย ก่อนจะถูกจัดไว้เป็นการเสนอขายในลำดับก่อน

(ข) เมื่อมีคำสั่งซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลของคุณนำส่งเข้ามาในระบบ ถ้าคำสั่งนั้นสามารถจับคู่ซื้อขายได้ทันที ระบบก็จะทำการจับคู่ให้ แต่ถ้าคำสั่งนั้น ไม่สามารถจับคู่ได้ ระบบจะจัดเรียงคำสั่ง ซื้อขายนั้นตามหลักการ Price then Time Priority ตามที่กล่าวข้างต้นเพื่อรอการจับคู่คำสั่งต่อไป

17.3 การชำระราคาและส่งมอบทรัพย์สิน

เมื่อคำสั่งซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลของคุณสามารถจับคู่ซื้อขายได้ ระบบจะดำเนินการปรับปรุงยอดสินทรัพย์ของผู้ใช้ทั้ง Hosted Wallet และกระเป๋าเงินเฟียตในบัญชีซื้อขายให้เป็นปัจจุบันเสมอ อย่างไรก็ตามเมื่อคุณสั่งถอนทรัพย์สินที่ได้จากการซื้อขาย คุณจะได้รับทรัพย์สินดังกล่าว ภายใน 2 วันทำการของธนาคารพาณิชย์นับแต่วันที่ทำรายการถอนสินทรัพย์

17.4 การเปิดเผยข้อมูล

กรณีที่ Zipmex ส่งคำสั่งซื้อขายไปยังศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ที่เป็นคู่ค้ากับ Zipmex เพียงแห่งเดียว Zipmex จะเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่าง Zipmex กับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น ทั้งในด้านของความเกี่ยวข้อง (เช่น บริษัทในเครือ) และสัญญาต่างตอบแทน (referral agreement, ข้อสัญญา kickbacks) โดยจะแจ้งความสัมพันธ์ดังกล่าวไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Zipmex เพื่อประกอบการตัดสินใจของคุณก่อนเริ่มใช้บริการ

ภาคผนวก ก

ธุรกิจต้องห้ามและการใช้งานอย่างมีเงื่อนไข

คุณตกลงว่าคุณจะไม่ใช่บัญชีผู้ใช้ของคุณ (หรือเว็บไซต์ บริการ และสื่อวัสดุอื่นๆ ของ Zipmex) เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจในกลุ่มประเภทดังต่อไปนี้ (“ธุรกิจต้องห้าม”) ตัวอย่างเฉพาะของธุรกิจต้องห้ามที่มีรายการด้านล่างนั้น จะมีไว้เพื่อใช้เป็นตัวอย่างเท่านั้น และไม่ได้ถือว่าเป็นรายการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมดของธุรกิจต้องห้าม หากคุณไม่แน่ใจว่าการใช้บริการของคุณเกี่ยวข้องกับธุรกิจต้องห้ามหรือไม่ หรือหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการที่ข้อกำหนดมีผลบังคับใช้กับคุณ โปรดติดต่อ Zipmex โดยใช้แบบฟอร์มบนหน้าติดต่อเราของเว็บไซต์ที่ https://zipmex.com/th/contact-us/

ธุรกิจต้องห้ามจะรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงแต่):

บริการด้านการลงทุน การเงิน หรือสินเชื่อ: โบรเกอร์หลักทรัพย์ บริการที่ปรึกษาด้านการลดหนี้หรือการกู้จำนอง ที่ปรึกษาสินเชื่อหรือบริการซ่อมแซม บริการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ การเบิกเงินสดจากเช็ค การค้ำประกันผู้ต้องหา องค์กรเก็บเงิน และธุรกิรบริการด้านการลงทุน การเงิน หรือสินเชื่ออื่น ๆ

ยา ยาเสพติด และยาในกลุ่มยาบรรเทาอาการหวัด การขายสิ่งเสพติด สารที่อยู่ภายใต้การควบคุม และอุปกรณ์ใดก็ตามที่ออกแบบมาเพื่อการผลิตหรือการใช้ยา เช่น กล้องสูบบุหรี่ เครื่องทำไอระเหย และมอระกู่ รวมถึงเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อื่นที่กล่าวอ้างถึงคุณสมบัติทางสุขภาพที่ยังไม่ได้รับอนุมัติหรือตรวจสอบยืนยันจากหน่วยงานกำกับควบคุมกฎระเบียบที่มีในท้องถิ่นและ/หรือประเทศ

สารที่ออกแบบมาเพื่อลอกเลียนสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย: การขายสารใด ๆ ที่ออกฤทธิ์เหมือนกันหรือในลักษณะที่คล้ายกับสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย

ผลิตภัณฑ์และบริการที่อยู่ภายใต้การกำกับควบคุม การเสนอบริการด้านเวชภัณฑ์หรือยาสั่งจ่ายผ่านทางออนไลน์ การขายอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ดินปืน ระเบิด ดอกไม้ไฟ หรือสารพิษ สารไวไฟ หรือสารรังสีวิทยุ การประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับสถานจำหน่ายกัญชาเพื่อการแพทย์หรือเพื่อการสันทนาการ การขายบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า หรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องหรือสินค้าหรือบริการที่จำกัดอายุผู้ซื้อ

หลักปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กีดกันการแข่งขัน หรือหลอกลวง: โอกาสในการลงทุนหรือบริการอื่น ๆ ที่สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนมูลค่าสูง การขายบริหารใด ๆ โดยที่ผู้ซื้อไม่ได้รับประโยชน์ การนำข้อเสนอของรัฐบาลไปขายทอดโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีมูลค่าเพิ่มเติม หรือหลักปฏิบัติอื่นใดที่ Zipmex พิจารณา (ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว) ว่าขาดความเป็นธรรม หลอกลวง หรือกีดกันการแข่งขันสำหรับผู้บริโภค

เนื้อหาและบริการของผู้ใหญ่: การผลิต การเผยแพร่ หรือการขายสื่อลามกและสื่ออนาจารอื่นๆ . การนำเสนอบริการใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเพศ (เช่น การค้าประเวณี บริการทางเพศ คุณลักษณะการแชทสดสำหรับผู้ใหญ่)

การตลาดหลายช่องทาง: ธุรกิจพีระมิด การตลาดแบบเครือข่าย และโปรแกรมการตลาดอ้างอิง

การขายสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาต การขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของดีไซเนอร์หรือแบรนด์ที่ไม่ได้รับอนุญาต การขายสินค้าหรือบริการที่นำเข้าหรือส่งออกโดยผิดกฎหมายหรือถูกโจรกรรมมา และ

ธุรกิจที่ความเสี่ยงสูง: ธุรกิจใดก็ตามที่ Zipmex พิจารณา (ตามดุลยพินิจของบริษัท) แล้วว่ามีความเสี่ยงสูงในทางการเงิน กฎหมาย หรือความเสี่ยงอื่น ๆ หรือฝ่าฝืนนโยบายของพันธมิตรธนาคารใด ๆ หรือพันธมิตรอื่น ๆ ของ Zipmex

นอกจากนี้ คุณต้องขอความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Zipmex เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมและ/หรือธุรกิจประเภทดังต่อไปนี้ (“การใช้งานอย่างมีเงื่อนไข”) คุณสามารถขอความยินยอมได้โดยการติดต่อ Zipmex โดยใช้แบบฟอร์มที่อยู่บนหน้าติดต่อเราของเว็บไซต์ที่ https://zipmex.com/th/contact-us/ Zipmex อาจจะมอบหรือปฏิเสธความยินยอมดังกล่าว หรืออาจจะระบุข้อกำหนดหรือข้อจำกัดไว้สำหรับความยินยอม รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงแต่) การกำหนดให้คุณรับรองและรับประกันเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการให้ความรู้เบื้องต้นเพิ่มเติม และ/หรือการปฏิบัติงานภายใต้ข้อจำกัด การใช้งานอย่างมีเงื่อนไขจะรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงแต่):

บริการเกี่ยวกับเงิน: การรับส่งเงิน (รวมถึงการรับส่งสกุลเงินดิจิทัล) ศูนย์ซื้อขายหรือผู้ค้า สกุลเงินหรือสกุลเงินดิจิทัล ผู้ขาย ผู้ออก ผู้บริหารจัดการหรือผู้แลกเปลี่ยนบัตรของขวัญหรือบัตรเติมเงิน ผู้ขายสกุลเงินในเกม การทำหน้าที่เป็นคนกลางหรือผู้รวมการชำระเงิน หรือการขายทอดบริการใด ๆ

องค์กรการกุศลและศาสนาหรือจิตวิญญาณ: การดำเนินการหรือการยอมรับการบริจาคสำหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรหรือองค์กรศาสนาหรือจิตวิญญาณที่แสวงหาผลกำไร

เกมที่ต้องใช้ทักษะ: เกมที่ไม่ก่อให้เกิดการพนันภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้หรือตามกฎหมาย แต่จะมีการจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้าและมีการมอบรางวัล

Zipmex Australia Pty Ltd Terms and Conditions

Updated: 30 March 2022

Zipmex Australia Pty Ltd (“Zipmex”) is the Australian subsidiary of Zipmex Pte. Ltd. based in Singapore which runs a Digital Currency trading platform and may from time to time offer additional Services (as defined herein).  Users are advised to read these Terms of Service carefully.  

These Terms of Service and any terms expressly incorporated herein (“Terms”) constitute a contract between you and Zipmex.  The Terms apply to any access to, or use of, any Services made available by Zipmex using Zipmex’s Site, and to any other related Services provided by Zipmex.  Zipmex’s policies related to the Services that are posted from time to time on the Site constitute a part of these Terms.  All capitalized terms used in these Terms are defined in clause 1.1 or elsewhere in these Terms.

By signing up to use an account through the Site, you acknowledge and agree that you have had the opportunity to review and consider all of the terms and conditions contained in these Terms, as well as the following documents of Zipmex:

(a) Privacy Policy;

(b) Fee Schedule;

(c) User Guide (FAQ). 

Zipmex is currently registered with the Australian Transaction Reports and Analysis Centre (“AUSTRAC”) as a digital currency exchange provider.  

RISK WARNING ON DIGITAL PAYMENT TOKEN SERVICES 

Zipmex Pte. Ltd. has notified the Monetary Authority of Singapore (“MAS”) pursuant to the Payment Services (Exemption for Specified Period) Regulations 2019 (“Exemption Regulations”) and under Singapore Law is currently an exempted payment services provider with regard to the provision of digital payment token services. 

The MAS requires us to provide this risk warning to you as a customer of a digital payment token (“DPT”) service provider. 

Before you pay your DPT service provider any money or DPT, you should be aware of the following:

1. Your DPT service provider is currently operating under an exemption by MAS to provide DPT services. Please note this means you will not be able to recover all the money or DPTs you paid to your DPT service provider if your DPT service provider’s business fails. 

2. You should not transact in the DPT if you are not familiar with this DPT. Transacting in DPTs may not be suitable for you if you are not familiar with the technology that DPT services are provided. 

3. You should be aware that the value of DPTs may fluctuate greatly. You should buy DPTs only if you are prepared to accept the risk of losing all of the money you put into such tokens.

4. DPT held in your Hosted Wallet is not subject to the Singapore Deposit Insurance Scheme (“SDIC”), the Australian Financial Claims Scheme (“FCS”) or any similar insurance or guaranty scheme of any other jurisdiction.  In addition, funds stored in your Fiat Wallet do not benefit from the SDIC, FCS or any similar insurance or guaranty scheme of any other jurisdiction. 

1. INTERPRETATION

1.1 Definitions

Unless otherwise defined herein or the context otherwise requires, capitalized terms used in these Terms have the following meanings:

 1. “Affiliate” means any person that Controls or is Controlled by or under common Control with the referenced person.
 2. “AML/KYC Program” has the meaning given to it in clause 9.5.
 3. “Zipmex Materials” means the Services, Site and all technology, content and other materials and information used, displayed or provided in connection with the Services or Site.
 4. “Zipmex Restricted State” has the meaning given to it in clause 2.3.
 5. “Zipmex Service Providers” has the meaning given to it in clause 17.15.
 6. “Business Day” means any day other than a Saturday, Sunday or another day that is recognized as a public holiday under the laws of Australia.
 7. “Communications” means all communications, agreements, documents, receipts, notices, and disclosures.
 8. “Complaint” has the meaning given to it in clause 17.10.
 9. “Conditional Uses” has the meaning given to it in Appendix A.
 10. “Control” means beneficial ownership of more than fifty percent of the voting securities of a corporation or other business entity with voting securities or equivalent ownership interests.
 11. “Derivative Protocols” means a fork, enhancement, supplement or derivative of a different Digital Currency or Underlying Technology.
 12. “Digital Currency” means any blockchain-based asset or right, or other similar digital representation of values, rights or assets.
 13. “Embargo State” has the meaning given to it in clause 2.3.
 14. “External Address” has the meaning given to it in clause 8.8.
 15. “Feedback” means any feedback, suggestion, ideas or other information or materials regarding or in connection with Zipmex or the Services that you provide, whether by email, posting through the Services or otherwise.
 16. “Fee Schedule” has the meaning given to it in clause 11.
 17. “Fiat Wallet” means an account opened for a User in accordance with the registration process for use in connection with facilitating certain cash transactions on Zipmex’s platform.
 18. “Fiduciary” means any person who is a trustee, executor or holder of power of attorney in respect of a User or their estate. 
 19. “Hosted Wallet” means the hosted wallet service provided by Zipmex or, as applicable, through a third-party service provider engaged by Zipmex, which allows Users to store certain Supported Digital Currencies and to track, transfer and manage Supported Digital Currencies contained in such hosted wallet.
 20. “Indemnified Parties” has the meaning given to it in clause 15.
 21. “Intellectual Property Right” means a copyright, patent, utility model right, trademark right, design right, or any other intellectual property right (including the right to obtain any of those rights or to apply to register, etc., any of those rights).
 22. “OFAC” means the Office of Foreign Assets and Control. 
 23. “Order” means the instruction to effect a Trade using the Services.
 24. “Prohibited Businesses” has the meaning given to it in Appendix A.
 25. “Refund Fee” has the meaning given to it in clause 9.2.
 26. “Representative” has the meaning given to it in clause 17.11.
 1. “Restricted Location” has the meaning given to it in clause 2.3.
 2. “Restricted Location Controls” has the meaning given to it in clause 2.3.
 3. “Security Breach” has the meaning given to it in clause 5.2.
 4. “Services” means: 
 1. a platform for Users to Trade Digital Currencies;
 2. the provision of a User Account; 
 3. the provision of a Hosted Wallet;
 4. the provision of a Fiat Wallet; and
 5. such other services as Zipmex may determine to provide to Users from time to time, the details of which may be summarized from time to time on the Site.
 1. “Site” means the website operated by Zipmex with the domain “www.Zipmex.com/au/” (including subdomains and, if the domain or content of the website of Zipmex is changed for whatever reason, then that changed website), together with any associated websites or Application Programming Interfaces (“APIs”).
 2. “Supported Digital Currencies” means Digital Currencies that are included on the list of Digital Currencies supported by Zipmex, which is available at the section “Coin Info” on the Zipmex Site and updated from time to time.
 3. “Terms” has the meaning given to it in the preamble hereto.
 4. “Third Party Content” means content provided by third parties (including, without limitation, any third party websites and any other third party content that may be accessible through or linked to the Site).
 5. “Third-Party Exchanges” has the meaning given to it in clause 8.4.
 6. “Trade” means an exchange of fiat currency for Digital Currency, an exchange of Digital Currency for fiat currency or an exchange of one Digital Currency for another Digital Currency, in each case between you and another User of the Services (or, if applicable, between you and a user of a Third-Party Exchange or service that is accessed as part of the Services with Zipmex acting as your agent), which exchange in each case is supported by the Services.
 7. “Trade Fee” has the meaning given to it in clause 11.
 8. “Underlying Technology” means software, networks, protocols, systems and other technology associated with a Digital Currency (including, if applicable, any blockchain).
 9. “Unsupported Digital Currencies” means Digital Currencies that are not Supported Digital Currencies.
 10.  “User” means an individual or an enterprise user that is registered as a user of the Services by Zipmex.
 11. “User Account” means a trading account opened for a User in accordance with the registration process to facilitate Zipmex’s provision of the Services.
 12. “User Bank Account” has the meaning given to it in clause 8.3.

1.2 Headings

Headings of sections in these Terms are for convenience only and shall not govern the meaning or interpretation of any provision of these Terms.

1.3 Consistency with laws

Where more than one interpretation of a provision of these Terms is available an interpretation that is consistent with the laws in Australia will be preferred over one that is not.  Where a provision of these Terms is inconsistent with the requirements of a law in Australia then that provision will read down to the extent possible to comply with the requirements of law.

2. ELIGIBILITY

2.1  Eligibility for Services

You acknowledge that the Services are intended to be provided by Zipmex solely for Users who satisfy the criteria described in these Terms.

2.2  General requirements

 1. You represent and warrant, on a continuing basis during all times that you maintain a User Account, that:
 1. if you are an individual User, you are at least 18 years of age and are otherwise of legal age, in the jurisdiction of your residence and nationality, to agree to and be bound by these Terms;
 2. you have the legal capacity to accept these Terms and to agree to be bound by these Terms in their entirety;
 3. except for an individual User authorized to act for a specified enterprise user (and except as otherwise consented to by Zipmex separately in writing), you are establishing a User Account and accessing the Services for your own use and not for the use or benefit of any third party;
 4. all information provided by you to Zipmex, in connection with the establishment of a User Account or otherwise, is accurate, true and complete in all respects;
 5. you have not previously been suspended or removed from using Zipmex’s Services; 
 6. you are not identified as a “Specially Designated National” by OFAC or placed on any other sanctions list administered by OFAC; 
 7. you are not placed on the U.S. Commerce Department’s Denied Persons List’;
 8. you are not placed on the Department of Foreign Affairs and Trade (“DFAT”) Consolidated List; 
 9. you are not placed on the list of known or suspected terrorists or terrorist organizations designated by the U.S. Department of the Treasury (pursuant to the Patriot Act) or the Australian Government (Department of Home Affairs); 
 10. you are not a citizen of, or resident (or in the case of an enterprise user, organized, formed or engaging in business) in any Restricted Location (including jurisdictions designated as being high-risk for money laundering by the Financial Action Task Force and jurisdictions prohibited under OFAC sanctions programs); and
 11. you are not on the United Nations Security Council Sanctions List, the MAS’ Lists of Designated Individuals or Entities, or on any other similar list of persons or entities subject to sanctions, financial sanctions, suspected terrorist designations or similar designations of the European Union, the United Kingdom, Australia or any other jurisdictions in which Zipmex operates. 
 1. In the event that, due to a change in circumstances or otherwise, any of the representations and warranties set out above is no longer true, you will immediately notify Zipmex in writing using the form provided on the Site’s Support page at https://zipmex.com/au/contact-us/.
 2. In the event that any of the representations or warranties set out above is (or becomes) untrue, Zipmex may at its sole discretion suspend or cancel your User Account or otherwise exercise any of its rights as set out in these Terms, including clause 12.1.

2.3 Restricted Locations

 1. You may not use the Services if: 
 1. you are located in, or are a citizen or resident of, any state, country, territory or other jurisdiction that is subject to an embargo or sanction by the United States or Australia (a “Embargo State”); 
 2. you are located in, or are a citizen or resident of, any state, country, territory or other jurisdiction where Zipmex has determined, in its sole discretion, to prohibit use of the Services (a “Zipmex Restricted State”); or
 3. your use of the Services at your location would be illegal or otherwise violate any applicable law.The states, countries, territories and other jurisdictions and locations referenced in sub-clauses (i) through (iii) above are collectively referred to herein as “Restricted Locations” and each individually is referred to herein as a “Restricted Location.” 

 1. You represent and warrant that you are not a citizen or resident of any Restricted Location.  You further represent and warrant that you will not use any Services while located in any of the Restricted Locations. 
 2. Zipmex reserves the right to implement controls to restrict access to the Services from any Restricted Location (“Restricted Location Controls”).  In the event that any Restricted Location Controls are not effective or can be bypassed, you undertake that you will nonetheless comply with the requirements of this clause 2.3.
 3. In the event that you are located in a state, country, territory or other jurisdiction that subsequently is determined to be a Restricted Location, you agree that Zipmex may, in its sole discretion, suspend or cancel your User Account or otherwise exercise any of its rights as set out in these Terms, including clause 12.1. 

3. USER ACCOUNTS

3.1 Creating a user account

In order to use the Services, you will need to register for a User Account.  Zipmex may in its sole discretion refuse to open a User Account for you.  You are only entitled to hold one User Account.  Upon verification of your identity (as described in clause 6.4), you will have the ability to fund your User Account using supported fiat currencies or Supported Digital Currencies, as well as store (for use with the Services), and Trade with, supported fiat currencies or Supported Digital Currencies, through the Site.

3.2 Accounts under False or Altered Identities

If it is discovered that you have opened other accounts under false or altered identities, Zipmex may at its sole discretion suspend or cancel your User Account or otherwise exercise any of its rights as set out in these Terms, including clause 12.1.

3.3 Voluntary Cancellation of User Account 

 1. In the event that you wish to cancel your User Account, you must provide Zipmex with written notice of your request using the form provided on the Site’s Support page at https://zipmex.com/au/contact-us/. Upon receipt of your request to cancel, Zipmex will provide you with information on the withdrawal process, but you acknowledge and agree that it is solely your responsibility to withdraw the balance in your User Account and that you will be required to pay any applicable withdrawal fee and any other outstanding amounts owed to Zipmex.  You acknowledge and agree that Zipmex reserves the right to set off any outstanding fees or other amounts owed to Zipmex against the withdrawal proceeds otherwise payable to you with respect to such withdrawal.  Closing your User Account will not affect any rights or obligations that arose prior to the date of closure.
 2. You acknowledge and agree that, following completion of the withdrawal process, Zipmex will not be responsible for your failure to claim any remaining Digital Currencies or funds or any losses incurred by you or any other third party during the withdrawal process due to your act or failure to act.  You authorize Zipmex to cancel or suspend any pending transactions at the time of account cancellation to the extent that such transactions are capable of being cancelled or suspended.

3.4 Death or Legal Incapacity of User

For security or any other reasons, if Zipmex receives legal documentation confirming your death or legal incapacity (or other information causing Zipmex to believe that you have died or become legally incapacitated), Zipmex may freeze your User Account such that no transactions may be completed until: (i) your designated Fiduciary has opened a new User Account (as further described below), and the entirety of your User Account has been transferred to such new account, or (ii) Zipmex receives proof in form and substance satisfactory to it that you have not died or that you have not become (or are no longer) legally incapacitated.  If Zipmex has reason to believe that you may have died or become legally incapacitated but does not have proof of your death or legal incapacity in form and substance satisfactory to it, you authorize Zipmex to make inquiries, whether directly or through third parties, that it considers reasonably necessary to ascertain whether you have died or become legally incapacitated.  

Upon receipt by Zipmex of proof satisfactory to it that you have died or become legally incapacitated, the Fiduciary you have designated in a valid will or similar testamentary document (or, in the case of a legal incapacity, a power-of-attorney or similar document) will be required to open a new User Account.  If you have not designated such a Fiduciary, then Zipmex reserves the right to (i) (in the case of your death) treat as your Fiduciary any person entitled to inherit your User Account, as determined by Zipmex upon receipt and review of the documentation it, in its sole and absolute discretion, deems necessary or appropriate, including (but not limited to) a will, similar testamentary document or an enduring power of attorney ,or (ii) require an order designating a Fiduciary from a court having competent jurisdiction.  In the event Zipmex determines, in its sole and absolute discretion, that there is uncertainty regarding the validity of any Fiduciary designation, Zipmex reserves the right to require an order resolving such issue from a court of competent jurisdiction before taking any action relating to your User Account.  

Pursuant to the above, the opening of a new User Account by a designated Fiduciary is mandatory if Zipmex so requires it following your death or legal incapacity, and you hereby agree that your Fiduciary will be required to open a new User Account if so required by Zipmex and provide the information required under these Terms in connection with the establishment of a User Account in order to gain access to the contents of your User Account.  

In the case of an enterprise user that has dissolved, ceased its business or become bankrupt or insolvent prior to the closing of its User Account and the withdrawal of the assets held therein, Zipmex may similarly freeze such User Account and require evidence in a form and substance satisfactory to it of the right of any successor, owner, trustee in bankruptcy or other representative to receive such assets or otherwise provide instructions regarding the operation or termination of such User Account before lifting such freeze. Zipmex may, in its sole discretion and to the maximum extent permitted by applicable law, require that any such successor, owner, trustee in bankruptcy or other representative open a new User Account and provide the information required under these Terms in connection with the establishment of a User Account in order to gain access to the contents of such enterprise user’s User Account.  

In the event that Zipmex determines, in its sole and absolute discretion, that there is uncertainty regarding the legal status, bankruptcy or insolvency of an enterprise user, Zipmex reserves the right to require an order resolving such issue from a court of competent jurisdiction before taking any action relating to such enterprise user’s User Account.   

3.5 Equipment and Access

To access the Services, you must have the necessary computer or similar equipment and the associated telecommunication service subscriptions to access the internet and the Site.  Access to the Services may become degraded or unavailable during times of significant volatility or volume.  This could result in the inability to Trade Digital Currencies or otherwise access the Services for periods of time and may also lead to support response time delays.  Zipmex does not represent or guarantee that the Site or Services will be available without interruption or that any Order will be promptly executed, accepted, recorded or remain open at all times.  Zipmex shall not be liable for any losses resulting from or arising out of any such delay or disruption and any temporary unavailability for systems including to allow for systems upgrades, and any protracted unavailability which are outside of Zipmex’s reasonable control.

4. COMPLIANCE WITH LAWS AND TAXES

 1. It is your sole responsibility to comply with all applicable laws related to your trading activities and other use of the Services, including without limitation any reporting and payment of all applicable taxes and full compliance with anti-money laundering and sanctions laws and regulations.  Without relieving you of your responsibility for compliance with reporting obligations and the payment of applicable taxes, Zipmex will withhold and pay over taxes if (and to the extent) required by applicable law.
 2. It is your sole responsibility to determine what, if any, taxes apply to the Trades and any other transactions you complete via the Services. 
 3. You further acknowledge and agree that:
 1. it is your responsibility to report and remit the correct tax to the appropriate tax authority; 
 2. Zipmex is not responsible for determining whether taxes apply to your Trades or for collecting, reporting, withholding, or remitting any taxes arising from any Trades; and
 3. all amounts set out or expressed to be payable under these Terms to Zipmex shall be deemed to be exclusive of any sales tax, use tax, value added tax, goods and services tax or other similar tax or governmental charge, and if any such tax or governmental charge is chargeable against Zipmex, you shall pay to Zipmex an additional amount equal to such tax or governmental charge and indemnify Zipmex against any losses resulting from such tax or governmental charge.

5. SECURITY

 1. Enhanced Security Features 
 1. Zipmex may offer optional enhanced security features for your User Account (including, for example, two-factor authentication) and encourages, but does not require, you to use any such enhanced security features. 
 2. If you do enable enhanced security features, it is your sole responsibility to ensure the security of, and your continuous control over, any device or account that may be associated with the enhanced security features.
 1. User Account Activities
 1. You are solely responsible for:
 1. maintaining adequate security and control of your User Account and any device that you use with your User Account (including, without limitation, any device that may be associated with enhanced security features);
 2. maintaining confidentiality of any and all login credentials, IDs, passwords, personal identification numbers (PINs), API keys or any other codes that you use to access the Services; 
 3. monitoring the activity in your User Account; 
 4. providing Zipmex with your true, accurate and complete residential address, email address, telephone number and other contact information, and keeping such contact information up to date in your User Account profile in order to receive any notices or alerts that Zipmex may send you; and
 5. any losses in connection with the authorized or unauthorized use of your User Account.
 1. Any loss or compromise of the foregoing information and/or your personal information and/or any device associated with your use of your User Account may result in unauthorized access to your User Account by third parties and the loss or theft of any Digital Currencies and/or funds held in your User Account and any associated accounts.  Zipmex assumes no responsibility for any loss that you may sustain due to any loss or compromise of the foregoing information (that is not due to any fault of Zipmex) or any such device and/or your failure to follow or act on any notices or alerts that Zipmex may send to you.
 2. You must contact Zipmex immediately using the form provided on the Site’s Support page at https://zipmex.com/au/contact-us/  if you discover or believe that your User Account or any of the foregoing information or any device associated with your use of your User Account has been lost or compromised or if you become aware of any fraud or attempted fraud or any other security incident (including a cybersecurity attack) affecting you and/or Zipmex (collectively, a “Security Breach”).  Upon receipt of such notice from you, Zipmex will take reasonable steps to protect your User Account and/or other information.  This may include preventing actions initiated using the compromised account passwords.  You must take any steps that Zipmex reasonably requires to reduce, manage or report any Security Breach.  Failure to provide prompt notification of any Security Breach may result in a loss to you (for which Zipmex shall not be responsible) and will be taken into account in Zipmex’s determination of the appropriate resolution of the matter.

6. USER INFORMATION, DATA AND IDENTITY VERIFICATION

6.1 Personal Information Provided by You 

You are required to provide certain personal information and documentation as part of the registration process in order to allow Zipmex to verify your identity.  During registration of your User Account, and from time to time thereafter if requested by Zipmex, you agree to provide Zipmex with the information it requests for the purposes of identity verification and the detection of money laundering, terrorist financing, fraud, or any other financial crime, and you agree to permit Zipmex to keep a record of such information to the maximum extent permitted by all applicable laws.  You hereby acknowledge and agree that all such personal information and documentation provided by you shall, to the best of your knowledge, be true, accurate and complete in all respects.  

You acknowledge that Zipmex and its service providers may process personal data in relation to you (if you are an individual), and personal data that you have provided or in the future provide to Zipmex or its service providers in relation to employees and/or other individuals associated with you, in connection with these Terms and your use of the Services.  Accordingly, you represent and warrant that: (i) your disclosure to us of any personal data relating to individuals other than yourself was or will be made in accordance with all applicable data protection and data privacy laws, and such data was or will be true, accurate and complete, up to date and relevant when disclosed, (ii) before providing any such personal data, you have had the opportunity to review and consider the Privacy Policy (and, in the case of personal data relating to an individual other than yourself, have (or will at the time of disclosure have) provided a copy of the Privacy Policy to that individual), and (iii) if from time to time Zipmex provides you with a replacement version of the Privacy Policy, you will promptly read that notice and provide a copy to any individual whose personal data you have provided to Zipmex or its service providers.  

In the event that Zipmex is acquired by or merged with a third party entity, Zipmex reserves the right, in any of these circumstances and to the maximum extent permitted by all applicable laws, to transfer or assign the information Zipmex or its service providers have collected from you as part of such merger, acquisition, sale or other change of control.  

6.2 Disclosure to Affiliated Companies

The Zipmex group of companies comprises a number of affiliated companies and legal entities located both within and outside Australia. We may disclose, where appropriate and to the extent necessary, your personal data to such affiliated companies and legal entities for the purposes of corporate reporting, management of your customer relationship, identity verification, compliance with applicable laws and regulations (including those relating to detection of money laundering, terrorist financing, fraud, or any other financial crime), provision of technical and other support, and other related legal and business purposes. Please note that we provide our affiliated companies and legal entities with only the personal data they need for such business and legal purposes, and we require that they protect such personal data in accordance with the applicable laws and regulations.

6.3 Change in Personal Information

In the event of any change to your personal information or documentation provided to Zipmex (either during the registration process or on an ongoing basis thereafter), you must notify Zipmex of the change in writing using the form provided on the Site’s Support page at https://zipmex.com/au/contact-us/; and submit any documents subsequently requested by Zipmex.

6.4 Identity Verification

 1. You will need to complete certain verification procedures before you are permitted to use the Services and on an ongoing basis thereafter.  The information Zipmex requests may include certain personal information, including, but not limited to, your name, principal residential address (which may not be a PO Box or other similar address), mailing address (if different from your principal residential address), telephone number, email address, date of birth, taxpayer identification number (e.g. Tax File number), a government identification (such as your driver’s licence or passport), and information regarding your bank account (such as the name of the bank, the account type, routing or Bank State Branch (BSB) number, and account number).  If you are a legal entity, you will also need to provide information on certain beneficial owners and controlling persons of the entity, as well as certain governing documents of the entity.  In providing Zipmex with this or any other information that may be required, you confirm that, to the best of your knowledge, the information is true, accurate and complete.  You hereby authorize Zipmex either directly or through its third party service providers to collect such information and to take any measures that it considers necessary to: 
 1. verify your identity; 
 2. confirm any information that you submit; and 
 3. take any action that Zipmex deems necessary based on the results, including reviewing, retaining and/or disclosing any such information as necessary to satisfy any applicable law, regulation, sanctions programs, legal process or governmental request.
 1. You authorize Zipmex to make inquiries, whether directly or through third parties, that Zipmex considers necessary to verify your identity, confirm your residential address or protect you and/or Zipmex against fraud or other financial crime, and to take action Zipmex reasonably deems necessary based on the results of such inquiries.  When Zipmex carries out these inquiries, you acknowledge and agree that your personal information may be disclosed to credit reference and fraud prevention or financial crime agencies and that these agencies may respond to Zipmex’s inquiries in full.  

Further, you authorize your wireless operator (AT&T, Sprint, T-Mobile, US Cellular, Verizon or any other branded wireless operator) to use your mobile number, name, address, email address, network status, customer type, customer role, billing type, mobile device identifiers (IMSI and IMEI) and other subscriber status details, if available, solely to allow verification of your identity and to compare information you have provided to Zipmex with your wireless operator account profile information for the duration of your relationship with Zipmex.  Standard text message and data rates may apply with respect to the use of such services, as well as any two-factor authentication procedures employing mobile devices that may be implemented in accordance with Clause 5.1.You acknowledge that in certain circumstances it could take up to a month or more to undertake the registration and verification process. 

 1. Zipmex will have no liability or responsibility for any temporary or permanent block on Services provided to you, including resulting in your inability to withdraw Digital Currencies or fiat balances or execute Trades, during or as a result of any identity verification or other screening procedures.

6.5 Loss or Corruption of User Data; Computer Viruses

 1. To the extent permitted by law, Zipmex shall have no liability whatsoever for any information that may become irretrievably lost or corrupted or temporarily unavailable due to a variety of causes, including but not limited to:
 1. software failures, viruses or other harmful materials;
 2. protocol changes by third party providers;
 3. internet outages;
 4. force majeure events or other disasters;
 5. scheduled or unscheduled maintenance; or
 6. other events or circumstances either outside or (to the maximum extent permitted by all applicable laws) within Zipmex’s control.
 1. You are solely responsible for backing up and maintaining duplicate copies of any information you store or transfer through the Services.
 2. Zipmex shall not bear any liability whatsoever for any damage or interruptions caused by any computer viruses, spyware, scareware, Trojan horses, worms or other malware that may affect your computer or other equipment, or any phishing, spoofing or other attack.  Zipmex advises the regular use of a reputable and readily available virus screening and prevention software.  You should also be aware that SMS and email services are vulnerable to spoofing, phishing or other attacks and should use care in reviewing messages purporting to originate from Zipmex.  You should always log into your User Account through the Site to review any transactions or required actions if you have any uncertainty regarding the authenticity of any communication or notice.

6.6 Dormant User Account

If your User Account has been inactive for a period of two years, Zipmex may designate such User Account as a dormant account and may require you to verify certain information or provide certain documentation to confirm that you are the proper owner of the User Account.  Until your account is verified and reactivated in accordance with such procedures, you will be unable to access your User Account or make any transfers or Trades.  Zipmex reserves the right to impose a fee on accounts that have been designated as dormant accounts and/or on accounts that have been inactive for a period of one year or longer, the details of which would be set forth in the Fee Schedule, and any such fees may be collected from the assets held in your User Account (including, without limitation, by liquidating Digital Currencies at current market prices and retaining the proceeds thereof).  Subject to any limitations imposed by applicable law, including any relevant abandoned property laws or similar laws as referenced in clause 9.6, Zipmex reserves the right to terminate a dormant account that has been inactive for a period of 6 years of more, in which case any assets remaining in such dormant account may, in the sole discretion of Zipmex, be forfeited and thereafter retained by Zipmex for its own use.

6.7 Suspension or Closure of User Account Based on User Data or Failure to Verify

 1. Your access to one or more Services, and the limits that apply to your use of the Services, may be altered as a result of information collected about you on an ongoing basis.  Without prejudice to any of its rights under these Terms (including under clause 12.3), Zipmex may suspend trading or close your User Account without notification if it is unable to successfully complete its verification process for any reason.
 2. Additionally, Zipmex may require you to wait some amount of time after completion of a Trade, before permitting you to use further Services and/or before permitting you to engage in transactions beyond certain volume limits.

7. STATUS OF ON-EXCHANGE ASSETS

7.1        Grant to Zipmex  

In consideration for your use of our Services and other valuable consideration, you grant Zipmex all rights and title to all On-Exchange Assets (including all ownership rights), subject to limited rights described in clause 7.2.  

7.2        Your acknowledgments

Without limiting the generality of clause 7.1, you acknowledge and agree that some of key implications of the grant under clause 7.1 are that:

 1. Zipmex may, without further notice to you:
 1. hold such On-Exchange Assets in such wallets and/or with such other facilities or third parties as Zipmex considers appropriate;

 1. pledge, re-pledge, hypothecate, rehypothecate, sell, lend, stake or otherwise transfer or use any amount of such On-Exchange Assets as it sees fit for its own purposes:  

 1. separately or together with other property;
 2. for any period of time; and
 3.  without retaining in Zipmex’s possession and/or control a like amount of On-Exchange Assets or any other monies or assets, and to use or invest such On-Exchange Assets; and
 1. retain any benefits flowing from its rights in relation to the On-Exchange Assets;

 1. your rights in relation to any On-Exchange Assets are limited to a contractual obligation for Zipmex to provide an equivalent amount and type of On-Exchange Assets:

 1. for your use in connection with the Services; or

 1. to send to you as part of a withdrawal,

in each case, subject to these Terms.  As such, Zipmex only has a debtor-creditor relationship with you with respect to all On-Exchange Assets;

 1. you will not be able to exercise certain rights of ownership that you might otherwise have before sending the On-Exchange Assets to us;

 1. you have no claim or entitlement to any benefit that Zipmex or any other third party may receive from time to time in relation to the On-Exchange Assets;

 1. Zipmex’s ability to meet its contractual obligations in clause 7.2(b) and these Terms (on time or at all) may be impacted by any losses or delays sustained in connection with its holding or use of On-Exchange Assets, amongst other factors.  This may result in losses or delays to you. In a worst case, a total loss of On-Exchange Assets may occur.  

7.3   Disclaimer

Neither clause 7.1 nor 7.2 should be taken to imply:

 1. any back-to-back lending or other arrangement, nor any collective investment, on the part of Zipmex or any third party on your behalf; or

 1. the assumption of any liability by Zipmex for any actions taken by you as part of the Services.

7.4         Applicable law

Each of clauses 7.1 and 7.2 are subject to applicable law and any regulatory requirements.  Where any On-Exchange Assets are required to be held in any other capacity (for example, beneficially for you), we will seek to notify you of that change.

8. ACCOUNT FUNDING, TRANSFERS AND TRADES

Transferring Digital Currency

 1. With respect to the transfer of Digital Currencies using the Services, you acknowledge that: (i) you have read and understand the process for transferring Digital Currencies from external accounts to your Hosted Wallet and vice versa as set out in the User Guide; (ii) you will not transfer any Unsupported Digital Currencies to your Hosted Wallet, as such Unsupported Digital Currencies may be permanently lost; and (iii) it is your responsibility to ensure that you send any Digital Currency to the correct address provided for that Digital Currency (and that any external wallet address provided for a withdrawal of a Digital Currency is accurate and able to receive such Digital Currency), as Digital Currencies sent to an incorrect address may never be recovered. 

8.2 Establishing and using a Fiat Wallet

 1. Users may establish a Fiat Wallet (and fund it in an appropriate amount, as applicable) to facilitate transactions on the Zipmex platform.  Zipmex holds the fiat currency balance in one or more omnibus custodial accounts with a financial institution or institutions.  Each such omnibus account is (i) held in Zipmex’s name and under Zipmex’s control, (ii) segregated and legally distinct from Zipmex’s business and operating accounts, (iii) established for the benefit of Zipmex customers, and (iv) represents a banking (and not a custodial) relationship with the bank at which such account is held.  Such omnibus accounts do not create any relationship by and between you and any such bank.  Your fiat currency deposits and other amounts from time to time directed to your Fiat Wallet:  (1) are not treated as general assets of Zipmex, (2) are fully owned by you, and (3) are recorded and maintained on Zipmex’s internal ledger and reflected in a sub-account (i.e., your Fiat Wallet) so that your indirect prorated interest in Zipmex’s omnibus accounts is readily ascertainable.  In the event that any omnibus account generates interest or other earnings, you agree that such amounts will be retained by Zipmex as fees for Services provided by Zipmex and will not be allocated to the Fiat Wallets of any Zipmex customer.

 1. You may initiate a transfer from your identified payment method (which may include wire transfer, bank transfer (ACH), debit card or such other payment methods as may be approved by Zipmex from time to time) to fund your Fiat Wallet.  Certain transfer limits may apply depending on a User’s account type and status, as well as payment method selected, as set forth in the Transfer Limits Schedule (as updated from time to time).  For transfers by way of bank wires (both deposits and withdrawals), certain bank wire fees may apply, as applicable and set forth in the Fee Schedule.  For deposits, Zipmex will credit your Fiat Wallet a corresponding amount of fiat currency after funds are delivered to Zipmex.  For withdrawals, Zipmex will immediately debit your Fiat Wallet when you authorize a withdrawal.  Bank fees are netted out of transfers to or from Zipmex.  Zipmex will not process a transfer if associated fees exceed the value of the transfer.

8.3 Transaction Limits; Refusal of Transfer and Trade Requests

 1. Zipmex may, at any time and in its sole discretion and without notice, refuse any transfer or Trade request, impose limits or change applicable limits on the amounts that you are able to transfer, Trade or withdraw on a daily or other periodic basis as Zipmex deems appropriate in its sole discretion, including (without limitation):
 1. to comply with applicable laws or regulations, or an order from law enforcement authorities; 
 2. in line with Zipmex’s policy from time to time; 
 3. in response to market volatility or events; or
 4. based on your deposit method, verification steps you have completed, and other factors.
 1. Zipmex, reserves the right to refuse to process or to cancel any pending transfer or Trade, or reverse any transfer or Trade even after funds have been debited from your User Account, in each case, in the sole discretion of Zipmex, including without limitation: (i) if Zipmex suspects the transfer or Trade involves (or has a high risk of involvement in) money laundering, terrorist financing, fraud, or any other type of financial crime; (ii) as required by law or  in response to a subpoena, court order, or other government order or to enforce transaction limits; (iii) if Zipmex reasonably suspects that the transfer or Trade is erroneous; or (iv) if Zipmex suspects the transfer or Trade violates any provision of these Terms, including clause 10.

8.4 Timing for Completion of Transfers

 1. After successfully completing the identity verification procedures described in clause 6, you may fund your User Account by means of one or more valid payment methods (which may include wire transfer, ACH, debit card or such other fiat-based payment methods as may be approved by Zipmex from time to time) or by transferring Supported Digital Currency from an external Digital Currency wallet.  All fiat and Digital Currency deposits must originate from an account or Digital Currency wallet maintained in your name (or, if applicable in the case of an authorized enterprise user, in the name of such enterprise user).  In connection with deposits made to your User Account, you are not allowed to receive funds or Digital Currencies from a sender other than yourself (or, if applicable in the case of an authorized enterprise user, in the name of such enterprise user). In addition, fiat currency deposits are only accepted from (i) bank accounts (in the name of the individual User or enterprise user named on the User Account) that have successfully completed Zipmex’s AML/KYC Program and (ii) are domiciled in the country of residence of the individual or enterprise user named on the User Account (each such bank account, a “User Bank Account”).  You acknowledge that funds or Digital Currencies may be sent or debited from your selected payment method before corresponding credits are made to your User Account (in the case of deposits).
 2. Where applicable, you authorize Zipmex to initiate debits from your selected payment method(s) in settlement of deposit requests and to debit your User Account and initiate payments to your selected payment method(s) in settlement of withdrawal requests.  Although Zipmex will attempt to deliver fiat currency or Supported Digital Currency (as applicable) to you as promptly as possible, funds or Digital Currencies may be removed from your User Account before corresponding amounts are received at your selected payment method (in the case of withdrawals).
 3. In the case of deposits of fiat currency to your User Account, Zipmex may (where applicable) debit your selected payment method as soon as the same day you initiate a deposit.  Your deposit will typically take between one to five Business Days to process.  Wire transfer deposits and ACH deposits may not be processed outside of normal banking hours.  You agree and understand that wire transfer deposit settlement times and ACH deposit settlement times are subject to public holidays, the internal processes and jurisdiction of your bank, and the internal processes of our banks.  You further agree and understand that in certain situations, wire transfer deposit settlement times may be delayed in connection with downtime or disruptions to Zipmex’s service providers or for other reasons, including payment network congestion or disruption.
 4. In the case of withdrawals of fiat currency, your receipt of funds will depend on the withdrawal type and will typically take between one and five Business Days.  Fiat currency withdrawals are only permitted to User Bank Accounts.  Your initiation of a fiat currency withdrawal using your User Account login credentials and other forms of authentication, when applicable, will be deemed to be your authorization for Zipmex to execute any such withdrawal.  Wire withdrawals and ACH withdrawals may not be processed outside of normal banking hours.  You agree and understand that wire withdrawal transfer times and ACH withdrawal transfer times are subject to public holidays, the internal processes and jurisdiction of your bank, and the internal processes of Zipmex’s banks.  You further agree and understand that in certain situations, wire withdrawal transfer times and ACH withdrawal transfer times may be delayed in connection with downtime or disruptions to Zipmex’s service providers or for other reasons, including payment network congestion or disruption.
 5. In the case of deposits of Digital Currency to your User Account, your deposit will typically take between one hour and one Business Day to process (depending on traffic, network disruptions, downtime and other factors).  In the case of withdrawals of Digital Currency, your receipt of such Digital Currency will typically take between one hour and one Business Day (depending on traffic, network disruptions, downtime and other factors).  Digital Currency deposits will generally be credited to your User Account only after the requisite number of network confirmations have occurred on the blockchain for the deposited Digital Currency.  Zipmex makes no guarantee regarding the timing for completing any transfer, which may depend on third party actions that are outside of Zipmex’s control.  In addition, because Zipmex securely stores all Digital Currency private keys in its control in a combination of online and offline storage and it may be necessary for Zipmex to retrieve certain information from offline storage in order to facilitate a transfer of Digital Currency in accordance with your instructions, the initiation or crediting of such transfer may be delayed for 48 hours or more.  
 6. Zipmex will make reasonable efforts to ensure that requests for electronic or other debits and credits, as applicable, are processed in a timely manner but it makes no representation or warranty regarding the amount of time needed to complete processing.
 7. Notwithstanding any provision in these Terms, you hereby grant to Zipmex a first priority lien on and security interest in and to the balances in your Fiat Wallet and Hosted Wallet to secure the performance of your obligations under these Terms.

8.5 Trade Process

 1. Zipmex provides an order book-based trading system for trading pairs involving the exchange of a supported fiat currency for a Supported Digital Currency, a Supported Digital Currency for a supported fiat currency, or a Supported Digital Currency for another Supported Digital Currency.  The available orders resting on such order book may include orders resting on the internal order book of Zipmex or on order books that are accessed by Zipmex through its accounts maintained with one or more other third-party exchanges or similar services (“Third-Party Exchanges”).  Unless otherwise required under applicable law, Zipmex does not, and is under no obligation to, disclose the identity of any such Third-Party Exchanges or similar services through which available trades may be sourced.
 2. Users may place Orders for Trades by submitting market orders or limit orders for processing through such order book.  Market orders are Orders that are filled immediately against resting orders on the order book at the current best available price.  Limit orders are Orders that are filled at or better than a price specified by the User. In general, any quantity that is not filled rests on the continuous order book until it is filled or cancelled, or otherwise expires in accordance with trading policies and procedures then in effect.
 3. Orders for Trades will be executed automatically using Zipmex’s trade execution algorithms.  When the Zipmex matching system identifies a matching order that is available on the order book for a given User’s Order, the orders will be matched.  In that case, the matched Trade is recorded on Zipmex’s internal ledger and the balance of each User’s Hosted Wallet and Fiat Wallet will be adjusted automatically in settlement of the Trade (including to account for deductions of the applicable Trade Fees).  Orders may be matched in whole or in part against Zipmex’s internal order book and/or against the order books of Third-Party Exchanges.  Orders may at times be fulfilled only in part or, depending on the type of Order, from multiple sources at differing prices and at differing times.  All limit orders at the same specified price are treated equally and executed in the order in which they were received.  Orders matched against orders resting on the order books of one or more Third-Party Exchanges may not be filled for any reason, including reasons beyond Zipmex’s control (such as a disruption of the communication network, a suspension of trading by any such Third-Party Exchange and/or a suspension or cancellation of an account of Zipmex maintained at any such Third-Party Exchange), and Zipmex shall not be responsible for any such unfilled Order.
 4. Any Order that is not matched in whole or in part will remain on the order book until it is matched or cancelled, or otherwise expires in accordance with trading policies and procedures then in effect. Zipmex may impose a limited timeframe during which unmatched Orders remain on the order book (after which time any such Order will expire) , and may place other restrictions and time limits on trading activities from time to time and otherwise establish or modify trading policies and procedures from time to time, by posting notices and updates to such effect on the Site. You agree that by logging into your User Account or otherwise using the Services following any addition or modification to such policies, restrictions and limitations, you are agreeing to such additions and modifications. You may request that an open Order be cancelled by inputting such request on the Site. However, it will generally not be possible to cancel an Order (or any part of an Order) that has been matched on the order book and is marked as either pending or complete.
 5. The Services do not include support for margin trading, options trading or shorting at this time, provided that Zipmex may provide margin trading services for certain customers in its sole discretion.
 6. You must deposit funds (fiat currency or Digital Currency, as applicable) prior to placing an initial Order, and you are not permitted to place an Order unless you have enough funds in your Fiat Wallet or Hosted Wallet (as applicable) to satisfy your Order.  When you place an Order, the full amount of funds required (including any applicable fees) are placed on hold in your User Account until your Order is matched, expires, or (to the extent permitted under these Terms) is cancelled.
 7. After you have placed an Order, Zipmex will send you an email confirming the details of your Order.  Zipmex will send you another email if your Order subsequently fills (in whole or in part).  You acknowledge and agree that your Orders and Trades will be treated as authorized and correct unless you provide Zipmex with written notice of any error or objection using the form provided on the Site’s Support page at https://zipmex.com/au/contact-us/ within three calendar days of receipt of the relevant email notification.  It is your sole responsibility to review your transaction history, and related email receipts, on a regular basis.
 8. Zipmex does not provide Users with periodic User Account statements or valuations.  Your transaction history is available to you through the Site.  Such transaction history contains all of your transfer and trading activity, including pending Trades, deposits and withdrawals, as well as the balances in your Fiat Wallet and Hosted Wallet.  However, nothing in your transaction history should be treated as a valuation of any Digital Currency.
 9. When your Order is executed against Zipmex’s internal order book, you are purchasing or selling the relevant Supported Digital Currency from or to another User of Zipmex, not from or to Zipmex or any of its Affiliates.  In the unlikely case where such User is an Affiliate of Zipmex, such other User is acting in its individual capacity rather than as an agent for Zipmex.  Accordingly, you will bear all risks associated with transacting with such other User, including the risk that such other User did not hold unencumbered title to and beneficial ownership in the Supported Digital Currency you have purchased from such other User.
 10. When your Order is executed against the order book of a Third-Party Exchange, Zipmex is purchasing or selling the relevant Supported Digital Currency from or to a user of such Third-Party Exchange acting as your agent and for your account, even if Zipmex is transacting with such user of such Third-Party Exchange in its name.  In no event will Zipmex be purchasing or selling such Digital Currency from or to you as a principal to the Trade with you.   Accordingly, you will bear all credit, market and other risks associated with transacting with such user of such Third-Party Exchange, including the risk that such user did not hold unencumbered title to and beneficial ownership in the Supported Digital Currency you have purchased from such user through Zipmex as your agent.

8.6 Use of a Credit Card to Fund a User Account or Trade

Zipmex may from time to time permit Users to fund their User Accounts, or specific Trades, using a credit card.  If you use a credit card for such purposes, you represent and warrant that you are an authorized user of such credit card.  Zipmex reserves the right at any time to cease support for credit card transactions or to impose other restrictions or limitations on credit card transactions, either generally or on an individual User basis.  Among other such restrictions, Zipmex may determine to delay your ability to effect a Trade using amounts funded through a credit card until it is satisfied, in its sole discretion, that the transaction has been authorized and the relevant funds have cleared and been settled to your User Account.  Zipmex may rely on the services of third parties in confirming such authorization and settlement status and such authorization and settlement determination process may delay your ability to trade with amounts funded with a credit card.  Without limiting the generality of clause 8.3 and other applicable provisions of these Terms, Zipmex may delay or withhold a withdrawal or transfer by you (in whole or in part) if, at the time of the withdrawal or transfer, amounts funded to your User Account using a credit card have not been fully settled or have been subject to reversal (such as on account of a chargeback).

8.7 Additional Information in Connection with Transfers and Trades

Zipmex reserves the right to delay any transfer or Trade if it perceives a risk of fraud or illegal activity.  Zipmex does not guarantee the availability of its Services, and the act of acquiring Supported Digital Currencies using the Services does not result in a guarantee that you may sell your Supported Digital Currencies using the Services.

8.8 Reversal of Transfers or Trades

 1. You acknowledge and agree that, except as otherwise expressly provided in these Terms, Zipmex will not reverse any transfers or Trades which have been initiated and are either pending or complete.  In addition, you acknowledge and agree that you cannot cancel, reverse, or change any transaction marked as complete or pending.  If your payment is not successful or if your payment method has insufficient funds, you authorize Zipmex, in its sole discretion and wherever possible, either to cancel the transfer or Trade or to debit your other payment methods, including Zipmex balances or other associated accounts, in any amount necessary to complete the transfer or Trade, and you will indemnify Zipmex against any losses resulting from the lack of sufficient balances in your User Account to complete the transfer or Trade. You are responsible for maintaining an adequate balance and/or sufficient credit limits in order to avoid overdraft, NSF, or similar fees charged by your payment provider. 
 2. Zipmex shall not be liable in the event that the details of any third party Digital Currency address not created or maintained by Zipmex (“External Address”) provided by you are incorrect, improperly formatted, erroneous, or intended for a different type of Digital Currency, or for any events or circumstances outside of Zipmex’s control.

8.9 No Investment or Other Advice

For the avoidance of doubt, Zipmex does not provide investment, tax or legal advice.  All Trades are executed automatically, based on the parameters of your Order instructions and in accordance with Zipmex’s Trade execution procedures, and you are solely responsible for determining whether any investment, investment strategy or related transaction is appropriate for you based on your personal investment objectives, financial circumstances and risk tolerance.  You should consult your own legal or tax professionals regarding your specific situation.  The information provided on the Site or any third-party sites for which a link may be available on the Site does not constitute investment advice, financial advice, trading advice or any other sort of advice, and you should not treat any of the Site’s content as such.  Zipmex does not recommend that any Digital Currency should be bought, earned, sold or held by you, and Zipmex will not be held responsible for the decisions you make to buy, sell or hold Digital Currency.  You acknowledge and agree that you have had the opportunity to review and consider the risks contained in the relevant disclosure documents.

9. GENERAL SERVICE TERMS

9.1 Conditions and Restrictions

 1. Zipmex may, at any time, in its sole discretion and without prior notice, refuse any transfer request, Order or other transaction request submitted via the Services, impose limits on the amounts of transfers or Trades that can be completed on a daily or other periodic basis or impose any other conditions or restrictions upon your use of the Services. 
 2. Without prejudice to any other provision of this clause 9.1, Zipmex may: 
 1. limit or cancel the number of open Orders that you can establish via the Services; 
 2. restrict transaction requests from certain locations; or
 3. restrict withdrawals or trading if there is a reasonable suspicion of fraud, diminished capacity or inappropriate activity; if honouring the requested withdrawal or trade would create a material regulatory risk for Zipmex or its Affiliates (including, without limitation, due to applicable anti-money laundering, prevention of terrorist financing and/or sanction laws and regulations); or if Zipmex receives reasonable notice that your ownership of some or all of the Digital Currencies in your User Account is in dispute. In such circumstances, Zipmex may also suspend or cancel your User Account. 

9.2 Error Correction 

 1. You authorize Zipmex, in its sole and absolute discretion, to attempt to correct, reverse or cancel any Order, Trade or transfer with respect to which Zipmex has discovered that there was an error, regardless of whether such error was caused by you, Zipmex or a third party.
 2. You acknowledge that Zipmex may consider a Trade to be erroneous when its price is substantially inconsistent with the market price at the time of execution.  In making such a determination, Zipmex will take into account the circumstances at the time of the transaction and the interest of Zipmex and other market participants generally in preserving the integrity of the market and maintaining a fair and orderly marketplace.  Factors that may be considered include, but are not limited to, suspicious trading activity, violations of these Terms, disruptions or malfunctions in the operation of the Zipmex platform or any relevant network or protocol, and the presence of other extraordinary market conditions or circumstances in which the nullification or modification of transactions may be necessary for the maintenance of a fair and orderly market.
 3. You acknowledge and agree that:
 1. Zipmex provides no guarantee or warranty that any attempt made to correct, reverse or cancel any Order, Trade or transfer under this clause 9.2 will be successful;
 2. a mere assertion by you that you made a mistake when entering an Order, or that you failed to pay attention to or update an Order, or any other similar assertion may not be sufficient to establish that the resulting transaction was erroneous;
 3. Zipmex may declare a transfer, Order or Trade to be null and void, in whole or in part, even if you (and, if applicable, the other party to a Trade) do not agree to cancel or modify it; and 
 4. Zipmex will have no responsibility or liability for the error or any correction attempt under this clause 9.2.
 1. Where commercially and technically practicable to do so in the case of an error or mistake involving fiat currencies (as determined by Zipmex in its sole and absolute discretion), Zipmex may assist a User in taking steps to correct such an error or mistake, in which case a refund or correction fee (a “Refund Fee”) may be charged against the User’s User Account to compensate Zipmex for the costs incurred and resources used to assist in the correction of such error or mistake.  Further information regarding the amount and calculation of a Refund Fee is set forth in the User Guide.  Each User acknowledges that a User may not receive any refund if the Refund Fee is greater than the amount of such refund that has actually been recovered and such User shall be responsible for, and reimburse, Zipmex for any balance of the Refund Fee that remains unpaid or uncollected in such circumstances.  Each User agrees that Zipmex may or may not assist a User in recovering any fiat currency by correcting such User’s error or mistake.

9.3 Support for Digital Currencies

 1. Zipmex retains the right, in its sole discretion, to determine whether to support the transfer, storage or trading of any Digital Currency using the Services.  Under no circumstances should you attempt to use your Hosted Wallet services to store, send, request, or receive digital currencies in any form that are Unsupported Digital Currencies.  Zipmex assumes no responsibility or liability in connection with any attempt to use the Services for Unsupported Digital Currencies.
 2. Zipmex may, in its sole discretion, terminate any Services and support for any Digital Currency at any time.  
 3. Zipmex will, where permitted by law, use reasonable efforts to notify Users at least 14 days in advance of a decision to cease support of a Digital Currency. 
 4. If you are notified by Zipmex of a decision to cease support of a Digital Currency, you acknowledge and agree that:
 1. you should transfer the affected Digital Currency out from your Hosted Wallet before the notified deadline; and 
 2. if you do not transfer the affected Digital Currency out of your Hosted Wallet prior to the notified deadline, the Digital Currency may be lost due to your inability to access, transfer or otherwise control the Digital Currency.
 1. In accordance with its current policy on the treatment of a Digital Currency following a decision to terminate any Services and support for such Digital Currency, Zipmex will use reasonable efforts to take the following steps if you fail to timely transfer the affected Digital Currency out of your Hostel Wallet prior to the notified deadline:
 1. for a period of 90 days following the effective date of the cessation of support for the affected Digital Currency, Zipmex will support the continued holding of such Digital Currency in your Hosted Wallet;
 2. if the affected Digital Currency has not been transferred out of your Hosted Wallet within such 90-day period, Zipmex may (but shall not be required to) convert the Unsupported Digital Currency at current market rates to a Supported Digital Currency (typically a USD-backed stablecoin), and the fees and costs of effecting such conversion may be charged against and collected from your User Account;
 3. after any such conversion and the collection of applicable costs and fees, such replacement Digital Currency may be withdrawn to your designated external wallets with the support of Zipmex, subject to the provisions of clauses 6.6 and 9.6 and, if applicable, to the repeat application of this clause 9.3 if support for such replacement Digital Currency is later terminated; and
 4. in the event that Zipmex determines not to convert holdings of Unsupported Digital Currencies to Supported Digital Currencies in the manner contemplated above, Zipmex may elect to hold all such Unsupported Digital Currencies in a separate commingled wallet established for such purpose, subject to the imposition of an administrative fee and subject to the provisions of clauses 6.6 and 9.6.
 1. Zipmex shall not be liable for any losses, liability or expenses related to its decision to cease any support for any .Digital Currency or any action Zipmex may take under this clause 9.3.

9.4 Derivative Protocols

 1. Unless Zipmex notifies you or makes a public statement to the contrary, Zipmex does not support Derivative Protocols and you should not use your User Account to attempt to request, transfer, store, Trade or engage in any other type of transaction or functionality involving a Derivative Protocol. 
 2. The Zipmex platform is not configured to detect and/or secure Derivative Protocol transactions and Zipmex shall have no responsibility or liability whatsoever with respect to any Derivative Protocol.

9.5 AML/KYC Compliance

You acknowledge and agree that:

 1. Zipmex’s anti-money laundering and ‘know your customer’ compliance program (“AML/KYC Program”) may be updated from time to time, including the procedures that Zipmex uses to verify its customers’ identities and residential addresses; and 
 2. should there be any activities, practices, or transactions conducted by you which are in conflict with the foregoing AML/KYC Program, Zipmex may at its sole discretion suspend or cancel your User Account or otherwise exercise any of its rights set out in these Terms, including clause 12.1.

9.6 Unclaimed Property

If your User Account has been inactive for an extended period of time (as may be specified under applicable state or other laws), Zipmex will attempt to contact you using the contact information provided by you.  If Zipmex is unable to locate you or you do not respond within thirty days (or such other time period as may otherwise be required by applicable state or other laws), Zipmex may be obligated to (i) report any remaining funds or property in your User Account as unclaimed property in accordance with applicable state or other laws and/or (ii) deliver any such unclaimed funds or property to the relevant state or other governmental authority in accordance with applicable state or other laws.  In addition to such fees as may be imposed on dormant accounts in accordance with clause 6.5, if and to the extent permitted by applicable law, Zipmex reserves the right to deduct an administrative fee in relation to unclaimed funds or property.  

9.7 Property Disputes

 1. If Zipmex receives notice that any Digital Currencies held in your Hosted Wallet are alleged to have been stolen or are otherwise not lawfully possessed by you, Zipmex may, in its sole discretion, place an administrative hold on the affected Digital Currencies or your Hosted Wallet. 
 2. In the event that Zipmex places an administrative hold on some or all of your Digital Currencies or your Hosted Wallet: 
 1. Zipmex may continue such hold until such time as: 
 1. any dispute with respect to the ownership of the Digital Currencies has been resolved; and 
 2. evidence of the resolution acceptable to Zipmex has been provided in a form acceptable to Zipmex; 
 1. Zipmex will not involve itself in any such dispute or the resolution of the dispute; and 
 2. Zipmex shall have no liability with respect to any such administrative hold under this clause 9.7, or for your inability to withdraw Digital Currencies or execute Trades during the period of any such hold.

9.8 LEN Off-Exchange Trades

In the case of the Digital Currency known as LINE Yen (LEN), Zipmex may engage in off-exchange (“over-the-counter”) trades with certain buyers and/or sellers of LEN at prices that may differ from market prices available on the Zipmex exchange.  You acknowledge that such trading activity may have an impact on the liquidity of LEN trading available on the Zipmex exchange and/or on the market price of LEN on the Zipmex exchange.

9.9 Digital Currency Promotions

 1. Zipmex may run promotions (including marketing campaigns, special promotions, special offers, giveaways or airdrops) from time to time, and details about the events will be publicized on the Site or sent to the User’s email if the User has elected to receive marketing Communications.  Subject to applicable laws, Zipmex may establish qualifying criteria to participate in any such promotions in its sole discretion, and Zipmex shall have no obligation to make any such promotions available to all customers.  Zipmex may revoke, terminate, amend, retract, deny and/or withhold any such promotion at any time, with or without notice.  Zipmex makes no recommendation and does not provide any advice about the value or utility of any Digital Currency subject to a promotion.
 2. If you wish to participate in any event contemplated under this clause 9.9, you undertake to be responsible for doing all things and taking all actions necessary to participate in the event.  
 3. Without limitation to this clause 9.9, if new or additional Digital Currencies are provided (whether by “airdrop” or other means) to holders of a Digital Currency, you agree and acknowledge that:
 1. it would be your responsibility to claim the Digital Currencies and to designate the Hosted Wallet address for delivery of such Digital Currencies; and 
 2. Zipmex has no responsibility to enable, facilitate or help with claiming or receiving any such Digital Currencies or other benefits.
 1. If Zipmex suspects that you (whether alone or with others) manipulated or abused (or attempted to manipulate or abuse) a promotion and/or otherwise acted in bad faith towards Zipmex, then Zipmex may, in its sole discretion and in addition to exercising other rights under these Terms, including clause 12.1, take any or all of the following actions:  (i) temporarily or permanently block, suspend or terminate your access to the Services or any portion thereof and/or close your User Account, (ii) remove and/or deduct any reward or award which might have been granted to you (taking into account any loss sustained which will be fully recognized), (iii) remove and/or deduct any profits gained by you as a result of such manipulation or abuse, including by closing any open positions in the applicable User Account(s), and (iv) deny, withhold or withdraw from you such promotion and any future promotions.  For the avoidance of doubt, in such circumstances, rewards, awards or any other bonus granted to you and any profit or gains obtained by you may be withheld, while any loss suffered by you will be recognized and sustained.

10. UNACCEPTABLE USE OR CONDUCT

 1. You agree that you will not:
 1. violate or attempt to violate (or assist in the violation of) any law, statute, regulation, ordinance, contract, Intellectual Property Right or other third-party right, or commit a tort while using the Services;
 2. violate or attempt to violate (or assist in the violation of) any sanctions program administered in the countries where Zipmex conducts business or provides Services, or engage in any activity involving the Services which would involve proceeds of any unlawful activity;
 3. use or attempt to use the Services in any manner that could interfere with, disrupt, negatively affect, or inhibit other Users from fully enjoying the Services, or that could damage, disable, overburden, or impair the functioning of the Services in any manner;
 4. use or attempt to use the Services to pay for, support, or otherwise engage in any illegal gambling activities, fraud, fictitious transaction, money-laundering, terrorist activities, market manipulation (including, without limitation, spoofing (i.e., using computer algorithms or other means, whether automatic or manual, to rapidly display and then cancel bids or orders to gain from changes in the price of a Digital Currency or trading pair) and wash trades (i.e., simultaneously submitting buy and sell orders for the same account or for different accounts with common beneficial ownership with the intent to avoid taking a bona fide market position or to otherwise negate market price or price competition)) or other illegal activities;
 5. use or attempt to use any robot, spider, crawler, scraper, or other automated means or interface not provided by Zipmex to access the Services or to extract data;
 6. use or attempt to use another person’s User Account without authorization;
 7. circumvent or attempt to circumvent any content filtering techniques Zipmex employs, or access or attempt to access any service or area of the Services that you are not authorized to access;
 8. introduce or attempt to introduce to the Services any malware, virus, Trojan horses, worms, logic bombs, or other harmful or deleterious material;
 9. develop any third-party applications that interact with the Services without Zipmex’s prior written consent, or unless otherwise agreed;
 10. engage or attempt to engage in any Prohibited Businesses (as set forth in Appendix A) in connection with your use of the Services, and your interactions with other Users and third parties; or
 11. engage or attempt to engage in any Conditional Uses (as set forth in Appendix A) in connection with your use of the Services, and your interactions with other Users and third parties, without first obtaining the prior written consent of Zipmex.
 1. If Zipmex reasonably believes that you have breached any of the provisions set out above, then Zipmex may, in its sole discretion and without giving prior notice to you, take such measures as it sees fit, including but not limited to deleting all or part of the information sent by you; and exercising any of its rights under these Terms, including clause 12.1. 
 2. Zipmex shall not be liable for any damages or direct or indirect loss incurred by any User due to any measures taken by Zipmex under this clause 10. 
 3. Unless otherwise required by law, Zipmex is not obligated to return any documents previously received from a User upon deletion of such User’s User Account.
 4. If Zipmex reasonably believes that a User has breached this clause 10 while using the Services, then Zipmex:
 1. may, at its discretion and without prior notice to such User, take measures to cancel and reverse the User’s transaction; and 
 2. may make a claim against such User for profit obtained through the transaction and for damage incurred by Zipmex due to the transaction.

11. FEES

 1. You agree to pay Zipmex the fees described in Zipmex’s Fee Schedule (the “Fee Schedule”), as updated by Zipmex from time to time in its discretion, or as otherwise imposed in accordance with these Terms.  The Fee Schedule is available at www.Zipmex.me/fees.
 2. Each Trade is subject to a fee (a “Trade Fee”), as set forth in the Fee Schedule.
 3. Zipmex reserves the right to adjust its Trade Fees and other fees (and any applicable waivers) at any time.  Zipmex will post any update to the Fee Schedule before such update takes effect.  Any update to the Fee Schedule will apply to Trades or other transactions that take place following the effective date of such updated Fee Schedule.  You agree that by logging into your User Account or otherwise using the Services following any change to the Fee Schedule, you are agreeing to accept the new Fee Schedule. 
 4. You authorize Zipmex to remove Digital Currency from your Hosted Wallet and/or amounts in your Fiat Wallet for any applicable fees owed by you under these Terms.
 5. You undertake to be responsible for paying all fees charged by:
 1. any third party service provider associated with any external account or External Address; and 
 2. Zipmex for any transfers of Digital Currency.

12. CHANGES, SUSPENSION AND TERMINATION OF SERVICES

12.1 Remedies for Zipmex

 1. If you breach any of these Terms, Zipmex may take any action as it determines reasonably necessary to remedy or mitigate your breach, including, but not limited to, the following:
 1. delete all or part of any information transmitted by you; 
 2. suspend or cancel your User Account without any prior notice to you; and
 3. confiscate Digital Currency or fiat currency funds owned by you without any prior notice to you.
 1. Zipmex shall in no event be responsible or liable for any damage incurred by you as a result of an action taken by Zipmex pursuant to this clause 12.1. 
 2. Any right or remedy of Zipmex set forth in these Terms is in addition to, and not in lieu of, any other right or remedy whether described in these Terms, under statute, at law or in equity.

12.2 Changes to Services; Limitations on Services

Zipmex may, at its discretion and without liability to you, with or without prior notice and at any time, modify or discontinue, temporarily or permanently, all or any portion of any Services.  In addition, Zipmex may not make all the Services available in all markets and jurisdictions and may restrict or prohibit use of all or a portion of the Services from certain countries, states, territories or jurisdictions

12.3 Suspension or Termination of Services; Closure of Account

 1. Zipmex may, at its discretion and without liability to you, with or without prior notice and at any time and for any reason, temporarily suspend or restrict or permanently terminate your access to all or a portion of any Services or deactivate or cancel your User Account.
 2. You acknowledge and agree that Zipmex’s decision to take certain actions, including limiting access to, suspending, or closing your User Account, may be based on confidential criteria relating to its risk management and security protocols or any other criteria or business reason that Zipmex determines to keep confidential, and that Zipmex is under no obligation to disclose the details of its risk management, security procedures or business decisions to you or to advise you of the reason for any such action.

12.4 Limitation of Liability

WITHOUT LIMITING THE GENERALITY OF CLAUSE 16, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED UNDER APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL ZIPMEX, OR ITS AFFILIATES, OR ANY OF THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDERS, MEMBERS, DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, AGENTS, ATTORNEYS, CONSULTANTS, REPRESENTATIVES, SUPPLIERS, CONTRACTORS OR OTHER SERVICE PROVIDERS, BE LIABLE FOR: (A) LOSSES SUFFERED BY YOU OR ANY THIRD PARTY RESULTING FROM ANY MODIFICATION OF ANY SERVICES OR FROM ANY SUSPENSION OR TERMINATION OF YOUR ACCESS TO ALL OR A PORTION OF ANY SERVICES (WHETHER PURSUANT TO THIS CLAUSE 12 OR FOR ANY OTHER REASON); OR (B) ANY AMOUNT IN EXCESS OF THE VALUE OF THE DIGITAL CURRENCY ON DEPOSIT IN YOUR USER ACCOUNT; UNLESS THE LOSS, HARM OR DAMAGE WAS DUE TO FRAUD, GROSS NEGLIGENCE OR WILFUL MISCONDUCT BY ZIPMEX OR ITS AFFILIATES.

12.5 Resumption of Services

If and when the Services resume following a suspension of the Services, you acknowledge that Digital Currency valuations and exchange rates may differ significantly from the valuations and rates prior to such suspension.

12.6 Effect of Termination

 1. In the event of the discontinuation of all Services or termination of your right to access any or all Services: 
 1. all amounts payable by you to Zipmex will immediately become due; 
 2. Zipmex may delete or deactivate your User Account and all related information and files in such account without liability to you; and 
 3. Zipmex may cancel any open Orders or other transaction requests that are pending at the time of discontinuation or termination. 
 1. In the event of discontinuation or termination of all Services, Zipmex will use commercially reasonable efforts to provide you with a period of 90 days to remove the Digital Currencies from your Hosted Wallet, unless prohibited in order to comply with applicable laws or regulations or by order of law enforcement or other governmental authority.  If any Digital Currencies have not been transferred out of your Hosted Wallet within such 90-day period, such Digital Currencies may, subject to the provisions of clause 9.6, be handled in a manner consistent with clause 9.3(e).  This clause 12.6 shall not apply where such termination or discontinuation is as a result of any breach of clause 2.2 (General Requirements) or 2.3 (Restricted Locations).

12.7 Survival of Termination

All provisions of these Terms which by their nature extend beyond the expiration or termination of your access to the Services shall survive such termination or expiration, including (without limitation) the following provisions:

 1. clause 3.4 (Voluntary Cancellation of User Account)
 2. clause 6.4 (Identity Verification);
 3. clause 9 (General Service Terms);
 4. clause 11 (Fees);
 5. clause 12 (Changes, Suspension or Termination of Services);
 6. clause 13 (Proprietary Rights);
 7. clause 14 (Third Party Content);
 8. clause 15 (Release and Indemnification);
 9. clause 16 (Disclaimers, Exclusions and Limitations); and 
 10. clause 17 (General).

13. PROPRIETARY RIGHTS

13.1 Ownership of Zipmex Materials

Zipmex Materials, together with all Intellectual Property Rights in any of the Zipmex Materials, as between you and Zipmex, are owned by Zipmex.

13.2 Limitations

 1. You may use the Zipmex Materials solely as authorized by Zipmex in connection with your use of the Services only for as long as Zipmex permits you to continue to access the Services.  Any other use of the Site or the Services is expressly prohibited and all other right, title and interest in the Site is exclusively the property of Zipmex and/or its licensors. 
 2. You must not:
 1. resell, lease, lend, share, copy, transmit, license, publish, distribute or otherwise permit any third party to use the Site, Services or Zipmex Materials or use the Site, Services or Zipmex Materials in any service bureau environment; 
 2. modify or create derivative works of the Site, Services or Zipmex Materials, or any portion thereof; 
 3. frame, display or incorporate the Site, Services or Zipmex Materials in any website or any other work of authorship; 
 4. decompile, disassemble, reverse engineer or attempt to discover the source code of the Site, Services or Zipmex Materials; 
 5. use the Site, Services or Zipmex Materials to design, develop or create any competing product or service; 
 6. otherwise use the Site, Services or Zipmex Materials for any commercial or non-commercial purpose other than their intended purposes determined at Zipmex’s discretion; or
 7. attempt to engage in any conduct set forth in sub-clauses (i) through (vi) above. 
 1. You acknowledge and agree that:
 1. “Zipmex” or any other product or service names, logos, and other marks used on the Site or Zipmex Materials, or otherwise in connection with the Services, are trademarks owned by Zipmex or its licensors; and 
 2. you may not copy, imitate or use them without Zipmex’s prior written consent.

14. THIRD PARTY CONTENT

Zipmex may engage third party service providers to carry out certain activities relating to the Services, including (without limitation) to collect information to verify User identities and/or to process any fiat currency payments, including but not limited to payments in relation to your use of the Services or deposits or withdrawals from your Fiat Wallet.

You acknowledge and agree that:

 1. Zipmex does not control, endorse, or adopt any Third Party Content (including any Third Party Content that may be provided by Zipmex as a convenience);  
 2. Zipmex shall have no responsibility for any aspect of the information, content, or services contained in any Third Party Content (even where such Third Party Content is accessible through or linked to the Site), including without limitation material that may be misleading, incomplete, erroneous, offensive, indecent, or otherwise objectionable; 
 3. your business dealings or correspondence with such third parties are solely between you and the third parties; 
 4. Zipmex is not responsible or liable for any loss or damage of any sort incurred as the result of any such dealings; and
 5. your use of any Third Party Content, and your interactions with third parties is at your own risk.

15. RELEASE AND INDEMNIFICATION

 1. If you have a dispute with one or more Users of the Services, you release Zipmex, its Affiliates, and each of their respective shareholders, members, directors, officers, employees, attorneys, consultants, agents, representatives, suppliers, contractors and other service providers from any and all claims, demands and damages (actual and consequential) of every kind and nature arising out of or in any way connected with such dispute.
 2. You shall defend, indemnify, and hold harmless Zipmex, its Affiliates, and their respective shareholders, members, directors, officers, employees, attorneys, consultants, agents, representatives, suppliers, contractors and other service providers (collectively, “Indemnified Parties”) from and against any claim, demand, lawsuit, action, proceeding, investigation, liability, damage, loss, cost or expense (including without limitation reasonable legal fees and any fines, fees or penalties imposed by any regulatory authority) arising out of, relating to or in connection with:
 1. your use of, or conduct in connection with, the Services; 
 2. any Feedback or User content you provide; 
 3. your breach of these Terms;
 4. your violation of any applicable law, rule or regulation, or the rights of any other person or entity; or
 5. any act or omission of any third party who has access to your User Account with or without your permission, authorization or consent;

unless the loss, harm or damage was due to fraud, gross negligence or wilful misconduct by Zipmex or its Affiliates.

 1. If you are required to indemnify any Indemnified Party, Zipmex (or, at Zipmex’s discretion, the applicable Indemnified Party) will have the right, in its sole discretion, to control any action or proceeding and to determine whether Zipmex wishes to settle, and if so, on what terms.

16. DISCLAIMERS

16.1 Disclaimer of Warranties

 1. To the maximum extent permitted under applicable law, including the Australian Consumer Law:
 1. the Site, the Services, the Zipmex Materials and any product, service or other item provided by or on behalf of Zipmex are provided on an “as is” and “as available” basis; 
 2. Zipmex expressly disclaims, and you waive, any and all representations and warranties of any kind, whether express, implied or statutory, with respect to the foregoing, including, without limitation:
 1. Implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title or non-infringement;
 2. Warranties arising from course of performance, course of dealing or usage in trade; and
 3. Warranties that access to the site, the services or any Zipmex materials will be timely, continuous, or free of error. 

Nothing in these Terms of Service limits any condition, guarantee or warranty imposed by the Australian Consumer Law, including any consumer guarantee rights that may apply.  

 1. Without limiting anything in this clause 16, Zipmex does not represent or warrant that the Site, the Services or Zipmex Materials (including any historical Digital Currencies price data available on the Site) are accurate, complete, reliable, current, error-free or free of viruses or other harmful components.  

Although Zipmex intends to provide accurate and timely information on the Site, the Site and the other Zipmex Materials may not always be entirely accurate, complete or current and may also include technical inaccuracies or typographical errors.  In an effort to provide complete and accurate information, information may be changed or updated from time to time without notice, including without limitation information regarding Zipmex’s policies, products and services.  If a change is material in nature, we will provide you with reasonable notice before the change takes effect.   Accordingly, you should verify all information before relying on it, and all decisions based on information contained on the Site are your sole responsibility and Zipmex shall have no liability for such decisions.  To the extent that the Site provides access to market data or other information sourced from third parties, including historical price and supply data for Digital Currencies, such material is for informational purposes only and Zipmex makes no representations or warranties as to its accuracy.

 1. Zipmex does not guarantee the identity of any User or other party in connection with any Order or Trade.  You should verify all transaction information prior to submitting Orders.
 2. Zipmex does not own or control the Underlying Technology, including the underlying protocols which govern the operation of Digital Currencies supported on Zipmex’s platform.  In general, the underlying protocols are open source and anyone can use, copy, modify, and distribute them.  By using the Zipmex platform, you acknowledge and agree (i) that Zipmex is not responsible for operation of the underlying protocols and that Zipmex makes no guarantee of their functionality, security, or availability; and (ii) that the underlying protocols are subject to sudden changes in operating rules (a/k/a “forks”), and that such forks may materially affect the availability, value, function, and/or name of the Digital Currencies you store in the Zipmex platform and may result in the holding of an identical amount of Digital Currency associated with each branch of the forked protocol.  In the event of a fork, you agree that Zipmex may temporarily suspend Zipmex operations with respect to the forked protocol (with or without advance notice to you) and that Zipmex may, in its sole discretion, decide whether or not to support (or cease supporting) either branch of the forked protocol entirely.  You acknowledge and agree that Zipmex assumes absolutely no responsibility whatsoever in respect of an unsupported branch of a forked protocol.

16.2 Exclusion of Liability for Consequential or Similar Damages 

 1. To the fullest extent permitted under applicable law, in no event will Zipmex, its Affiliates and their respective shareholders, members, directors, officers, employees, attorneys, consultants, agents, representatives, suppliers, contractors or other service providers be liable for any incidental, indirect, special, punitive, intangible, consequential or similar damages or liabilities whatsoever (including, without limitation, damages for loss or diminution in the value of data, information, revenue, profits or other business or financial benefit) arising out of or in connection with:
 1. any authorized or unauthorized use of the Site; 
 2. any authorized or unauthorized use of the Services;
 3. the Zipmex Materials;
 4. these Terms;
 5. any performance or non-performance of the Services; or
 6. any other product, Service or other item provided by or on behalf of Zipmex;

unless the loss, harm or damage was due to fraud, gross negligence or wilful misconduct by Zipmex or its Affiliates.

 1. For the avoidance of doubt, the exclusion of liability in this clause 16.2:
 1. applies regardless of whether the damages or liabilities arose under contract, statutory strict liability or other theory; and 
 2. is limited to, in each case, where Zipmex (or one of its authorized representatives) was advised of, or reasonably knew of or should have known of the possibility of such damages. 

16.3 Additional Limitations of Liability 

 1. Zipmex does not guarantee and is not liable (including for defect liability) with respect to trading Digital Currencies or the value, function, place of use, or intended use of Digital Currencies. 
 2. Even if the User has, from Zipmex, directly or indirectly obtained information related to the Services or to another User, Zipmex will not guarantee the accuracy of any such information to the User except to the extent expressly set out in these Terms.
 3. Zipmex conducts services that provide a platform for trading Digital Currencies and is not obligated to execute and settle User’s Orders.  If an Order of a User is not executed or settled for any reason or an event occurs that obstructs the formation or validity of an agreement (such as nullification, cancellation, or rescission of a formed purchase agreement), then Zipmex will not be liable to the User to compensate for damage.
 4. Each User shall be responsible for following the User Guide process in relation to the deposit and withdrawal of fiat currencies and/or Digital Currencies.  Zipmex will not be liable for any loss incurred by a User resulting from (i) specifying an incorrect account number or other information for an account to which fiat funds are to be transferred (or from which fiat funds are to be withdrawn) in accordance with such User’s instructions, (ii) inputting or specifying the incorrect Digital Currency address in connection with any transfer or withdrawal of Digital Currencies (including the deposit of Digital Currencies to such User’s Hosted Wallet), or (iii) sending Unsupported Digital Currencies or tokens to such User’s Hosted Wallet.  A User shall indemnify Zipmex and each of the other Indemnified Parties for all losses incurred by Zipmex or any such other Indemnified Party resulting from any  act of such User specified in clauses (i) through (iii) above.
 5. Each User shall, at its responsibility and expense, investigate whether its use of the Service will violate a law or ordinance or will breach an industry association’s internal regulation or other rule that applies to such User.  Zipmex does not guarantee that a User using the Services will conform to the laws, ordinances, industry association’s internal regulations, and other rules that apply to that User.
 6. Each User shall be solely responsible for handling and resolving any disputes including but not limited to disputes in connection with trading of the Digital Currency, the Services or the Site between the User and another User or a third party.   
 7. To the extent permitted by law, Zipmex is not liable to you or any third party for any of the following: 
 1. discontinuance, suspension, termination, unavailability, modification or alteration of the Services (or of your access to such Services);
 2. deletion or loss of a User’s messages or information;
 3. cancellation of a User’s registration;
 4. data loss or failure of or damage to equipment due to using the Services;
 5. fraudulent transactions and activities of a minor User who fraudulently holds himself/herself out to be of legal age;
 6. loss of Digital Currencies in connection with a hack of the exchange; or
 7. any other damage incurred by a User related to the Services.
 1. Even if the Site links to another website or the Site is linked to from another website, Zipmex is not, for whatever reason, liable for websites other than the Site or liable for information available on websites other than the Site.
 2. Zipmex may cancel a transaction concerning Digital Currencies in the Services due to system failure.  Zipmex is not liable to compensate for damage incurred by a User due to cancellation or otherwise related to the Services.
 3. Zipmex is not liable to compensate for damage incurred by a User due to a future adoption, modification, revision or interpretation or administration by a relevant government authority or self-regulatory organization of: 
 1. a law, ordinance, statute, rule, order, circular notice, municipal ordinance, guideline, or any other regulation that applies to Digital Currency or the trading, transfer or holding of Digital Currency; or 
 2. a related tax system that includes a sales tax.
 1. Zipmex does not guarantee the value, stability, or legality of the Supported Digital Currencies.  Zipmex is not liable for damage arising due to a User insufficiently understanding the nature, mechanisms, market operations, or any other characteristics or attributes of the Supported Digital Currencies.

17. GENERAL

17.1 Governing Law; Jurisdiction

 1. You agree that these Terms (including this clause 17.1) and any claim or dispute arising out of or in connection with the subject matter of these Terms are governed by the laws of Australia, without regard to principles of conflict of laws
 2. Subject to the provisions of clauses 17.10 and 17.11 governing Complaints, you agree to submit to the personal and exclusive jurisdiction and venue of Australia to determine any dispute or claim arising out of or in connection with the Services or these Terms or their subject matter, existence, negotiation, validity, termination or enforceability (including any non-contractual dispute or claim).  You hereby irrevocably waive any and all rights to trial by jury with respect to any dispute or proceeding arising out of these Terms or relating to the Services, to the extent permitted by law.
 3. Except to the extent that your have rights that are protected by law to bring a later claim or cause of action, any claim or cause of action that you bring arising out of or related to use of the Site and/or the Services or these Terms should be filed within one (1) year after such claim or cause of action arose.

17.2 Zipmex Affiliates and Contractors

The Site and any Services may be operated or provided by Zipmex, its Affiliates or their respective independent service providers. 

17.3 Non-waiver

Zipmex’s failure or delay in exercising any right, power, or privilege under these Terms shall not operate as a waiver of any thereof.  These Terms shall not be construed to waive rights that cannot be waived under applicable laws of the jurisdiction in which you are located, including without limitation applicable state money transmission laws.

17.4 Title

With respect to any Digital Currencies you sell, transfer or deliver using the Services, you represent that you are the owner of such Digital Currencies with good and marketable title thereto and you have the absolute right to sell, assign, convey, transfer and deliver such Digital Currencies.  You further represent that you are the lawful owner of any external wallet you may use to fund your User Account, receive withdrawals from your User Account or otherwise use to settle Trades, and that you have good title thereto and that such wallet is owned and operated solely for your benefit, and no person or entity other than you has any right, title or interest to or in any such wallet.  You acknowledge and agree that Zipmex makes no representations or warranties as to good and marketable title with respect to Digital Currencies that you may purchase or receive in connection with your use of the Services, and Zipmex shall under no circumstances be liable for any title defects with respect to such Digital Currencies.

17.5 Severability

The invalidity or unenforceability of any of these Terms shall not affect the validity or enforceability of any other of these Terms, all of which shall remain in full force and effect.

17.6 Force Majeure

Zipmex will have no responsibility or liability for any failure, delay or interruption in any Services which results (directly or indirectly) from any cause, circumstance, event or condition beyond the reasonable control of Zipmex, including without limitation any significant market volatility, any flood, extraordinary weather conditions, earthquake, or other act of God, fire, war, insurrection, riot, strike or other labor dispute, accident, action of government, act of military authorities, act of terrorists, civil disturbance, interruption in telecommunications or Internet services or network provider services, power failure, equipment or software malfunction, or other catastrophe or any other occurrence which is beyond Zipmex’s reasonable control, or any loss or damage that you may incur as a result thereof.

17.7 Assignment

 1. You may not assign or transfer any right or license to use the Services or any of your rights or obligations under these Terms without prior written consent from Zipmex, including by operation of law or in connection with any change of control.  Any attempted transfer or assignment in violation hereof shall be null and void. 
 2. Zipmex may assign or transfer any or all of its rights or obligations under these Terms, in whole or in part, without notice and without obtaining your consent or approval, including (without limitation) to any Zipmex Affiliates or to any successor in interest of any business associated with the Services.
 3. Without limiting any of Zipmex’s rights under this clause 17.7, if Zipmex has transferred or delegated responsibility for any portion of the Services to another company or other entity, then Zipmex may, to the maximum extent permitted under applicable law, along with such transfer or delegation of responsibility, transfer to the transferee Zipmex’s rights and obligations under these Terms, Users’ registration information, and other customer information.  Each User hereby agrees to such transfers and delegations, including transfers and delegations in the ordinary course of business as well as any transfer resulting from a merger, acquisition or other change of control with respect to Zipmex.  Subject to the foregoing, these Terms will bind and inure to the benefit of the parties, their successors and permitted assigns.

17.8 Relationship of the Parties

Zipmex is an independent contractor, and nothing in these Terms shall be deemed to cause you and Zipmex to be treated as partners or joint venturers or to have any similar relationship, nor shall either party be deemed an agent of the other party (except as otherwise expressly provided herein).

17.9 Feedback

If you have any Feedback or general questions, please contact Zipmex via https://zipmex.com/au/contact-us/.  When you contact Zipmex, please provide your name, address, and any other information Zipmex may need to identify you, your User Account, and the transaction on which you have feedback or questions.  If you believe your User Account has been compromised, you may also report your claim by contacting [email protected].

17.10 Formal Complaint Process

If you have a dispute with Zipmex (a “Complaint”), you agree to contact Zipmex through its support team to attempt to resolve any such dispute amicably.  You may contact Zipmex’s customer support team via its Customer Support webpage, in writing at https://zipmex.com/au/contact-us/, if you and Zipmex cannot resolve the dispute through the Zipmex support team, you and Zipmex agree to use the formal complaint process set forth below in clause 17.11 or any internal dispute resolution process which we may establish for handling complaints which out customer support team tell you about or for which details are made available on our website.   You agree to use this process before filing any small claims action or other court action or seeking resolution in any applicable external dispute resolution (EDR) scheme which is able to hear your claim.  If you do not follow the procedures set out in clause 17.11 before making a claim with an EDR Scheme, filing a small claims action, or taking any other court action, Zipmex shall have the right to ask the court or EDR scheme to dismiss or suspend your filing or your claim unless and until you complete such steps. 

17.11 Procedural Steps for Complaints

 1. In the event that your dispute with Zipmex is not resolved through your contact with the Zipmex support team, you agree to use our Complaint form to describe your Complaint, how you would like us to resolve the Complaint, and any other information related to your dispute that you believe is relevant.  The Complaint form can be found on the Site at https://zipmex.com/au/contact-us/ or can be requested from the Zipmex customer support team.
 2. Zipmex will acknowledge receipt of your Complaint form after you submit it.  A Zipmex customer service representative (“Representative”) will review your Complaint.  The Representative will evaluate your Complaint based on the information you have provided and information in the possession of Zipmex and/or its Affiliates or service providers.  Within 15 Business Days of our receipt of your Complaint form, the Representative will address the issues raised in your Complaint form by sending you an email in which the Representative will:  (i) offer to resolve your Complaint in the way you requested; (ii) make a determination rejecting your Complaint and set out the reasons for the rejection; or (iii) offer to resolve your Complaint with an alternative resolution.  In exceptional circumstances, if the Representative is unable to respond to your Complaint within 15 Business Days for reasons beyond Zipmex’s control, the Representative will send you a communication indicating the reasons for the delay in answering your Complaint, and specifying the deadline by which the Representative will respond to your Complaint, which will be no later than 35 Business Days from Zipmex’s receipt of your Complaint form.
 3. If Zipmex cannot resolve the dispute through the formal complaint process set forth in clauses 17.11(a) and (b), you and Zipmex agree that any dispute arising out of or relating to these Terms or the Services, may be brought only in Australia.
 4. To the extent permitted under applicable law, the prevailing party in any court action may be entitled to costs and attorneys’ fees.

17.12 Entire Agreement; Conflicts

 1. These Terms (including the Privacy Policy, Fee Schedule, Risk Disclosure Statement, and other materials referenced in the preamble to these Terms) and the Appendices hereto comprise the entire understanding and agreement between you and Zipmex as to the subject matter hereof, and supersede all prior and contemporaneous discussions, agreements and understandings of any kind and nature (including without limitation any prior versions of these Terms) between the parties regarding the Services. 
 2. In the event of any conflict between these Terms and any other agreement you may have with Zipmex, these Terms will prevail unless the other agreement specifically identifies these Terms and declares that the other agreement supersedes these Terms.

17.13 Separately Negotiated Agreements

To the extent permitted by applicable law, Zipmex may from time to time enter into separately negotiated agreements (which may include side letters or other written communications) with certain Users.  Such agreements may supplement or modify certain of these Terms as they apply to the particular User.  This may include supplemental or modified provisions regarding, among other matters, (i) economics, fees and funding in relation to a User Account, (ii) access to particular market information (which may not be generally available to other Users at all or in the same level of detail or within the same timeframe), or (iii) appointment of a User or its representative to any advisory committee or other User representative bodies that Zipmex may establish from time to time.  Any such separately negotiated agreements will be entered into in Zipmex’s sole discretion and based on such factors as Zipmex deems to be relevant.  You acknowledge that such agreements are generally not available to all, or any particular subset of, Users.  Factors that may be considered by Zipmex include, but are not limited to:  (1) actual or planned volume of trading activity by a particular User and (2) any specific or unique legal, tax or regulatory obligations or requirements that may be applicable to a particular User.  The existence and terms of any such separately negotiation agreement with another User shall not affect the validity or enforceability of these Terms as between you and Zipmex, and you shall not have any rights or legal recourse against Zipmex or any other User that receives supplemental or modified terms or rights as a result of a separately negotiated agreement.

17.14 Confidentiality

Any information you receive about another User through the Services must be kept strictly confidential.  Unless such other User expressly consents otherwise, you may use such information only in connection with the Services (as reasonably necessary to execute a Trade or transfer or to carry out other actions incidental thereto), and you may not disclose such information to any third party.

17.15 Legal Process

You acknowledge and agree that Zipmex, as well as its Affiliates and service providers, and their respective officers, directors, agents, employees and representatives (such Affiliates, service providers and other persons, collectively, the “Zipmex Service Providers”) may comply with any writ of attachment, execution, garnishment, tax levy, restraining order, subpoena, warrant or other legal process which Zipmex or any of the Zipmex Service Providers reasonably and in good faith believes to be valid in connection with or relating to the Services utilized by you or the fiat currency or Digital Currency held in your User Account or any transaction in such fiat currency or Digital Currency.  

Zipmex and the Zipmex Service Providers may, but are not required to, notify you of any such process by electronic communication.  Zipmex and any Zipmex Service Provider may charge you for associated costs, in addition to any legal process fees.  

You agree to indemnify, defend and hold harmless Zipmex and each Zipmex Service Provider from and against all actions, claims, liabilities, losses, costs, attorneys’ fees or damages associated with their compliance with any process that any of them reasonably believes in good faith to be valid in connection with or relating to the Services utilized by you or the fiat currency or Digital Currency held in your User Account or any transaction in such fiat currency or Digital Currency.  You further agree that Zipmex and any Zipmex Service Provider may honor any such legal process, regardless of the method or location of service.

17.16 Modification of Terms; E-Signature and Electronic Communications Consent

 1. Except as otherwise explicitly set forth herein, Zipmex may modify these Terms (including policies, disclosure statements, schedules and FAQs referenced herein) by providing reasonable notice of such changes.  This may include, but is not limited to, sending you an email, providing notice through the Services, providing a revised version of the Terms (or the applicable policy, disclosure statement, schedule or FAQ) on the Site or updating the “Last Updated” date at the top of these Terms (or the applicable policy, disclosure statement, schedule or FAQ).  The specific method or methods of notification will be in Zipmex’s sole discretion acting reasonably, and the use of a particular form of notice in some instances does not obligate Zipmex to use the same form in other instances.
 2. Any revised version of the Terms posted on the Site shall be effective at the time posted (or, if applicable, on such later date as may be indicated at the time of such posting).
 3. Zipmex reserves the right to require your affirmative assent and continuing acceptance of these Terms from time to time as a condition of logging into your User Account.  By continuing to access or use the Services, you confirm your agreement to the modified Terms.
 4. If you do not agree to any modification to these Terms, your sole and exclusive remedy is to terminate your use of the Services and close your User Account.
 5. Zipmex encourages you to frequently review the Terms to ensure you understand the terms and conditions that apply to your access to, and use of, the Services.
 6. You hereby agree that Zipmex will provide to you, and you will receive from Zipmex, all Communications by posting them on the Site, emailing them to you at the primary email address listed in your customer profile, and/or through other electronic communication such as text message, instant chat or mobile push notification.  “Communications” include all notices, disclosures, agreements, documents and other communications that Zipmex provides in connection with your User Account and your use of the Services, including (without limitation): (i) these Terms, the Privacy Policy and all other Zipmex agreements, policies or documentation that require User consent, including (without limitation) updates to such agreements, policies or documents; (ii) responses to claims or Customer Support inquiries filed in connection with your User Account; (iii) legal, regulatory and tax disclosures or statements that Zipmex is required to provide to you (to the extent permitted by law); and (iv) User Account history, transaction details, confirmations, and any other account or Trade information.  Communications will typically be sent in the English language, and if you are not fluent in English, you should consider obtaining the services of an interpreter at your own expense.
 7. In order to access and retain electronic Communications, you will need to comply with minimum technical specifications that Zipmex may impose from time to time, including (without limitation) those specified in the User Guide.
 8. You may withdraw your consent to receive Communications electronically by contacting Zipmex using the form provided on the Site’s Support page at https://zipmex.com/au/contact-us/.  If you withdraw your consent to receive electronic Communications at any time (or fail to provide consent), Zipmex may close your User Account or charge you reasonable additional fees for delivery of hard copies.
 9. You acknowledge and agree that if Zipmex attempts to provide any electronic Communication to you using any of the methods set forth in this clause 17.16, and you do not receive an electronic Communication because your email address on file with Zipmex is incorrect or out of date (or is blocked by your service provider), or because you are unable to receive electronic Communications for any reason, Zipmex will be deemed to have provided the Communication to you.  You may update your information by logging into your User Account and visiting settings or by contacting Zipmex’s Customer Support group using the form provided on the Site’s Support page at https://zipmex.com/au/contact-us/.  Notwithstanding anything in this clause 17.16, if any email communication is returned as undeliverable, Zipmex retains the right, without further attempting to contact you in any other manner, to block your access to your User Account until you provide and confirm a valid new email address .

Appendix A

Prohibited Businesses and conditional uses

You agree that you will not use your User Account (or the Site, the Services or other Zipmex Materials) to engage in the following categories of business activity (“Prohibited Businesses”).  The particular examples of Prohibited Businesses enumerated below are merely representative and do not constitute an exhaustive list of all prohibited businesses.  If you are uncertain as to whether or not your use of the Services involves a Prohibited Business, or if you have questions about how these requirements apply to you, please contact Zipmex using the form provided on the Site’s Contact Us page at https://zipmex.com/au/contact-us/

Prohibited Businesses include (without limitation):

Investment, Financial or Credit Services: Securities brokers; debt reduction or mortgage consulting services; credit counselling or repair services; real estate investment services; check cashing; bail bonds; collection agencies; and other investment, financial or credit services businesses;

Drugs, Paraphernalia and Pseudo-Pharmaceuticals: Sale of narcotics, controlled substances, and any equipment designed for making or using drugs, such as bongs, vaporizers, and hookahs, as well as pharmaceuticals and other products that make health claims that have not been approved or verified by the applicable local and/or national regulatory body;

Substances Designed to Mimic Illegal Narcotics: Sale of any substance that provides the same or a similar effect as any illegal narcotics;

Regulated Products and Services: Offering online pharmaceutical or prescription services; selling weapons, munitions, gunpowder, explosives, fireworks, or toxic, flammable, or radioactive materials; operating a medical or recreational marijuana dispensary or related business; selling of tobacco, e-cigarettes, e-liquids or related items or other age-restricted goods or services;

Unfair, Predatory or Deceptive Practices: Investment opportunities or other services that promise high rewards; sale of any service without benefit to buyer; resale of government offerings without authorization or added value; or any other practices Zipmex determines (in its sole discretion) to be unfair, deceptive, or predatory towards consumers;

Adult Content and Services: Manufacturing, distribution or sale of pornography and other obscene materials; offering any services relating to sex (e.g., prostitution, escorts, adult live chat features);

Multi-level Marketing: Pyramid schemes, network marketing, and referral marketing programs;

Unauthorized Sale of Goods: Unauthorized sale of designer or brand name products or services; sale of illegally imported or exported or stolen goods or services; and

High-risk Businesses: Any other businesses that Zipmex determines (in its sole discretion) pose heightened financial, legal or other risks or violate the policies of any banking partner or other partner of Zipmex.

In addition, you must obtain prior written consent from Zipmex in order to engage in the following categories of activities and/or business (“Conditional Uses”).  You may request consent by contacting Zipmex using the form provided on the Site’s Contact Us page at https://zipmex.com/au/contact-us/.  Zipmex may grant or deny such consent or may place conditions or restrictions on its consent, including (without limitation) requiring you to provide additional representations and warranties, to complete additional on-boarding procedures, and/or to operate subject to restrictions.  Conditional Uses include (without limitation):

Money Services: Money transmitters (including transmitters of Digital Currencies); exchanges or dealers of currencies or Digital Currencies; sellers, issuers, administrators or exchangers of gift cards or prepaid cards; sellers of in-game currency; acting as a payment intermediary or aggregator or otherwise reselling any of the Services;

Charities and Religious or Spiritual Organizations: Operating or accepting donations for a non-profit enterprise or a for-profit religious or spiritual organization;

Games of Skill: Games which do not constitute gambling under these Terms or by law, but which require an entry fee and award a prize.

Zipmex Pte Ltd Terms and Conditions

Effective: 30 March 2022
Zipmex Pte. Ltd (formerly known as Zipmex (Pte. Ltd.)) (“
Zipmex”) runs a Digital Currency trading platform operating under the trade name ‘Zipmex’ and may from time to time offer additional Services.  Users are advised to read these Terms of Service carefully and in particular the Risk Warning on Digital Payment Token Services.

These Terms of Service and any terms expressly incorporated herein (“Terms”) constitute a legally binding contract between you and Zipmex. The Terms apply to any access to, or use of, any Services made available by Zipmex using the Site, and to any other related Services provided by Zipmex. Zipmex’s policies related to the Services that are posted from time to time on the Site constitute a part of these Terms. All capitalized terms used in these Terms are defined in clause 1.1 or elsewhere in these Terms. References in these Terms to “we”, “our” or “us”, are to Zipmex, and references to “you” or “your” are to the person who reads and accepts these Terms as a User.

By signing up to use an account through the Site, you acknowledge and agree that you have read, understood and accepted all of the terms and conditions contained in these Terms, as well as the following documents of Zipmex:

 1. Privacy Policy;
 2. Fee Schedule; and
 3. User Guide (FAQ).

Zipmex is not currently regulated by the Monetary Authority of Singapore (“MAS”). As of date, Zipmex operates pursuant to the Payment Services (Exemption for Specified Period) Regulations 2019 (Exemption Regulations) and is an exempted payment services provider with regard to the provision of digital payment token (“DPT”) services.

RISK WARNING ON DIGITAL PAYMENT TOKEN SERVICES

The MAS requires us to provide this risk warning to you as a customer of a DPT service provider.

Before you pay Zipmex any money or DPT, you must be aware of the following.

 1. Zipmex is not currently licensed by MAS to provide DPT services. This means that you will not be able to recover all the money or DPTs you paid to Zipmex if Zipmex’s business fails.
 2. Zipmex currently operates pursuant to the Payment Services (Exemption for Specified Period) Regulations 2019 (Exemption Regulations) and is currently an exempted payment services provider. However, there is no guarantee that Zipmex’s license application under the Payment Services Act will be approved by the MAS. You should be aware that in the event Zipmex’s application for a license is rejected by the MAS, Zipmex may not be able to offer the Services.
 3. You should not transact in the DPT if you are not familiar with this DPT. Transacting in DPTs may not be suitable for you if you are not familiar with the technology that DPT services are provided.
 4. You should be aware that the value of DPTs may fluctuate greatly. You should buy DPTs only if you are prepared to accept the risk of losing all of the money you put into such tokens.
 5. DPT held in your Hosted Wallet is not subject to the Singapore Deposit Insurance Scheme (“SDIC”) or any similar insurance or guarantee scheme of any other jurisdiction. In addition, funds stored in your Fiat Wallet do not benefit from the SDIC or any similar insurance or guarantee scheme of any other jurisdiction.

1. INTERPRETATION

1.1 Definitions

Unless otherwise defined herein or the context otherwise requires, defined terms used in these Terms have the following meanings:

 1. Affiliate” means any person that Controls or is Controlled by or under common Control with the referenced person.
 2. AML/KYC Program” has the meaning given to it in clause 9.5.
 3. Zipmex Materials” means the Services, Site and all technology, content and other materials and information used, displayed or provided in connection with the Services or Site.
 4. Zipmex Restricted State” has the meaning given to it in clause 2.3.
 5. Zipmex Service Providers” has the meaning given to it in clause 17.15.
 6. Business Day” means any day other than a Saturday, Sunday or another day that is recognized as a public holiday under the laws of Singapore.
 7. Communications” means all communications, agreements, documents, receipts, notices, and disclosures.
 8. Complaint” has the meaning given to it in clause 17.10.
 9. Conditional Uses” has the meaning given to it in Appendix A.
 10. Control” means beneficial ownership of more than fifty percent of the voting securities of a corporation or other business entity with voting securities or equivalent ownership interests.
 11. Derivative Protocols” means a fork, enhancement, supplement or derivative of a different Digital Currency or Underlying Technology.
 12. Digital Currency” means any digital representation of value in which encryption techniques are used to regulate the generation of digital units and verify the transfer of assets, operating independently from a central bank.   
 13. External Address” has the meaning given to it in clause 8.8.
 14. Feedback” means any feedback, suggestion, ideas or other information or materials regarding or in connection with Zipmex or the Services that you provide, whether by email, posting through the Services or otherwise.
 15. Fee Schedule” has the meaning given to it in clause 11.
 16. Fiat Wallet” means an account opened for a User in accordance with the registration process for use in connection with facilitating certain cash transactions on Zipmex’s platform.
 17. Hosted Wallet” means the hosted wallet service provided by Zipmex or, as applicable, through a third-party service provider engaged by Zipmex, which allows Users to store certain Supported Digital Currencies and to track, transfer and manage Supported Digital Currencies contained in such hosted wallet.
 18. Indemnified Parties” has the meaning given to it in clause 15.
 19. Intellectual Property Right” means a copyright, patent, utility model right, trademark right, design right, or any other intellectual property right (including the right to obtain any of those rights or to apply to register, etc., any of those rights).
 20. OFAC” has the meaning given to it in clause 2.2.
 21. On-Exchange Assets” means any Digital Currencies or other assets which:  
 1. are recorded in any User Account;
 2. are recorded in any Hosted Wallet;
 3. have been posted as collateral as part of any Exchange-related activities; and/or
 4. assets otherwise sent to Zipmex for Services.  
 1. Order” means the instruction to effect a Trade using the Services.
 2. Prohibited Businesses” has the meaning given to it in Appendix A.
 3. Refund Fee” has the meaning given to it in clause 9.2.
 4. Representative” has the meaning given to it in clause 17.11.
 5. Restricted Location” has the meaning given to it in clause 2.3.
 6. Restricted Location Controls” has the meaning given to it in clause 2.3.
 7. Security Breach” has the meaning given to it in clause 5.2.
 8. Services” means:
 1. a platform for Users to Trade Digital Currencies;
 2. the provision of a User Account;
 3. the provision of a Hosted Wallet;
 4. the provision of a Fiat Wallet; and
 5. such other services as Zipmex may determine to provide to Users from time to time, the details of which may be summarized from time to time on the Site.
 1. Site” means the website operated by Zipmex with the domain “www.zipmex.com” (including subdomains and, if the domain or content of the website of Zipmex is changed for whatever reason, then that changed website), together with any associated websites or APIs.
 2. Supported Digital Currencies” means Digital Currencies that are included on the list of Digital Currencies supported by Zipmex, which is available at the section “Coin Info” on the Zipmex website and updated from time to time.
 3. Terms” has the meaning given to it in the preamble hereto.
 4. Third Party Content” means content provided by third parties (including, without limitation, any third party websites and any other third party content that may be accessible through or linked to the Site).
 5. Third-Party Exchanges” has the meaning given to it in clause 8.5.
 6. Trade” means an exchange of fiat currency for Digital Currency, an exchange of Digital Currency for fiat currency or an exchange of one Digital Currency for another Digital Currency, in each case between you and another User of the Services (or, if applicable, between you and a user of a Third-Party Exchange or service that is accessed as part of the Services with Zipmex acting as your agent), which exchange in each case is supported by the Services.
 7. Trade Fee” has the meaning given to it in clause 11.
 8. Underlying Technology” means software, networks, protocols, systems and other technology associated with a Digital Currency (including, if applicable, any blockchain).
 9. Unsupported Digital Currencies” means Digital Currencies that are not Supported Digital Currencies.
 10. US Embargo State” has the meaning given to it in clause 2.3.
 11. User” means an individual or an enterprise user that is registered as a user of the Services by Zipmex.
 12. User Account” means a trading account opened for a User in accordance with the registration process to facilitate Zipmex’s provision of the Services.
 13. User Bank Account” has the meaning given to it in clause 8.4.
 14. Zipmex” means Zipmex Pte. Ltd. (formerly known as Zipmex (Pte. Ltd.)).  

1.2 Headings

Headings of sections in these Terms are for convenience only and shall not govern the meaning or interpretation of any provision of these Terms.

2. ELIGIBILITY

2.1 Eligibility for Services

You acknowledge that the Services are intended to be provided by Zipmex solely for Users who satisfy the criteria described in these Terms.

2.2 General Requirements

 1. You represent and warrant, on a continuing basis during all times that you maintain a User Account, that:
 1. if you are an individual User, you are at least 18 years of age and are otherwise of legal age, in the jurisdiction of your residence and nationality, to agree to and be bound by these Terms;
 2. you have the legal capacity to accept these Terms and to agree to be bound by these Terms in their entirety;
 3. except for an individual User authorized to act for a specified enterprise user (and except as otherwise consented to by Zipmex in a separate writing), you are establishing a User Account and accessing the Services for your own use and not for the use or benefit of any third party;
 4. all information provided by you to Zipmex, in connection with the establishment of a User Account or otherwise, is accurate, true and complete in all respects;
 5. you have not previously been suspended or removed from using Zipmex’s Services;
 6. you are not identified as a “Specially Designated National” by OFAC or placed on any other sanctions list administered by OFAC;
 7. you are not placed on the U.S. Commerce Department’s Denied Persons List;
 8. you are not placed on the list of known or suspected terrorists or terrorist organizations designated by the U.S. Department of the Treasury pursuant to the Patriot Act;
 9. you are not a citizen of, or resident (or in the case of an enterprise user, organized, formed or engaging in business) in any Restricted Location (including jurisdictions designated as being high-risk for money laundering by the Financial Action Task Force and jurisdictions prohibited under OFAC sanctions programs); and
 10. you are not on the United Nations Security Council Sanctions List, the MAS’ Lists of Designated Individuals or Entities, or on any other similar list of persons or entities subject to sanctions, financial sanctions, suspected terrorist designations or similar designations of the European Union, the United Kingdom or any other jurisdictions in which Zipmex operates or may operate.
 1. In the event that, due to a change in circumstances or otherwise, any of the representations and warranties set out above is no longer true, you will immediately notify Zipmex in writing using the form provided on the Site’s Contact Us page at https://zipmex.com/contact-us/.
 2. In the event that any of the representations or warranties set out above is (or becomes) untrue, Zipmex may at its sole discretion suspend or cancel your User Account or otherwise exercise any of its rights as set out in these Terms, including clause 12.1.

2.3 Restricted Locations

 1. You may not use the Services if:
 1. you are located in, or are a citizen or resident of, any state, country, territory or other jurisdiction that is subject to an embargo by the United States (a “US Embargo State”);
 2. you are located in, or are a citizen or resident of, any state, country, territory or other jurisdiction where Zipmex has determined, in its sole discretion, to prohibit use of the Services (a “Zipmex Restricted State”); or
 3.  your use of the Services at your location would be illegal or otherwise violate any applicable law.The states, countries, territories and other jurisdictions and locations referenced in sub-clauses (i) through (iii) above are collectively referred to herein as “Restricted Locations” and each individually is referred to herein as a “Restricted Location”.

 1. You represent and warrant that you are not a citizen or resident of any Restricted Location. You further represent and warrant that you will not use any Services while located in any of the Restricted Locations.
 2. Zipmex reserves the right to implement controls to restrict access to the Services from any Restricted Location (“Restricted Location Controls”). In the event that any Restricted Location Controls are not effective or can be bypassed, you undertake that you will nonetheless comply with the requirements of this clause 2.3.
 3. In the event that you are located in a state, country, territory or other jurisdiction that subsequently is determined to be a Restricted Location, you agree that Zipmex may, in its sole discretion, suspend or cancel your User Account or otherwise exercise any of its rights as set out in these Terms, including clause 12.1.

3. USER ACCOUNTS

3.1 Creating a User Account

In order to use the Services, you will need to register for a User Account. Zipmex may in its sole discretion refuse to open a User Account for you. You are only entitled to hold one User Account. Upon verification of your identity (as described in clause 6.4), you will have the ability to fund your User Account using supported fiat currencies or Supported Digital Currencies, as well as store (for use with the Services), and Trade with, supported fiat currencies or Supported Digital Currencies, through the Site.

3.2 Accounts under False or Altered Identities

If it is discovered that you have opened other accounts under false or altered identities, Zipmex may at its sole discretion suspend or cancel your User Account or otherwise exercise any of its rights as set out in these Terms, including clause 12.1.

3.3 Voluntary Cancellation of User Account

 1. In the event that you wish to cancel your User Account, you must provide Zipmex with written notice of your request using the form provided on the Site’s Support page at www.zipmex.com/contact-us/. Upon receipt of your request to cancel, Zipmex will provide you with information on the withdrawal process, but you acknowledge and agree that it is your sole responsibility to withdraw the balance in your User Account and that you will be required to pay any applicable withdrawal fee and any other outstanding amounts owed to Zipmex.  You acknowledge and agree that Zipmex reserves the right to set off any outstanding fees or other amounts owed to Zipmex against the withdrawal proceeds otherwise payable to you with respect to such withdrawal.  Closing your User Account will not affect any rights or obligations that arose prior to the date of closure.
 2. You acknowledge and agree that, following completion of the withdrawal process, Zipmex will not be responsible for your failure to claim any remaining Digital Currencies or funds or any losses incurred by you or any other third party during the withdrawal process due to your act or failure to act. You authorize Zipmex to cancel or suspend any pending transactions at the time of account cancellation to the extent that such transactions are capable of being cancelled or suspended.

3.4 Death or Legal Incapacity of User

For security or any other reasons, if Zipmex receives legal documentation confirming your death or legal incapacity (or other information causing Zipmex to believe that you have died or become legally incapacitated), Zipmex may freeze your User Account such that no transactions may be completed until: (i) your designated fiduciary has opened a new User Account (as further described below), and the entirety of your User Account has been transferred to such new account, or (ii) Zipmex receives proof in form and substance satisfactory to it that you have not died or that you have not become (or are no longer) legally incapacitated.  If Zipmex has reason to believe that you may have died or become legally incapacitated but does not have proof of your death or legal incapacity in form and substance satisfactory to it, you authorize Zipmex to make inquiries, whether directly or through third parties, that it considers necessary to ascertain whether you have died or become legally incapacitated. 

Upon receipt by Zipmex of proof satisfactory to it that you have died or become legally incapacitated, the fiduciary you have designated in a valid will or similar testamentary document (or, in the case of a legal incapacity, a power-of-attorney or similar document) will be required to open a new User Account.  If you have not designated such a fiduciary, then Zipmex reserves the right to (i) (in the case of your death) treat as your fiduciary any person entitled to inherit your User Account, as determined by Zipmex upon receipt and review of the documentation it, in its sole and absolute discretion, deems necessary or appropriate, including (but not limited to) a will, a living trust or a small estate affidavit, or (ii) require an order designating a fiduciary from a court having competent jurisdiction. In the event Zipmex determines, in its sole and absolute discretion, that there is uncertainty regarding the validity of any fiduciary designation, Zipmex reserves the right to require an order resolving such issue from a court of competent jurisdiction before taking any action relating to your User Account. 

Pursuant to the above, the opening of a new User Account by a designated fiduciary is mandatory if Zipmex so requires it following your death or legal incapacity, and you hereby agree that your fiduciary will be required to open a new User Account if so required by Zipmex and provide the information required under these Terms in connection with the establishment of a User Account in order to gain access to the contents of your User Account. 

In the case of an enterprise user that has dissolved, ceased its business or become bankrupt or insolvent prior to the closing of its User Account and the withdrawal of the assets held therein, Zipmex may similarly freeze such User Account and require evidence in form and substance satisfactory to it of the right of any successor, owner, trustee in bankruptcy or other representative to receive such assets or otherwise provide instructions regarding the operation or termination of such User Account before lifting such freeze (and Zipmex may, in its sole discretion and to the maximum extent permitted by applicable law, require that any such successor, owner, trustee in bankruptcy or other representative open a new User Account and provide the information required under these Terms in connection with the establishment of a User Account in order to gain access to the contents of such enterprise user’s User Account). 

In the event that Zipmex determines, in its sole and absolute discretion, that there is uncertainty regarding the legal status, bankruptcy or insolvency of an enterprise user, Zipmex reserves the right to require an order resolving such issue from a court of competent jurisdiction before taking any action relating to such enterprise user’s User Account.  

3.5 Equipment and Access

To access the Services, you must have the necessary computer or similar equipment and the associated telecommunication service subscriptions to access the internet and the Site.  Access to the Services may become degraded or unavailable during times of significant volatility or volume.  This could result in the inability to Trade Digital Currencies or otherwise access the Services for periods of time and may also lead to support response time delays.  Zipmex does not represent or guarantee that the Site or Services will be available without interruption or that any Order will be promptly executed, accepted, recorded or remain open at all times. Zipmex shall not be liable for any losses resulting from or arising out of any such delay or disruption.

4. COMPLIANCE WITH LAWS AND TAXES

 1. It is your sole responsibility to comply with all applicable laws related to your trading activities and other use of the Services, including without limitation any reporting and payment of all applicable taxes and full compliance with any applicable anti-money laundering and sanctions laws and regulations. Without relieving you of your responsibility for compliance with reporting obligations and the payment of applicable taxes, Zipmex will withhold and pay over taxes if (and to the extent) required by applicable law.
 2. It is your sole responsibility to determine what, if any, taxes apply to the Trades and any other transactions you complete via the Services.
 3. You further acknowledge and agree that:
 1. it is your responsibility to report and remit the correct tax to the appropriate tax authority;
 2. Zipmex is not responsible for determining whether taxes apply to your Trades or for collecting, reporting, withholding, or remitting any taxes arising from any Trades; and
 3. all amounts set out or expressed to be payable under these Terms to Zipmex shall be deemed to be exclusive of any sales tax, use tax, value added tax or other similar tax or governmental charge, and if any such tax or governmental charge is chargeable against Zipmex, you shall pay to Zipmex an additional amount equal to such tax or governmental charge and indemnify Zipmex against any losses resulting from such tax or governmental charge.

5. SECURITY

5.1 Enhanced Security Features

 1. Zipmex may offer optional enhanced security features for your User Account (including, for example, two-factor authentication) and encourages, but does not require, you to use any such enhanced security features.
 2. If you do enable enhanced security features, it is your sole responsibility to ensure the security of, and your continuous control over, any device or account that may be associated with the enhanced security features.

5.2 User Account Activities

 1. You are solely responsible for:
 1. maintaining adequate security and control of your User Account and any device that you use with your User Account (including, without limitation, any device that may be associated with enhanced security features);
 2. maintaining confidentiality of any and all login credentials, IDs, passwords, personal identification numbers (PINs), API keys or any other codes that you use to access the Services;
 3. monitoring the activity in your User Account;
 4. providing Zipmex with your true, accurate and complete residential address, email address, telephone number and other contact information, and keeping such contact information up to date in your User Account profile in order to receive any notices or alerts that Zipmex may send you; and
 5. any losses in connection with the authorized or unauthorized use of your User Account.
 1. Any loss or compromise of the foregoing information and/or your personal information and/or any device associated with your use of your User Account may result in unauthorized access to your User Account by third parties and the loss or theft of any Digital Currencies and/or funds held in your User Account and any associated accounts. Zipmex assumes no responsibility for any loss that you may sustain due to any loss or compromise of the foregoing information (that is not due to any fault of Zipmex) or any such device and/or your failure to follow or act on any notices or alerts that Zipmex may send to you.
 2. You must contact Zipmex immediately using the form provided on the Site’s Contact Us page at https://zipmex.com/contact-us if you discover or believe that your User Account or any of the foregoing information or any device associated with your use of your User Account has been lost or compromised or if you become aware of any fraud or attempted fraud or any other security incident (including a cybersecurity attack) affecting you and/or Zipmex (collectively, a “Security Breach”). Upon receipt of such notice from you, Zipmex will take reasonable steps to protect your User Account and/or other information.  This may include preventing actions initiated using the compromised account passwords. You must take any steps that Zipmex reasonably requires to reduce, manage or report any Security Breach. Failure to provide prompt notification of any Security Breach may result in a loss to you (for which Zipmex shall not be responsible) and will be taken into account in Zipmex’s determination of the appropriate resolution of the matter.

6. USER INFORMATION, DATA AND IDENTITY VERIFICATION

6.1 Personal Information Provided by You

You are required to provide certain personal information and documentation as part of the registration process in order to allow Zipmex to verify your identity. During registration of your User Account, and from time to time thereafter if requested by Zipmex, you agree to provide Zipmex with the information it requests for the purposes of identity verification and the detection of money laundering, terrorist financing, fraud, or any other financial crime, and you agree to permit Zipmex to keep a record of such information to the maximum extent permitted by all applicable laws. You hereby acknowledge and agree that all such personal information and documentation provided by you shall be true, accurate and complete in all respects. 

You acknowledge that Zipmex and its service providers may process personal data in relation to you (if you are an individual), and personal data that you have provided or in the future provide to Zipmex or its service providers in relation to employees and/or other individuals associated with you, in connection with these Terms and your use of the Services. Accordingly, you represent and warrant that: (i) your disclosure to us of any personal data relating to individuals other than yourself was or will be made in accordance with all applicable data protection and data privacy laws, and such data was or will be true, accurate and complete, up to date and relevant when disclosed, (ii) before providing any such personal data, you have read and understood the Privacy Policy (and, in the case of personal data relating to an individual other than yourself, have (or will at the time of disclosure have) provided a copy of the Privacy Policy to that individual), and (iii) if from time to time Zipmex provides you with a replacement version of the Privacy Policy, you will promptly read that notice and provide a copy to any individual whose personal data you have provided to Zipmex or its service providers. 

In the event that Zipmex is acquired by or merged with a third party entity, Zipmex reserves the right, in any of these circumstances and to the maximum extent permitted by all applicable laws, to transfer or assign the information Zipmex or its service providers have collected from you as part of such merger, acquisition, sale or other change of control. 

6.2 Disclosure to Affiliated Companies

The Zipmex group of companies comprises a number of affiliated companies and legal entities located both within and outside Singapore. We may disclose, where appropriate and to the extent necessary, your personal data to such affiliated companies and legal entities for the purposes of corporate reporting, management of your customer relationship, identity verification, compliance with applicable laws and regulations (including those relating to detection of money laundering, terrorist financing, fraud, or any other financial crime), provision of technical and other support, and other related legal and business purposes. Please note that we provide our affiliated companies and legal entities with only the personal data they need for such business and legal purposes, and we require that they protect such personal data in accordance with the applicable laws and regulations.

6.3 Change in Personal Information

In the event of any change to your personal information or documentation provided to Zipmex (either during the registration process or on an ongoing basis thereafter), you must notify Zipmex of the change in writing using the form provided on the Site’s Contact Us page at https://zipmex.com/contact-us/; and submit any documents subsequently requested by Zipmex.

6.4 Identity Verification

 1. You will need to complete certain verification procedures before you are permitted to use the Services and on an ongoing basis thereafter. The information Zipmex requests may include certain personal information, including, but not limited to, your name, principal residential address (which may not be a PO Box or other similar address), mailing address (if different from your principal residential address), telephone number, email address, date of birth, taxpayer identification number, a government identification, and information regarding your bank account (such as the name of the bank, the account type, routing number, and account number). If you are a legal entity, you will also need to provide information on certain beneficial owners and controlling persons of the entity, as well as certain governing documents of the entity. In providing Zipmex with this or any other information that may be required, you confirm that the information is true, accurate and complete.  You hereby authorize Zipmex either directly or through its third party service providers to collect such information and to take any measures that it considers necessary to:
 1. verify your identity;
 2. confirm any information that you submit; and
 3. take any action that Zipmex deems necessary based on the results, including reviewing, retaining and/or disclosing any such information as necessary to satisfy any applicable law, regulation, sanctions programs, legal process or governmental request.
 1. You authorize Zipmex to make inquiries, whether directly or through third parties, that Zipmex considers necessary to verify your identity, confirm your residential address or protect you and/or Zipmex against fraud or other financial crime, and to take action Zipmex reasonably deems necessary based on the results of such inquiries. When Zipmex carries out these inquiries, you acknowledge and agree that your personal information may be disclosed to credit reference and fraud prevention or financial crime agencies and that these agencies may respond to Zipmex’s inquiries in full. Further, you authorize your wireless operator (AT&T, Sprint, T-Mobile, US Cellular, Verizon or any other branded wireless operator) to use your mobile number, name, address, email address, network status, customer type, customer role, billing type, mobile device identifiers (IMSI and IMEI) and other subscriber status details, if available, solely to allow verification of your identity and to compare information you have provided to Zipmex with your wireless operator account profile information for the duration of your relationship with Zipmex. Standard text message and data rates may apply with respect to the use of such services, as well as any two-factor authentication procedures employing mobile devices that may be implemented in accordance with Clause 5.1.

 2. You acknowledge that in certain circumstances it could take up to a month or more to undertake the registration and verification process.
 3. Zipmex will have no liability or responsibility for any temporary or permanent block on Services provided to you, including resulting in your inability to withdraw Digital Currencies or fiat balances or execute Trades, during or as a result of any identity verification or other screening procedures.

6.5 Loss or Corruption of User Data; Computer Viruses

 1. Zipmex shall have no liability whatsoever for any information that may become irretrievably lost or corrupted or temporarily unavailable due to a variety of causes, including but not limited to:
 1. software failures, viruses or other harmful materials;
 2. protocol changes by third party providers;
 3. internet outages;
 4. force majeure events or other disasters;
 5. scheduled or unscheduled maintenance; or
 6. other events or circumstances either outside or (to the maximum extent permitted by all applicable laws) within Zipmex’s control.
 1. You are solely responsible for backing up and maintaining duplicate copies of any information you store or transfer through the Services.
 2. Zipmex shall not bear any liability whatsoever for any damage or interruptions caused by any computer viruses, spyware, scareware, Trojan horses, worms or other malware that may affect your computer or other equipment, or any phishing, spoofing or other attack. Zipmex advises the regular use of a reputable and readily available virus screening and prevention software. You should also be aware that SMS and email services are vulnerable to spoofing, phishing or other attacks and should use care in reviewing messages purporting to originate from Zipmex. You should always log into your User Account through the Site to review any transactions or required actions if you have any uncertainty regarding the authenticity of any communication or notice.

6.6 Dormant User Account

If your User Account has been inactive for a period of two years, Zipmex may designate such User Account as a dormant account and may require you to verify certain information or provide certain documentation to confirm that you are the proper owner of the User Account. Until your account is verified and reactivated in accordance with such procedures, you will be unable to access your User Account or make any transfers or Trades. Zipmex reserves the right to impose a fee on accounts that have been designated as dormant accounts and/or on accounts that have been inactive for a period of one year or longer, the details of which would be set forth in the Fee Schedule, and any such fees may be collected from the assets held in your User Account (including, without limitation, by liquidating Digital Currencies at current market prices and retaining the proceeds thereof). Subject to any limitations imposed by applicable law, including any relevant abandoned property laws or similar laws as referenced in clause 9.6, Zipmex reserves the right to terminate a dormant account that has been inactive for a period of 6 years of more, in which case any assets remaining in such dormant account may, in the sole discretion of Zipmex, be forfeited and thereafter retained by Zipmex for its own use.

6.7 Suspension or Closure of User Account Based on User Data or Failure to Verify

 1. Your access to one or more Services, and the limits that apply to your use of the Services, may be altered as a result of information collected about you on an ongoing basis. Without prejudice to any of its rights under these Terms (including under clause 12.3), Zipmex may suspend trading or close your User Account without notification if it is unable to successfully complete its verification process for any reason.
 2. Additionally, Zipmex may require you to wait some amount of time after completion of a Trade, before permitting you to use further Services and/or before permitting you to engage in transactions beyond certain volume limits.

7  STATUS OF ON-EXCHANGE ASSETS

7.1        Grant to Zipmex  

In consideration for your use of our Services and other valuable consideration, you grant Zipmex all rights and title to all On-Exchange Assets (including all ownership rights), subject to limited rights described in clause 7.2.  

7.2        Your acknowledgments

Without limiting the generality of clause 7.1, you acknowledge and agree that some of the key implications of the grant under clause 7.1 are that:

 1. Zipmex may, without further notice to you:
 1. hold such On-Exchange Assets in such wallets and/or with such other facilities or third parties as Zipmex considers appropriate;
 2. pledge, re-pledge, hypothecate, rehypothecate, sell, lend, stake or otherwise transfer or use any amount of such On-Exchange Assets as it sees fit for its own purposes:  
 1. separately or together with other property;
 2. for any period of time; and
 3.  without retaining in Zipmex’s possession and/or control a like amount of On-Exchange Assets or any other monies or assets, and to use or invest such On-Exchange Assets; and
 1. retain any benefits flowing from its rights in relation to the On-Exchange Assets;
 1. your rights in relation to any On-Exchange Assets are limited to a contractual obligation for Zipmex to provide an equivalent amount and type of On-Exchange Assets:
 1. for your use in connection with the Services; or
 2. to send to you as part of a withdrawal,

in each case, subject to these Terms.  As such, Zipmex only has a debtor-creditor relationship with you with respect to all On-Exchange Assets;

 1. you will not be able to exercise certain rights of ownership that you might otherwise have before sending the On-Exchange Assets to us;
 2. you have no claim or entitlement to any benefit that Zipmex or any other third party may receive from time to time in relation to the On-Exchange Assets;
 3. Zipmex’s ability to meet its contractual obligations in clause 7.2(b) and these Terms (on time or at all) may be impacted by any losses or delays sustained in connection with its holding or use of On-Exchange Assets, amongst other factors. This may result in losses or delays to you. In a worst case, a total loss of On-Exchange Assets may occur.  

7.3   Disclaimer

Neither clause 7.1 nor 7.2 should be taken to imply:

 1. any back-to-back lending or other arrangement, nor any collective investment, on the part of Zipmex or any third party on your behalf; or
 2. the assumption of any liability by Zipmex for any actions taken by you as part of the Services.

7.4         Applicable law

Each of clauses 7.1 and 7.2 are subject to applicable law and any regulatory requirements.  Where any On-Exchange Assets are required to be held in any other capacity (for example, beneficially for you), we will seek to notify you of that change.

8. ACCOUNT FUNDING, TRANSFERS AND TRADES

 1. Transferring Digital Currency

With respect to the transfer of Digital Currencies using the Services, you acknowledge that: (i) you have read and understand the process for transferring Digital Currencies from external accounts to your Hosted Wallet and vice versa as set out in the User Guide; (ii) you will not transfer any Unsupported Digital Currencies to your Hosted Wallet, as such Unsupported Digital Currencies may be permanently lost; and (iii) it is your responsibility to ensure that you send any Digital Currency to the correct address provided for that Digital Currency (and that any external wallet address provided for a withdrawal of a Digital Currency is accurate and able to receive such Digital Currency), as Digital Currencies sent to an incorrect address may never be recovered. 

8.2 Establishing and using a Fiat Wallet 

 1. Users may establish a Fiat Wallet (and fund it in an appropriate amount, as applicable) to facilitate transactions on the Zipmex platform. Zipmex holds the fiat currency balance in one or more omnibus custodial accounts with a financial institution or institutions. Each such omnibus account is (i) held in Zipmex’s name and under Zipmex’s control, (ii) segregated and legally distinct from Zipmex’s business and operating accounts, (iii) established for the benefit of Zipmex customers, and (iv) represents a banking (and not a custodial) relationship with the bank at which such account is held. Such omnibus accounts do not create any relationship by and between you and any such bank. Your fiat currency deposits and other amounts from time to time directed to your Fiat Wallet:` (1) are not treated as general assets of Zipmex, (2) are fully owned by you, and (3) are recorded and maintained on Zipmex’s internal ledger and reflected in a sub-account (i.e., your Fiat Wallet) so that your indirect prorated interest in Zipmex’s omnibus accounts is readily ascertainable. In the event that any omnibus account generates interest or other earnings, you agree that such amounts will be retained by Zipmex as fees for Services provided by Zipmex and will not be allocated to the Fiat Wallets of any Zipmex customer.

 1. You may initiate a transfer from your identified payment method (which may include wire transfer, bank transfer (ACH), debit card or such other payment methods as may be approved by Zipmex from time to time) to fund your Fiat Wallet. Certain transfer limits may apply depending on a User’s account type and status, as well as payment method selected, as set forth in the Transfer Limits Schedule (as updated from time to time). For transfers by way of bank wires (both deposits and withdrawals), certain bank wire fees may apply, as applicable and set forth in the Fee Schedule. For deposits, Zipmex will credit your Fiat Wallet a corresponding amount of fiat currency after funds are delivered to Zipmex. For withdrawals, Zipmex will immediately debit your Fiat Wallet when you authorize a withdrawal. Bank fees are netted out of transfers to or from Zipmex. Zipmex will not process a transfer if associated fees exceed the value of the transfer.

8.3 Transaction Limits; Refusal of Transfer and Trade Requests

 1. Zipmex may, at any time and in its sole discretion and without notice, refuse any transfer or Trade request, impose limits or change applicable limits on the amounts that you are able to transfer, Trade or withdraw on a daily or other periodic basis as Zipmex deems appropriate in its sole discretion, including (without limitation):
 1. to comply with applicable laws or regulations, or an order from law enforcement authorities;
 2. in line with Zipmex’s policy;
 3. in response to market volatility or events; or
 4. based on your deposit method, verification steps you have completed, and other factors.
 1. Zipmex, reserves the right to refuse to process or to cancel any pending transfer or Trade, or reverse any transfer or Trade even after funds have been debited from your User Account, in each case, in the sole discretion of Zipmex, including without limitation: (i) if Zipmex suspects the transfer or Trade involves (or has a high risk of involvement in) money laundering, terrorist financing, fraud, or any other type of financial crime; (ii) as required by law or in response to a subpoena, court order, or other government order or to enforce transaction limits; (iii) if Zipmex reasonably suspects that the transfer or Trade is erroneous; or (iv) if Zipmex suspects the transfer or Trade violates any provision of these Terms, including clause 10.

8.4 Timing for Completion of Transfers

 1. After successfully completing the identity verification procedures described in clause 6, you may fund your User Account by means of one or more valid payment methods (which may include wire transfer, ACH, debit card or such other fiat-based payment methods as may be approved by Zipmex from time to time) or by transferring Supported Digital Currency from an external Digital Currency wallet. All fiat and Digital Currency deposits must originate from an account or Digital Currency wallet maintained in your name (or, if applicable in the case of an authorized enterprise user, in the name of such enterprise user). In connection with deposits made to your User Account, you are not allowed to receive funds or Digital Currencies from a sender other than yourself (or, if applicable in the case of an authorized enterprise user, in the name of such enterprise user). In addition, fiat currency deposits are only accepted from (i) bank accounts (in the name of the individual User or enterprise user named on the User Account) that have successfully completed Zipmex’s AML/KYC Program and (ii) are domiciled in the country of residence of the individual or enterprise user named on the User Account (each such bank account, a “User Bank Account”). You acknowledge that funds or Digital Currencies may be sent or debited from your selected payment method before corresponding credits are made to your User Account (in the case of deposits).
 2. Where applicable, you authorize Zipmex to initiate debits from your selected payment method(s) in settlement of deposit requests and to debit your User Account and initiate payments to your selected payment method(s) in settlement of withdrawal requests. Although Zipmex will attempt to deliver fiat currency or Supported Digital Currency (as applicable) to you as promptly as possible, funds or Digital Currencies may be removed from your User Account before corresponding amounts are received at your selected payment method (in the case of withdrawals).
 3. In the case of deposits of fiat currency to your User Account, Zipmex may (where applicable) debit your selected payment method as soon as the same day you initiate a deposit. Your deposit will typically take between one to five Business Days to process. Wire transfer deposits and ACH deposits may not be processed outside of normal banking hours. You agree and understand that wire transfer deposit settlement times and ACH deposit settlement times are subject to public holidays, the internal processes and jurisdiction of your bank, and the internal processes of our banks. You further agree and understand that in certain situations, wire transfer deposit settlement times may be delayed in connection with downtime or disruptions to Zipmex’s service providers or for other reasons, including payment network congestion or disruption.
 4. In the case of withdrawals of fiat currency, your receipt of funds will depend on the withdrawal type and will typically take between one and five Business Days. Fiat currency withdrawals are only permitted to User Bank Accounts.  Your initiation of a fiat currency withdrawal using your User Account login credentials and other forms of authentication, when applicable, will be deemed to be your authorization for Zipmex to execute any such withdrawal. Wire withdrawals and ACH withdrawals may not be processed outside of normal banking hours. You agree and understand that wire withdrawal transfer times and ACH withdrawal transfer times are subject to public holidays, the internal processes and jurisdiction of your bank, and the internal processes of Zipmex’s banks. You further agree and understand that in certain situations, wire withdrawal transfer times and ACH withdrawal transfer times may be delayed in connection with downtime or disruptions to Zipmex’s service providers or for other reasons, including payment network congestion or disruption.
 5. In the case of deposits of Digital Currency to your User Account, your deposit will typically take between one hour and one Business Day to process (depending on traffic, network disruptions, downtime and other factors). In the case of withdrawals of Digital Currency, your receipt of such Digital Currency will typically take between one hour and one Business Day (depending on traffic, network disruptions, downtime and other factors). Digital Currency deposits will generally be credited to your User Account only after the requisite number of network confirmations have occurred on the blockchain for the deposited Digital Currency. Zipmex makes no guarantee regarding the timing for completing any transfer, which may depend on third party actions that are outside of Zipmex’s control. In addition, because Zipmex securely stores all Digital Currency private keys in its control in a combination of online and offline storage and it may be necessary for Zipmex to retrieve certain information from offline storage in order to facilitate a transfer of Digital Currency in accordance with your instructions, the initiation or crediting of such transfer may be delayed for 48 hours or more. 
 6. Zipmex will make reasonable efforts to ensure that requests for electronic or other debits and credits, as applicable, are processed in a timely manner but it makes no representation or warranty regarding the amount of time needed to complete processing.
 7. Notwithstanding any provision in these Terms, you hereby grant to Zipmex a first priority lien on and security interest in and to the balances in your Fiat Wallet and Hosted Wallet to secure the performance of your obligations under these Terms.

8.5 Trade Process

 1. Zipmex provides an order book-based trading system for trading pairs involving the exchange of a supported fiat currency for a Supported Digital Currency, a Supported Digital Currency for a supported fiat currency, or a Supported Digital Currency for another Supported Digital Currency. The available orders resting on such order book may include orders resting on the internal order book of Zipmex or on order books that are accessed by Zipmex through its accounts maintained with one or more other third-party exchanges or similar services (“Third-Party Exchanges”). Unless otherwise required under applicable law, Zipmex does not, and is under no obligation to, disclose the identity of any such Third-Party Exchanges or similar services through which available trades may be sourced.
 2. Users may place Orders for Trades by submitting market orders or limit orders for processing through such order book. Market orders are Orders that are filled immediately against resting orders on the order book at the current best available price. Limit orders are Orders that are filled at or better than a price specified by the User. In general, any quantity that is not filled rests on the continuous order book until it is filled or cancelled, or otherwise expires in accordance with trading policies and procedures then in effect.
 3. Orders for Trades will be executed automatically using Zipmex’s trade execution algorithms. When the Zipmex matching system identifies a matching order that is available on the order book for a given User’s Order, the orders will be matched. In that case, the matched Trade is recorded on Zipmex’s internal ledger and the balance of each User’s Hosted Wallet and Fiat Wallet will be adjusted automatically in settlement of the Trade (including to account for deductions of the applicable Trade Fees). Orders may be matched in whole or in part against Zipmex’s internal order book and/or against the order books of Third-Party Exchanges. Orders may at times be fulfilled only in part or, depending on the type of Order, from multiple sources at differing prices and at differing times. All limit orders at the same specified price are treated equally and executed in the order in which they were received. Orders matched against orders resting on the order books of one or more Third-Party Exchanges may not be filled for any reason, including reasons beyond Zipmex’s control (such as a disruption of the communication network, a suspension of trading by any such Third-Party Exchange and/or a suspension or cancellation of an account of Zipmex maintained at any such Third-Party Exchange), and Zipmex shall not be responsible for any such unfilled Order.
 4. Any Order that is not matched in whole or in part will remain on the order book until it is matched or cancelled, or otherwise expires in accordance with trading policies and procedures then in effect. Zipmex may impose a limited timeframe during which unmatched Orders remain on the order book (after which time any such Order will expire), and may place other restrictions and time limits on trading activities from time to time and otherwise establish or modify trading policies and procedures from time to time, by posting notices and updates to such effect on the Site. You agree that by logging into your User Account or otherwise using the Services following any addition or modification to such policies, restrictions and limitations, you are agreeing to such additions and modifications. You may request that an open Order be cancelled by inputting such request on the Site. However, it will generally not be possible to cancel an Order (or any part of an Order) that has been matched on the order book and is marked as either pending or complete.
 5. The Services do not include support for margin trading, options trading or shorting at this time, provided that Zipmex may provide margin trading services for certain customers in its sole discretion.
 6. You must deposit funds (fiat currency or Digital Currency, as applicable) prior to placing an initial Order, and you are not permitted to place an Order unless you have enough funds in your Fiat Wallet or Hosted Wallet (as applicable) to satisfy your Order. When you place an Order, the full amount of funds required (including any applicable fees) are placed on hold in your User Account until your Order is matched, expires, or (to the extent permitted under these Terms) is cancelled.
 7. After you have placed an Order, Zipmex will send you an email confirming the details of your Order. Zipmex will send you another email if your Order subsequently fills (in whole or in part). You acknowledge and agree that your Orders and Trades will be treated as authorized and correct unless you provide Zipmex with written notice of any error or objection using the form provided on the Site’s Contact Us page at https://zipmex.com/contact-us/ within three calendar days of receipt of the relevant email notification. It is your sole responsibility to review your transaction history, and related email receipts, on a regular basis.
 8. Zipmex does not provide Users with periodic User Account statements or valuations. Your transaction history is available to you through the Site. Such transaction history contains all of your transfer and trading activity, including pending Trades, deposits and withdrawals, as well as the balances in your Fiat Wallet and Hosted Wallet. However, nothing in your transaction history should be treated as a valuation of any Digital Currency.
 9. When your Order is executed against Zipmex’s internal order book, you are purchasing or selling the relevant Supported Digital Currency from or to another User of Zipmex, not from or to Zipmex or any of its Affiliates. In the unlikely case where such User is an Affiliate of Zipmex, such other User is acting in its individual capacity rather than as an agent for Zipmex. Accordingly, you will bear all risks associated with transacting with such other User, including the risk that such other User did not hold unencumbered title to and beneficial ownership in the Supported Digital Currency you have purchased from such other User.
 10. When your Order is executed against the order book of a Third-Party Exchange, Zipmex is purchasing or selling the relevant Supported Digital Currency from or to a user of such Third-Party Exchange acting as your agent and for your account, even if Zipmex is transacting with such user of such Third-Party Exchange in its name. In no event will Zipmex be purchasing or selling such Digital Currency from or to you as a principal to the Trade with you. Accordingly, you will bear all credit, market and other risks associated with transacting with such user of such Third-Party Exchange, including the risk that such user did not hold unencumbered title to and beneficial ownership in the Supported Digital Currency you have purchased from such user through Zipmex as your agent.

8.6 Use of a Credit Card to Fund a User Account or Trade

Zipmex may from time-to-time permit Users to fund their User Accounts, or specific Trades, using a credit card. If you use a credit card for such purposes, you represent and warrant that you are an authorized user of such credit card. Zipmex reserves the right at any time to cease support for credit card transactions or to impose other restrictions or limitations on credit card transactions, either generally or on an individual User basis. Among other such restrictions, Zipmex may determine to delay your ability to effect a Trade using amounts funded through a credit card until it is satisfied, in its sole discretion, that the transaction has been authorized and the relevant funds have cleared and been settled to your User Account. Zipmex may rely on the services of third parties in confirming such authorization and settlement status and such authorization and settlement determination process may delay your ability to trade with amounts funded with a credit card.  Without limiting the generality of clause 8.2 and other applicable provisions of these Terms, Zipmex may delay or withhold a withdrawal or transfer by you (in whole or in part) if, at the time of the withdrawal or transfer, amounts funded to your User Account using a credit card have not been fully settled or have been subject to reversal (such as on account of a chargeback).

8.7 Additional Information in Connection with Transfers and Trades

Zipmex reserves the right to delay any transfer or Trade if it perceives a risk of fraud or illegal activity. Zipmex does not guarantee the availability of its Services, and the act of acquiring Supported Digital Currencies using the Services does not result in a guarantee that you may sell your Supported Digital Currencies using the Services.

8.8 Reversal of Transfers or Trades

 1. You acknowledge and agree that, except as otherwise expressly provided in these Terms, Zipmex will not reverse any transfers or Trades which have been initiated and are either pending or complete. In addition, you acknowledge and agree that you cannot cancel, reverse, or change any transaction marked as complete or pending. If your payment is not successful or if your payment method has insufficient funds, you authorize Zipmex, in its sole discretion and wherever possible, either to cancel the transfer or Trade or to debit your other payment methods, including Zipmex balances or other associated accounts, in any amount necessary to complete the transfer or Trade, and you will indemnify Zipmex against any losses resulting from the lack of sufficient balances in your User Account to complete the transfer or Trade. You are responsible for maintaining an adequate balance and/or sufficient credit limits in order to avoid overdraft, NSF, or similar fees charged by your payment provider.
 2. Zipmex shall not be liable in the event that the details of any third party Digital Currency address not created or maintained by Zipmex (“External Address”) provided by you are incorrect, improperly formatted, erroneous, or intended for a different type of Digital Currency, or for any events or circumstances outside of Zipmex’s control.

8.9 No Investment or Other Advice

For the avoidance of doubt, Zipmex does not provide investment, tax or legal advice. All Trades are executed automatically, based on the parameters of your Order instructions and in accordance with Zipmex’s Trade execution procedures, and you are solely responsible for determining whether any investment, investment strategy or related transaction is appropriate for you based on your personal investment objectives, financial circumstances and risk tolerance. You should consult your own legal or tax professionals regarding your specific situation. The information provided on the Site or any third-party sites for which a link may be available on the Site does not constitute investment advice, financial advice, trading advice or any other sort of advice, and you should not treat any of the Site’s content as such. Zipmex does not recommend that any Digital Currency should be bought, earned, sold or held by you, and Zipmex will not be held responsible for the decisions you make to buy, sell or hold Digital Currency. You acknowledge and agree that you have read, understood and accept the risks contained in the Risk Disclosure Statement and (as applicable) in the State License Disclosures.

9. GENERAL SERVICE TERMS

9.1 Conditions and Restrictions

 1. Zipmex may, at any time, in its sole discretion and without prior notice, refuse any transfer request, Order or other transaction request submitted via the Services, impose limits on the amounts of transfers or Trades that can be completed on a daily or other periodic basis or impose any other conditions or restrictions upon your use of the Services.
 1. Without prejudice to any other provision of this clause 9.1, Zipmex may:
 2. limit or cancel the number of open Orders that you can establish via the Services;
 3. restrict transaction requests from certain locations; or
 1. restrict withdrawals or trading if there is a reasonable suspicion of fraud, diminished capacity or inappropriate activity; if honouring the requested withdrawal or trade would create a material regulatory risk for Zipmex or its Affiliates (including, without limitation, due to applicable anti-money laundering, prevention of terrorist financing and/or sanction laws and regulations); or if Zipmex receives reasonable notice that your ownership of some or all of the Digital Currencies in your User Account is in dispute. In such circumstances, Zipmex may also suspend or cancel your User Account.

9.2 Error Correction

 1. You authorize Zipmex, in its sole and absolute discretion, to attempt to correct, reverse or cancel any Order, Trade or transfer with respect to which Zipmex has discovered that there was an error, regardless of whether such error was caused by you, Zipmex or a third party.
 2. You acknowledge that Zipmex may consider a Trade to be erroneous when its price is substantially inconsistent with the market price at the time of execution. In making such a determination, Zipmex will take into account the circumstances at the time of the transaction and the interest of Zipmex and other market participants generally in preserving the integrity of the market and maintaining a fair and orderly marketplace. Factors that may be considered include, but are not limited to, suspicious trading activity, violations of these Terms, disruptions or malfunctions in the operation of the Zipmex platform or any relevant network or protocol, and the presence of other extraordinary market conditions or circumstances in which the nullification or modification of transactions may be necessary for the maintenance of a fair and orderly market.
 3. You acknowledge and agree that:
 1. Zipmex provides no guarantee or warranty that any attempt made to correct, reverse or cancel any Order, Trade or transfer under this clause 9.2 will be successful;
 2. a mere assertion by you that you made a mistake when entering an Order, or that you failed to pay attention to or update an Order, or any other similar assertion may not be sufficient to establish that the resulting transaction was erroneous;
 3. Zipmex may declare a transfer, Order or Trade to be null and void, in whole or in part, even if you (and, if applicable, the other party to a Trade) do not agree to cancel or modify it; and
 4. Zipmex will have no responsibility or liability for the error or any correction attempt under this clause 9.2.
 1. Where commercially and technically practicable to do so in the case of an error or mistake involving fiat currencies (as determined by Zipmex in its sole and absolute discretion), Zipmex may assist a User in taking steps to correct such an error or mistake, in which case a refund or correction fee (a “Refund Fee”) may be charged against the User’s User Account to compensate Zipmex for the costs incurred and resources used to assist in the correction of such error or mistake.  Further information regarding the amount and calculation of a Refund Fee is set forth in the User Guide. Each User acknowledges that a User may not receive any refund if the Refund Fee is greater than the amount of such refund that has actually been recovered and such User shall be responsible for, and reimburse, Zipmex for any balance of the Refund Fee that remains unpaid or uncollected in such circumstances. Each User agrees that Zipmex may or may not assist a User in recovering any fiat currency by correcting such User’s error or mistake.

9.3 Support for Digital Currencies

 1. Zipmex retains the right, in its sole discretion, to determine whether to support the transfer, storage or trading of any Digital Currency using the Services. Under no circumstances should you attempt to use your Hosted Wallet services to store, send, request, or receive digital currencies in any form that are Unsupported Digital Currencies. Zipmex assumes no responsibility or liability in connection with any attempt to use the Services for Unsupported Digital Currencies.
 2. Zipmex may, in its sole discretion, terminate any Services and support for any Digital Currency at any time. 
 3. Zipmex will, where permitted by law, use reasonable efforts to notify Users at least 14 days in advance of a decision to cease support of a Digital Currency.
 4. If you are notified by Zipmex of a decision to cease support of a Digital Currency, you acknowledge and agree that:
 1. you should transfer the affected Digital Currency out from your Hosted Wallet before the notified deadline; and
 2. if you do not transfer the affected Digital Currency out of your Hosted Wallet prior to the notified deadline, the Digital Currency may be lost due to your inability to access, transfer or otherwise control the Digital Currency.
 1. In accordance with its current policy on the treatment of a Digital Currency following a decision to terminate any Services and support for such Digital Currency, Zipmex will use reasonable efforts to take the following steps if you fail to timely transfer the affected Digital Currency out of your Hosted Wallet prior to the notified deadline:
 1. for a period of 90 days following the effective date of the cessation of support for the affected Digital Currency, Zipmex will support the continued holding of such Digital Currency in your Hosted Wallet;
 2. if the affected Digital Currency has not been transferred out of your Hosted Wallet within such 90-day period, Zipmex may (but shall not be required to) convert the Unsupported Digital Currency at current market rates to a Supported Digital Currency (typically a USD-backed stablecoin), and the fees and costs of effecting such conversion may be charged against and collected from your User Account;
 3. after any such conversion and the collection of applicable costs and fees, such replacement Digital Currency may be withdrawn to your designated external wallets with the support of Zipmex, subject to the provisions of clauses 6.6 and 9.6 and, if applicable, to the repeat application of this clause 9.3 if support for such replacement Digital Currency is later terminated; and
 4. in the event that Zipmex determines not to convert holdings of Unsupported Digital Currencies to Supported Digital Currencies in the manner contemplated above, Zipmex may elect to hold all such Unsupported Digital Currencies in a separate commingled wallet established for such purpose, subject to the imposition of an administrative fee and subject to the provisions of clauses 6.6 and 9.6.
 1. Zipmex shall not be liable for any losses, liability or expenses related to its decision to cease any support for any Digital Currency or any action Zipmex may take under this clause 9.3.

9.4 Derivative Protocols

 1. Unless Zipmex notifies you or makes a public statement to the contrary, Zipmex does not support Derivative Protocols and you should not use your User Account to attempt to request, transfer, store, Trade or engage in any other type of transaction or functionality involving a Derivative Protocol.
 2. The Zipmex platform is not configured to detect and/or secure Derivative Protocol transactions and Zipmex shall have no responsibility or liability whatsoever with respect to any Derivative Protocol.

9.5 AML/KYC Compliance

You acknowledge and agree that:

 1. Zipmex’s anti-money laundering and ‘know your customer’ compliance program (“AML/KYC Program”) may be updated from time to time, including the procedures that Zipmex uses to verify its customers’ identities and residential addresses; and
 2. should there be any activities, practices, or transactions conducted by you which are in conflict with the foregoing AML/KYC Program, Zipmex may at its sole discretion suspend or cancel your User Account or otherwise exercise any of its rights set out in these Terms, including clause 12.1.

9.6 Unclaimed Property

If your User Account has been inactive for an extended period of time (as may be specified under applicable state or other laws), Zipmex will attempt to contact you using the contact information provided by you. If Zipmex is unable to locate you or you do not respond within thirty days (or such other time period as may otherwise be required by applicable state or other laws), Zipmex may be obligated to (i) report any remaining funds or property in your User Account as unclaimed property in accordance with applicable state or other laws and/or (ii) deliver any such unclaimed funds or property to the relevant state or other governmental authority in accordance with applicable state or other laws. In addition to such fees as may be imposed on dormant accounts in accordance with clause 6.6, if and to the extent permitted by applicable law, Zipmex reserves the right to deduct an administrative fee in relation to unclaimed funds or property. 

9.7 Property Disputes

 1. If Zipmex receives notice that any Digital Currencies held in your Hosted Wallet are alleged to have been stolen or are otherwise not lawfully possessed by you, Zipmex may, in its sole discretion, place an administrative hold on the affected Digital Currencies or your Hosted Wallet.
 2. In the event that Zipmex places an administrative hold on some or all of your Digital Currencies or your Hosted Wallet:
 1. Zipmex may continue such hold until such time as:
 1. any dispute with respect to the ownership of the Digital Currencies has been resolved; and
 2. evidence of the resolution acceptable to Zipmex has been provided in a form acceptable to Zipmex;
 1. Zipmex will not involve itself in any such dispute or the resolution of the dispute; and
 2. Zipmex shall have no liability with respect to any such administrative hold under this clause 9.7, or for your inability to withdraw Digital Currencies or execute Trades during the period of any such hold.

9.8 LEN Off-Exchange Trades

In the case of the Digital Currency known as LINE Yen (LEN), Zipmex may engage in off-exchange (“over-the-counter”) trades with certain buyers and/or sellers of LEN at prices that may differ from market prices available on the Zipmex exchange.  You acknowledge that such trading activity may have an impact on the liquidity of LEN trading available on the Zipmex exchange and/or on the market price of LEN on the Zipmex exchange.

9.9 Digital Currency Promotions

 1. Zipmex may run promotions (including marketing campaigns, special promotions, special offers, giveaways or airdrops) from time to time, and details about the events will be publicized on the Site or sent to the User’s email if the User has elected to receive marketing Communications. Subject to applicable laws, Zipmex may establish qualifying criteria to participate in any such promotions in its sole discretion, and Zipmex shall have no obligation to make any such promotions available to all customers. Zipmex may revoke, terminate, amend, retract, deny and/or withhold any such promotion at any time, with or without notice. Zipmex makes no recommendation and does not provide any advice about the value or utility of any Digital Currency subject to a promotion.
 2. If you wish to participate in any event contemplated under this clause 9.9, you undertake to be responsible for doing all things and taking all actions necessary to participate in the event. 
 3. Without limitation to this clause 9.9, if new or additional Digital Currencies are provided (whether by “airdrop” or other means) to holders of a Digital Currency, you agree and acknowledge that:
 1. it would be your responsibility to claim the Digital Currencies and to designate the Hosted Wallet address for delivery of such Digital Currencies; and
 2. Zipmex has no responsibility to enable, facilitate or help with claiming or receiving any such Digital Currencies or other benefits.
 1. If Zipmex suspects that you (whether alone or with others) manipulated or abused (or attempted to manipulate or abuse) a promotion and/or otherwise acted in bad faith towards Zipmex, then Zipmex may, in its sole discretion and in addition to exercising other rights under these Terms, including clause 12.1, take any or all of the following actions: (i) temporarily or permanently block, suspend or terminate your access to the Services or any portion thereof and/or close your User Account, (ii) remove and/or deduct any reward or award which might have been granted to you (taking into account any loss sustained which will be fully recognized), (iii) remove and/or deduct any profits gained by you as a result of such manipulation or abuse, including by closing any open positions in the applicable User Account(s), and (iv) deny, withhold or withdraw from you such promotion and any future promotions. For the avoidance of doubt, in such circumstances, rewards, awards or any other bonus granted to you and any profit or gains obtained by you may be withheld, while any loss suffered by you will be recognized and sustained.

10. UNACCEPTABLE USE OR CONDUCT

 1. You agree that you will not:
 1. violate or attempt to violate (or assist in the violation of) any law, statute, regulation, ordinance, contract, Intellectual Property Right or other third-party right, or commit a tort while using the Services;
 2. violate or attempt to violate (or assist in the violation of) any sanctions program administered in the countries where Zipmex conducts business or provides Services, or engage in any activity involving the Services which would involve proceeds of any unlawful activity;
 3. use or attempt to use the Services in any manner that could interfere with, disrupt, negatively affect, or inhibit other Users from fully enjoying the Services, or that could damage, disable, overburden, or impair the functioning of the Services in any manner;
 4. use or attempt to use the Services to pay for, support, or otherwise engage in any illegal gambling activities, fraud, fictitious transaction, money-laundering, terrorist activities, market manipulation (including, without limitation, spoofing (i.e., using computer algorithms or other means, whether automatic or manual, to rapidly display and then cancel bids or orders to gain from changes in the price of a Digital Currency or trading pair) and wash trades (i.e., simultaneously submitting buy and sell orders for the same account or for different accounts with common beneficial ownership with the intent to avoid taking a bona fide market position or to otherwise negate market price or price competition)) or other illegal activities;
 5. use or attempt to use any robot, spider, crawler, scraper, or other automated means or interface not provided by Zipmex to access the Services or to extract data;
 6. use or attempt to use another person’s User Account without authorization;
 7. circumvent or attempt to circumvent any content filtering techniques Zipmex employs, or access or attempt to access any service or area of the Services that you are not authorized to access;
 8. introduce or attempt to introduce to the Services any malware, virus, Trojan horses, worms, logic bombs, or other harmful or deleterious material;
 9. develop any third-party applications that interact with the Services without Zipmex’s prior written consent, or unless otherwise agreed;
 10. engage or attempt to engage in any Prohibited Businesses (as set forth in Appendix A) in connection with your use of the Services, and your interactions with other Users and third parties; or
 11. engage or attempt to engage in any Conditional Uses (as set forth in Appendix A) in connection with your use of the Services, and your interactions with other Users and third parties, without first obtaining the prior written consent of Zipmex.
 1. If Zipmex reasonably believes that you have breached any of the provisions set out above, then Zipmex may, in its sole discretion and without giving prior notice to you, take such measures as it sees fit, including but not limited to deleting all or part of the information sent by you; and exercising any of its rights under these Terms, including clause 12.1.
 2. Zipmex shall not be liable for any damages or direct or indirect loss incurred by any User due to any measures taken by Zipmex under this clause 10.
 3. Unless otherwise required by law, Zipmex is not obligated to return any documents previously received from a User upon deletion of such User’s User Account.
 4. If Zipmex reasonably believes that a User has breached this clause 10 while using the Services, then Zipmex:
 1. may, at its discretion and without prior notice to such User, take measures to cancel and reverse the User’s transaction; and
 2. may make a claim against such User for profit obtained through the transaction and for damage incurred by Zipmex due to the transaction.

11. FEES

 1. You agree to pay Zipmex the fees described in Zipmex’s Fee Schedule (the “Fee Schedule”), as updated by Zipmex from time to time in its discretion, or as otherwise imposed in accordance with these Terms. The Fee Schedule is available at www.zipmex.com/fee-schedule/.
 2. Each Trade is subject to a fee (a “Trade Fee”), as set forth in the Fee Schedule.
 3. Zipmex reserves the right to adjust its Trade Fees and other fees (and any applicable waivers) at any time.  Zipmex will post any update to the Fee Schedule before such update takes effect. Any update to the Fee Schedule will apply to Trades or other transactions that take place following the effective date of such updated Fee Schedule. You agree that by logging into your User Account or otherwise using the Services following any change to the Fee Schedule, you are agreeing to accept the new Fee Schedule.
 4. You authorize Zipmex to remove Digital Currency from your Hosted Wallet and/or amounts in your Fiat Wallet for any applicable fees owed by you under these Terms.
 5. You undertake to be responsible for paying all fees charged by:
 1. any third party service provider associated with any external account or External Address; and
 2. Zipmex for any transfers of Digital Currency.

12. CHANGES, SUSPENSION AND TERMINATION OF SERVICES

12.1 Remedies for Zipmex

 1. If you breach any of these Terms, Zipmex may take any action as it determines reasonably necessary to remedy or mitigate your breach, including, but not limited to, the following:
 1. delete all or part of any information transmitted by you;
 2. suspend or cancel your User Account without any prior notice to you; and
 3. confiscate Digital Currency or fiat currency funds owned by you without any prior notice to you.
 1. Zipmex shall in no event be responsible or liable for any damage incurred by you as a result of an action taken by Zipmex pursuant to this clause 12.1.
 2. Any right or remedy of Zipmex set forth in these Terms is in addition to, and not in lieu of, any other right or remedy whether described in these Terms, under statute, at law or in equity.

12.2 Changes to Services; Limitations on Services

Zipmex may, at its discretion and without liability to you, with or without prior notice and at any time, modify or discontinue, temporarily or permanently, all or any portion of any Services.  In addition, Zipmex may not make all the Services available in all markets and jurisdictions and may restrict or prohibit use of all or a portion of the Services from certain countries, states, territories or jurisdictions

12.3 Suspension or Termination of Services; Closure of Account

 1. Zipmex may, at its discretion and without liability to you, with or without prior notice and at any time and for any reason, temporarily suspend or restrict or permanently terminate your access to all or a portion of any Services or deactivate or cancel your User Account.
 2. You acknowledge and agree that Zipmex’s decision to take certain actions, including limiting access to, suspending, or closing your User Account, may be based on confidential criteria relating to its risk management and security protocols or any other criteria or business reason that Zipmex determines to keep confidential, and that Zipmex is under no obligation to disclose the details of its risk management, security procedures or business decisions to you or to advise you of the reason for any such action.

12.4 Limitation of Liability

WITHOUT LIMITING THE GENERALITY OF CLAUSE 16, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED UNDER APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL ZIPMEX, OR ITS AFFILIATES, OR ANY OF THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDERS, MEMBERS, DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, AGENTS, ATTORNEYS, CONSULTANTS, REPRESENTATIVES, SUPPLIERS, CONTRACTORS OR OTHER SERVICE PROVIDERS, BE LIABLE FOR: (A) LOSSES SUFFERED BY YOU OR ANY THIRD PARTY RESULTING FROM ANY MODIFICATION OF ANY SERVICES OR FROM ANY SUSPENSION OR TERMINATION OF YOUR ACCESS TO ALL OR A PORTION OF ANY SERVICES (WHETHER PURSUANT TO THIS CLAUSE 12 OR FOR ANY OTHER REASON); OR (B) ANY AMOUNT IN EXCESS OF THE VALUE OF THE DIGITAL CURRENCY ON DEPOSIT IN YOUR USER ACCOUNT.

12.5 Resumption of Services

If and when the Services resume following a suspension of the Services, you acknowledge that Digital Currency valuations and exchange rates may differ significantly from the valuations and rates prior to such suspension.

12.6 Effect of Termination

 1. In the event of the discontinuation of all Services or termination of your right to access any or all Services:
 1. all amounts payable by you to Zipmex will immediately become due;
 2. Zipmex may delete or deactivate your User Account and all related information and files in such account without liability to you; and
 3. Zipmex may cancel any open Orders or other transaction requests that are pending at the time of discontinuation or termination.
 1. In the event of discontinuation or termination of all Services, Zipmex will use commercially reasonable efforts to provide you with a period of 90 days to remove the Digital Currencies from your Hosted Wallet, unless prohibited in order to comply with applicable laws or regulations or by order of law enforcement or other governmental authority. If any Digital Currencies have not been transferred out of your Hosted Wallet within such 90-day period, such Digital Currencies may, subject to the provisions of clause 9.6, be handled in a manner consistent with clause 9.3(e). This clause 12.6 shall not apply where such termination or discontinuation is as a result of any breach of clause 2.2 (General Requirements) or 2.3 (Restricted Locations).

12.7 Survival of Termination

All provisions of these Terms which by their nature extend beyond the expiration or termination of your access to the Services shall survive such termination or expiration, including (without limitation) the following provisions:

 1. clause 3.3 (Voluntary Cancellation of User Account)
 2. clause 6.4 (Identity Verification);
 3. clause 9 (General Service Terms);
 4. clause 11 (Fees);
 5. clause 12 (Changes, Suspension or Termination of Services);
 6. clause 13 (Proprietary Rights);
 7. clause 14 (Third Party Content);
 8. clause 15 (Release and Indemnification);
 9. clause 16 (Disclaimers, Exclusions and Limitations); and
 10. clause 17 (General).

13. PROPRIETARY RIGHTS

13.1 Ownership of Zipmex Materials

Zipmex Materials, together with all Intellectual Property Rights in any of the Zipmex Materials, as between you and Zipmex, are owned by Zipmex.

13.2 Limitations

 1. You may use the Zipmex Materials solely as authorized by Zipmex in connection with your use of the Services only for as long as Zipmex permits you to continue to access the Services.  Any other use of the Site or the Services is expressly prohibited and all other right, title and interest in the Site is exclusively the property of Zipmex and/or its licensors.
 2. You must not:
 1. resell, lease, lend, share, copy, transmit, license, publish, distribute or otherwise permit any third party to use the Site, Services or Zipmex Materials or use the Site, Services or Zipmex Materials in any service bureau environment;
 2. modify or create derivative works of the Site, Services or Zipmex Materials, or any portion thereof;
 3. frame, display or incorporate the Site, Services or Zipmex Materials in any website or any other work of authorship;
 4. decompile, disassemble, reverse engineer or attempt to discover the source code of the Site, Services or Zipmex Materials;
 5. use the Site, Services or Zipmex Materials to design, develop or create any competing product or service;
 6. otherwise use the Site, Services or Zipmex Materials for any commercial or non-commercial purpose other than their intended purposes determined at Zipmex’s discretion; or
 7. attempt to engage in any conduct set forth in sub-clauses (i) through (vi) above.
 1. You acknowledge and agree that:
 1. “Zipmex” any other product or service names, logos, and other marks used on the Site or Zipmex Materials, or otherwise in connection with the Services, are trademarks owned by Zipmex or its licensors; and
 2. you may not copy, imitate or use them without Zipmex’s prior written consent.

14. THIRD PARTY CONTENT

Zipmex may engage third party service providers to carry out certain activities relating to the Services, including (without limitation) to collect information to verify User identities and/or to process any fiat currency payments, including but not limited to payments in relation to your use of the Services or deposits or withdrawals from your Fiat Wallet.

You acknowledge and agree that:

 1. Zipmex does not control, endorse, or adopt any Third Party Content (including any Third Party Content that may be provided by Zipmex as a convenience); 
 2. Zipmex shall have no responsibility for any aspect of the information, content, or services contained in any Third Party Content (even where such Third Party Content is accessible through or linked to the Site), including without limitation material that may be misleading, incomplete, erroneous, offensive, indecent, or otherwise objectionable;
 3. your business dealings or correspondence with such third parties are solely between you and the third parties;
 4. Zipmex is not responsible or liable for any loss or damage of any sort incurred as the result of any such dealings; and
 5. your use of any Third Party Content, and your interactions with third parties is at your own risk.

15. RELEASE AND INDEMNIFICATION

 1. If you have a dispute with one or more Users of the Services, you release Zipmex, its Affiliates, and each of their respective shareholders, members, directors, officers, employees, attorneys, consultants, agents, representatives, suppliers, contractors and other service providers from any and all claims, demands and damages (actual and consequential) of every kind and nature arising out of or in any way connected with such dispute.
 2. You shall defend, indemnify, and hold harmless Zipmex, its Affiliates, and their respective shareholders, members, directors, officers, employees, attorneys, consultants, agents, representatives, suppliers, contractors and other service providers (collectively, “Indemnified Parties”) from and against any claim, demand, lawsuit, action, proceeding, investigation, liability, damage, loss, cost or expense (including without limitation reasonable legal fees and any fines, fees or penalties imposed by any regulatory authority) arising out of, relating to or in connection with:
 1. your use of, or conduct in connection with, the Services;
 2. any Feedback or User content you provide;
 3. your breach of these Terms;
 4. your violation of any applicable law, rule or regulation, or the rights of any other person or entity; or
 5. any act or omission of any third party who has access to your User Account with or without your permission, authorization or consent.
 1. If you are required to indemnify any Indemnified Party, Zipmex (or, at Zipmex’s discretion, the applicable Indemnified Party) will have the right, in its sole discretion, to control any action or proceeding and to determine whether Zipmex wishes to settle, and if so, on what terms.

16. DISCLAIMERS

16.1 Disclaimer of Warranties

 1. To the maximum extent permitted under applicable law:
 1. the Site, the Services, the Zipmex Materials and any product, service or other item provided by or on behalf of Zipmex are provided on an “as is” and “as available” basis;
 2. Zipmex expressly disclaims, and you waive, any and all representations and warranties of any kind, whether express, implied or statutory, with respect to the foregoing, including, without limitation:
 1. Implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title or non-infringement;
 2. Warranties arising from course of performance, course of dealing or usage in trade; and
 3. Warranties that access to the site, the services or any Zipmex materials will be timely, continuous, or free of error.
 1. Without limiting anything in this clause 16, Zipmex does not represent or warrant that the Site, the Services or Zipmex Materials (including any historical Digital Currencies price data available on the Site) are accurate, complete, reliable, current, error-free or free of viruses or other harmful components. Although Zipmex intends to provide accurate and timely information on the Site, the Site and the other Zipmex Materials may not always be entirely accurate, complete or current and may also include technical inaccuracies or typographical errors. In an effort to provide complete and accurate information, information may be changed or updated from time to time without notice, including without limitation information regarding Zipmex’s policies, products and services. Accordingly, you should verify all information before relying on it, and all decisions based on information contained on the Site are your sole responsibility and Zipmex shall have no liability for such decisions. To the extent that the Site provides access to market data or other information sourced from third parties, including historical price and supply data for Digital Currencies, such material is for informational purposes only and Zipmex makes no representations or warranties as to its accuracy.

 2. Zipmex does not guarantee the identity of any User or other party in connection with any Order or Trade. You should verify all transaction information prior to submitting Orders.
 3. Zipmex does not own or control the Underlying Technology, including the underlying protocols which govern the operation of Digital Currencies supported on Zipmex’s platform. In general, the underlying protocols are open source and anyone can use, copy, modify, and distribute them. By using the Zipmex platform, you acknowledge and agree (i) that Zipmex is not responsible for operation of the underlying protocols and that Zipmex makes no guarantee of their functionality, security, or availability; and (ii) that the underlying protocols are subject to sudden changes in operating rules (a/k/a “forks”), and that such forks may materially affect the availability, value, function, and/or name of the Digital Currencies you store in the Zipmex platform and may result in the holding of an identical amount of Digital Currency associated with each branch of the forked protocol. In the event of a fork, you agree that Zipmex may temporarily suspend Zipmex operations with respect to the forked protocol (with or without advance notice to you) and that Zipmex may, in its sole discretion, decide whether or not to support (or cease supporting) either branch of the forked protocol entirely. You acknowledge and agree that Zipmex assumes absolutely no responsibility whatsoever in respect of an unsupported branch of a forked protocol.

16.2 Exclusion of Liability for Consequential or Similar Damages

 1. To the fullest extent permitted under applicable law, in no event will Zipmex, its Affiliates and their respective shareholders, members, directors, officers, employees, attorneys, consultants, agents, representatives, suppliers, contractors or other service providers be liable for any incidental, indirect, special, punitive, intangible, consequential or similar damages or liabilities whatsoever (including, without limitation, damages for loss or diminution in the value of data, information, revenue, profits or other business or financial benefit) arising out of or in connection with:
 1. any authorized or unauthorized use of the Site;
 2. any authorized or unauthorized use of the Services;
 3. the Zipmex Materials;
 4. these Terms;
 5. any performance or non-performance of the Services; or
 6. any other product, Service or other item provided by or on behalf of Zipmex.
 1. For the avoidance of doubt, the exclusion of liability in this clause 16.2 applies:
 1. regardless of whether the damages or liabilities arose under contract, statutory strict liability or other theory (including, for avoidance of doubt, any negligence of Zipmex); and
 2. in each case, even if Zipmex (or one of its authorized representatives) was advised of, knew of or should have known of the possibility of such damages.

16.3 Additional Limitations of Liability

 1. Zipmex does not guarantee and is not liable (including for defect liability) with respect to trading Digital Currencies or the value, function, place of use, or intended use of Digital Currencies.
 2. Even if the User has, from Zipmex, directly or indirectly obtained information related to the Services or to another User, Zipmex will not guarantee the accuracy of any such information to the User except to the extent expressly set out in these Terms.
 3. Zipmex conducts services that provide a platform for trading Digital Currencies and is not obligated to execute and settle User’s Orders. If an Order of a User is not executed or settled for any reason or an event occurs that obstructs the formation or validity of an agreement (such as nullification, cancellation, or rescission of a formed purchase agreement), then Zipmex will not be liable to the User to compensate for damage.
 4. Each User shall be responsible for following the User Guide process in relation to the deposit and withdrawal of fiat currencies and/or Digital Currencies. Zipmex will not be liable for any loss incurred by a User resulting from (i) specifying an incorrect account number or other information for an account to which fiat funds are to be transferred (or from which fiat funds are to be withdrawn) in accordance with such User’s instructions, (ii) inputting or specifying the incorrect Digital Currency address in connection with any transfer or withdrawal of Digital Currencies (including the deposit of Digital Currencies to such User’s Hosted Wallet), or (iii) sending Unsupported Digital Currencies or tokens to such User’s Hosted Wallet. A User shall indemnify Zipmex and each of the other Indemnified Parties for all losses incurred by Zipmex or any such other Indemnified Party resulting from any  act of such User specified in clauses (i) through (iii) above.
 5. Each User shall, at its responsibility and expense, investigate whether its use of the Service will violate a law or ordinance or will breach an industry association’s internal regulation or other rule that applies to such User. Zipmex does not guarantee that a User using the Services will conform to the laws, ordinances, industry association’s internal regulations, and other rules that apply to that User.
 6. Each User shall be solely responsible for handling and resolving any disputes including but not limited to disputes in connection with trading of the Digital Currency, the Services or the Site between the User and another User or a third party.  
 7. Zipmex is not liable to you or any third party for any of the following:
 1. discontinuance, suspension, termination, unavailability, modification or alteration of the Services (or of your access to such Services);
 2. deletion or loss of a User’s messages or information;
 3. cancellation of a User’s registration;
 4. data loss or failure of or damage to equipment due to using the Services;
 5. fraudulent transactions and activities of a minor User who fraudulently holds himself/herself out to be of legal age;
 6. loss of Digital Currencies in connection with a hack of the exchange; or
 7. any other damage incurred by a User related to the Services.
 1. Even if the Site links to another website or the Site is linked to from another website, Zipmex is not, for whatever reason, liable for websites other than the Site or liable for information available on websites other than the Site.
 2. Zipmex may cancel a transaction concerning Digital Currencies in the Services due to system failure. Zipmex is not liable to compensate for damage incurred by a User due to cancellation or otherwise related to the Services.
 3. Zipmex is not liable to compensate for damage incurred by a User due to a future adoption, modification, revision or interpretation or administration by a relevant government authority or self-regulatory organization of
 1. a law, ordinance, statute, rule, order, circular notice, municipal ordinance, guideline, or any other regulation that applies to Digital Currency or the trading, transfer or holding of Digital Currency; or
 2. a related tax system that includes a sales tax.
 1. Zipmex does not guarantee the value, stability, or legality of the Supported Digital Currencies.  Zipmex is not liable for damage arising due to a User insufficiently understanding the nature, mechanisms, market operations, or any other characteristics or attributes of the Supported Digital Currencies.

17. GENERAL

17.1 Governing Law; Jurisdiction

 1. You agree that these Terms (including this clause 17.1) and any claim or dispute arising out of or in connection with the subject matter of these Terms are governed by the laws of the Singapore, without regard to principles of conflict of laws
 2. Subject to the provisions of clauses 17.10 and 17.11 governing Complaints, you agree to submit to the personal and exclusive jurisdiction and venue of Singapore to determine any dispute or claim arising out of or in connection with the Services or these Terms or their subject matter, existence, negotiation, validity, termination or enforceability (including any non-contractual dispute or claim). You hereby irrevocably waive any and all rights to trial by jury with respect to any dispute or proceeding arising out of these Terms or relating to the Services.
 3. You agree that regardless of any statute, regulation or law to the contrary, to the fullest extent permitted by applicable law, any claim or cause of action that you bring arising out of or related to use of the Site and/or the Services or these Terms must be filed within one (1) year after such claim or cause of action arose or be forever barred.

17.2 Zipmex Affiliates and Contractors

The Site and any Services may be operated or provided by Zipmex, its Affiliates or their respective independent service providers.

17.3 Non-waiver

Zipmex’s failure or delay in exercising any right, power, or privilege under these Terms shall not operate as a waiver of any thereof. These Terms shall not be construed to waive rights that cannot be waived under applicable laws of the jurisdiction in which you are located, including without limitation applicable state money transmission laws.

17.4 Title

With respect to any Digital Currencies you sell, transfer or deliver using the Services, you represent that you are the owner of such Digital Currencies with good and marketable title thereto and you have the absolute right to sell, assign, convey, transfer and deliver such Digital Currencies. You further represent that you are the lawful owner of any external wallet you may use to fund your User Account, receive withdrawals from your User Account or otherwise use to settle Trades, and that you have good title thereto and that such wallet is owned and operated solely for your benefit, and no person or entity other than you has any right, title or interest to or in any such wallet. You acknowledge and agree that Zipmex makes no representations or warranties as to good and marketable title with respect to Digital Currencies that you may purchase or receive in connection with your use of the Services, and Zipmex shall under no circumstances be liable for any title defects with respect to such Digital Currencies.

17.5 Severability

The invalidity or unenforceability of any of these Terms shall not affect the validity or enforceability of any other of these Terms, all of which shall remain in full force and effect.

17.6 Force Majeure

Zipmex will have no responsibility or liability for any failure, delay or interruption in any Services which results (directly or indirectly) from any cause, circumstance, event or condition beyond the reasonable control of Zipmex, including without limitation any significant market volatility, any flood, extraordinary weather conditions, earthquake, or other act of God, fire, war, insurrection, riot, strike or other labour dispute, accident, action of government, act of military authorities, act of terrorists, civil disturbance, interruption in telecommunications or Internet services or network provider services, power failure, equipment or software malfunction, or other catastrophe or any other occurrence which is beyond Zipmex’s reasonable control, or any loss or damage that you may incur as a result thereof.

17.7 Assignment

 1. You may not assign or transfer any right or license to use the Services or any of your rights or obligations under these Terms without prior written consent from Zipmex, including by operation of law or in connection with any change of control. Any attempted transfer or assignment in violation hereof shall be null and void.
 2. Zipmex may assign or transfer any or all of its rights or obligations under these Terms, in whole or in part, without notice and without obtaining your consent or approval, including (without limitation) to any Zipmex Affiliates or to any successor in interest of any business associated with the Services.
 3. Without limiting any of Zipmex’s rights under this clause 17.7, if Zipmex has transferred or delegated responsibility for any portion of the Services to another company or other entity, then Zipmex may, to the maximum extent permitted under applicable law, along with such transfer or delegation of responsibility, transfer to the transferee Zipmex’s rights and obligations under these Terms, Users’ registration information, and other customer information. Each User hereby agrees to such transfers and delegations, including transfers and delegations in the ordinary course of business as well as any transfer resulting from a merger, acquisition or other change of control with respect to Zipmex. Subject to the foregoing, these Terms will bind and inure to the benefit of the parties, their successors and permitted assigns.

17.8 Relationship of the Parties

Zipmex is an independent contractor, and nothing in these Terms shall be deemed to cause you and Zipmex to be treated as partners or joint venturers or to have any similar relationship, nor shall either party be deemed an agent of the other party (except as otherwise expressly provided herein).

17.9 Feedback

If you have any feedback, please contact Zipmex via [email protected].  When you contact Zipmex, please provide your name, address, and any other information Zipmex may need to identify you, your User Account, and the transaction on which you have feedback or questions.  If you believe your User Account has been compromised, you may also report your claim by calling +66 2 251 8421.

17.10 Formal Complaint Process

If you have a dispute with Zipmex (a “Complaint”), you agree to contact Zipmex through its support team to attempt to resolve any such dispute amicably. You may contact Zipmex’s Customer Support team via its Contact Us page at https://zipmex.com/contact-us/, in writing at Zipmex Customer Support, if you and Zipmex cannot resolve the dispute through the Zipmex support team, you and Zipmex agree to use the formal complaint process set forth below in clause 17.11. You agree to use this process before filing any small claims action or other court action. If you do not follow the procedures set out in clause 17.11 before filing a small claims action or other court action, Zipmex shall have the right to ask the court to dismiss your filing unless and until you complete such steps.

17.11 Procedural Steps for Complaints

 1. In the event that your dispute with Zipmex is not resolved through your contact with the Zipmex support team, you agree to use our Complaint form to describe your Complaint, how you would like us to resolve the Complaint, and any other information related to your dispute that you believe is relevant. The Complaint form can be found on the Site at https://zipmex.com/contact-us/ or can be requested from the Zipmex customer support team.
 2. Zipmex will acknowledge receipt of your Complaint form after you submit it.  A Zipmex customer service representative (“Representative”) will review your Complaint. The Representative will evaluate your Complaint based on the information you have provided and information in the possession of Zipmex and/or its Affiliates or service providers.  Within 15 Business Days of our receipt of your Complaint form, the Representative will address the issues raised in your Complaint form by sending you an email in which the Representative will:  (i) offer to resolve your Complaint in the way you requested; (ii) make a determination rejecting your Complaint and set out the reasons for the rejection; or (iii) offer to resolve your Complaint with an alternative resolution. In exceptional circumstances, if the Representative is unable to respond to your Complaint within 15 Business Days for reasons beyond Zipmex’s control, the Representative will send you a communication indicating the reasons for the delay in answering your Complaint, and specifying the deadline by which the Representative will respond to your Complaint, which will be no later than 35 Business Days from Zipmex’s receipt of your Complaint form.
 3. If Zipmex cannot resolve the dispute through the formal complaint process set forth in clauses 17.11(a) and (b), you and Zipmex agree that any dispute arising out of or relating to these Terms or the Services, may be brought only in Singapore.
 4. To the extent permitted under applicable law, the prevailing party in any court action shall be entitled to costs and attorneys’ fees.

17.12 Entire Agreement; Conflicts

 1. These Terms (including the Privacy Policy, Fee Schedule, Risk Disclosure Statement, and other materials referenced in the preamble to these Terms) and the Appendices hereto comprise the entire understanding and agreement between you and Zipmex as to the subject matter hereof, and supersede all prior and contemporaneous discussions, agreements and understandings of any kind and nature (including without limitation any prior versions of these Terms) between the parties regarding the Services.
 2. In the event of any conflict between these Terms and any other agreement you may have with Zipmex, these Terms will prevail unless the other agreement specifically identifies these Terms and declares that the other agreement supersedes these Terms.

17.13 Separately Negotiated Agreements

To the extent permitted by applicable law, Zipmex may from time to time enter into separately negotiated agreements (which may include side letters or other written communications) with certain Users. Such agreements may supplement or modify certain of these Terms as they apply to the particular User. This may include supplemental or modified provisions regarding, among other matters, (i) economics, fees and funding in relation to a User Account, (ii) access to particular market information (which may not be generally available to other Users at all or in the same level of detail or within the same timeframe), or (iii) appointment of a User or its representative to any advisory committee or other User representative bodies that Zipmex may establish from time to time. Any such separately negotiated agreements will be entered into in Zipmex’s sole discretion and based on such factors as Zipmex deems to be relevant.  You acknowledge that such agreements are generally not available to all, or any particular subset of, Users. Factors that may be considered by Zipmex include, but are not limited to: (1) actual or planned volume of trading activity by a particular User and (2) any specific or unique legal, tax or regulatory obligations or requirements that may be applicable to a particular User. The existence and terms of any such separate negotiation agreement with another User shall not affect the validity or enforceability of these Terms as between you and Zipmex, and you shall not have any rights or legal recourse against Zipmex or any other User that receives supplemental or modified terms or rights as a result of a separately negotiated agreement.

17.14 Confidentiality

Any information you receive about another User through the Services must be kept strictly confidential. Unless such other User expressly consents otherwise, you may use such information only in connection with the Services (as reasonably necessary to execute a Trade or transfer or to carry out other actions incidental thereto), and you may not disclose such information to any third party.

17.15 Legal Process

You acknowledge and agree that Zipmex, as well as its Affiliates and service providers, and their respective officers, directors, agents, employees and representatives (such Affiliates, service providers and other persons, collectively, the “Zipmex Service Providers”) may comply with any writ of attachment, execution, garnishment, tax levy, restraining order, subpoena, warrant or other legal process which Zipmex or any of the Zipmex Service Providers reasonably and in good faith believes to be valid in connection with or relating to the Services utilized by you or the fiat currency or Digital Currency held in your User Account or any transaction in such fiat currency or Digital Currency. 

Zipmex and the Zipmex Service Providers may, but are not required to, notify you of any such process by electronic communication.  Zipmex and any Zipmex Service Provider may charge you for associated costs, in addition to any legal process fees. 

You agree to indemnify, defend and hold harmless Zipmex and each Zipmex Service Provider from and against all actions, claims, liabilities, losses, costs, attorneys’ fees or damages associated with their compliance with any process that any of them reasonably believes in good faith to be valid in connection with or relating to the Services utilized by you or the fiat currency or Digital Currency held in your User Account or any transaction in such fiat currency or Digital Currency. You further agree that Zipmex and any Zipmex Service Provider may honour any such legal process, regardless of the method or location of service.

17.16 Modification of Terms; E-Signature and Electronic Communications Consent

 1. Except as otherwise explicitly set forth herein, Zipmex may modify these Terms (including policies, disclosure statements, schedules and FAQs referenced herein) by providing notice of such changes. This may include, but is not limited to, sending you an email, providing notice through the Services, providing a revised version of the Terms (or the applicable policy, disclosure statement, schedule or FAQ) on the Site or updating the “Last Updated” date at the top of these Terms (or the applicable policy, disclosure statement, schedule or FAQ).  The specific method or methods of notification will be in Zipmex’s sole discretion, and the use of a particular form of notice in some instances does not obligate Zipmex to use the same form in other instances. If Zipmex chooses to seek your consent on any matter at its discretion despite these rights, such action will not be taken to be mandatory for any other purpose.
 2. Any revised version of the Terms posted on the Site shall be effective at the time posted (or, if applicable, on such later date as may be indicated at the time of such posting).
 3. Zipmex reserves the right to require your affirmative assent and continuing acceptance of these Terms from time to time as a condition of logging into your User Account.  By continuing to access or use the Services, you confirm your agreement to the modified Terms.
 4. If you do not agree to any modification to these Terms, your sole and exclusive remedy is to terminate your use of the Services and close your User Account.
 5. Zipmex encourages you to frequently review the Terms to ensure you understand the terms and conditions that apply to your access to, and use of, the Services.
 6. You hereby agree that Zipmex will provide to you, and you will receive from Zipmex, all Communications by posting them on the Site, emailing them to you at the primary email address listed in your customer profile, and/or through other electronic communication such as text message, instant chat or mobile push notification. “Communications” include all notices, disclosures, agreements, documents and other communications that Zipmex provides in connection with your User Account and your use of the Services, including (without limitation): (i) these Terms, the Privacy Policy and all other Zipmex agreements, policies or documentation that require User consent, including (without limitation) updates to such agreements, policies or documents; (ii) responses to claims or Customer Support inquiries filed in connection with your User Account; (iii) legal, regulatory and tax disclosures or statements that Zipmex is required to provide to you; and (iv) User Account history, transaction details, confirmations, and any other account or Trade information. Communications will typically be sent in the English language, and if you are not fluent in English, you should consider obtaining the services of an interpreter at your own expense.
 7. In order to access and retain electronic Communications, you will need to comply with minimum technical specifications that Zipmex may impose from time to time, including (without limitation) those specified in the User Guide.
 8. You may withdraw your consent to receive Communications electronically by contacting Zipmex using the form provided on the Site’s Contact us page at https://zipmex.com/contact-us/. If you withdraw your consent to receive electronic Communications at any time (or fail to provide consent), Zipmex may immediately close your User Account or charge you additional fees for delivery of hard copies.
 9. You acknowledge and agree that if Zipmex attempts to provide any electronic Communication to you using any of the methods set forth in this clause 17.16, and you do not receive an electronic Communication because your email address on file with Zipmex is incorrect or out of date (or is blocked by your service provider), or because you are unable to receive electronic Communications for any reason, Zipmex will be deemed to have provided the Communication to you. You may update your information by logging into your User Account and visiting settings or by contacting Zipmex’s Customer Support group using the form provided on the Site’s Contact us page at https://zipmex.com/contact-us/. Notwithstanding anything in this clause 17.16, if any email communication is returned as undeliverable, Zipmex retains the right, without further attempting to contact you in any other manner, to block your access to your User Account until you provide and confirm a valid new email address.

17.17 Third-party rights

Except for entities related to Zipmex, a person who is not a party to this agreement should have no rights under the Contracts (Rights of Third Parties) Act (Cap. 53B of Singapore) to enforce any term of this agreement but this does not affect any right or remedy of a third party which exists or is available apart from the Contracts (Rights of Third Parties) Act (Cap. 53B of Singapore).

Appendix A

Prohibited Businesses and conditional uses

You agree that you will not use your User Account (or the Site, the Services or other Zipmex Materials) to engage in the following categories of business activity (“Prohibited Businesses”). The particular examples of Prohibited Businesses enumerated below are merely representative and do not constitute an exhaustive list of all prohibited businesses. If you are uncertain as to whether or not your use of the Services involves a Prohibited Business, or if you have questions about how these requirements apply to you, please contact Zipmex using the form provided on the Site’s Contact Us page at https://zipmex.com/contact-us/.

Prohibited Businesses include (without limitation):

Investment, Financial or Credit Services: Securities brokers; debt reduction or mortgage consulting services; credit counselling or repair services; real estate investment services; check cashing; bail bonds; collection agencies; and other investment, financial or credit services businesses;

Drugs, Paraphernalia and Pseudo-Pharmaceuticals: Sale of narcotics, controlled substances, and any equipment designed for making or using drugs, such as bongs, vaporizers, and hookahs, as well as pharmaceuticals and other products that make health claims that have not been approved or verified by the applicable local and/or national regulatory body;

Substances Designed to Mimic Illegal Narcotics: Sale of any substance that provides the same or a similar effect as any illegal narcotics;

Regulated Products and Services: Offering online pharmaceutical or prescription services; selling weapons, munitions, gunpowder, explosives, fireworks, or toxic, flammable, or radioactive materials; operating a medical or recreational marijuana dispensary or related business; selling of tobacco, e-cigarettes, e-liquids or related items or other age-restricted goods or services;

Unfair, Predatory or Deceptive Practices: Investment opportunities or other services that promise high rewards; sale of any service without benefit to buyer; resale of government offerings without authorization or added value; or any other practices Zipmex determines (in its sole discretion) to be unfair, deceptive, or predatory towards consumers;

Adult Content and Services: Manufacturing, distribution or sale of pornography and other obscene materials; offering any services relating to sex (e.g., prostitution, escorts, adult live chat features);

Multi-level Marketing: Pyramid schemes, network marketing, and referral marketing programs;

Unauthorized Sale of Goods: Unauthorized sale of designer or brand name products or services; sale of illegally imported or exported or stolen goods or services; and

High-risk Businesses: Any other businesses that Zipmex determines (in its sole discretion) pose heightened financial, legal or other risks or violate the policies of any banking partner or other partner of Zipmex.

In addition, you must obtain prior written consent from Zipmex in order to engage in the following categories of activities and/or business (“Conditional Uses”). You may request consent by contacting Zipmex using the form provided on the Site’s Contact Us page at https://zipmex.com/contact-us/. Zipmex may grant or deny such consent or may place conditions or restrictions on its consent, including (without limitation) requiring you to provide additional representations and warranties, to complete additional on-boarding procedures, and/or to operate subject to restrictions. Conditional Uses include (without limitation):

Money Services: Money transmitters (including transmitters of Digital Currencies); exchanges or dealers of currencies or Digital Currencies; sellers, issuers, administrators or exchangers of gift cards or prepaid cards; sellers of in-game currency; acting as a payment intermediary or aggregator or otherwise reselling any of the Services;

Charities and Religious or Spiritual Organizations: Operating or accepting donations for a non-profit enterprise or a for-profit religious or spiritual organization;

Games of Skill: Games which do not constitute gambling under these Terms or by law, but which require an entry fee and award a prize.