ข้อตกลงการใช้งาน

ในข้อตกลงนี้คำว่าในเรื่อง

สินทรัพย์ดิจิทัล” ให้หมายความรวมถึง คริปโทเคอร์เรนซี่และโทเคนดิจิทัล หรือสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล” ให้ความหมายรวมถึง ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล โดยการจับคู่หรือหาคู่สัญญาให้ หรือการจัดระบบหรืออำนวยความสะดวกให้ผู้ประสงค์จะซื้อขายหรือจะแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถทำความตกลงหรือจับคู่กันได้ โดยกระทำเป็นทางค้าปกติ

                    “ลูกค้าหรือท่าน” ให้หมายความรวมถึง ลูกค้าที่ได้ลงทะเบียนสร้างบัญชีผ่านทางเว็บไซต์บริษัท โดยตกลงและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ และยอมรับว่าลูกค้าจะรับความเสี่ยงเรื่องผลตอบแทนในการซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยตนเอง

                    “เว็บไซต์” (Website) หมายถึง www.zipmex.com หรือเว็บไซต์อื่นๆที่บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ

                    “สำนักงาน...” หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

แจ้งเตือนความเสี่ยง

การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงและไม่เหมาะสำหรับคนส่วนใหญ่ ท่านรับทราบและเข้าใจว่าการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียการลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด ดังนั้น เราจึงขอแนะนำให้ท่านพิจารณาและใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบเพื่อประเมินฐานะทางการเงินของท่านและความเสี่ยงที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อและขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยความสูญเสียต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกิดจากการกระทำดังกล่าวที่เกิดจากตัวลูกค้าเองจะต้องอยู่ในความรับผิดชอบของท่าน และเราจะไม่รับผิดต่อความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ก็ตาม

เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสถานที่รับข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ค้นหาคู่สัญญาในการซื้อขาย ทำการเจรจาต่อรอง และทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลเท่านั้น เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีส่วนร่วมในธุรกรรมใด ๆ ของท่าน ดังนั้น ท่านจะต้องใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวอย่างรอบคอบในการประเมินความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องตามกฎหมาย และความถูกต้องของสินทรัพย์ดิจิทัล และ/หรือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และจะรับผิดชอบต่อความความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์ดิจิทัลแต่เพียงผู้เดียว

ไม่มีการประกันเงินฝาก

เงินในบัญชีของลูกค้าที่นำฝากเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากบริษัทประกันภัย สถาบันการเงินต่างๆ ธนาคาร หรือหน่วยงานของรัฐใดๆ การรับประกันมีเพียงทุนจดทะเบียนของทางบริษัทเท่านั้น

การฝากเงินเข้าบัญชีบนเว็บไซด์นั้นให้ถือว่ามีคุณสมบัติต่างจากบัญชีธนาคารทั่วไป บริษัทมิได้ดำเนินกิจกรรมทางการเงินเช่นเดียวกับธนาคาร และบัญชีบนเว็บไซด์นั้นก็มิอาจเทียบได้กับบัญชีเงินฝากธนาคาร

ไม่มีการโอนผ่านตัวแทนภายนอก

ลูกค้าตกลงว่า จะตอบรับและดำเนินการฝาก ถอนหรือโอนเงินบาท หรือสินทรัพย์ดิจิตอลออกจากบัญชีด้วยตัวของลูกค้าเองเท่านั้น และรวมถึงต้องฝากเงินหรือโอนเงินตรงมาจากบัญชีของลูกค้าเองเท่านั้น

ห้ามมิให้ดำเนินการถอนให้กับบุคคลอื่นหรือบริษัทที่ไม่ได้มีการบันทึกว่าเป็นเจ้าของบัญชีนั้น ๆ

การได้มาซึ่งสินทรัพย์ดิจิตอลหรือเงินลงทุนหรือนำไปใช้ต้องไม่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำที่ผิดกฎหมายธุรกิจลูกโซ่ / การหลอกลวง / การกู้ยืม / Money Games

ถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามในการโอน ฝาก หรือรับสินทรัพย์ดิจิตอลหรือเงินลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จากหรือเกี่ยวเนื่องกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย ธุรกิจลูกโซ่ หลอกลวง หรือการบริจาคเงินเพื่อการหลอกลวง หรือมาจากธุรกิจหรือเกมส์เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน หรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่ทำเกี่ยวกับธุรกิจหรือเกี่ยวเนื่องดังกล่าว

หากพบเจอลูกค้าท่านใดเกี่ยวเนื่องกับการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือธุรกิจดังกล่าว ลูกโซ่ ปิรามิต money game ทางบริษัทจะยุติสภาพการเป็นสมาชิกของลูกค้านั้นทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ห้ามมิให้ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อมีส่วนร่วมในการทำรายการธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือรายการที่ไม่ชอบธรรม อย่างเช่น การฟอกเงิน การลักลอบค้า และการติดสินบนทางการค้า ในกรณีที่พบการกระทำใด ๆ ที่สงสัยว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไม่ชอบธรรม เว็บไซต์นี้จะใช้มาตรการที่มีอยู่ทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการระงับบัญชีของผู้กระทำผิด แต่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบ ฯลฯ และเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจากการนั้น และขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ห้ามมิให้ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปั่นราคาที่มุ่งร้ายต่อตลาด ทำธุรกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ ในกรณีที่พบว่า มีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผิดกฎหมายดังกล่าว เว็บไซต์นี้จะใช้มาตรการขัดขวางและป้องกันเพื่อเป็นการตักเตือน จำกัดการซื้อขาย และปิดบัญชีต่าง ๆ ส่วนพฤติกรรมที่ทำการปั่นราคา การมีเจตนามุ่งร้ายต่อระบบซื้อขาย และพฤติกรรมอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมาย เราไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจากการนั้น และขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของลูกค้า

ในการใช้บริการส่วนใดก็ตามของบริษัท ลูกค้าจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และต้องดำเนินการใด ๆ ด้วยตนเอง ลูกค้าต้องมีอำนาจและสิทธิในการเข้าถึงข้อตกลงนี้ โดยการกระทำนั้นจะต้องไม่ละเมิดข้อตกลงอื่น ๆ

บัญชีเข้าใช้งานบนเว็บไซด์

ลูกค้าสามารถสร้างบัญชีใช้งานบนเว็บไซด์ได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น และจะต้องดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้น

ในการทำนิติกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนใดๆ ผ่านทางเว็บไซด์ ลูกค้าจะต้องสร้างบัญชีผู้ใช้งานและกรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน รวมถึงการเพิ่มเติมข้อมูลหากมีการเปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากรายละเอียดในฟอร์มการลงทะเบียนเบื้องต้น เมื่อลูกค้าสร้างบัญชีผู้ใช้งานแล้ว ลูกค้าจะต้องรับทราบและยินดีปฏิบัติตามข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1.     สร้างรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากซึ่งเป็นรหัสที่ไม่ได้ใช้ร่วมกับเว็บไซด์หรือบริการออนไลน์อื่นใดถ้าเป็นไปได้

2.         กรอกข้อมูลที่เป็นของตนเอง มีความถูกต้อง และเป็นความจริง

3.         หมั่นดูแล เพิ่มเติม และแก้ไขข้อมูลในบัญชีใช้งานของลูกค้าให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

4.         ดูแลรักษาความปลอดภัยของบัญชีเข้าใช้งานด้วยการป้องกันรหัสผ่านและการจำกัดการเข้าถึงบัญชี

5.     แจ้งเตือนบริษัททันทีหากลูกค้าพบ หรือเกิดกรณีต้องสงสัยว่าอาจมีการรั่วไหลของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งาน

6.     ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากบัญชีเข้าใช้งานของลูกค้า และรับความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานทั้งที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า

การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

คุณสมบัติลูกค้า

1.         มีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือ

2.         นิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้

1.         เพื่อใช้บริการของบริษัท ลูกค้าต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์ของบริษัท ด้วยการสร้างบัญชีผู้ใช้ โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อมูลการแสดงตน) ตามนโยบายการรับลูกค้าของบริษัทและการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เช่น ชื่อ นามสกุล สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่ วันเกิด อาชีพ ที่มา/ระดับรายได้ อีเมล และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง

2.     ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าเป็นดุลยพินิจฝ่ายเดียวของบริษัทในการอนุมัติบัญชีผู้ใช้งาน และบริษัทอาจปฏิเสธการสร้างบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า

3.         ลูกค้าต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้บริษัทนั้น ลูกค้ารับรองว่า ข้อมูลทั้งหมดนั้นถูกต้องเป็นจริง และลูกค้าตกลงที่จะแจ้งปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

4.     ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัท สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานของรัฐอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย เมื่อบริษัท และ/หรือ หน่วยงานต่างๆ ดังกล่าวร้องขอ หรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนด

4.1.  ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้า และท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือ ความซื่อสัตย์ และความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว และรับผิดชอบต่อความสูญเสียโดยตรงหรือโดยทางอ้อม และผลกระทบที่ตามมาจากข้อมูลดังกล่าว

4.2.  วัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้า

4.3.  ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของลูกค้า ไม่ว่าการซื้อขายดังกล่าวจะกระทำผ่านบริษัทหรือไม่ก็ตาม

การใช้งานบัญชี

1.         ลูกค้าตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลงของเว็บไซต์ทุกประการ

2.         ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบในการเก็บรักษา รหัสประจำตัวผู้ใช้ (“User ID”) และรหัสผ่าน (“Password”) โปรแกรมเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนไว้เป็นความลับ และรวมตลอดถึงการดำเนินธุรกรรมใด ๆ ที่กระทำผ่านทางระบบการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท หากมีผู้ใดนำรหัสประจำตัว รหัสประจำตัวผู้ใช้ และรหัสผ่านของลูกค้าไปใช้ในการดูข้อมูล และ/หรือ ส่งคำสั่งซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ว่ากรณีใด ๆ ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบสำหรับการกระทำดังกล่าวเองทั้งสิ้น

3.         ลูกค้าต้องรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวต่อการสูญหาย หรือการถูกล่วงละเมิดในข้อมูล และ/หรือ ข้อมูลส่วนตัวที่อาจส่งผลให้เกิดการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอก รวมถึงความเสี่ยงจากการสูญเสีย หรือถูกขโมยเงินสกุลดิจิทัล และ/หรือ เงินที่มีอยู่ในบัญชีของลูกค้าและบัญชีธนาคารใด ๆ และบัตรเครดิตที่เชื่อมกับบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า แต่ทั้งนี้ บริษัทจะรับผิดชอบกรณีการสูญหาย หรือการถูกล่วงละเมิดในข้อมูล ดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดของบริษัท

4.         ลูกค้าต้องรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวในการปรับปรุงที่อยู่อีเมล และข้อมูลการติดต่อให้เป็นปัจจุบัน ในหน้าบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า

5.         ในกรณีที่ลูกค้ามีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลของลูกค้าในบัญชีผู้ใช้ถูกล่วงละเมิด ลูกค้าต้องติดต่อหาบริษัทในทันที

6.         บริษัทแนะนำให้ลูกค้าใช้ระบบการยืนยันการเข้าระบบ 2 ชั้น (2-step authentication) ที่บริษัทมีเพื่อการเข้าใช้ บัญชีผู้ใช้ ทั้งนี้ ระบบการยืนยันการเข้าระบบดังกล่าว เป็นการสมัครใจ ซึ่งลูกค้าจะเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะใช้การปกป้องนี้ หรือจะรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนั้นเอง

สิทธิและหน้าที่ของเว็บไซต์นี้

1.     ถ้าท่านไม่มีคุณสมบัติในการลงทะเบียนตามที่ตกลงไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ เว็บไซต์นี้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการอนุญาตให้ลงทะเบียนของท่าน ถ้าท่านได้ลงทะเบียนไว้แล้ว เว็บไซต์นี้มีสิทธิที่จะเพิกถอนบัญชีสมาชิกของท่าน และเว็บไซต์นี้ขอสงวนสิทธิในการระงับความรับผิดชอบของท่าน หรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจากท่าน

2.         เมื่อเว็บไซต์นี้ใช้ดุลยพินิจแล้วเห็นสมควรว่า ท่านไม่เหมาะกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง เว็บไซต์นี้มีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกการใช้งานบัญชีของท่านและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ทั้งหมด

3.         เมื่อใดที่มีการใช้วิธีตรวจสอบทางเทคนิคหรือการสุ่มตัวอย่างอื่น ๆ เว็บไซต์นี้มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลที่ท่านให้มานั้นไม่ถูกต้อง ไม่จริง ใช้งานไม่ได้ หรือไม่สมบูรณ์ เว็บไซต์นี้มีสิทธิที่จะแจ้งให้ท่านทราบเพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูล หรือระงับ หรือยุติการให้บริการแก่ท่าน

4.     เว็บไซต์นี้จะใช้วิธีการทางเทคนิคที่จำเป็นและมาตรการการจัดการเพื่อให้การดำเนินงานของเว็บไซต์นี้เป็นไปตามปกติ และจะให้บริการสภาพแวดล้อมการซื้อขายและการทำธุรกรรมที่จำเป็นและน่าเชื่อถือ และจะรักษาความเป็นระเบียบของการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

5.     เว็บไซต์นี้มีสิทธิที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้อบังคับ กฎระเบียบ คำสั่ง และเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ ของราชอาณาจักรไทย เพื่อขอให้ท่านนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมหรือตัวเลขเพิ่มเติม และใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานท้องถิ่น และท่านมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมตามมาตรการดังกล่าว เว็บไซต์นี้มีสิทธิที่จะระงับ หรือยกเลิกการเข้าถึงเว็บไซต์นี้อย่างถาวร ตลอดจนการให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดที่นำเสนอโดยเว็บไซต์นี้ (อ้างอิงหัวข้อ การใช้งานต้องห้าม ธุรกิจต้องห้าม หรือการใช้งานที่มีเงื่อนไข และการระงับชั่วคราว การสิ้นสุด และการยกเลิกการเข้าใช้บริการ)

การให้สิทธิแบบจำกัด

1.     ลูกค้าตกลงยินยอมว่า สิทธิและสิทธิประโยชน์ในเนื้อหา โลโก้ เกี่ยวกับบริการของบริษัท หรือทุกข้อมูลที่นำเสนอไว้บนเว็บไซต์ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาอื่น เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายจดทะเบียน หรือไม่จดทะเบียนอื่นๆ (เรียกรวมกันว่า “IPRs”) ยังคงเป็นทรัพย์สินของบริษัทและผู้ให้ใช้สิทธิอื่น

2.     ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าจะไม่คัดลอก โอน จำหน่าย ขาย อนุญาต วิศวกรรมย้อนกลับ ดัดแปลง เผยแพร่ หรือมีส่วนในการโอนหรือการขาย หรือสร้างงานต่อเนื่อง หรือใช้ประโยชน์จาก IPRs ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท และ/หรือ ผู้ให้ใช้สิทธิ

ความถูกต้องของเว็บไซต์

1.         บริษัทจะรับผิดชอบต่อข้อมูลที่เปิดเผยทั้งหมดบนเว็บไซต์ ซึ่งลูกค้าอาจใช้ข้อมูลในการใช้บริการ กรณีเกิดข้อผิดพลาดทางด้านเทคนิค หรือความผิดพลาดจากการพิมพ์ที่เกิดจากบริษัท แต่ทั้งนี้ ทางบริษัทไม่ได้ให้คำรับรอง หรือคำยืนยันเพื่อจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจดำเนินธุรกรรมใด ๆ ซึ่งเป็นการตัดสินใจโดยใช้ดุลยพินิจของลูกค้าแต่ฝ่ายเดียว

2.     กรณีบริษัทเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายผลิตภัณฑ์และการให้บริการ หรือข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของบริษัท เช่น ค่าธรรมเนียม หลักการคัดเลือกสินทรัพย์ หรือข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าผ่านทางหน้า Website และ Email

การใช้งานต้องห้ามธุรกิจต้องห้ามหรือการใช้งานที่มีเงื่อนไข

1.     การใช้บริการของบริษัท และปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า ผู้ใช้รายอื่น และบุคคลภายนอก ลูกค้ารับประกันว่า ลูกค้าจะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ต้องห้าม การใช้งานต้องห้าม หรือการใช้งานที่มีลักษณะที่ผิดต่อกฎหมาย

2.     บริษัทสงวนสิทธิ์ในการติดตาม ทบทวน คืน ยับยั้ง และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่จำเป็นได้ตลอดเวลาตามกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรการลงโทษ กระบวนการดำเนินการตามกฎหมาย หรือคำสั่งของรัฐที่เหมาะสม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ต้องห้าม การใช้งานต้องห้าม หรือการใข้งานที่มีเงื่อนไข

3.         บริษัทขอสงวนสิทธิและเป็นดุลยพินิจฝ่ายเดียวในการยกเลิก และ/หรือ ยับยั้งบัญชีผู้ใช้ และ/หรือ ปิดกั้นธุรกรรมใด ๆ (เช่น ธุรกรรมการโอน ธุรกรรมจับคู่แลกเปลี่ยน หรือ การฝาก-ถอนกระเป๋าเงินบาท) หรือระงับและรักษาเงินทันที กรณีบัญชีผู้ใช้งานของลูกค้าถูกใช้เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ต้องห้าม การใช้งานต้องห้าม หรือ การใช้งานที่มีเงื่อนไขโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านเข้าใจและยอมรับว่า เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากเหตุการณ์ต่อไปนี้

1.     ในกรณีที่เรามีความชอบธรรมอย่างถูกต้องในการเชื่อว่า ธุรกรรมบางรายการของท่านอาจเกี่ยวข้องกับการละเมิดที่ร้ายแรง หรือฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อตกลงตาม Term of Use ฉบับนี้

2.         ในกรณีที่เรามีเหตุอันควรสมควรเชื่อว่า พฤติกรรมของท่านในเว็บไซต์นี้ถูกสงสัยว่าผิดกฎหมาย

เหตุสุดวิสัย

ทางบริษัทมีนโยบายป้องกันมีแผนสำรองเพื่อให้ธุรกิจต่างมีความต่อเนื่อง(ซึ่งทางบริษัทจะดำเนินการป้องกันเหตุสุดวิสัยอย่างเต็มความสามารถ) แต่หากเหตุการณ์ที่สุดวิสัยเกิดขึ้นนั้น บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้า หรือความบกพร่องในการดำเนินการ หรือการหยุดชะงักของบริการของบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงหรือทางอ้อมจากเหตุปัจจัยที่เหนือความควบคุมอย่างสมเหตุสมผล เช่น ความล่าช้า หรือความบกพร่องอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ อำนาจทางพลเรือนหรือทหาร การก่อการร้าย

การก่อความไม่สงบ สงคราม การนัดหยุดงาน หรือ เหตุพิพาทด้านแรงงานอื่น อัคคีภัย น้ำท่วม ความขัดข้องของระบบโทรคมนาคม หรือบริการอินเทอร์เน็ต หรือผู้ให้บริการเครือข่าย ความบกพร่องของอุปกรณ์ และ/หรือ ซอฟต์แวร์ หรือภัยพิบัติ หรือปรากฎการณ์

อื่นที่เหนือความควบคุมทางพาณิชย์ของบริษัทและเหตุสุดวิสัยทั้งหมด จะต้องไม่ส่งผลต่อการบังคับใช้และการปฏิบัติตามข้อตกลงอื่น ๆ

ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดบกพร่อง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมกันหาทางแก้ไข เพื่อประโยชน์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงฉบับนี้ และลูกค้าตกลงจะไม่ยกเหตุใด ๆ ขึ้นเรียกร้องให้บริษัทใช้ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

การระงับชั่วคราวการสิ้นสุดและการยกเลิกการเข้าใช้บริการ

1.     บริษัทมีสิทธิ์ระงับชั่วคราว จำกัด หรือ ยุติการเข้าถึงการบริการทั้งหมดหรือบางส่วน และ/หรือ ปิด หรือ ยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า ในกรณีต่าง ๆ เช่น

1.1.  บริษัทถูกกำหนดให้ดำเนินการดังกล่าว ตามหมายศาล คำสั่งศาล หรือคำสั่งที่ออกโดยรัฐ หรือ

1.2. บริษัทสงสัยว่า ลูกค้าใช้บัญชีผู้ใช้ของลูกค้า ในการดำเนินธุรกิจที่ต้องห้าม การใช้งานต้องห้าม หรือการใช้งานที่มีเงื่อนไข หรือ

1.3.  การใช้บัญชีผู้ใช้ของลูกค้าอยู่ระหว่างการดำเนินคดี การสอบสวน หรือการดำนเนินการโดยรัฐ หรือ

1.4. บริษัทได้ประเมินความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกิดจากกิจกรรมที่ลูกค้าดำเนินการผ่านบัญชี ผู้ใช้ของลูกค้าที่สูงขึ้น หรือ

1.5.  ผู้ให้บริการแก่บริษัทไม่สามารถรองรับการใช้งานของลูกค้า หรือ

1.6.  ขัดขวางการควบคุมของบริษัทไม่ว่ากรณีใด เช่น การเปิดบัญชีผู้ใช้หลายบัญชี หรือใช้โปรโมชั่นที่บริษัทที่บริษัทเสนอในทางที่ผิด เป็นต้น หรือ

1.7.  ลูกค้าฝ่าฝืนนโยบายหรือคำสั่งใด ๆ ที่บริษัทแจ้งให้ลูกค้าทราบตามแต่ระยะเวลา

2.         หากบริษัทระงับการใช้ชั่วคราว หรือปิดบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า หรือยุติการใช้บริการของบริษัท ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด บริษัทจะแจ้งการดำเนินการดังกล่าวไปยังลูกค้า ยกเว้นเป็นกรณีที่มีคำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายกำหนด ห้ามไม่ให้บริษัทแจ้งเตือนลูกค้า ลูกค้ารับทราบว่าการตัดสินใจของบริษัทในการดำเนินการใด ๆ ตามที่ระบุไว้อาจดำเนินการภายใต้กฎเกณฑ์ที่เป็นความลับ ซึ่งจำเป็นต่อการจัดการความเสี่ยง และนโยบายความปลอดภัยอื่นของบริษัท โดยบริษัทตกลงที่จะไม่เปิดเผยรายละเอียดของการจัดการความเสี่ยงและกระบวนการรักษาความปลอดภัยต่อลูกค้า

3.         หากบริษัทระงับการใช้งานชั่วคราว หรือปิดบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า หรือยุติการใช้บริการของบริษัท ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด (ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและข้อตกลงในเอกสารฉบับนี้)บริษัทสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าดำเนินการผ่านกระบวนการยืนยันตนก่อนที่ลูกค้าจะสามารถโอน หรือถอนสินทรัพย์ดิจิทัล หรือเงินตราตามกฎหมายออกจากกระเป๋าเงินสินทรัพย์ดิจิทัลหรือกระเป๋าเงินบาทได้

4.     ลูกค้าอาจยกเลิกบัญชีของลูกค้าในเวลาใดก็ได้ ด้วยการถอนยอดเงินทั้งหมด โดยลูกค้าจะไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการยกเลิกบัญชีผู้ใช้นั้น แต่การยกเลิกบัญชีผู้ใช้นี้ ลูกค้าจะไม่หลุดพ้นจากความรับผิด หรือความรับผิดชอบในการชำระเงินที่ยังค้างชำระกับบริษัท

5.         ลูกค้าอนุญาตให้บริษัทยกเลิกและระงับธุรกรรมที่กำลังดำเนินการในขณะที่แจ้งยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า

ข้อตกลงทั่วไปเรื่องการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

1.         คำสั่งใด ๆ ของลูกค้าจะมีผลต่อเมื่อบริษัทได้รับคำสั่งนั้นแล้ว และคำสั่งใด ๆ ของลูกค้าให้มีผลใช้บังคับได้จนกว่าจะมีการยกเลิกหรือถูกแทนที่โดยคำสั่งอื่นในภายหลัง ทั้งนี้ เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อผลทั้งปวงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บริษัทดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้า บริษัทไม่ต้องรับผิดในทุกกรณีสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายประการใดที่เกิดแก่ลูกค้า หรือที่ลูกค้าก่อขึ้นอันเนื่องมาจากการที่บริษัทดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้า

2.         ลูกค้าอาจจะยกเลิกคำสั่งซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ส่งผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ได้ ถ้าคำสั่งเช่นว่านั้นยังไม่ได้รับการยืนยันในระบบการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท

3.     บริษัทมีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการสั่งซื้อตามคำสั่งที่เกินกว่าจำนวนเงินที่มีในบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า ซึ่งลูกค้าตกลงยอมรับการที่บริษัทไม่ดำเนินการสั่งซื้อดังกล่าว โดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอย่างใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น

4.         ลูกค้าตกลงสั่งขายเฉพาะสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ในบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่เปิดไว้กับบริษัทเท่านั้น

5.     บริษัทมีสิทธิห้ามหรือไม่ดำเนินการตามหรือยกเลิก คำสั่งซื้อขายที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทมีสิทธิระงับมิให้ลูกค้าสั่งซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทั้งนี้ลูกค้าจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอย่างใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น (อ้างอิงหัวข้อ การใช้งานต้องห้าม ธุรกิจต้องห้าม หรือการใช้งานที่มีเงื่อนไข และการระงับชั่วคราว การสิ้นสุด และการยกเลิกการเข้าใช้บริการ)

6.     ลูกค้ารับรองว่า ลูกค้าทราบถึงหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เป็นอย่างดี และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อตกลงนี้

การถอน

1.     บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ อันเป็นผลมาจากการการปฏิเสธหรือการโอนเงินที่ผิดพลาดจากสถาบันทางการเงินของลูกค้าที่เป็นบุคคลภายนอกหรือเครือข่ายภายนอกบริษัท

2.     ในกรณีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้มีการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี และ/หรือ เอกสารหลักฐาน และ/หรือ การกระทำใด ๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อการหักเงิน และ/หรือ การนำเงินเข้าบัญชีตามข้อตกลงฉบับนี้ คู่สัญญาฝ่ายนั้นมีหน้าที่จะต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบทันที หากคู่สัญญาฝ่ายนั้นไม่ดำเนินการดังกล่าวอันเป็นเหตุให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเสียหาย คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น

การตัดสินใจถอนสินทรัพย์ดิจิตอล

การเบิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นลักษณะ การส่งหรือโอนทาง Wallet การถอนไปยังอีเมล์ หรือการเบิกถอนด้วยวิธีอื่นใดจากบัญชีผู้ใช้ในเว็บไซด์ของบริษัท ให้ถือว่าผู้ทำรายการได้ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดอย่างถูกต้องแล้ว และจะไม่สามารถเรียกร้องขอยกเลิกการดำเนินธุรกรรมนั้น ๆ ได้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ไม่ว่าจะด้วยกรณี address ผิด เลขบัญชีผิด อีเมล์ผิดหรือกระบวนการอื่นใดที่เป็นผลมาจากความผิดพลาดหรือประมาทเลินเล่อใด ๆ ของลูกค้า

ทรัพย์สินทางปัญญา

1.     เนื้อหาและทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะโลโก้เว็บไซต์ฐานข้อมูล การออกแบบเว็บไซต์ ข้อความและกราฟฟิก ซอฟต์แวร์ รูปถ่าย วิดีโอ เพลง เสียงและการรวมกันของไฟล์ดังกล่าว และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของการรวบรวมซอฟต์แวร์ ซอร์ซโค้ดที่เกี่ยวข้อง และซอฟต์แวร์ (รวมถึงแอปพลิเคชันและสคริปต์ขนาดเล็ก) จะต้องเป็นกรรมสิทธิของบริษัท และท่านไม่สามารถคัดลอก แก้ไข คัดลอก ส่ง หรือใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาที่กล่าวมาก่อนหน้านี้เพื่อจุดประสงค์ทางการค้า

2.     ท่านจะต้องไม่ใช้หรือกำจัดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์นี้ หรือบุคคลอื่นในระหว่างที่ใช้บริการของเว็บไซต์นี้อย่างผิดกฎหมาย สำหรับข้อมูลใด ๆ ที่ท่านได้เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ท่านไม่สามารถนำไปเผยแพร่หรือให้สิทธิเว็บไซต์อื่น ๆ (หรือสื่อ) ในการใช้ข้อมูลดังกล่าวในลักษณะใดก็ได้

3.     การเข้าสู่เว็บไซต์นี้ หรือการใช้บริการใด ๆ ที่นำเสนอโดยเว็บไซต์นี้จะไม่ถือว่าเป็นการโอนทรัพย์สินทางปัญญาของเราไปให้ท่าน

ข้อมูลระบุตัวตนและการตรวจสอบและการยืนยันเอกสารดังกล่าวซึ่งจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายละแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง

1.         ข้อมูลระบุตัวตน

1.1. ในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง และในแง่ลักษณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาข้อมูลของท่านที่เราเก็บรวบรวมอาจแตกต่างกันออกไป และในหลักการ เราจะรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ของท่าน ถ้าท่านลงทะเบียนในนามบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลขั้นพื้นฐาน ชื่อ ที่อยู่ (และที่อยู่ถาวร ถ้าที่อยู่ทั้งสองที่ต่างกัน) วันเดือนปีเกิด และสัญชาติ และข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถให้ได้ การตรวจสอบตัวตนต้องขึ้นอยู่กับเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน อย่างเช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัว หรือเอกสารประจำตัวอื่น ๆ ตามที่จำเป็น และออกโดยเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่ที่ท่านระบุจะได้รับการตรวจสอบในลักษณะที่เหมาะสม อย่างเช่น การตรวจสอบตั๋วโดยสารซึ่งเป็นวิธีการเดินทางที่ท่านใช้ อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน หรือทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รูปถ่ายที่ถูกต้อง: ก่อนที่ท่านจะลงทะเบียน ท่านต้องจัดเตรียมรูปถ่ายที่แสดงให้เห็นตัวท่านกำลังถือเอกสาร

ประจำตัวไว้ที่ด้านหน้าของหน้าอกของท่าน ข้อมูลการติดต่อ: หมายเลขโทรศัพท์/โทรศัพท์เคลื่อนที่ และที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง

1.2. ถ้าท่านเป็นบริษัทหรือนิติบุคคลประเภทอื่น ๆ เราจะรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้เพื่อกำหนดผู้รับผลประโยชน์สุดท้ายของบัญชีหรือบัญชีทรัสต์ของท่าน การจดทะเบียนบริษัทและใบรับรองการจดทะเบียนของบริษัท สำเนาข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เอกสารรับรองรายละเอียดโครงสร้างความเป็นเจ้าของ และคำอธิบายสิทธิความเป็นเจ้าของของบริษัท และการตัดสินใจของคณะกรรมการในการกำหนดตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดและดำเนินการใช้งานบัญชีของบริษัทกับเว็บไซต์ เอกสารระบุตัวตนของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อในบัญชีของบริษัทกับเว็บไซต์จะต้องนำส่งตามที่กำหนดไว้ในข้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ ที่อยู่ธุรกิจหลักของบริษัท และที่อยู่ทางไปรษณีย์ของบริษัท ถ้าแตกต่างจากที่อยู่ธุรกิจหลักของบริษัท ถ้าที่อยู่ท้องถิ่นของบริษัทแตกต่างจากที่อยู่ธุรกิจหลักบริษัท จะถือว่าบริษัทเป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง เพราะฉะนั้น บริษัทจะต้องนำส่งเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งได้แก่ เอกสารการรับรองอื่น ๆ เอกสารที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ และเอกสารอื่น ๆ ที่เราเห็นว่าจำเป็นในแง่ของกฎหมายและข้อบังคับของเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง และในแง่ของลักษณะเฉพาะขององค์กรของท่าน

1.3. เรายอมรับเฉพาะข้อมูลระบุตัวตนของท่านที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยเท่านั้น ถ้าข้อมูลประจำตัวของท่านไม่ใช่ทั้งสองภาษานี้ ท่านจะต้องแปลข้อมูลประจำตัวของท่านให้เป็นภาษาอังกฤษและรับรองสำเนาถูกต้อง

2.         การยืนยันและการตรวจสอบความถูกต้อง

หลังจากลงชื่อสมัครใช้บัญชี ไม่ว่าจะเป็นบัญชีประเภทบุคคลหรือนิติบุคคล บัญชีของลูกค้าจะต้องได้รับการตรวจสอบก่อนที่จะสามารถเริ่มต้นใช้งานบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยรายละเอียด การตรวจสอบเอกสารหรือข้อมูลประกอบจะอ้างอิงตามกฎเกณฑ์ แนวทางการปฎิบัติของ Zipmex (Tiers 0-3) และจะต้องสอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง)

3.         การควบคุมดูแลธุรกรรม 

3.1.  ถ้ามีธุรกรรมเกิดขึ้นบ่อยครั้งในบัญชีที่ท่านเป็นผู้ลงทะเบียน หรือมีสถานการณ์ที่ไม่สมเหตุสมผล ทีมงานมืออาชีพของเราจะประเมินและพิจารณาว่าธุรกรรมดังกล่าวน่าสงสัยหรือไม่

3.2. ถ้าเราระบุรายการธุรกรรมบางรายการว่าน่าสงสัยตามการประเมินของเรา เราอาจใช้มาตรการที่เข้มงวดในการระงับธุรกรรมหรือปฏิเสธการทำรายการ และเราอาจจะทำการตรวจสอบธุรกรรมย้อนหลังโดยเร็วที่สุด และรายงานต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ

3.3. เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอลงทะเบียนโดยผู้สมัครที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน หรือผู้ที่อาจถือได้ว่าเป็นบุคคลทางการเมืองและบุคคลสาธารณะ เราขอสงวนสิทธิในการระงับหรือยกเลิกธุรกรรมที่ถูกระบุว่าน่าสงสัยตามการประเมินของเรา

การคุ้มครองข้อมูล

ขอบเขตของการสมัคร

1.     เมื่อท่านลงทะเบียนสมัครบัญชีกับเว็บไซต์นี้ หรือใช้บัญชีของท่านกับเว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องให้ข้อมูลการลงทะเบียนส่วนบุคคลตามข้อกำหนดของเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลบัตรประชาชนของท่าน

2.         เมื่อท่านใช้บริการที่เสนอให้โดยเว็บไซต์นี้ หรือเข้าชมเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้จะได้รับและบันทึกข้อมูลเซิร์ฟเวอร์เว็บเบราเซอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะที่อยู่ไอพี และทะเบียนของหน้าเว็บที่ท่านร้องขอเพื่อเข้าใช้งาน

3.     เมื่อท่านลงทะเบียนกับเว็บไซต์นี้สำเร็จ ให้ถือว่าท่านยินยอมอนุญาตให้เว็บไซต์นี้รวบรวมและใช้ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้  ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 จากนี้ ท่านรับทราบและยอมรับว่า เว็บไซต์นี้สามารถใช้ข้อมูลของท่านที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์บางประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องต่อไปนี้

3.1.  ให้บริการท่านด้วยบริการที่นำเสนอโดยเว็บไซต์นี้

3.2.  การรายงานไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องโดยยึดตามข้อกำหนดของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

3.3. เมื่อท่านใช้บริการที่นำเสนอโดยเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านกฎหมาย อย่างเช่น การพิสูจน์ตัวตน การให้บริการลูกค้า การรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบการทุจริต การตลาดและการประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บ และการสำรองข้อมูล หรือการประชาสัมพันธ์ร่วมกันของเว็บไซต์นี้กับบุคคลที่สาม เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการที่เว็บไซต์นี้เสนอให้แก่ท่าน

3.4. การรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือเว็บไซต์นี้ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ และการปรับปรุงบริการที่มีอยู่ซึ่งนำเสนอโดยเว็บไซต์นี้

3.5. เพื่อให้ท่านเข้าใจรายละเอียดของบริการที่เสนอให้โดยเว็บไซต์นี้ ท่านยินยอมอนุญาตให้เว็บไซต์นี้ส่งข้อมูลเหตุการณ์ทางการตลาด ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการค้า และการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับท่าน

3.6.  เว็บไซต์นี้อาจถ่ายโอนหรือเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลที่สาม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการ ซื้อกิจการ หรือถ่ายโอนทรัพย์สิน

3.7.  การรับรองซอฟต์แวร์หรือการอัพเกรดซอฟต์แวร์การจัดการ

3.8.  ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมตอบแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับบริการที่นำเสนอโดยเว็บไซต์นี้

3.9.  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานประชาสัมพันธ์ สมาคม ฯลฯ เช่น กลต หรือรัฐบาล ขอข้อมูลจำนวนลูกค้าเปิดบัญชี เพื่อนำไปทำการวิจัย เป็นต้น

3.10. สำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายอื่น ๆ รวมถึงวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตจากท่าน

3.11. เว็บไซต์นี้อาจถ่ายโอนหรือเปิดเผยข้อมูลทุกของท่านแก่บุคคลที่สาม เช่น บริษัท AlphaPoint จำกัด ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือเว็บไซต์นี้ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ และการปรับปรุงบริการที่มีอยู่ซึ่งนำเสนอโดยเว็บไซต์นี้

4.     เว็บไซต์นี้จะไม่ขายหรือให้ยืมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านล่วงหน้า เว็บไซต์นี้ไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามเก็บรวบรวม แก้ไข ขาย หรือแจกจ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ก็ตาม

5.     เว็บไซต์นี้จะเก็บข้อมูลการระบุตัวตนของลูกค้าและข้อมูลธุรกรรมที่ได้รับไว้เป็นความลับ และจะไม่ให้ข้อมูลระบุตัวตนหรือข้อมูลธุรกรรมใด ๆ ของลูกค้าแก่องค์กรหรือบุคคลใด เว้นแต่จะมีกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่งศาล คำสั่ง ฯลฯ ของรัฐอธิปไตยหรือภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกำหนดให้เว็บไซต์นี้ส่งมอบข้อมูลดังกล่าว

ข้อกำหนดทั่วไป

1.         ข้อตกลงการเปิดเผยข้อมูล

1.1. ในกรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฏหมาย คำสั่ง คำพิพากษา พันธะสัญญา หรือข้อตกลงใด ๆ หรือในกรณีมีเหตุอันควร ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแล้วในขณะนี้ หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ (1) ความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้า และ/หรือ ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการใช้บริการหรือทำธุรกรรมกับบริษัท (2) การใช้บริการหรือทำธุรกรรมกับบริษัทตามคำขอฉบับนี้ (3) วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมตามคำขอฉบับนี้ และ (4) ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมตามคำขอฉบับนี้ ให้แก่ (ก) รัฐหรือหน่วยงานของรัฐ ทั้งในและต่างประเทศ (ข) หน่วยงานกำกับดูแล (ค) คู่สัญญาของบริษัท (ง) บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (Affiliates) (จ) พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องได้ รวมถึงยินยอมให้บริษัทตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า หรือดำเนินการใดๆเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่ง คำพิพากษา พันธะสัญญา หรือข้อตกลงใด ๆ ดังกล่าว

2.         การบอกกล่าว

2.1. บรรดาหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ทวงถาม เอกสารหรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน หรือให้คนของบริษัทนำไปส่งเองก็ดี ถ้าหากได้นำส่งไปยังที่อยู่ซึ่งลูกค้าได้ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัท หรือที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ หรือสำนักทำการงานของลูกค้า หรือได้ส่งทางโทรสาร หรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ไปยังหมายเลขโทรสารหรือที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ที่ลูกค้าได้ให้ไว้แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้ลูกค้าแล้วโดยชอบแล้ว ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และถึงแม้ส่งให้แก่ลูกค้าไม่ได้ เพราะที่อยู่ของลูกค้านั้นเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนไปโดยลูกค้าไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนนั้นให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาที่อยู่ไม่พบก็ดี ให้ถือว่าลูกค้าได้รับและทราบโดยชอบแล้ว

2.2.  ในกรณีที่บริษัทได้จัดส่งหนังสือ และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ลูกค้า (ถ้ามี) เพื่อให้ลูกค้าลงนามรับรองและลูกค้าไม่ดำเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า โดยลูกค้าตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัท

3.         ไวรัสคอมพิวเตอร์ และความขัดข้องอื่น

3.1.  บริษัทจะไม่รับผิดไม่ว่าลักษณะใดจากความเสียหาย หรือความขัดข้องใด ๆ อันเกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ สปายแวร์ สแกร์แวร์ โทรจัน เวิร์ม และโปรแกรมมัลแวร์ต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ หรือการล้วงข้อมูลด้วยวิธีฟิชชิ่ง การปลอมแปลงหน้าเว็บไซต์ และการโจมตีต่าง ๆ ในอุปกรณ์การส่งคำสั่งของลูกค้า

3.2.  บริษัทแนะนำให้ลูกค้าใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส และซอฟต์แวร์ป้องกันที่มีมาตรฐาน และสามารถเชื่อถือได้ ลูกค้าควรทราบว่าบริการ SMS อีเมลอาจถูกปลอมแปลงหรือล้วงข้อมูลได้ ดังนั้น ลูกค้าควรใช้ความระมัดระวัง ในการดูข้อความที่ส่งมาว่ามาจากบริษัทจริงหรือไม่

4.         ความรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหาย

4.1.  หากลูกค้ามีข้อพิพาทกับผู้ใช้งานอื่น หรือบุคคลภายนอกจากการบริการของบริษัท ลูกค้าตกลงและยินยอมที่จะไม่เรียกร้องหรือเรียกให้บริษัทต้องรับผิด อันเกิดจากข้อพิพาทที่เกิดขึ้นดังกล่าว ไม่ว่าลักษณะใดและประเภทใดที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับกรณีพิพาทนั้น

4.2.  นอกเหนือจากสิทธิต่าง ๆ ที่บริษัทมีต่อลูกค้าตามข้อตกลงนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกให้ลูกค้ารับผิดชอบบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ หรือเกี่ยวกับการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของลูกค้าหรือตัวแทนของลูกค้า รวมตลอดถึงค่าบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากการเรียกร้อง หรือฟ้องร้อง โดยบุคคลอื่นให้บริษัทต้องรับผิดเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ ซึ่งมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำงดเว้นการกระทำ หรือความผิดของบริษัทแต่ประการใด

5.         การจำกัดความรับผิด

5.1. ลูกค้าตกลงและยินยอมว่า บริษัทจะไม่ต้องรับผิดใด สำหรับความเสียหายจากการขาดทุน หรือค่าเสียหายกรณีพิเศษ ค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายที่จับต้องไม่ได้ หรือค่าเสียหายต่อเนื่องอื่น ไม่ว่าจะเป็นมูลเหตุจากการทำละเมิด หรือการกระทำอื่นใดที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานที่ได้รับอนุญาต หรือไม่ได้รับอนุญาตบนเว็บไซต์ หรือการใช้บริการของบริษัทที่ไม่ถูกต้อง หรือการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ของลูกค้า เว้นแต่จะเป็นกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดในการให้บริการของบริษัทและ/หรือกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท

6.         ข้อตกลงทั้งหมดและกฎของการให้บริการ

6.1.  ข้อตกลงฉบับนี้ คือความเข้าใจทั้งหมดที่ถูกต้องตรงกันระหว่างบริษัทและลูกค้าและจะมีผลบังคับใช้ การปรึกษาหารือ การตกลง และความเข้าใจ ไม่ว่าลักษณะใด ทั้งนี้ หัวข้อในแต่ละส่วนของข้อตกลงฉบับนี้ ถูกกำหนดขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการสื่อสารเท่านั้น และจะไม่มีผลบังคับเหนือการตีความข้อกำหนดในแต่ละหัวข้อดังกล่าว

6.2. ท่านต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ และข้อกำหนดด้านนโยบายที่มีผลบังคับใช้ และตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของแหล่งที่มาของสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดในบัญชีของท่าน และงดที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและประโยชน์ของเว็บไซต์นี้ หรือบุคคลอื่น ๆ อย่างเช่น การส่งหรือรับข้อมูลที่ผิดกฎหมาย ทำผิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิและผลประโยชน์ของบุคคลอื่น การส่งหรือรับข้อมูลธุรกิจแชร์ลูกโซ่ ต้มตุ๋น หลอกลวง หรือข้อมูล หรือข้อคิดเห็นที่ก่อให้เกิดอันตรายอื่น ๆ การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการปลอมแปลงข้อมูลหัวเรื่องอีเมล์ของเว็บไซต์นี้

6.3. ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ใช้งานและเก็บรักษาบัญชีของท่านในเว็บไซต์นี้ และรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ รหัสผ่านธุรกรรมทางการเงินของท่าน และหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมโยงกับบัญชีที่ท่านได้ให้ไว้ในตอนลงทะเบียนสมัครใช้บัญชีของท่าน รวมถึงรหัสยืนยันที่ได้รับผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านอย่างเหมาะสม ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการดำเนินการต่าง ๆ ทั้งหมดที่กระทำผ่านบัญชีของท่านกับเว็บไซต์นี้ รวมถึงผลกระทบ

ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว เมื่อท่านพบว่าบัญชีของท่านถูกนำไปใช้โดยบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต เปิดเผยปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในบัญชีของท่าน ท่านจะต้องแจ้งเว็บไซต์นี้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และขอให้เว็บไซต์นี้ระงับการให้บริการบัญชีของท่านกับเว็บไซต์นี้ชั่วคราว เว็บไซต์นี้มีสิทธิที่จะดำเนินการตามคำขอของท่านภายในเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบต่อผลของการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความสูญเสียที่ท่านอาจได้รับ ท่านไม่สามารถมอบบัญชีที่มีกับเว็บไซต์นี้ให้บุคคลอื่น โดยการบริจาค การให้ยืม การให้เช่า การถ่ายโอน หรือการกระทำอื่น ๆ โดยปราศจากความยินยอมจากเว็บไซต์นี้

7.         การแก้ไขเพิ่มเติม

7.1. บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนข้อตกลงฉบับนี้ และเอกสารแนบท้ายนี้ ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยจะมีการเผยแพร่การแก้ไขผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือส่งอีเมลถึงลูกค้า การเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว จะมีผลบังคับสมบูรณ์เมื่อมีการลงนามหรือยอมรับเป็นลายลักษณ์อักษรโดยบริษัทและลูกค้า โดยลูกค้าตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัด

7.2. หากลูกค้าไม่ได้ตกลงและยินยอมในการแก้ไขเพิ่มเติมใด ลูกค้ามีสิทธิในการยกเลิกการใช้บริการของบริษัทและปิดบัญชีผู้ใช้

7.3. ลูกค้ายินยอมว่า บริษัทจะไม่ต้องรับผิดต่อลูกค้าหรือบุคคลภายนอก สำหรับการปรับเปลี่ยนหรือการยุติการบริการของบริษัท รวมถึงการระงับชั่วคราวและการยุติการเข้าถึงบัญชีของลูกค้า เว้นแต่ว่าจะมีการทำข้อตกลงอื่นๆเพิ่มเติมหลังจากนี้

8.         การโอนสิทธิและหน้าที่

8.1.  ลูกค้าต้องไม่โอนสิทธิหรือหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ และที่เกี่ยวข้องกับการบริการของบริษัท ไม่ว่าในกรณีใด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการเฉพาะจากบริษัท

8.2. บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะโอนสิทธิของบริษัทได้ โดยปราศจากข้อจำกัด เช่น การโอนสิทธิให้แก่บริษัทภายในเครือ หรือผู้รับโอนอื่น ๆ ซึ่งมีผลประโยชน์ได้เสียกับธุรกิจและบริการของบริษัท

8.3.  ในกรณีใดที่บริษัทได้เข้าสู่การควบรวมกิจการกับบุคคลภายนอก บริษัทสงวนสิทธิ์ในกรณีใด ๆ ในการโอน หรือมอบข้อมูลที่บริษัทได้เก็บรวบรวมจากลูกค้า หรือบุคคลภายนอกที่จำเป็นสำหรับการควบกิจการ หรือการซื้อขายเปลี่ยนแปลงการควบคุมบริษัทดังกล่าว

8.4.  ความพยายามในการโอนหรือมอบสิทธิ ที่เป็นการละเมิดข้อกำหนดนี้ ที่เป็นโมฆะและไม่มีผลบังคับ

8.5.  ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น ข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลผูกพันต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของคู่สัญญาที่ระบุไว้ในข้อตกลงและผู้รับโอนสิทธิที่ได้รับอนุญาต

9.         การเป็นโมฆะบางส่วน

9.1.  หากบทบัญญติใด ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ ได้รับการพิจารณาว่า ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับภายใต้ระเบียบกฎหมาย หรือกฎใด ๆ หรือโดยหน่วยงานรัฐ หน่วยงานท้องถิ่น มลรัฐ หรือรัฐบาลกลางใด ให้ถือว่าข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกแก้ไขและตีความไปในทางที่มีผลใช้บังคับอยู่ได้มากที่สุดเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต และการเป็นโมฆะของบางบทบัญญัติดังกล่าว จะไม่กระทบกับความสมบูรณ์ หรือการบังคับใช้ข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อตกลงฉบับนี้และบทบัญญัติอื่น ๆ

10.     ข้อตกลงที่ให้มีผลบังคับต่อไปแม้เกิดการยกเลิกข้อตกลงภายหลัง

10.1. ข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งโดยลักษณะมีผลบังคับใช้ภายหลังการยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ เช่น บทบัญญัติ เกี่ยวกับการระงับใช้ หรือการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ หรือหนี้สินที่ลูกค้ามีต่อบริษัท การใช้เว็บไซต์ของบริษัทเป็นการทั่วไป ข้อพิพาท และบทบัญญัติทั่วไป จะยังคงมีผลบังคับต่อไป แม้ว่าข้อตกลงฉบับนี้จะสิ้นสุดและยกเลิกไปแล้ว

11.     การบอกเลิกข้อตกลง

11.1. ข้อตกลงนี้ไม่มีกำหนดระยะเวลา และให้ถือว่าข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะได้มีการบอกยกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

11.2. ลูกค้าจะบอกเลิกข้อตกลงได้ก็ต่อเมื่อปรากฎว่าลูกค้าไม่มีหนี้สินใดๆค้างชำระกับบริษัท การบอกเลิกข้อตกลงในกรณีนี้ ลูกค้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัททราบ ถ้าปรากฎว่าลูกค้าไม่มีหนี้สินใดๆค้างชำระกับบริษัทก็ให้ข้อตกลงมีผลเลิกกันในวันทำการที่เจ็ดถัดจากวันที่บริษัทได้รับหนังสือดังกล่าว อนึ่ง ตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับหนังสือดังกล่าวเป็นต้นไป ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจที่จะสั่งพัก หรือระงับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าได้ โดยลูกค้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากบริษัท

11.3. หากลูกค้ามิได้ทำการติดต่อซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลกับบริษัทเป็นระยะเวลาที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร และ/หรือลูกค้าไม่มีภาระหนี้ใดๆค้างชำระกับบริษัท และ/หรือไม่มีทรัพย์สินใดๆ คงเหลืออยู่กับบริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทใช้ดุลยพินิจที่จะสั่งพัก และ/หรือปิดบัญชีของลูกค้าได้

11.4. ในกรณีที่บริษัทเป็นฝ่ายบอกเลิกข้อตกลงกับลูกค้า บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและลูกค้าตกลงยินยอมที่จะชำระหนี้ทุกชนิดของลูกค้า(ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดจากมูลนี้นั้นๆให้แก่บริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบ

12.     กฎหมายที่บังคับใช้ และการระงับข้อพิพาท

12.1. ข้อตกลงฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย ในกรณีที่มีข้อพิพาททางแพ่งที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องจากการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ลูกค้าอาจขอให้มีการระงับข้อพิพาท โดยอนุญาโตตุลาการของไทย โดยบริษัทยินดีเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการตามที่ลูกค้าร้องขอ

13.     ภาษี

13.1. ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่เกิดขึ้น ถ้ามีการปรับใช้กับการซื้อขายแลกเปลี่ยนใด ๆ ที่กระทำผ่านเว็บไซด์ และลูกค้าต้องรับผิดชอบในการรายงานและชำระภาษีอย่างถูกต้องต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ

13.2. ลูกค้าตกลงรับทราบในการที่บริษัทจะไม่มีส่วนรับผิดชอบกับภาษีที่จะเกิดขึ้นกับการซื้อขายแลกเปลี่ยน การเรียกเก็บย้อนหลัง การแจ้งรายงาน การอายัด หรือ การส่งต่อใด ๆ ที่เกิดจากธุรกรรมของลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก หรือ ถอน ยอดภาษีต่าง ๆ จากบัญชีลูกค้า เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอ หรือคำสั่งใด ๆ จากกรมสรรพากร หรือหน่วยงานอื่่นที่เกี่ยวข้อง โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

14.     Anti-Money Laundering (AML)

14.1. ห้ามลูกค้าใช้ประโยชน์จากการเป็นลูกค้าบริษัทโดยมีเจตนาเพื่อทำการฟอกเงิน ซ่อนเงิน การสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือกระทำการอื่นใดอันมีเจตนาทุจริต ไม่โปร่งใส หรือการกระทำอันมีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้ถือเป็นสิ่งต้องห้ามในการเป็นลูกค้าของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการวิเคราะห์และตรวจสอบการใช้งานและการเคลื่อนไหวบัญชีของลูกค้าแต่ละรายและหากพบการกระทำที่น่าสงสัยหรือเข้าข่ายของการฟอกเงิน การซ่อนเงิน การทำกิจการใดเพื่อการไม่โปร่งใสต่อผู้อื่น บริษัทจะระงับการใช้บริการของลูกค้ารายนั้นทันที โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า