ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ZipLock

มีผลใช้บังคับ: 15 กันยายน 2021

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ZipLock” หรือ “ข้อตกลง”) ถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างคุณและ Zipmex Company Limited (“Zipmex”, “เรา”, “พวกเรา”, “ของเรา”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งในประเทศไทย และกำกับควบคุม ZipLock คุณลักษณะภายใน Wallet App (“Wallet App”) ของ Zipmex “บัญชี Zipmex” คือบัญชีที่เปิดกับเราซึ่งคุณสามารถโอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีคุณสมบัติเข้ามาได้เพื่อรับโบนัสได้ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ “การโอน” ด้านล่าง

การอ้างอิงใดๆ ให้หมายถึงเงื่อนไขการใช้บริการของ Zipmex (“เงื่อนไขของ Zipmex”) เว้นแต่จะมีระบุไว้เป็นอื่น คำศัพท์ที่นิยามไว้และใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของ ZipLock จะมีความหมายเดียวกับที่ให้ไว้ในเงื่อนไขของ Zipmex

การเปิดเผยความเสี่ยง

คุณเข้าใจ รับทราบ และตกลงว่า:

ก. คุณจะยอมรับความเสี่ยงต่อการสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณ อันเป็นผลมาจากการโอนไปหรือจาก การถือ การฝาก หรือการจัดเก็บ หรือการใช้โดย Zipmex ไม่เกินและรวมถึงจำนวนทั้งหมดของสินทรัพย์ดิจิทัลที่คุณสมัครใช้บริการผ่านทาง ZipLock

ข. Zipmex ไม่ใช่ธนาคารหรือสถาบันรับฝาก และ ZipLock ไม่ใช่บริการหรือบัญชีเงินฝาก กระแสรายวัน หรือออมทรัพย์

ค. สินทรัพย์ดิจิทัลที่คุณสมัครใช้บริการกับ ZipLock ไม่ได้อยู่ภายใต้แผนข้อบังคับใด ๆ หรือการคุ้มครองผู้บริโภค หรือข้อตกลงสำหรับการคุ้มครองความสูญเสีย อาจจะมีความสูญเสียบางส่วนหรือทั้งหมดสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณที่เกิดขึ้นจากการโอนไปยัง หรือจาก การถือ การฝาก หรือการจัดเก็บ หรือการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลกับ Zipmex ตัวอย่างจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ การสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ Zipmex ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเมื่อสินทรัพย์ดิจิทัลตกอยู่ในความเสี่ยงอันเป็นเหตุมาจากข้อผิดพลาดด้านเทคโนโลยีหรือการโจมตีทางไซเบอร์ต่อ Zipmex

ง. Zipmex ไม่ได้กระทำการในฐานะทรัสตีหรือที่ปรึกษาด้านการลงทุน และไม่มีความสัมพันธ์กับคุณในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ เราไม่มีหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์หรือภาระผูกพันอื่น ๆ เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณ นอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของ ZipLock และ

จ. Zipmex ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจและสิทธิ์ของเราในการระงับโบนัสใด ๆ หรือแจกจ่ายรางวัล หากเงื่อนไขใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือเงื่อนไขของ Zipmex ถูกละเมิด

คุณจะมีสิทธิ์ในการเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้และใช้ ZipLock ก็ต่อเมื่อ คุณเป็นผู้ใช้ที่ได้รับอนุมัติโดย Zipmex ที่ผ่านกระบวนการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ได้รับอีเมลการอนุมัติจากเรา และตกลงยอมรับเงื่อนไขของ Zipmex  

เมื่อเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้ คุณยอมรับและยืนยันว่าคุณจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุไว้ข้างต้น (“ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์”) หากในภายหลังเรารับทราบว่าคุณไม่ใช่ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ (“ผู้ใช้ที่ขาดคุณสมบัติเหมาะสม”) เราอาจจะลบบัญชี ZipLock ของคุณทันที และไม่อนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ของเราหรือของธุรกิจในเครือของเรา ทั้งนี้ Zipmex จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นทางกฎหมายหรือที่เป็นตัวเงินใด ๆ อันเกิดขึ้นจากการใช้ ZipLock หรือบริการและผลิตภัณฑ์ของเราโดยผู้ใช้ที่ขาดคุณสมบัติเหมาะสม ผู้ใช้ที่ขาดคุณสมบัติเหมาะสมจะต้องชดใช้และปกป้อง Zipmex และธุรกิจในเครือจากผลที่เกิดขึ้นทางกฎหมายหรือที่เป็นตัวเงินใด ๆ อันเกิดขึ้นจากการใช้งานดังกล่าว

แผนรับผลประโยชน์ของ Zipmex

Zipmex ให้บริการแผนรับผลประโยชน์แบบต่าง ๆ สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทต่าง ๆ ZipLock คือแผนรับผลประโยชน์แบบคงที่ (Fixed Earn Plan) และ ZipUp คือแผนรับผลประโยชน์แบบยืดหยุ่น (Flexi Earn Plan) แผนรับผลประโยชน์แต่ละแผนที่คุณจัดทำจะแยกจากกัน ตามลักษณะดังกล่าวมานี้ การคำนวณโบนัสสำหรับแผนรับผลประโยชน์แต่ละแผนจะดำเนินการแยกกันตามคริปโทเคอร์เรนซีในแผนรับผลประโยชน์เฉพาะแผน นอกจากนี้ หากคุณเลือกลงทุนด้วย ZMT คุณอาจจะได้รับอัตราโบนัสที่สูงขึ้นตามแผนรับผลประโยชน์ของคุณ

คุณได้รับอนุญาตให้ถือแผนรับผลประโยชน์ที่มีความเคลื่อนไหวหลายแผนในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนด โดยมีเงื่อนไขว่ามูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งต้นรวมทั้งหมด (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) สำหรับแผนรับผลประโยชน์ทั้งหมดของคุณ จะไม่เกินกว่าเพดานสูงสุดของสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งต้นที่แสดงไว้บน Wallet App ทั้งนี้ เราอาจเปลี่ยนแปลงเพดานสูงสุดของสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งต้นนี้ได้ตลอดเวลา โดยจะเปิดเผยถึงการเปลี่ยนแปลงนี้และเพดานสูงสุดใหม่ใน Wallet App ของคุณ

การโอน

คุณสามารถโอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ ZipLock รองรับ (ตามที่แสดงอยู่บน Wallet App และอาจจะได้รับการแก้ไขเป็นครั้งคราว) จากกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องใน Wallet App ของคุณไปยังบัญชี ZipLock ของคุณในฐานะสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งต้น (“สินทรัพย์ดิจิทัลตั้งต้น”) เพื่อรับโบนัส ซึ่งการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลจาก Wallet App ไปยังบัญชี ZipLock ของคุณนั้น คุณเข้าใจและยอมรับว่า (i) สินทรัพย์ดิจิทัลตั้งต้นจะถูกแยกออกจากสินทรัพย์ของคุณใน Wallet App และ (ii) สินทรัพย์ดิจิทัลตั้งต้นไม่ได้อยู่ในการดูแลของ Zipmex ไม่ว่าภายใต้จุดประสงค์ใดก็ตาม

โบนัสและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

การสะสมโบนัส.     สินทรัพย์ดิจิทัลตั้งต้นจะเริ่มสะสมยอดโบนัส ณ วันหลังจากที่คุณตกลงตามแผนรับผลประโยชน์ ZipLock และโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าในแผนรับผลประโยชน์ ZipLock จากกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องใน Wallet App ของคุณ โบนัสจะได้รับการคำนวณในอัตราคงที่ คุณจะได้รับโบนัสสะสมในรูปแบบของสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทเดียวกันกับสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งต้น และจะมีการเครดิตเข้าไปในกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องใน Wallet App หากเราปรับอัตราโบนัส เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าตามสมควรผ่านทางอีเมลถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อนที่จะเริ่มบังคับใช้

ระยะเวลาของ ZipLock.     ระยะเวลาของ ZipLock สำหรับแผนรับผลประโยชน์ของ ZipLock แต่ละแผน จะระบุไว้เฉพาะสำหรับแผนรับผลประโยชน์ของ ZipLock แต่ละแผน

ข้อจำกัดการรับรางวัล.     เราอาจจะมีแคมเปญที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราวเพื่อให้ Zipmex แจกจ่ายรางวัลเพิ่มเติมได้นอกจากโบนัสจากแผนรับผลประโยชน์ ZipLock ซึ่งอาจมีข้อจำกัดที่ระบุไว้สำหรับการได้รับรางวัลเหล่านี้ และรางวัลเหล่านี้จะถูกแจกจ่ายก็ต่อเมื่อยังมีจำนวนเพียงพอและเป็นไปตามดุลยพินิจของ Zipmex

ยอดคงเหลือขั้นต่ำในการเปิดบัญชี.   บัญชี ZipLock แต่ละบัญชีจะมียอดคงเหลือขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการเปิดบัญชี ZipLock ซึ่งจะได้รับการเปิดเผยให้คุณทราบเมื่อคุณประสงค์จะรับบริการจากแผนรับผลประโยชน์ของ ZipLock

เขตเวลา.     Zipmex จะใช้เวลามาตรฐานโลก (UTC) เป็นเวลาอ้างอิงในการคำนวณธุรกรรมการโอน การถอน และโบนัส Zipmex จะพยายามแอร์ดรอปจำนวนสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ ก็ตามให้คุณ ณ เวลาหรือในเวลาประมาณ 15.00 น. (UTC) ของแต่ละวัน

การถอน. คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ปิดบัญชี ZipLock หรือถอนสินทรัพย์ดิจิทัลก่อนวันครบกำหนดตามระยะเวลาของ ZipLock หากคุณประสงค์จะถอนสินทรัพย์ดิจิทัลหลังวันครบกำหนด คุณสามารถดูค่าธรรมเนียมการถอนที่เกี่ยวข้องได้จาก https://zipmex.com/th/fee-schedule/

สิทธิ์ของเรา

เราขอสงวนสิทธิ์อย่างชัดแจ้งตลอดเวลาโดยไม่ต้องมีภาระรับผิดต่อคุณในการ:

  1. ปฏิเสธคำขอของคุณในการเปิดบัญชี ZipLock
  2. เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์คุณสมบัติสำหรับการลงทะเบียนหรือการใช้ ZipLock ได้ตลอดเวลา
  3. ปิด ระงับ จำกัด ยับยั้ง หรือยกเลิกสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึง ZipLock หรือ
  4. เปลี่ยนแปลง อัปเดต ถอดถอน ยกเลิก ระงับ ปิดใช้งาน หรือยุติการให้บริการคุณลักษณะ องค์ประกอบ เนื้อหา สิ่งจูงใจ หรือแผนอ้างอิงใด ๆ ของ ZipLock อย่างไรก็ตามมีข้อกำหนดว่า เราจะไม่ปรับอัตราโบนัส วันครบกำหนดชำระ  หรือเงื่อนไขอื่นใดที่ส่งผลต่อการได้รับโบนัสของคุณในระหว่างช่วงเวลาที่ถือแผนรับผลประโยชน์ที่คุณมีในปัจจุบัน

ภาษี

คุณต้องรับผิดชอบในการชำระภาษีตามหน้าที่ของคุณเมื่อคุณใช้ ZipLock คุณมีหน้าที่ต้องจารณาว่าการยื่นภาษีหรือการรายงานประเภทใดของคุณที่จำเป็นต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของหน่วยงานสรรพากรที่มีอำนาจหน้าที่สำหรับภาษีและขอบเขตภาระผูกพันที่คุณต้องชำระ และสำหรับข้อยกเว้นทางภาษีที่คุณมีสิทธิ์ได้รับ ทั้งนี้ Zipmex จะไม่ชดเชยให้แก่คุณสำหรับภาระผูกพันด้านภาษี หรือให้คำแนะนำแก่คุณเกี่ยวกับประเด็นด้านภาษีของคุณ ไม่ว่าเนื้อความก่อนหน้าจะกล่าวไว้อย่างไรก็ตาม Zipmex จะดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือนำสั่งภาษีใด ๆ ที่เราจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมาย

กิจกรรมต้องห้าม

คุณจะต้องใช้ ZipLock และบริการของเราด้วยเจตนาสุจริต โดยไม่เป็นการจำกัดถึงเนื้อความที่กล่าวถึงก่อนหน้า คุณตกลงว่าคุณจะไม่ (i) ฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของ ZipLock ประกาศแจ้งเรื่องความเป็นส่วนตัว นโยบายคุกกี้ หรือกฎหมายและกฎระเบียบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าในเขตอำนาจทางกฎหมายใดก็ตาม (ii) แจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน หรือทำให้เข้าใจผิด (iii) กระทำการ ดำเนินการ หรือปฏิบัติการใดที่เป็นการแถลงข้อความเป็นเท็จ การฉ้อฉล การกระทำฉ้อฉล หรือการก่ออาชญากรรม (iv) แทรกแซง รบกวน หรือดึงเครือข่าย ระบบ ข้อมูล หรือรายละเอียดของเรา (v) ส่งหรืออัปโหลดไวรัสใด ๆ หรือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย (vi) พยายามเข้าถึงบัญชีผู้ใช้อื่น เว็บไซต์ เครือข่าย หรือระบบที่เกี่ยวกับบริการของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต (vii) แยกส่วน ทำการวิศวกรรมย้อนกลับ หรือแยกองค์ประกอบของ ZipLock หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของโปรแกรม ระบบ หรือผลิตภัณฑ์ของเรา หรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเราไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม (viii) เป็นเหตุหรือเปิดใช้โปรแกรมหรือสคริปต์ใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแกะรอย การทำดัชนี การสำรวจ หรือการขุดเหมืองข้อมูลจากส่วนหนึ่งส่วนใดของ ZipLock หรือโปรแกรม ระบบ หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของเรา หรือสร้างภาระหรือกีดขวางการปฏิบัติการและ/หรือฟังก์ชันการทำงานในด้านใดก็ตามของ ZipLock

การเปิดเผยถึงความเสี่ยง

กฎหมายและข้อบังคับ: สถานะทางกฎหมายของสินทรัพย์ดิจิทัลยังไม่มีข้อยุติในขณะนี้ มีความแตกต่างกันในเขตอำนาจทางกฎหมายต่าง ๆ และอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนอย่างนัยสำคัญ เป็นไปได้ว่าในอนาคต กฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย หรือกฎระเบียบเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล เทคโนโลยีบล็อกเชน หรือแอปพลิเคชันบล็อกเชน อาจจะถูกนำไปใช้ ซึ่งอาจจะส่งผลหรือจำกัดการให้บริการที่เรามอบให้คุณ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

คุณต้องรับผิดชอบต่อการพิจารณาว่าการใช้บริการ ZipLock หรือบริการใด ๆ ของเราถูกต้องตามกฎหมายในเขตอำนาจทางกฎหมายของคุณหรือไม่ และคุณจะต้องไม่ใช้ ZipLock หรือบริการใด ๆ ของเรา หากการใช้งานดังกล่าวจะเป็นเรื่องผิดกฎหมายในเขตอำนาจทางกฎหมายของคุณ หากคุณไม่แน่ใจ​ โปรดแสวงหาคำแนะนำทางกฎหมาย

เราอาจถูกบังคับให้ระงับหรือยุติหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะต่าง ๆ ของ ZipLock หรือบริการใด ๆ ของเราในเขตอำนาจทางกฎหมายบางแห่ง หากได้รับการร้องขอจากหน่วยงานกำกับดูแล โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ และไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ในสถานการณ์เช่นนี้ สินทรัพย์ดิจิทัลในบัญชี ZipLock ของคุณจะถูกอายัดอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าจะหาข้อยุติของเหตุข้างต้นได้

การโจรกรรม การแฮ็ก และการโจมตีทางไซเบอร์: สินทรัพย์ดิจิทัลอาจจะถูกเวนคืน โจรกรรม และ/หรือฉ้อโกง โดยแฮ็กเกอร์หรือกลุ่มหรือองค์กรที่เป็นภัยอื่น ๆ อาจจะพยายามเข้าไปแทรกแซงระบบ/เครือข่ายของเราด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมถึงการโจมตีด้วยมัลแวร์ การโจมตีด้วยการปฏิเสธบริการ การโจมตีแบบ consensus-basedการโจมตี Sybil การสเมิร์ฟฟิง และการสปูฟฟิง ที่อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณ หรือการสูญเสียความสามารถของคุณในการเข้าถึงหรือควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณ ในกรณีเช่นนี้ อาจจะไม่มีมาตรการเยียวยาและไม่มีการรับประกันว่าผู้ถือสินทรัพย์ดิจิทัลจะได้รับการเยียวยา การคืนเงืน หรือการชดใช้ใด ๆ

จุดอ่อนของรหัสต้นทาง: มีความเสี่ยงที่ Wallet App หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของเราอาจจะมีจุดอ่อนหรือบั๊กที่อยู่ในรหัสต้นทาง โดยไม่เจตนาซี่งอาจจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อ ZipLock

ภาษี: ความไม่แน่นอนในข้อกฎหมายด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล อาจกำหนดให้คุณต้องรับผลสืบเนื่องด้านภาระภาษีที่ยังไม่เป็นที่รับทราบในปัจจุบันหรือจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสัมพันธ์กับการที่คุณถือสินทรัพย์ดิจิทัลและการใช้บริการของเรา

การประกันภัย: สินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ในบัญชีของคุณ ซึ่งรวมถึง ZipLock จะไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของแผนประกันภัยใด ๆ ที่รัฐบาลรองรับ

เหตุสุดวิสัย Zipmex จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า ข้อผิดพลาด การหยุดชะงัก หรือการไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ZipLock นี้ หากความล่าช้าหรือการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นั้น เป็นผลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมมาจากเหตุที่อยู่นอกเหนืออำนาจควบคุมของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (i) ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ธรรมชาติ คำสั่งศาล หรือรัฐบาล (ii) การไม่สามารถปฏิบัติการหรือการหยุดชะงักของเครือข่ายโทรคมนาคมของทั้งภาครัฐและเอกชน ช่องทางการสื่อสารหรือระบบสารสนเทศ (iii) การกระทำหรือการละเว้นไม่กระทำของฝ่ายที่เราไม่ต้องรับผิดชอบด้วย (iv) ความล่าช้า การไม่สามารถปฏิบัติการ หรือการหยุดชะงัก หรือความไม่พร้อมให้บริการของบริการและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม (v) การประท้วง การปิดเมือง ข้อพิพาทของแรงงาน สงคราม การก่อการร้าย และการจราจล และ (vi) ไวรัส มัลแวร์ รหัสคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตรายอื่น ๆ หรือการแฮ็กส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ Wallet App หรือ ZipLock ของ Zipmex

คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณจะใช้ Wallet App และ ZipLock โดยยอมรับความเสี่ยงเอง เนื้อหาในส่วนนี้ไม่ถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่ได้เปิดเผยถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลและการใช้บริการของเรา ดังนั้น คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการใช้งานดังกล่าวเหมาะสมกับคุณหรือไม่ ตามสถานการณ์และสถานะทางการเงินของคุณ

ข้อจำกัดความรับผิด

ไม่ว่าบทบัญญัติก่อนหน้าในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของ ZipLock จะระบุไว้อย่างไรก็ตาม คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะไม่รับผิดชอบต่ออีกฝ่าย สำหรับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่อาจคาดหมายได้ เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เกิดขึ้นจากการปรับ เป็นไปเพื่อการลงโทษ เกิดขึ้นทางอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่องทุกประเภท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ การสูญเสียรายได้ การสูญเสียผลกำไร การเปลี่ยนทดแทนสินค้า การสูญเสียเทคโนโลยี การสูญเสียข้อมูล หรือหยุดชะงักหรือการสูญเสียการใช้บริการหรืออุปกรณ์ แม้ว่าคู่สัญญาฝ่ายดังกล่าวจะได้รับแจ้งถึงโอกาสความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว และไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายใต้หลักแห่งสัญญา การละเมิด ความรับผิดอย่างเคร่งครัด หรืออื่น ๆ

เว้นแต่ที่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของ ZipLock ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดในการรับรองหรือการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ที่มีให้ต่อคุณ ผู้ที่อยู่ในสังกัดของคุณ หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ การรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับคุณภาพ ความเหมาะสม อรรถประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน หรืออื่น ๆ (โดยไม่คำนึงถึงหลักการติดต่อ ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือธรรมเนียมการซื้อขาย) สำหรับบริการหรือสินค้าใดก็ตามที่มอบให้เพิ่มเติมจากบริการ Wallet App ที่มอบให้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ZipLock

ความรับผิดของเราเกี่ยวกับการรับรองและการรับประกันที่ไม่อาจละเว้นได้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของ ZipLock จะจำกัดเฉพาะการจัดหาใหม่ การทดแทน หรือการซ่อมแซม หรือการชำระค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดหาใหม่ การทดแทน หรือการซ่อมแซม หรือการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาบริการให้อีกครั้ง สำหรับกรณีที่เกิดการละเมิดขึ้น ซึ่งเราอาจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ความรับผิดโดยรวมของเราสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นจาก ZipLock จะไม่เกินไปกว่าค่าธรรมเนียมที่คุณจ่ายให้เราสำหรับการใช้บริการในระยะเวลา 12 เดือน โดยไม่นับรวมเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียกร้องให้รับผิดชอบดังกล่าว ข้อจำกัดความรับผิดที่กล่าวถึงก่อนหน้าจะมีผลบังคับใช้ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตในเขตอำนาจทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การชดเชยค่าเสียหาย

คุณจะต้องปกป้องและจ่ายชดเชยให้กับ Zipmex ธุรกิจในเครือ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กรรมการ และตัวแทนที่เกี่ยวข้องแต่ละราย จากและต่อการฟ้องร้อง ความเสียหาย ความสูญเสีย ความรับผิด ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่สมเหตุสมผล) อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องของบุคคลที่สามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของ ZipLock หรือการใช้ ZipLock หรือการใช้บริการใด ๆ ของเราที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของ ZipLock หรือกฎหมายและกฎระเบียบ

การบอกเลิก การระงับ หรือการปิดบัญชี

ข้อตกลงฉบับนี้จะถูกบอกเลิกทันทีเมื่อคุณปิดบัญชี ZipLock และยุติการใช้ ZipLock การบอกเลิกข้อตกลงฉบับนี้จะไม่เป็นการยับยั้งมิให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอรับการเยียวยาจากคู่สัญญาอีกฝ่าย สำหรับการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ที่เกิดขึ้นก่อนการบอกเลิกดังกล่าว

หากคุณยังมียอดคงเหลืออยู่ในบัญชี ZipLock ของคุณที่ถูกระงับหรือปิดไปแล้ว คุณมีสิทธิ์เรียกคืนยอดคงเหลือดังกล่าวได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Wallet App เว้นแต่จะถูกห้ามโดยกฎหมาย หรือคำสั่งศาลห้ามไม่ให้มีการปล่อยสินทรัพย์ดังกล่าว หรือเรามีมูลเหตุอันสมเหตุสมผลในการสงสัยว่าคุณได้สินทรัพย์ดังกล่าวมาด้วยวิธีการที่ฉ้อโกงหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเชื่อมโยงกับการก่ออาชญากรรมใด ๆ หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับหรือพบปัญหาใดเกี่ยวกับเนื้อหาในส่วนนี้ โปรดติดต่อเราทาง https://zipmex.com/th/contact-us/

กฎหมายที่กำกับควบคุมและการอนุญาโตตุลาการ

คุณยอมรับว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และการฟ้องร้องหรือข้อพิพาทใด ๆ อันเกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของเงื่อนไขเหล่านี้ จะอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ โดยไม่คำนึงถึงหลักของการขัดกันแห่งกฎหมาย

ข้อพิพาทหรือการฟ้องร้องใด ๆ อันเกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ZipLock ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือสาระสำคัญของข้อกำหนดดังกล่าว การมีอยู่ การเจรจาต่อรอง ความถูกต้องสมบูรณ์ การบอกเลิก หรือความสามารถในการบังคับใช้ (รวมถึงข้อพิพาทหรือการฟ้องร้องที่ไม่ได้เป็นไปในทางสัญญา) จะต้องได้รับการจัดการด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการในสิงคโปร์ ตามกฎระเบียบของศูนย์การอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของสิงคโปร์ (SIAC) และการอนุญาโตตุลาการจะต้องได้รับการดำเนินการโดย SIAC ตามกฎระเบียบและข้อบังคับในทางปฏิบัติของหน่วยงาน

คุณยอมรับว่า ไม่ว่าข้อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือกฎหมายจะแตกต่างไปอย่างไร แต่ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ การฟ้องร้องหรือเหตุแห่งการดำเนินการใด ๆ ที่คุณยื่นดำเนินการ อันเกิดจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ จะต้องได้รับการยื่นเรื่องภายในหนึ่ง (1) ปี หลังจากการฟ้องร้องหรือเหตุแห่งการดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นหรือมิฉะนั้นแล้วจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ตลอดไป

รายละเอียดทั่วไป

การบอกกล่าว: การบอกกล่าวใด ๆ ก็ตามของเราที่จำเป็นหรือเกิดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของ ZipLock เราอาจส่งไปยังคุณ ผ่านทาง (i) การโพสต์ประกาศแจ้งไว้บนเว็บไซต์หรือ Wallet App หรือ (ii) ส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนของคุณ การการบอกกล่าวผ่านการโพสต์บนเว็บไซต์หรือแอปของเรา จะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการโพสต์ และ (iii) การบอกกล่าวที่เราส่งทางอีเมลจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการส่งอีเมล

การบอกกล่าวใด ๆ ของคุณที่จำเป็นหรือเกิดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของ ZipLock จะต้องส่งผ่านทางอีเมลที่ [email protected] เท่านั้นและต้องทำเป็นภาษาอังกฤษ

ข้อตกลงเบ็ดเสร็จ: ข้อตกลงฉบับนี้ (ร่วมกับประกาศแจ้งเรื่องความเป็นส่วนตัวและนโยบายคุกกี้) จะเป็นข้อตกลงเบ็ดเสร็จระหว่างคุณและเรา เกี่ยวกับการใช้บริการที่มอบให้โดย ZipLock ข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลเหนือการรับรอง ความเข้าใจ ข้อตกลง หรือการสื่อสารก่อนหน้าทั้งหมด ระหว่างคุณและเรา ไม่ว่าจะทำด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงคำแถลงใด ๆ ที่เผยแพร่ในwhitepaper  ของเรา เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม ZipLock

การใช้บริการอื่น ๆ ของ Wallet App ของคุณ จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Wallet App

การเป็นโมฆะบางส่วน: การไม่มีผลบังคับใช้ของบทบัญญัติทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของ ZipLock จะไม่กระทบความถูกต้องสมบูรณ์ของบทบัญญัติอื่นใดของข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยส่วนที่เหลือของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของ ZipLock จะยังคงมีผลบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์

การสละสิทธิ์: หากเรามิได้ใช้สิทธิ์หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือบทบัญญัติใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ZipLock จะไม่ถือว่าเป็นการสละซึ่งสิทธิ์หรือบทบัญญัติดังกล่าวไม่ว่าในปัจจุบันหรืออนาคต

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง: ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ZipLock (รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) อาจจะได้รับการอัปเดตหรือแก้ไขเป็นระยะ ๆ เรา จะโพสต์การอัปเดตดังกล่าวไว้บน https://zipmex.com/th/earn/ เงื่อนไขที่มีการอัปเดตดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันที เว้นแต่จะมีระบุไว้เป็นอื่น คุณควรตรวจสอบหน้า https://zipmex.com/th/earn/ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่มี หากคุณยังคงใช้ ZipLock ต่อไปหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ จะหมายความว่าคุณยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ZipLock ที่มีการอัปเดตหรือเปลี่ยนแปลง หากคุณไม่ประสงค์จะเข้าผูกพันในการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขใด ๆ ที่มีในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ZipLock คุณควรหยุดใช้ ZipLock โดยทันที

ความสัมพันธ์: การให้บริการ ZipLock แก่คุณ ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีฐานะเป็นทรัสตีหรือที่ปรึกษาด้านการลงทุนของคุณ และไม่ได้มีความสัมพันธ์บนพื้นฐานของการดูแลผลประโยชน์ระหว่างเรา เราไม่มีหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์หรือภาระผูกพันอื่น ๆ เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณ นอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ZipLock เหล่านี้

สิทธิ์ของบุคคลที่สาม: นอกเหนือจากธุรกิจในเครือของ Zipmex แล้ว บุคคลที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในข้อตกลงฉบับนี้ จะไม่มีสิทธิ์ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้

การโอนและการโอนสิทธิ์: คุณต้องไม่โอนสิทธิ์ มอบหมาย หรือโอนสิทธิ์และภาระผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ หากยังไม่ได้รับความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา การโอนสิทธิ์ การมอบหมาย หรือการโอนใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเรา จะถือว่าเป็นโมฆะและบังคับใช้ไม่ได้ ไม่ว่าเนื้อหาก่อนหน้าจะกล่าวไว้อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ในการโอนสิทธิ์ มอบหมาย หรือโอนข้อตกลงฉบับนี้ และสิทธิ์และภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ให้แก่บุคคลที่สามใด ๆ ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากคุณ

ความขัดแย้ง: ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ZipLock และข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Wallet App หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ZipLock ให้ถือใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นหลัก และหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Wallet App ให้ถือใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Wallet App เป็นหลัก