ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ZipUp

มีผลใช้บังคับ: 15 กันยายน 2021

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ZipUp” หรือ “ข้อตกลง”) ถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างคุณและ Zipmex Company Limited (“Zipmex”, “เรา”, “พวกเรา”, “ของเรา”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งในประเทศไทย และกำกับควบคุม ZipUp คุณลักษณะภายใน Wallet App (“Wallet App”) ของ Zipmex บัญชี Zipmex” คือบัญชีที่เปิดกับเราซึ่งคุณสามารถโอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีคุณสมบัติเข้ามาได้เพื่อรับโบนัสได้ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ “การโอน” ด้านล่าง

การอ้างอิงให้หมายถึงเงื่อนไขการใช้บริการของ Zipmex (“เงื่อนไขของ Zipmex”) เว้นแต่จะมีระบุไว้เป็นอื่น คำศัพท์ที่นิยามไว้และใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของ ZipUp จะมีความหมายเดียวกับที่ให้ไว้ในเงื่อนไขของ Zipmex

การเปิดเผยความเสี่ยง

คุณเข้าใจ รับทราบ และตกลงว่า:

 • คุณจะยอมรับความเสี่ยงต่อการสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณ อันเป็นผลมาจากการโอนไปหรือจาก การถือ การฝาก หรือการจัดเก็บ หรือการใช้โดย Zipmex ไม่เกินและรวมถึงจำนวนทั้งหมดของสินทรัพย์ดิจิทัลที่คุณสมัครใช้บริการผ่านทาง ZipUp
  • Zipmex ไม่ใช่ธนาคารหรือสถาบันรับฝาก และ ZipUp ไม่ใช่บริการหรือบัญชีเงินฝาก กระแสรายวัน หรือออมทรัพย์
  • สินทรัพย์ดิจิทัลที่คุณสมัครใช้บริการกับ ZipUp ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ใด ๆ หรือการคุ้มครองผู้บริโภค หรือข้อตกลงสำหรับการคุ้มครองความสูญเสีย อาจจะมีความสูญเสียบางส่วนหรือทั้งหมดสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณที่เกิดขึ้นจากการโอนไปยัง หรือจาก การถือ การฝาก หรือการจัดเก็บ หรือการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลกับ Zipmex ตัวอย่างจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ การสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ Zipmex ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเมื่อสินทรัพย์ดิจิทัลตกอยู่ในความเสี่ยงอันเป็นเหตุมาจากข้อผิดพลาดด้านเทคโนโลยีหรือการโจมตีทางไซเบอร์ต่อ Zipmex
  • Zipmex ไม่ได้กระทำการในฐานะทรัสตีหรือที่ปรึกษาด้านการลงทุน และไม่มีความสัมพันธ์ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ระหว่างเรา เราไม่มีหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์หรือภาระผูกพันอื่น ๆ เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณ นอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของ ZipUp และ
  • Zipmex ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจและสิทธิ์ของเราในการระงับการให้โบนัสใด ๆ หรือแจกจ่ายผลรางวัล หากเงื่อนไขใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือเงื่อนไขของ Zipmex ถูกละเมิด

คุณจะมีสิทธิ์ในการเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้และใช้ ZipUp ก็ต่อเมื่อ คุณเป็นผู้ใช้ที่ได้รับอนุมัติโดย Zipmex ที่ผ่านกระบวนการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ได้รับอีเมลการอนุมัติจากเรา และตกลงยอมรับเงื่อนไขของ Zipmex

เมื่อเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้ คุณยอมรับและยืนยันว่าคุณจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุไว้ข้างต้น (“ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์”) หากในภายหลังเรารับทราบว่าคุณไม่ใช่ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ (“ผู้ใช้ที่ขาดคุณสมบัติเหมาะสม”) เราอาจจะลบบัญชี ZipUp ของคุณทันที และไม่อนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ของเราหรือของธุรกิจในเครือของเรา ทั้งนี้ Zipmex จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นทางกฎหมายหรือที่เป็นตัวเงินใด ๆ อันเกิดขึ้นจากการใช้ ZipUp หรือบริการและผลิตภัณฑ์ของเราโดยผู้ใช้ที่ขาดคุณสมบัติเหมาะสม ผู้ใช้ที่ขาดคุณสมบัติเหมาะสมจะต้องชดใช้และปกป้อง Zipmex และธุรกิจในเครือจากผลที่เกิดขึ้นทางกฎหมายหรือที่เป็นตัวเงินใด ๆ อันเกิดขึ้นจากการใช้งานดังกล่าว

แผนรับผลประโยชน์ของ Zipmex

Zipmex เสนอแผนรับผลประโยชน์ที่ยืดหยุ่นสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทต่าง ๆ ZipLock คือแผนรับผลประโยชน์แบบคงที่ (Fixed Earn Plan) และ ZipUp คือแผนรับผลประโยชน์แบบยืดหยุ่น (Flexi Earn Plan) แผนรับผลประโยชน์แต่ละแผนที่คุณจัดทำจะแยกจากกัน ตามลักษณะดังกล่าวมานี้ การคำนวณโบนัสสำหรับแผนรับผลประโยชน์แต่ละแผน จะดำเนินการแยกกันตามคริปโทเคอร์เรนซีในแผนรับผลประโยชน์เฉพาะแผน นอกจากนี้ หากคุณเลือกลงทุนด้วย ZMT คุณอาจจะได้รับโบนัสในอัตราที่สูงขึ้นตามแผนรับผลประโยชน์ของคุณก็ได้

คุณได้รับอนุญาตให้ถือแผนรับผลประโยชน์ที่มีความเคลื่อนไหวหลายแผนในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนด โดยมีเงื่อนไขว่า มูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งต้นรวมทั้งหมด (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) สำหรับแผนรับผลประโยชน์ทั้งหมดของคุณ จะไม่เกินกว่าเพดานสูงสุดของ สินทรัพย์ดิจิทัลตั้งต้นที่แสดงไว้บน Wallet App ทั้งนี้ เราอาจเปลี่ยนแปลงเพดานสูงสุดของสินทรัพย์ดิจิทัลสูงสุดนี้ได้ตลอดเวลา โดยจะเปิดเผยถึงการเปลี่ยนแปลงนี้และเพดานสูงสุดใหม่ใน Wallet App ของคุณ

การโอน

คุณสามารถโอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ ZipUp รองรับ (ตามที่แสดงอยู่บน Wallet App และอาจจะได้รับการแก้ไขเป็นครั้งคราว) จากกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องใน Wallet App ของคุณไปยังบัญชี ZipUp ของคุณในฐานะสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งต้น (“สินทรัพย์ดิจิทัลตั้งต้น”) เพื่อรับโบนัส ซึ่งการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลจาก Wallet App ไปยังบัญชี ZipUp ของคุณนั้น คุณเข้าใจและยอมรับว่า (i) สินทรัพย์ดิจิทัลตั้งต้นจะถูกแยกออกจากสินทรัพย์ของคุณใน Wallet App และ (ii) สินทรัพย์ดิจิทัลตั้งต้นไม่ได้อยู่ในการดูแลของ Zipmex ไม่ว่าภายใต้จุดประสงค์ใดก็ตาม

โบนัสและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

การสะสมโบนัส.    สินทรัพย์ดิจิทัลตั้งต้นจะเริ่มสะสมยอดโบนัสใน 48 ชั่วโมงหลังจากที่คุณตกลงตามแผนรับผลประโยชน์ และโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าในแผนรับผลประโยชน์ จากกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องใน Wallet App ของคุณ โบนัสจะถูกรวมและคำนวณโดยใช้วิธี APY ทั้งนี้ ยอดคงเหลือในบัญชี ZipUp ของคุณที่ถูกสงวนไว้สำหรับตั้งคำสั่งซื้อที่ตั้งไว้ล่วงหน้าตามราคาที่กำหนด (limit order) จะไม่ถูกนำไปรวมอยู่ในสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งต้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการคำนวณโบนัส จนกว่าจะมีการยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว คุณจะได้รับโบนัสสะสมในรูปแบบของสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทเดียวกันกับสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งต้น และจะมีการเครดิตเข้าไปในกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องใน Wallet App หากเราปรับอัตราโบนัส เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าตามสมควรผ่านทางอีเมลถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อนที่จะเริ่มบังคับใช้

เขตเวลา.    Zipmex จะใช้เวลามาตรฐานโลก (UTC) เป็นเวลาอ้างอิงในการคำนวณธุรกรรมการโอน การถอน และโบนัส Zipmex จะพยายามแอร์ดรอปสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนใด ๆ ก็ตามให้คุณ ณ เวลาหรือในเวลาประมาณ 15.00 น. (UTC) ของแต่ละวัน

ข้อจำกัดการรับรางวัล. เราอาจจะมีแคมเปญที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราวเพื่อให้ Zipmex แจกจ่ายรางวัลเพิ่มเติมได้นอกจากโบนัสจากแผนรับผลประโยชน์ของ ZipUp ซึ่งอาจมีข้อจำกัดที่ระบุไว้สำหรับการได้รับรางวัลเหล่านี้ และรางวัลเหล่านี้จะถูกแจกจ่ายก็ต่อเมื่อยังมีจำนวนเพียงพอและเป็นไปตามดุลยพินิจของ Zipmex

อัตราโบนัส.    อัตราโบนัสแบบลอยตัวจะมีผลบังคับใช้กับแผนรับผลประโยชน์ ZipUp ดังนั้น อัตราโบนัสของคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลง สำหรับอัตราโบนัสที่ใช้กับแผนรับผลประโยชน์ ZipUp โปรดพิจารณารายละเอียดของแผนรับผลประโยชน์ ZipUp ที่ระบุไว้ใน Wallet App เราอาจปรับอัตราโบนัสตามแผนรับผลประโยชน์ ZipUp ของคุณได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตาม
ดุลยพินิจของเรา หากเราปรับอัตราโบนัส เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าตามสมควรผ่านทางอีเมลถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อนที่จะเริ่มใช้อัตราใหม่

การถอน.    คุณสามารถถอนสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งต้นจากแผนรับผลประโยชน์ ZipUp ของคุณได้ตลอดเวลา โดยการโอนไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลของคุณโดยใช้ Wallet App หากคุณประสงค์จะถอนสินทรัพย์ดิจิทัลออก คุณสามารถดูค่าธรรมเนียมการถอนที่เกี่ยวข้องได้จาก  https://zipmex.com/th/fee-schedule/

สิทธิ์ของเรา

เราขอสงวนสิทธิ์อย่างชัดแจ้งตลอดเวลาโดยไม่ต้องมีภาระรับผิดต่อคุณในการ:

 1. ปฏิเสธคำขอของคุณในการเปิดบัญชี ZipUp
 2. เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์คุณสมบัติสำหรับการลงทะเบียนหรือการใช้ ZipUp ได้ตลอดเวลา
 3. ปิด ระงับ จำกัด ยับยั้ง หรือยกเลิกสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึง ZipUp หรือ
 4. เปลี่ยนแปลง อัปเดต ถอดถอน ยกเลิก ระงับ ปิดใช้งาน หรือยุติการให้บริการ คุณลักษณะ องค์ประกอบ เนื้อหา สิ่งจูงใจ หรือแผนอ้างอิงใด ๆ ของ ZipUp อย่างไรก็ตามมีข้อกำหนดว่า เราจะไม่ปรับอัตราโบนัส วันครบกำหนดชำระ หรือเงื่อนไขอื่นใดที่ส่งผลต่อการได้รับโบนัสของคุณในระหว่างช่วงเวลาที่ถือแผนรับผลประโยชน์ที่คุณมีในปัจจุบัน

ภาษี

คุณต้องรับผิดชอบในการชำระภาษีตามหน้าที่ของคุณเมื่อคุณใช้ ZipUp คุณมีหน้าที่ต้องพิจารณาว่าการยื่นภาษีหรือการรายงานประเภทใดของคุณที่จำเป็นต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของหน่วยงานสรรพากรที่มีอำนาจหน้าที่สำหรับภาษีและขอบเขตภาระผูกพันที่คุณต้องชำระ และสำหรับข้อยกเว้นทางภาษีที่คุณมีสิทธิ์ได้รับ ทั้งนี้ Zipmex จะไม่ชดเชยให้แก่คุณสำหรับภาระผูกพันด้านภาษี หรือให้คำแนะนำแก่คุณเกี่ยวกับประเด็นด้านภาษีของคุณ ไม่ว่าเนื้อความก่อนหน้าจะกล่าวไว้อย่างไรก็ตาม Zipmex จะดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือนำส่งภาษีใด ๆ ที่เราจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมาย

กิจกรรมต้องห้าม

คุณจะต้องใช้ ZipUp และบริการของเราด้วยเจตนาสุจริต โดยไม่เป็นการจำกัดถึงเนื้อความที่กล่าวถึงก่อนหน้า คุณตกลงว่าคุณจะไม่ (i) ฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของ ZipUp ประกาศแจ้งเรื่องความเป็นส่วนตัว นโยบายคุกกี้ หรือกฎหมายและกฎระเบียบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าในเขตอำนาจทางกฎหมายใดก็ตาม (ii) แจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน หรือทำให้เข้าใจผิด (iii) กระทำการ ดำเนินการ หรือปฏิบัติการใดที่เป็นการแถลงข้อความเป็นเท็จ การฉ้อฉล การกระทำฉ้อฉล หรือการก่ออาชญากรรม (iv) แทรกแซง รบกวน หรือดึงเครือข่าย ระบบ ข้อมูล หรือรายละเอียดของเรา (v) ส่งหรืออัปโหลดไวรัสใด ๆ หรือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย (vi) พยายามเข้าถึงบัญชีผู้ใช้อื่น เว็บไซต์ เครือข่าย หรือระบบที่เกี่ยวกับบริการของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต (vii) แยกส่วน ทำการวิศวกรรมย้อนกลับ หรือแยกองค์ประกอบของ ZipUp หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของโปรแกรม ระบบ หรือผลิตภัณฑ์ของเรา หรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเราไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม (viii) เป็นเหตุหรือเปิดใช้โปรแกรมหรือสคริปต์ใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแกะรอย การทำดัชนี การสำรวจ หรือการขุดเหมืองข้อมูลจากส่วนหนึ่งส่วนใดของ ZipUp หรือโปรแกรม ระบบ หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของเรา หรือสร้างภาระหรือกีดขวางการปฏิบัติการและ/หรือฟังก์ชันการทำงานในด้านใดก็ตามของ ZipUp

การเปิดเผยถึงความเสี่ยง

กฎหมายและข้อบังคับ: สถานะทางกฎหมายของสินทรัพย์ดิจิทัลยังไม่มีข้อยุติในขณะนี้ มีความแตกต่างกันในเขตอำนาจทางกฎหมายต่าง ๆ และอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนอย่างมีนัยสำคัญ เป็นไปได้ว่าในอนาคต กฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย หรือกฎระเบียบเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล เทคโนโลยีบล็อกเชน หรือแอปพลิเคชันบล็อกเชน อาจจะถูกนำไปใช้ ซึ่งอาจจะส่งผลหรือจำกัดการให้บริการที่เรามอบให้คุณ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

คุณต้องรับผิดชอบต่อการพิจารณาว่าการใช้บริการ ZipUp หรือบริการใด ๆ ของเราถูกต้องตามกฎหมายในเขตอำนาจทางกฎหมายของคุณหรือไม่ และคุณจะต้องไม่ใช้ ZipUp หรือบริการใด ๆ ของเรา หากการใช้งานดังกล่าวจะเป็นเรื่องผิดกฎหมายในเขตอำนาจทางกฎหมายของคุณ หากคุณไม่แน่ใจ​ โปรดแสวงหาคำแนะนำทางกฎหมาย

เราอาจถูกบังคับให้ระงับหรือยุติหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะต่าง ๆ ของ ZipUp หรือบริการใด ๆ ของเราในเขตอำนาจทางกฎหมายบางแห่ง หากได้รับการร้องขอจากหน่วยงานกำกับดูแล โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ และไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ในสถานการณ์เช่นนี้ สินทรัพย์ดิจิทัลในบัญชี ZipUp ของคุณจะถูกอายัดไว้อย่างไม่มีกำหนด จนกว่าจะหาข้อยุติของเหตุข้างต้นได้

การโจรกรรม การแฮ็ก และการโจมตีทางไซเบอร์: สินทรัพย์ดิจิทัลอาจจะถูกเวนคืน โจรกรรม และ/หรือฉ้อโกง โดยแฮ็กเกอร์หรือกลุ่มหรือองค์กรที่เป็นภัยอื่น ๆ อาจจะพยายามเข้าไปแทรกแซงระบบ/เครือข่ายของเราด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมถึงการโจมตีด้วยมัลแวร์ การโจมตีด้วยการปฏิเสธบริการ การโจมตีแบบ consensus-based การโจมตี Sybil การสเมิร์ฟฟิง และการสปูฟฟิง ที่อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณ หรือการสูญเสียความสามารถของคุณในการเข้าถึงหรือควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณ ในกรณีเช่นนี้ อาจจะไม่มีมาตรการเยียวยาและไม่มีการรับประกันว่าผู้ถือสินทรัพย์ดิจิทัลจะได้รับการเยียวยา การคืนเงืน หรือการชดใช้ใด ๆ

จุดอ่อนของรหัสต้นทาง: มีความเสี่ยงที่ Wallet App หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของเราอาจจะมีจุดอ่อนหรือบั๊กที่อยู่ในรหัสต้นทาง โดยไม่ได้เจตนา ซี่งอาจจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อ ZipUp

ภาษี: ความไม่แน่นอนในข้อกฎหมายด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล อาจกำหนดให้คุณต้องรับผลสืบเนื่องด้านภาระภาษีที่ยังไม่เป็นที่รับทราบในปัจจุบันหรือจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสัมพันธ์กับการที่คุณถือสินทรัพย์ดิจิทัลและการใช้บริการของเรา

การประกันภัย: สินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ในบัญชีของคุณ ซึ่งรวมถึง ZipUp จะไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของแผนประกันภัยใด ๆ ที่รัฐบาลรองรับ

เหตุสุดวิสัย: Zipmex จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า ข้อผิดพลาด การหยุดชะงัก หรือการไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ZipUp นี้ หากความล่าช้าหรือการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นั้น เป็นผลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมมาจากเหตุที่อยู่นอกเหนืออำนาจควบคุมของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (i) ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ธรรมชาติ คำสั่งศาล หรือรัฐบาล (ii) การไม่สามารถปฏิบัติการหรือการหยุดชะงักของเครือข่ายโทรคมนาคมของทั้งภาครัฐและเอกชน ช่องทางการสื่อสารหรือระบบสารสนเทศ (iii) การกระทำหรือการละเว้นไม่กระทำของฝ่ายที่เราไม่ต้องรับผิดชอบด้วย (iv) ความล่าช้า การไม่สามารถปฏิบัติการ หรือการหยุดชะงัก หรือความไม่พร้อมให้บริการของบริการและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม (v) การประท้วง การปิดเมือง ข้อพิพาทของแรงงาน สงคราม การก่อการร้าย และการจราจล และ (vi) ไวรัส มัลแวร์ รหัสคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตรายอื่น ๆ หรือการแฮ็กส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ Wallet App หรือ ZipUp ของ Zipmex

คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณจะใช้ Wallet App และ ZipUp โดยยอมรับความเสี่ยงเอง เนื้อหาในส่วนนี้ไม่ถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่ได้เปิดเผยถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลและการใช้บริการของเรา ดังนั้น คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการใช้งานดังกล่าวเหมาะสมกับคุณหรือไม่ ตามสถานการณ์และสถานะทางการเงินของคุณ

ข้อจำกัดความรับผิด

ไม่ว่าบทบัญญัติก่อนหน้าในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของ ZipUp จะระบุไว้อย่างไรก็ตาม คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะไม่รับผิดชอบต่ออีกฝ่าย สำหรับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่อาจคาดหมายได้ เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เกิดขึ้นจากการปรับ เป็นไปเพื่อการลงโทษ เกิดขึ้นทางอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่องทุกประเภท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ การสูญเสียรายได้ การสูญเสียผลกำไร การเปลี่ยนทดแทนสินค้า การสูญเสียเทคโนโลยี การสูญเสียข้อมูล หรือหยุดชะงักหรือการสูญเสียการใช้บริการหรืออุปกรณ์ แม้ว่าคู่สัญญาฝ่ายดังกล่าวจะได้รับแจ้งถึงโอกาสความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว และไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายใต้หลักแห่งสัญญา การละเมิด ความรับผิดอย่างเคร่งครัด หรืออื่น ๆ

เว้นแต่ที่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของ ZipUp ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดในการรับรองหรือการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ที่มีให้ต่อคุณ ผู้ที่อยู่ในสังกัดของคุณ หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ การรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับคุณภาพ ความเหมาะสม อรรถประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน หรืออื่น ๆ (โดยไม่คำนึงถึงหลักการติดต่อ ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือธรรมเนียมการซื้อขาย) สำหรับบริการหรือสินค้าใดก็ตามที่มอบให้เพิ่มเติมจากบริการ Wallet App ที่มอบให้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ZipUp

ความรับผิดของเราเกี่ยวกับการรับรองและการรับประกันที่ไม่อาจละเว้นได้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของ ZipUp จะจำกัดเฉพาะการจัดหาใหม่ การทดแทน หรือการซ่อมแซม หรือการชำระค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดหาใหม่ การทดแทน หรือการซ่อมแซม หรือการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาบริการให้อีกครั้ง สำหรับกรณีที่เกิดการละเมิดขึ้น ซึ่งเราอาจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ความรับผิดโดยรวมของเราสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นจาก ZipUp จะไม่เกินไปกว่าค่าธรรมเนียมที่คุณจ่ายให้เราสำหรับการใช้บริการในระยะเวลา 12 เดือน โดยไม่นับรวมเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียกร้องให้รับผิดชอบดังกล่าว ข้อจำกัดความรับผิดที่กล่าวถึงก่อนหน้าจะมีผลบังคับใช้ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตในเขตอำนาจทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การชดเชยค่าเสียหาย

คุณจะต้องปกป้องและจ่ายชดเชยให้กับ Zipmex ธุรกิจในเครือ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กรรมการ และตัวแทนที่เกี่ยวข้องแต่ละราย จากและต่อการฟ้องร้อง ความเสียหาย ความสูญเสีย
ความรับผิด ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่สมเหตุสมผล) อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องของบุคคลที่สามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของ ZipUp หรือการใช้ ZipUp หรือการใช้บริการใด ๆ ของเราที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของ ZipUp หรือกฎหมายและกฎระเบียบ

การบอกเลิก การระงับ หรือการปิดบัญชี

ข้อตกลงฉบับนี้จะถูกบอกเลิกทันทีเมื่อคุณปิดบัญชี ZipUp และยุติการใช้ ZipUp การบอกเลิกข้อตกลงฉบับนี้จะไม่เป็นการยับยั้งมิให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอรับการเยียวยาจากคู่สัญญาอีกฝ่าย สำหรับการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ที่เกิดขึ้นก่อนการบอกเลิกดังกล่าว

หากคุณยังมียอดคงเหลืออยู่ในบัญชี ZipUp ของคุณที่ถูกระงับหรือปิดไปแล้ว คุณมีสิทธิ์เรียกคืนยอดคงเหลือดังกล่าวได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Wallet App เว้นแต่จะถูกห้ามโดยกฎหมาย หรือคำสั่งศาลห้ามไม่ให้มีการปล่อยสินทรัพย์ดังกล่าว หรือเรามีมูลเหตุอันสมเหตุสมผลในการสงสัยว่าคุณได้สินทรัพย์ดังกล่าวมาด้วยวิธีการที่ฉ้อโกงหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเชื่อมโยงกับการก่ออาชญากรรมใด ๆ หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับหรือพบปัญหาใดเกี่ยวกับเนื้อหาในส่วนนี้ โปรดติดต่อเราทาง https://zipmex.com/th/contact-us/

กฎหมายที่กำกับควบคุมและการอนุญาโตตุลาการ

คุณยอมรับว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และการฟ้องร้องหรือข้อพิพาทใด ๆ อันเกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของเงื่อนไขเหล่านี้ จะอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ โดยไม่คำนึงถึงหลักของการขัดกันแห่งกฎหมาย

ข้อพิพาทหรือการฟ้องร้องใด ๆ อันเกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ZipUp ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือสาระสำคัญของข้อกำหนดดังกล่าว การมีอยู่ การเจรจาต่อรอง ความถูกต้องสมบูรณ์ การบอกเลิก หรือความสามารถในการบังคับใช้ (รวมถึงข้อพิพาทหรือการฟ้องร้องที่ไม่ได้เป็นไปในทางสัญญา) จะต้องได้รับการจัดการด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการในสิงคโปร์ ตามกฎระเบียบของศูนย์การอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของสิงคโปร์ (SIAC) และการอนุญาโตตุลาการจะต้องได้รับการดำเนินการโดย SIAC ตามกฎระเบียบและข้อบังคับในทางปฏิบัติของหน่วยงาน

คุณยอมรับว่า ไม่ว่าข้อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือกฎหมายจะแตกต่างไปอย่างไร แต่ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ การฟ้องร้องหรือเหตุแห่งการดำเนินการใด ๆ ที่คุณยื่นดำเนินการ อันเกิดจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ จะต้องได้รับการยื่นเรื่องภายในหนึ่ง (1) ปี หลังจากการฟ้องร้องหรือเหตุแห่งการดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นหรือมิฉะนั้นแล้วจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ตลอดไป

รายละเอียดทั่วไป

การบอกกล่าว: การบอกกล่าวใด ๆ ก็ตามของเราที่จำเป็นหรือเกิดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของ ZipUp เราอาจส่งไปยังคุณ ผ่านทาง (i) การโพสต์ประกาศแจ้งไว้บนเว็บไซต์หรือ Wallet App หรือ (ii) ส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนของคุณ การการบอกกล่าวผ่านการโพสต์บนเว็บไซต์หรือแอปของเรา จะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการโพสต์ และ (iii) การบอกกล่าวที่เราส่งทางอีเมลจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการส่งอีเมล

การบอกกล่าวใด ๆ ของคุณที่จำเป็นหรือเกิดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของ ZipUp  จะต้องส่งผ่านทางอีเมลที่ [email protected] เท่านั้นและต้องทำเป็นภาษาอังกฤษ

ข้อตกลงเบ็ดเสร็จ: ข้อตกลงฉบับนี้ (ร่วมกับประกาศแจ้งเรื่องความเป็นส่วนตัวและนโยบายคุกกี้) จะเป็นข้อตกลงเบ็ดเสร็จระหว่างคุณและเรา เกี่ยวกับการใช้บริการที่มอบให้โดย ZipUp ข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลเหนือการรับรอง ความเข้าใจ ข้อตกลง หรือการสื่อสารก่อนหน้าทั้งหมด ระหว่างคุณและเรา ไม่ว่าจะทำด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงคำแถลงใด ๆ ที่เผยแพร่ใน  whitepaper ของเราเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม ZipUp

การใช้บริการอื่น ๆ ของ Wallet App ของคุณ จะอยู่ภายใต้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Wallet App

การเป็นโมฆะบางส่วน: การไม่มีผลบังคับใช้ของบทบัญญัติทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของ ZipUp จะไม่กระทบความถูกต้องสมบูรณ์ของบทบัญญัติอื่นใดของข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยส่วนที่เหลือของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของ ZipUp จะยังคงมีผลบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์

การสละสิทธิ์: หากเรามิได้ใช้สิทธิ์หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือบทบัญญัติใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ZipUp จะไม่ถือว่าเป็นการสละซึ่งสิทธิ์หรือบทบัญญัติดังกล่าวไม่ว่าในปัจจุบันหรืออนาคต

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง: ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ZipUp (รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) อาจจะได้รับการอัปเดตหรือแก้ไขเป็นระยะ ๆ เราจะโพสต์การอัปเดตดังกล่าวบน https://zipmex.com/earn/ เงื่อนไขที่มีการอัปเดตดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันที เว้นแต่จะมีระบุไว้เป็นอื่น คุณควรตรวจสอบหน้า https://zipmex.com/earn/ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่มี หากคุณยังคงใช้ ZipUp ต่อไปหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ จะหมายความว่าคุณยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ZipUp ที่มีการอัปเดตหรือเปลี่ยนแปลง หากคุณไม่ประสงค์จะเข้าผูกพันในการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขใด ๆ ที่มีในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ZipUp คุณควรหยุดใช้ ZipUp โดยทันที

ความสัมพันธ์: การให้บริการ ZipUp แก่คุณ ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีฐานะเป็นทรัสตีหรือที่ปรึกษาด้านการลงทุนของคุณ และไม่ได้มีความสัมพันธ์บนพื้นฐานของการดูแลผลประโยชน์ระหว่างเรา เราไม่มีหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์หรือภาระผูกพันอื่น ๆ เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณ นอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ZipUp เหล่านี้

สิทธิ์ของบุคคลที่สาม: นอกเหนือจากธุรกิจในเครือของ Zipmex แล้ว บุคคลที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในข้อตกลงฉบับนี้ จะไม่มีสิทธิ์ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้

การโอนและการโอนสิทธิ์: คุณต้องไม่โอนสิทธิ์ มอบหมาย หรือโอน สิทธิ์และภาระผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ หากยังไม่ได้รับความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา การโอนสิทธิ์ การมอบหมาย หรือการโอนใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเรา จะถือว่าเป็นโมฆะและบังคับใช้ไม่ได้ ไม่ว่าเนื้อหาก่อนหน้าจะกล่าวไว้อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ในการโอนสิทธิ์ มอบหมาย หรือโอนข้อตกลงฉบับนี้ และสิทธิ์และภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ให้แก่บุคคลที่สามใด ๆ ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากคุณ

ความขัดแย้ง: ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ZipUp และข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Wallet App หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ZipUp ให้ถือใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นหลัก และหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Wallet App ให้ถือใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Wallet App เป็นหลัก

มีผลใช้บังคับ: 15 กันยายน 2021

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ZipUp” หรือ “ข้อตกลง”) ถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างคุณและ Zipmex Company Limited (“Zipmex”, “เรา”, “พวกเรา”, “ของเรา”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งในประเทศไทย และกำกับควบคุม ZipUp คุณลักษณะภายใน Wallet App (“Wallet App”) ของ Zipmex บัญชี Zipmex” คือบัญชีที่เปิดกับเราซึ่งคุณสามารถโอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีคุณสมบัติเข้ามาได้เพื่อรับโบนัสได้ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ “การโอน” ด้านล่าง

การอ้างอิงให้หมายถึงเงื่อนไขการใช้บริการของ Zipmex (“เงื่อนไขของ Zipmex”) เว้นแต่จะมีระบุไว้เป็นอื่น คำศัพท์ที่นิยามไว้และใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของ ZipUp จะมีความหมายเดียวกับที่ให้ไว้ในเงื่อนไขของ Zipmex

การเปิดเผยความเสี่ยง

คุณเข้าใจ รับทราบ และตกลงว่า:

 • คุณจะยอมรับความเสี่ยงต่อการสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณ อันเป็นผลมาจากการโอนไปหรือจาก การถือ การฝาก หรือการจัดเก็บ หรือการใช้โดย Zipmex ไม่เกินและรวมถึงจำนวนทั้งหมดของสินทรัพย์ดิจิทัลที่คุณสมัครใช้บริการผ่านทาง ZipUp
  • Zipmex ไม่ใช่ธนาคารหรือสถาบันรับฝาก และ ZipUp ไม่ใช่บริการหรือบัญชีเงินฝาก กระแสรายวัน หรือออมทรัพย์
  • สินทรัพย์ดิจิทัลที่คุณสมัครใช้บริการกับ ZipUp ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ใด ๆ หรือการคุ้มครองผู้บริโภค หรือข้อตกลงสำหรับการคุ้มครองความสูญเสีย อาจจะมีความสูญเสียบางส่วนหรือทั้งหมดสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณที่เกิดขึ้นจากการโอนไปยัง หรือจาก การถือ การฝาก หรือการจัดเก็บ หรือการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลกับ Zipmex ตัวอย่างจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ การสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ Zipmex ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเมื่อสินทรัพย์ดิจิทัลตกอยู่ในความเสี่ยงอันเป็นเหตุมาจากข้อผิดพลาดด้านเทคโนโลยีหรือการโจมตีทางไซเบอร์ต่อ Zipmex
  • Zipmex ไม่ได้กระทำการในฐานะทรัสตีหรือที่ปรึกษาด้านการลงทุน และไม่มีความสัมพันธ์ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ระหว่างเรา เราไม่มีหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์หรือภาระผูกพันอื่น ๆ เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณ นอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของ ZipUp และ
  • Zipmex ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจและสิทธิ์ของเราในการระงับการให้โบนัสใด ๆ หรือแจกจ่ายผลรางวัล หากเงื่อนไขใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือเงื่อนไขของ Zipmex ถูกละเมิด

คุณจะมีสิทธิ์ในการเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้และใช้ ZipUp ก็ต่อเมื่อ คุณเป็นผู้ใช้ที่ได้รับอนุมัติโดย Zipmex ที่ผ่านกระบวนการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ได้รับอีเมลการอนุมัติจากเรา และตกลงยอมรับเงื่อนไขของ Zipmex

เมื่อเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้ คุณยอมรับและยืนยันว่าคุณจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุไว้ข้างต้น (“ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์”) หากในภายหลังเรารับทราบว่าคุณไม่ใช่ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ (“ผู้ใช้ที่ขาดคุณสมบัติเหมาะสม”) เราอาจจะลบบัญชี ZipUp ของคุณทันที และไม่อนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ของเราหรือของธุรกิจในเครือของเรา ทั้งนี้ Zipmex จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นทางกฎหมายหรือที่เป็นตัวเงินใด ๆ อันเกิดขึ้นจากการใช้ ZipUp หรือบริการและผลิตภัณฑ์ของเราโดยผู้ใช้ที่ขาดคุณสมบัติเหมาะสม ผู้ใช้ที่ขาดคุณสมบัติเหมาะสมจะต้องชดใช้และปกป้อง Zipmex และธุรกิจในเครือจากผลที่เกิดขึ้นทางกฎหมายหรือที่เป็นตัวเงินใด ๆ อันเกิดขึ้นจากการใช้งานดังกล่าว

แผนรับผลประโยชน์ของ Zipmex

Zipmex เสนอแผนรับผลประโยชน์ที่ยืดหยุ่นสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทต่าง ๆ ZipLock คือแผนรับผลประโยชน์แบบคงที่ (Fixed Earn Plan) และ ZipUp คือแผนรับผลประโยชน์แบบยืดหยุ่น (Flexi Earn Plan) แผนรับผลประโยชน์แต่ละแผนที่คุณจัดทำจะแยกจากกัน ตามลักษณะดังกล่าวมานี้ การคำนวณโบนัสสำหรับแผนรับผลประโยชน์แต่ละแผน จะดำเนินการแยกกันตามคริปโทเคอร์เรนซีในแผนรับผลประโยชน์เฉพาะแผน นอกจากนี้ หากคุณเลือกลงทุนด้วย ZMT คุณอาจจะได้รับโบนัสในอัตราที่สูงขึ้นตามแผนรับผลประโยชน์ของคุณก็ได้

คุณได้รับอนุญาตให้ถือแผนรับผลประโยชน์ที่มีความเคลื่อนไหวหลายแผนในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนด โดยมีเงื่อนไขว่า มูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งต้นรวมทั้งหมด (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) สำหรับแผนรับผลประโยชน์ทั้งหมดของคุณ จะไม่เกินกว่าเพดานสูงสุดของ สินทรัพย์ดิจิทัลตั้งต้นที่แสดงไว้บน Wallet App ทั้งนี้ เราอาจเปลี่ยนแปลงเพดานสูงสุดของสินทรัพย์ดิจิทัลสูงสุดนี้ได้ตลอดเวลา โดยจะเปิดเผยถึงการเปลี่ยนแปลงนี้และเพดานสูงสุดใหม่ใน Wallet App ของคุณ

การโอน

คุณสามารถโอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ ZipUp รองรับ (ตามที่แสดงอยู่บน Wallet App และอาจจะได้รับการแก้ไขเป็นครั้งคราว) จากกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องใน Wallet App ของคุณไปยังบัญชี ZipUp ของคุณในฐานะสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งต้น (“สินทรัพย์ดิจิทัลตั้งต้น”) เพื่อรับโบนัส ซึ่งการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลจาก Wallet App ไปยังบัญชี ZipUp ของคุณนั้น คุณเข้าใจและยอมรับว่า (i) สินทรัพย์ดิจิทัลตั้งต้นจะถูกแยกออกจากสินทรัพย์ของคุณใน Wallet App และ (ii) สินทรัพย์ดิจิทัลตั้งต้นไม่ได้อยู่ในการดูแลของ Zipmex ไม่ว่าภายใต้จุดประสงค์ใดก็ตาม

โบนัสและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

การสะสมโบนัส.        สินทรัพย์ดิจิทัลตั้งต้นจะเริ่มสะสมยอดโบนัสใน 48 ชั่วโมงหลังจากที่คุณตกลงตามแผนรับผลประโยชน์ และโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าในแผนรับผลประโยชน์ จากกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องใน Wallet App ของคุณ โบนัสจะถูกรวมและคำนวณโดยใช้วิธี APY ทั้งนี้ ยอดคงเหลือในบัญชี ZipUp ของคุณที่ถูกสงวนไว้สำหรับตั้งคำสั่งซื้อที่ตั้งไว้ล่วงหน้าตามราคาที่กำหนด (limit order) จะไม่ถูกนำไปรวมอยู่ในสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งต้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการคำนวณโบนัส จนกว่าจะมีการยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว คุณจะได้รับโบนัสสะสมในรูปแบบของสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทเดียวกันกับสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งต้น และจะมีการเครดิตเข้าไปในกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องใน Wallet App หากเราปรับอัตราโบนัส เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าตามสมควรผ่านทางอีเมลถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อนที่จะเริ่มบังคับใช้

เขตเวลา.       Zipmex จะใช้เวลามาตรฐานโลก (UTC) เป็นเวลาอ้างอิงในการคำนวณธุรกรรมการโอน การถอน และโบนัส Zipmex จะพยายามแอร์ดรอปสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนใด ๆ ก็ตามให้คุณ ณ เวลาหรือในเวลาประมาณ 15.00 น. (UTC) ของแต่ละวัน

ข้อจำกัดการรับรางวัล. เราอาจจะมีแคมเปญที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราวเพื่อให้ Zipmex แจกจ่ายรางวัลเพิ่มเติมได้นอกจากโบนัสจากแผนรับผลประโยชน์ของ ZipUp ซึ่งอาจมีข้อจำกัดที่ระบุไว้สำหรับการได้รับรางวัลเหล่านี้ และรางวัลเหล่านี้จะถูกแจกจ่ายก็ต่อเมื่อยังมีจำนวนเพียงพอและเป็นไปตามดุลยพินิจของ Zipmex

อัตราโบนัส.    อัตราโบนัสแบบลอยตัวจะมีผลบังคับใช้กับแผนรับผลประโยชน์ ZipUp ดังนั้น อัตราโบนัสของคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลง สำหรับอัตราโบนัสที่ใช้กับแผนรับผลประโยชน์ ZipUp โปรดพิจารณารายละเอียดของแผนรับผลประโยชน์ ZipUp ที่ระบุไว้ใน Wallet App เราอาจปรับอัตราโบนัสตามแผนรับผลประโยชน์ ZipUp ของคุณได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตาม
ดุลยพินิจของเรา หากเราปรับอัตราโบนัส เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าตามสมควรผ่านทางอีเมลถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อนที่จะเริ่มใช้อัตราใหม่

การถอน.       คุณสามารถถอนสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งต้นจากแผนรับผลประโยชน์ ZipUp ของคุณได้ตลอดเวลา โดยการโอนไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลของคุณโดยใช้ Wallet App หากคุณประสงค์จะถอนสินทรัพย์ดิจิทัลออก คุณสามารถดูค่าธรรมเนียมการถอนที่เกี่ยวข้องได้จาก  https://zipmex.com/th/fee-schedule/

สิทธิ์ของเรา

เราขอสงวนสิทธิ์อย่างชัดแจ้งตลอดเวลาโดยไม่ต้องมีภาระรับผิดต่อคุณในการ:

 1. ปฏิเสธคำขอของคุณในการเปิดบัญชี ZipUp
 2. เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์คุณสมบัติสำหรับการลงทะเบียนหรือการใช้ ZipUp ได้ตลอดเวลา
 3. ปิด ระงับ จำกัด ยับยั้ง หรือยกเลิกสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึง ZipUp หรือ
 4. เปลี่ยนแปลง อัปเดต ถอดถอน ยกเลิก ระงับ ปิดใช้งาน หรือยุติการให้บริการ คุณลักษณะ องค์ประกอบ เนื้อหา สิ่งจูงใจ หรือแผนอ้างอิงใด ๆ ของ ZipUp อย่างไรก็ตามมีข้อกำหนดว่า เราจะไม่ปรับอัตราโบนัส วันครบกำหนดชำระ หรือเงื่อนไขอื่นใดที่ส่งผลต่อการได้รับโบนัสของคุณในระหว่างช่วงเวลาที่ถือแผนรับผลประโยชน์ที่คุณมีในปัจจุบัน

ภาษี

คุณต้องรับผิดชอบในการชำระภาษีตามหน้าที่ของคุณเมื่อคุณใช้ ZipUp คุณมีหน้าที่ต้องพิจารณาว่าการยื่นภาษีหรือการรายงานประเภทใดของคุณที่จำเป็นต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของหน่วยงานสรรพากรที่มีอำนาจหน้าที่สำหรับภาษีและขอบเขตภาระผูกพันที่คุณต้องชำระ และสำหรับข้อยกเว้นทางภาษีที่คุณมีสิทธิ์ได้รับ ทั้งนี้ Zipmex จะไม่ชดเชยให้แก่คุณสำหรับภาระผูกพันด้านภาษี หรือให้คำแนะนำแก่คุณเกี่ยวกับประเด็นด้านภาษีของคุณ ไม่ว่าเนื้อความก่อนหน้าจะกล่าวไว้อย่างไรก็ตาม Zipmex จะดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือนำส่งภาษีใด ๆ ที่เราจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมาย

กิจกรรมต้องห้าม

คุณจะต้องใช้ ZipUp และบริการของเราด้วยเจตนาสุจริต โดยไม่เป็นการจำกัดถึงเนื้อความที่กล่าวถึงก่อนหน้า คุณตกลงว่าคุณจะไม่ (i) ฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของ ZipUp ประกาศแจ้งเรื่องความเป็นส่วนตัว นโยบายคุกกี้ หรือกฎหมายและกฎระเบียบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าในเขตอำนาจทางกฎหมายใดก็ตาม (ii) แจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน หรือทำให้เข้าใจผิด (iii) กระทำการ ดำเนินการ หรือปฏิบัติการใดที่เป็นการแถลงข้อความเป็นเท็จ การฉ้อฉล การกระทำฉ้อฉล หรือการก่ออาชญากรรม (iv) แทรกแซง รบกวน หรือดึงเครือข่าย ระบบ ข้อมูล หรือรายละเอียดของเรา (v) ส่งหรืออัปโหลดไวรัสใด ๆ หรือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย (vi) พยายามเข้าถึงบัญชีผู้ใช้อื่น เว็บไซต์ เครือข่าย หรือระบบที่เกี่ยวกับบริการของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต (vii) แยกส่วน ทำการวิศวกรรมย้อนกลับ หรือแยกองค์ประกอบของ ZipUp หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของโปรแกรม ระบบ หรือผลิตภัณฑ์ของเรา หรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเราไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม (viii) เป็นเหตุหรือเปิดใช้โปรแกรมหรือสคริปต์ใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแกะรอย การทำดัชนี การสำรวจ หรือการขุดเหมืองข้อมูลจากส่วนหนึ่งส่วนใดของ ZipUp หรือโปรแกรม ระบบ หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของเรา หรือสร้างภาระหรือกีดขวางการปฏิบัติการและ/หรือฟังก์ชันการทำงานในด้านใดก็ตามของ ZipUp

การเปิดเผยถึงความเสี่ยง

กฎหมายและข้อบังคับ: สถานะทางกฎหมายของสินทรัพย์ดิจิทัลยังไม่มีข้อยุติในขณะนี้ มีความแตกต่างกันในเขตอำนาจทางกฎหมายต่าง ๆ และอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนอย่างมีนัยสำคัญ เป็นไปได้ว่าในอนาคต กฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย หรือกฎระเบียบเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล เทคโนโลยีบล็อกเชน หรือแอปพลิเคชันบล็อกเชน อาจจะถูกนำไปใช้ ซึ่งอาจจะส่งผลหรือจำกัดการให้บริการที่เรามอบให้คุณ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

คุณต้องรับผิดชอบต่อการพิจารณาว่าการใช้บริการ ZipUp หรือบริการใด ๆ ของเราถูกต้องตามกฎหมายในเขตอำนาจทางกฎหมายของคุณหรือไม่ และคุณจะต้องไม่ใช้ ZipUp หรือบริการใด ๆ ของเรา หากการใช้งานดังกล่าวจะเป็นเรื่องผิดกฎหมายในเขตอำนาจทางกฎหมายของคุณ หากคุณไม่แน่ใจ​ โปรดแสวงหาคำแนะนำทางกฎหมาย

เราอาจถูกบังคับให้ระงับหรือยุติหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะต่าง ๆ ของ ZipUp หรือบริการใด ๆ ของเราในเขตอำนาจทางกฎหมายบางแห่ง หากได้รับการร้องขอจากหน่วยงานกำกับดูแล โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ และไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ในสถานการณ์เช่นนี้ สินทรัพย์ดิจิทัลในบัญชี ZipUp ของคุณจะถูกอายัดไว้อย่างไม่มีกำหนด จนกว่าจะหาข้อยุติของเหตุข้างต้นได้

การโจรกรรม การแฮ็ก และการโจมตีทางไซเบอร์: สินทรัพย์ดิจิทัลอาจจะถูกเวนคืน โจรกรรม และ/หรือฉ้อโกง โดยแฮ็กเกอร์หรือกลุ่มหรือองค์กรที่เป็นภัยอื่น ๆ อาจจะพยายามเข้าไปแทรกแซงระบบ/เครือข่ายของเราด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมถึงการโจมตีด้วยมัลแวร์ การโจมตีด้วยการปฏิเสธบริการ การโจมตีแบบ consensus-based การโจมตี Sybil การสเมิร์ฟฟิง และการสปูฟฟิง ที่อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณ หรือการสูญเสียความสามารถของคุณในการเข้าถึงหรือควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณ ในกรณีเช่นนี้ อาจจะไม่มีมาตรการเยียวยาและไม่มีการรับประกันว่าผู้ถือสินทรัพย์ดิจิทัลจะได้รับการเยียวยา การคืนเงืน หรือการชดใช้ใด ๆ

จุดอ่อนของรหัสต้นทาง: มีความเสี่ยงที่ Wallet App หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของเราอาจจะมีจุดอ่อนหรือบั๊กที่อยู่ในรหัสต้นทาง โดยไม่ได้เจตนา ซี่งอาจจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อ ZipUp

ภาษี: ความไม่แน่นอนในข้อกฎหมายด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล อาจกำหนดให้คุณต้องรับผลสืบเนื่องด้านภาระภาษีที่ยังไม่เป็นที่รับทราบในปัจจุบันหรือจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสัมพันธ์กับการที่คุณถือสินทรัพย์ดิจิทัลและการใช้บริการของเรา

การประกันภัย: สินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ในบัญชีของคุณ ซึ่งรวมถึง ZipUp จะไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของแผนประกันภัยใด ๆ ที่รัฐบาลรองรับ

เหตุสุดวิสัย: Zipmex จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า ข้อผิดพลาด การหยุดชะงัก หรือการไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ZipUp นี้ หากความล่าช้าหรือการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นั้น เป็นผลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมมาจากเหตุที่อยู่นอกเหนืออำนาจควบคุมของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (i) ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ธรรมชาติ คำสั่งศาล หรือรัฐบาล (ii) การไม่สามารถปฏิบัติการหรือการหยุดชะงักของเครือข่ายโทรคมนาคมของทั้งภาครัฐและเอกชน ช่องทางการสื่อสารหรือระบบสารสนเทศ (iii) การกระทำหรือการละเว้นไม่กระทำของฝ่ายที่เราไม่ต้องรับผิดชอบด้วย (iv) ความล่าช้า การไม่สามารถปฏิบัติการ หรือการหยุดชะงัก หรือความไม่พร้อมให้บริการของบริการและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม (v) การประท้วง การปิดเมือง ข้อพิพาทของแรงงาน สงคราม การก่อการร้าย และการจราจล และ (vi) ไวรัส มัลแวร์ รหัสคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตรายอื่น ๆ หรือการแฮ็กส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ Wallet App หรือ ZipUp ของ Zipmex

คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณจะใช้ Wallet App และ ZipUp โดยยอมรับความเสี่ยงเอง เนื้อหาในส่วนนี้ไม่ถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่ได้เปิดเผยถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลและการใช้บริการของเรา ดังนั้น คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการใช้งานดังกล่าวเหมาะสมกับคุณหรือไม่ ตามสถานการณ์และสถานะทางการเงินของคุณ

ข้อจำกัดความรับผิด

ไม่ว่าบทบัญญัติก่อนหน้าในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของ ZipUp จะระบุไว้อย่างไรก็ตาม คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะไม่รับผิดชอบต่ออีกฝ่าย สำหรับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่อาจคาดหมายได้ เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เกิดขึ้นจากการปรับ เป็นไปเพื่อการลงโทษ เกิดขึ้นทางอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่องทุกประเภท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ การสูญเสียรายได้ การสูญเสียผลกำไร การเปลี่ยนทดแทนสินค้า การสูญเสียเทคโนโลยี การสูญเสียข้อมูล หรือหยุดชะงักหรือการสูญเสียการใช้บริการหรืออุปกรณ์ แม้ว่าคู่สัญญาฝ่ายดังกล่าวจะได้รับแจ้งถึงโอกาสความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว และไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายใต้หลักแห่งสัญญา การละเมิด ความรับผิดอย่างเคร่งครัด หรืออื่น ๆ

เว้นแต่ที่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของ ZipUp ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดในการรับรองหรือการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ที่มีให้ต่อคุณ ผู้ที่อยู่ในสังกัดของคุณ หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ การรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับคุณภาพ ความเหมาะสม อรรถประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน หรืออื่น ๆ (โดยไม่คำนึงถึงหลักการติดต่อ ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือธรรมเนียมการซื้อขาย) สำหรับบริการหรือสินค้าใดก็ตามที่มอบให้เพิ่มเติมจากบริการ Wallet App ที่มอบให้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ZipUp

ความรับผิดของเราเกี่ยวกับการรับรองและการรับประกันที่ไม่อาจละเว้นได้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของ ZipUp จะจำกัดเฉพาะการจัดหาใหม่ การทดแทน หรือการซ่อมแซม หรือการชำระค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดหาใหม่ การทดแทน หรือการซ่อมแซม หรือการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาบริการให้อีกครั้ง สำหรับกรณีที่เกิดการละเมิดขึ้น ซึ่งเราอาจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ความรับผิดโดยรวมของเราสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นจาก ZipUp จะไม่เกินไปกว่าค่าธรรมเนียมที่คุณจ่ายให้เราสำหรับการใช้บริการในระยะเวลา 12 เดือน โดยไม่นับรวมเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียกร้องให้รับผิดชอบดังกล่าว ข้อจำกัดความรับผิดที่กล่าวถึงก่อนหน้าจะมีผลบังคับใช้ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตในเขตอำนาจทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การชดเชยค่าเสียหาย

คุณจะต้องปกป้องและจ่ายชดเชยให้กับ Zipmex ธุรกิจในเครือ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กรรมการ และตัวแทนที่เกี่ยวข้องแต่ละราย จากและต่อการฟ้องร้อง ความเสียหาย ความสูญเสีย
ความรับผิด ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่สมเหตุสมผล) อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องของบุคคลที่สามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของ ZipUp หรือการใช้ ZipUp หรือการใช้บริการใด ๆ ของเราที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของ ZipUp หรือกฎหมายและกฎระเบียบ

การบอกเลิก การระงับ หรือการปิดบัญชี

ข้อตกลงฉบับนี้จะถูกบอกเลิกทันทีเมื่อคุณปิดบัญชี ZipUp และยุติการใช้ ZipUp การบอกเลิกข้อตกลงฉบับนี้จะไม่เป็นการยับยั้งมิให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอรับการเยียวยาจากคู่สัญญาอีกฝ่าย สำหรับการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ที่เกิดขึ้นก่อนการบอกเลิกดังกล่าว

หากคุณยังมียอดคงเหลืออยู่ในบัญชี ZipUp ของคุณที่ถูกระงับหรือปิดไปแล้ว คุณมีสิทธิ์เรียกคืนยอดคงเหลือดังกล่าวได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Wallet App เว้นแต่จะถูกห้ามโดยกฎหมาย หรือคำสั่งศาลห้ามไม่ให้มีการปล่อยสินทรัพย์ดังกล่าว หรือเรามีมูลเหตุอันสมเหตุสมผลในการสงสัยว่าคุณได้สินทรัพย์ดังกล่าวมาด้วยวิธีการที่ฉ้อโกงหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเชื่อมโยงกับการก่ออาชญากรรมใด ๆ หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับหรือพบปัญหาใดเกี่ยวกับเนื้อหาในส่วนนี้ โปรดติดต่อเราทาง https://zipmex.com/th/contact-us/

กฎหมายที่กำกับควบคุมและการอนุญาโตตุลาการ

คุณยอมรับว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และการฟ้องร้องหรือข้อพิพาทใด ๆ อันเกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของเงื่อนไขเหล่านี้ จะอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ โดยไม่คำนึงถึงหลักของการขัดกันแห่งกฎหมาย

ข้อพิพาทหรือการฟ้องร้องใด ๆ อันเกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ZipUp ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือสาระสำคัญของข้อกำหนดดังกล่าว การมีอยู่ การเจรจาต่อรอง ความถูกต้องสมบูรณ์ การบอกเลิก หรือความสามารถในการบังคับใช้ (รวมถึงข้อพิพาทหรือการฟ้องร้องที่ไม่ได้เป็นไปในทางสัญญา) จะต้องได้รับการจัดการด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการในสิงคโปร์ ตามกฎระเบียบของศูนย์การอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของสิงคโปร์ (SIAC) และการอนุญาโตตุลาการจะต้องได้รับการดำเนินการโดย SIAC ตามกฎระเบียบและข้อบังคับในทางปฏิบัติของหน่วยงาน

คุณยอมรับว่า ไม่ว่าข้อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือกฎหมายจะแตกต่างไปอย่างไร แต่ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ การฟ้องร้องหรือเหตุแห่งการดำเนินการใด ๆ ที่คุณยื่นดำเนินการ อันเกิดจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ จะต้องได้รับการยื่นเรื่องภายในหนึ่ง (1) ปี หลังจากการฟ้องร้องหรือเหตุแห่งการดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นหรือมิฉะนั้นแล้วจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ตลอดไป

รายละเอียดทั่วไป

การบอกกล่าว: การบอกกล่าวใด ๆ ก็ตามของเราที่จำเป็นหรือเกิดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของ ZipUp เราอาจส่งไปยังคุณ ผ่านทาง (i) การโพสต์ประกาศแจ้งไว้บนเว็บไซต์หรือ Wallet App หรือ (ii) ส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนของคุณ การการบอกกล่าวผ่านการโพสต์บนเว็บไซต์หรือแอปของเรา จะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการโพสต์ และ (iii) การบอกกล่าวที่เราส่งทางอีเมลจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการส่งอีเมล

การบอกกล่าวใด ๆ ของคุณที่จำเป็นหรือเกิดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของ ZipUp  จะต้องส่งผ่านทางอีเมลที่ [email protected] เท่านั้นและต้องทำเป็นภาษาอังกฤษ

ข้อตกลงเบ็ดเสร็จ: ข้อตกลงฉบับนี้ (ร่วมกับประกาศแจ้งเรื่องความเป็นส่วนตัวและนโยบายคุกกี้) จะเป็นข้อตกลงเบ็ดเสร็จระหว่างคุณและเรา เกี่ยวกับการใช้บริการที่มอบให้โดย ZipUp ข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลเหนือการรับรอง ความเข้าใจ ข้อตกลง หรือการสื่อสารก่อนหน้าทั้งหมด ระหว่างคุณและเรา ไม่ว่าจะทำด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงคำแถลงใด ๆ ที่เผยแพร่ใน  whitepaper ของเราเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม ZipUp

การใช้บริการอื่น ๆ ของ Wallet App ของคุณ จะอยู่ภายใต้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Wallet App

การเป็นโมฆะบางส่วน: การไม่มีผลบังคับใช้ของบทบัญญัติทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของ ZipUp จะไม่กระทบความถูกต้องสมบูรณ์ของบทบัญญัติอื่นใดของข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยส่วนที่เหลือของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของ ZipUp จะยังคงมีผลบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์

การสละสิทธิ์: หากเรามิได้ใช้สิทธิ์หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือบทบัญญัติใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ZipUp จะไม่ถือว่าเป็นการสละซึ่งสิทธิ์หรือบทบัญญัติดังกล่าวไม่ว่าในปัจจุบันหรืออนาคต

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง: ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ZipUp (รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) อาจจะได้รับการอัปเดตหรือแก้ไขเป็นระยะ ๆ เราจะโพสต์การอัปเดตดังกล่าวบน https://zipmex.com/earn/ เงื่อนไขที่มีการอัปเดตดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันที เว้นแต่จะมีระบุไว้เป็นอื่น คุณควรตรวจสอบหน้า https://zipmex.com/earn/ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่มี หากคุณยังคงใช้ ZipUp ต่อไปหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ จะหมายความว่าคุณยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ZipUp ที่มีการอัปเดตหรือเปลี่ยนแปลง หากคุณไม่ประสงค์จะเข้าผูกพันในการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขใด ๆ ที่มีในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ZipUp คุณควรหยุดใช้ ZipUp โดยทันที

ความสัมพันธ์: การให้บริการ ZipUp แก่คุณ ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีฐานะเป็นทรัสตีหรือที่ปรึกษาด้านการลงทุนของคุณ และไม่ได้มีความสัมพันธ์บนพื้นฐานของการดูแลผลประโยชน์ระหว่างเรา เราไม่มีหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์หรือภาระผูกพันอื่น ๆ เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณ นอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ZipUp เหล่านี้

สิทธิ์ของบุคคลที่สาม: นอกเหนือจากธุรกิจในเครือของ Zipmex แล้ว บุคคลที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในข้อตกลงฉบับนี้ จะไม่มีสิทธิ์ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้

การโอนและการโอนสิทธิ์: คุณต้องไม่โอนสิทธิ์ มอบหมาย หรือโอน สิทธิ์และภาระผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ หากยังไม่ได้รับความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา การโอนสิทธิ์ การมอบหมาย หรือการโอนใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเรา จะถือว่าเป็นโมฆะและบังคับใช้ไม่ได้ ไม่ว่าเนื้อหาก่อนหน้าจะกล่าวไว้อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ในการโอนสิทธิ์ มอบหมาย หรือโอนข้อตกลงฉบับนี้ และสิทธิ์และภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ให้แก่บุคคลที่สามใด ๆ ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากคุณ

ความขัดแย้ง: ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ZipUp และข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Wallet App หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ZipUp ให้ถือใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นหลัก และหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Wallet App ให้ถือใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Wallet App เป็นหลัก