ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ZipUp+

วันที่ 7 เมษายน 2565

หนังสือแจ้งสำคัญ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่และการจัดการโอนสินทรัพย์ดิจิทัล

ขอขอบพระคุณที่ท่านใช้บริการและสนับสนุนเรามาโดยตลอด

ท่านได้รับหนังสือแจ้งฉบับนี้ เนื่องจากท่านเป็นผู้ใช้บริการทั้งหมด หรือบริการใดบริการหนึ่งดังต่อไปนี้ที่ให้บริการโดย บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“Zipmex Thailand”) (“เรา”, “พวกเรา”, “ของเรา”):

 1. บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
 2. ZipUp+

โดยคำต่าง ๆ ที่ใช้แต่ไม่ได้มีการนิยามไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้  ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที่ถูกนิยามไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของ Zipmex Thailand (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่างตามแต่กรณี)

เหตุที่ท่านได้รับหนังสือแจ้งฉบับนี้ 

เราประสงค์จะแจ้งให้ท่านทราบว่า เราได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ 

 1. บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) และ
 2. ZipUp+ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ZipUp+”) 

เราขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ZipUp+ ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ เรามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการตอบกลับจากท่านในเรื่องที่ระบุไว้ ดังนั้น โปรดพิจารณาเนื้อหาให้ครบถ้วน

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหนังสือแจ้งฉบับนี้ การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือข้อกำหนดและเงื่อไขของ ZipUp+ ประการใด โปรดขอคำปรึกษาเพิ่มเติมจากที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของท่านต่อไป

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ZipUp+ มีดังต่อไปนี้

การสิ้นสุดสถานะผู้ใช้บริการกับเรา: ตั้งแต่ 8 พฤษภาคม 2565 การให้บริการทั้งหมดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ZipUp+ จะถูกยกเลิก กล่าวคือตั้งแต่วันที่ระบุข้างต้นเป็นต้นไป สถานะผู้ใช้บริการกับเราภายใต้บริการ ZipUp+ จะยุติลง

การเปลี่ยนแปลงการให้บริการไปยัง Zipmex Asia: เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด เราขอเสนอทางเลือกให้ท่านสามารถใช้บริการ ZipUp+ ต่อไปได้ ซึ่งจะให้บริการโดย Zipmex Asia Pte. Ltd. และ/หรือ บริษัทอื่นในเครือที่กำหนด (โดยเรียกรวมกันว่า “Zipmex Asia”) ภายใต้ทางเลือกนี้ ท่านจะมีสถานะเป็นผู้ใช้บริการของ Zipmex Asia และท่านจะสามารถใช้บริการ ZipUp+ ได้อย่างต่อเนื่องและอย่างราบรื่น (“การเปลี่ยนแปลง”)

คำขอโอนย้ายทั้งหมดจะเป็นไปตามดุลยพินิจของเราและภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ บริการต่าง ๆ ของ Zipmex Asia จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ (รายละเอียดปรากฎตาม: https://zipmex.com/terms-and-conditions/) และคุณสมบัติการได้รับสิทธิ

ท่านต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปเพื่อใช้บริการ 

เราต้องได้รับความยินยอมจากท่านเพื่อที่จะดำเนินการตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โปรดอ่านข้อมูลและแสดงความประสงค์ของท่าน การแสดงความประสงค์ของท่านภายในเวลาที่กำหนดมีความสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงการที่จะถูกยกเลิกบริการ ZipUp+ 

คำร้องขอให้ดำเนินการ การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล และการจัดเตรียมการโอน 
สถานะ และความประสงค์ของท่านการดำเนินการ
ท่านยินยอมให้เปลี่ยนแปลงการให้บริการไปยัง Zipmex Asiaท่านต้องให้ความยินยอมภายใน 18.00 น. (เวลาประเทศไทย) ของวันที่ 7 พฤษภาคม 2565  โดยการกด “Accept” เมื่อท่านลงทะเบียนเข้าใช้งานบัญชี Zipmex ของท่าน เพื่อให้ความยินยอมสำหรับการดำเนินการดังต่อไปนี้:
 • การโอนสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้บริการ ZipUp+ จาก Zipmex Thailand ไปยัง Zipmex Asia และ
 • การโอนข้อมูลส่วนบุคคลจาก Zipmex Thailand ไปยัง Zipmex Asia (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้ในระหว่างขั้นตอนการสมัครใช้บริการ (onboarding) และขั้นตอน ”ทำความรู้จักลูกค้า” (know-your-customer) และ
 • ยินยอมในการเข้าผูกพันในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ ZipUp+ (ที่ให้บริการโดย Zipmex Asia)
ยอดสินทรัพย์ดิจิทัลคงเหลือและรายการคำสั่งที่ตั้งไว้ของท่านจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้แต่อย่างใด ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงท่านจะยังคงมียอดสินทรัพย์ดิจิทัลคงเหลือและรายการคำสั่งที่ท่านตั้งไว้ตามเดิมทุกประการเช่นเดียวกับก่อนมีการเปลี่ยนแปลง
หากท่านไม่ให้ความยินยอมภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 หรือ
ท่านไม่ประสงค์ที่จะใช้บริการต่อไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการเป็น Zipmex Asia 

ท่านจะไม่สามารถใช้บริการ ZipUp+ ได้ต่อไป

ภายใน 8 พฤษภาคม 2565 ท่านจะไม่ได้รับโบนัสเข้าไปยังบัญชี ZipUp+ ของท่านที่เปิดไว้กับ Zipmex Thailand อีกต่อไปโดยไม่จำเป็นต้องมีการบอกกล่าวใดๆ


การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราให้ความเคารพในความเป็นส่วนตัวและการรักษาข้อมูลความลับของท่าน ตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ เราปฏิบัติตามโนยบายความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งท่านได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยและโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทในเครือของเราในต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของเรา

เราได้ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทุกประการเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจะไม่เก็บข้อมูลของท่านเกินกว่าระยะเวลาที่จำเป็น รวมถึงจะไม่ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นซึ่งไม่ได้เปิดเผยให้ท่านทราบ เรามีหน้าที่ที่จะต้องเก็บข้อมูลของท่านภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ในระหว่างการเก็บรักษาข้อมูล เราจะไม่ใช้ข้อมูลของท่านเกินกว่าขอบเขตที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติตต่อเรา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือแจ้งฉบับนี้ 

โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านสามราถติดต่อสอบถามเราได้ที่:

อีเมล: [email protected] 

เว็บไซต์: https://zipmex.com/th/contact-us/

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด

ZIPUP+ TERMS AND CONDITIONS – Global

Effective: 30 March 2022

These terms and conditions (“ZipUp+ T&Cs” or “Agreement“) constitute a legally binding agreement between you and Zipmex (Pte. Ltd.) (“Zipmex”, “we”, “us”, “our”), a company incorporated in Singapore, which governs your use of ZipUp+, a feature within the Zipmex Wallet App (“Wallet App”). Your “Zipmex Account” is the account with us in which you may transfer qualifying Digital Assets to earn interest as described in the “TRANSFER” section below. References shall be made to the Zipmex T&Cs, unless otherwise stated, defined terms used in these ZipUp+ T&Cs shall have the same meanings given to them in the Zipmex T&Cs. For the avoidance of doubt, “ZipUp+ Assets” means any Digital Assets or other assets:

 1. which are recorded in any ZipUp+ Account; and/or
 2. assets otherwise sent to Zipmex in relation to its offering of the ZipUp+ programme to you.  

Disclosure of Risks

You understand, acknowledge and agree that:

 1. YOU ACCEPT THE RISK OF LOSS ASSOCIATED WITH THE LOSS OF YOUR DIGITAL ASSETS AS A RESULT OF THEIR TRANSFER TO OR FROM, HOLDING, PLACEMENT OR STORAGE WITH, OR USE BY ZIPMEX, UP TO AND INCLUDING THE TOTAL AMOUNT OF DIGITAL ASSETS THAT YOU SUBSCRIBE TO VIA ZIPUP+;
 2. YOU ACCEPT THE RISK OF LOSS IN RELATION TO ZIPUP+ ASSETS AS A RESULT OF OUR INABILITY OT MEET OUR CONTRACTUAL OBLIGATIONS ON TIME OR AT ALL WHICH MAY OCCUR IN CONNECTION WITH OUR RIGHTS STIPULATED UNDER “STATUS OF ZIPUP+ ASSETS”.  THIS INCLUDES THE TOTAL AMOUNT OF ZIPUP+ ASSETS;  
 3. ZIPMEX IS NOT A BANK OR DEPOSIT-TAKING INSTITUTION AND ZIPUP+ IS NOT A DEPOSIT, CHECKING OR SAVINGS ACCOUNT OR SERVICE;
 4. DIGITAL ASSETS THAT YOU SUBSCRIBE TO ZIPUP+ ARE NOT SUBJECT TO ANY REGULATORY OR CONSUMER PROTECTION SCHEME OR ARRANGEMENT FOR PROTECTION AGAINST LOSSES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE SINGAPORE DEPOSIT INSURANCE SCHEME. THERE MAY BE PARTIAL OR TOTAL LOSS OF YOUR DIGITAL ASSETS ARISING FROM THE TRANSFER TO OR FROM, HOLDING, PLACEMENT OR STORAGE WITH, OR USE OF YOUR DIGITAL ASSETS WITH ZIPMEX. FOR EXAMPLE, WITHOUT LIMITATION, A LOSS MAY INCUR IN THE EVENT OF ZIPMEX’S DEFAULT PARTIALLY OR ENTIRELY, OR WHEN DIGITAL ASSETS ARE COMPROMISED AS A RESULT OF TECHNOLOGICAL FAULTS OR A CYBER ATTACK ON ZIPMEX; 
 5. ZIPMEX DOES NOT ACT AS YOUR TRUSTEE OR INVESTMENT ADVISER AND NO FIDUCIARY RELATIONSHIP EXISTS BETWEEN US, WE HAVE NO TRUST OR OTHER OBLIGATIONS IN RESPECT OF YOUR ZIPUP+ ASSETS OTHER THAN THOSE EXPRESSLY SPECIFIED IN THESE ZIPUP+ T&CS; AND
 6. ZIPMEX RESERVES THE SOLE DISCRETION AND RIGHT TO HOLD ON ANY INTEREST, BONUS OR REWARD DISTRIBUTION IF ANY TERMS IN THESE ZIPUP+ T&CS OR ZIPMEX T&CS ARE BREACHED. 

You are only eligible to enter into this Agreement and use ZipUp+ if you are an approved user of Zipmex who has completed the registration process, received an approval email from us and agreed to the Zipmex T&Cs. 

By entering into this Agreement, you acknowledge and confirm that you satisfy all the conditions set out above (“Eligible User”). If we later become aware that you are not an Eligible User (“Ineligible User”), we may delete your ZipUp+ Account immediately and ban you from using any of our or our Affiliates’ products or services. Zipmex shall not be held liable for any legal or monetary consequences arising from the use of ZipUp+ or our services and products by an Ineligible User. Any Ineligible User shall indemnify and hold harmless Zipmex and its Affiliates from any legal or monetary consequences arising from such use.

ZIPMEX EARN PLANS

Zipmex offers flexible Earn Plans for different Digital Assets. ZipLock is a Fixed Earn Plan and ZipUp+ is a Flexi Earn Plan. Each Earn Plan you establish will be separate. In that way, the reward calculation for each of these Earn Plans will be done separately based on the cryptocurrency in the specific Earn Plan. Additionally, if you stake ZMT, you may enjoy a more favourable reward rate for your Earn Plan.

You are allowed to have multiple active Earn Plans at a given time provided that the total Principal (as defined below) for all of your Earn Plans shall not exceed the maximum Principal limit as displayed on the Wallet App. We may change this maximum Principal limit at any time by disclosing such change and the new limit in your Wallet App. 

TRANSFER

You may transfer any Digital Assets supported by ZipUp+ (as displayed on the Wallet App and as may be revised from time to time) from the relevant wallet in your Wallet App to your ZipUp+ Account as principal (the “Principal”) to earn interest.

You understand and agree that during the term of your holding, Zipmex may hold or convert the Principal into other cryptocurrencies for our investment purposes, which may include the making of loans to other Zipmex customers. Those investments by Zipmex are made in the name of Zipmex only and you will have no benefits or liabilities from such investments.

INTEREST AND RELATED TERMS

Interest Accrual. The Principal will start accruing interest 48 hours after you establish the Earn Plan and fund the Earn Plan with Digital Assets from the relevant wallet in your Wallet App. Interest will be compounded and calculated using the APY method. Accrued interest will be paid in the same Digital Assets as the Principal and credited to the relevant wallet in your Wallet App. If we do change any interest rates, we will notify you via email of such changes reasonably in advance of implementing them.

Timezone. Zipmex will be using Universal Coordinated Time (UTC) as the reference time to calculate all transfers, withdrawals and interest. Zipmex will endeavour to airdrop any amounts at or about 15:00 UTC daily.

Cap on Rewards. There may be campaigns organised from time to time where Zipmex will distribute additional rewards in addition to the interest on ZipUp+ Earn Plans. There may be a cap specified for these rewards and these rewards will be distributed while stocks last and at the sole discretion of Zipmex. 

Reward Rate. A variable rate of interest applies to ZipUp+ Earn Plans, so your reward rate may change. For the reward rate applicable to the ZipUp+ Earn Plan, please refer to the details of the ZipUp+ Earn Plan set out in the Wallet App. We may change the reward rate on your ZipUp+ Earn Plan at any time in our discretion. If we do change the reward rate, we will notify you via email of such new reward rate reasonably in advance of implementing the new rate.

Withdrawals. You may withdraw Principal from your ZipUp+ Earn Plan at any time by making a transfer to your wallet using the Wallet App. If you intend to withdraw funds, you may refer to any associated withdrawal fees at: https://zipmex.com/fee-schedule/.

OUR RIGHTS

We expressly reserve the right to and at any time, without liability to you to:

 1. refuse your request to open a ZipUp+ Account;
 2. change the eligibility criteria for registration or use of ZipUp+ at any time;
 3. close, suspend, limit, restrict or terminate your access to ZipUp+; or
 4. change, update, remove, cancel, suspend, disable or discontinue any features, component, content, incentive or referral plan of ZipUp+; provided, however, that we may not change the reward rate, maturity date or any other terms that impact your reward earnings during the current term of any Earn Plan you have.
 1. STATUS OF ZIPUP+ ASSETS Grant to Zipmex

In consideration for your use of the ZipUp+ programme and other valuable consideration, you grant Zipmex all rights and title to all ZipUp+ Assets (including all ownership rights), subject to limited rights described in clause 2 below.  

 1. Your acknowledgments

 1. Without limiting the generality of clause 1, you acknowledge and agree that some of the key implications of the grant under clause 1 are that:

 1. Zipmex may, without further notice to you:

 1. hold such ZipUp+ Assets in such wallets and/or with such other facilities or third parties as Zipmex considers appropriate;

 1. pledge, re-pledge, hypothecate, rehypothecate, sell, lend, stake or otherwise transfer or use any amount of such ZipUp+ Assets as it sees fit for its own purposes:  

 1. separately or together with other property;
 2. for any period of time; and
 3. without retaining in Zipmex’s possession and/or control a like amount of ZipUp+ Assets or any other monies or assets, and to use or invest such ZipUp+ Assets; and
 1. retain any benefits flowing from its rights in relation to the ZipUp+ Assets;

 1. your rights in relation to any ZipUp+ Assets are limited to a contractual obligation for Zipmex to provide an equivalent amount and type of ZipUp+ Assets:

 1. for your use in connection with the ZipUp+ programme; or
 2. to send to you as part of a withdrawal,

in each case, subject to these Terms.  As such, Zipmex only has a debtor-creditor relationship with you with respect to all ZipUp+ Assets;

 1. you will not be able to exercise certain rights of ownership that you might otherwise have before sending the ZipUp+ Assets to us;

 1. you have no claim or entitlement to any benefit that Zipmex or any other third party may receive from time to time in relation to the ZipUp+ Assets;

 1. Zipmex’s ability to meet its contractual obligations in clause 2(b) and these Terms (on time or at all) may be impacted by any losses or delays sustained in connection with its holding or use of ZipUp+ Assets, amongst other factors.  This may result in losses or delays to you. In a worst case, a total loss of ZipUp+ Assets may occur.
 1. Disclaimer

Neither clause 1 nor 2 should be taken to imply:

 1. any back-to-back lending or other arrangement, nor any collective investment, on the part of Zipmex or any third party on your behalf; or
 2. the assumption of any liability by Zipmex for any actions taken by you as part of the ZipUp+ programme.
 1. Applicable law

Both of clauses 1 and 2 are subject to applicable law and any regulatory requirements. Where any ZipUp+ Assets are required to be held in any other capacity (for example, beneficially for you), we will seek to notify you of that change.

TAXES

You are responsible for your own tax obligation regarding your use of ZipUp+. It is your responsibility to determine what kind of filing or reporting is required of you by the competent tax authority, which taxes and to what extent you are obliged to pay and which tax exemptions you are eligible to. Zipmex shall not be required to compensate you for your tax obligation or advise you in relation to your tax issues. Notwithstanding the foregoing, Zipmex will make any tax withholdings or filings that we are required to make by law.

RESTRICTED ACTIVITIES

You shall use ZipUp+ and our services in good faith. Without limiting the foregoing, you agree that you shall not: (i) violate or breach any terms in these ZipUp+ T&Cs, Privacy Notice or Cookies Policy or any applicable laws and regulations in any jurisdiction; (ii) provide false, inaccurate, incomplete, out-of-date or misleading information; (iii) commit, conduct or perform any misrepresentation, fraud, malicious act or criminal activities; (iv) interfere, intercept, or expropriate our network, system, data, or information; (v) transmit or upload any virus, or other malicious software or program; (vi) attempt to gain unauthorized access to other users’ accounts, website, network or systems relating to our services; (vii) decompile, reverse engineer or disassemble the ZipUp+ or any of our programme, system or product, or in any way infringe our intellectual properties rights; (viii) cause or launch any programs or scripts for the purpose of scraping, indexing, surveying, or otherwise data mining any portion of the ZipUp+ or any of our programme, system or product; or unduly burdening or hindering the operation and/or functionality of any aspect of ZipUp+.

RISK DISCLOSURE

Legal and Regulatory: The regulatory status of Digital Assets is currently unsettled, varies among jurisdictions and subject to significant uncertainty. It is possible that in the future, certain laws, regulations, policies or rules relating to Digital Assets, blockchain technology, or blockchain applications may be implemented, which would directly or indirectly affect or restrict the services we provide to you.

YOU ARE RESPONSIBLE FOR DETERMINING WHETHER THE USE OF ZIPUP+ OR ANY OF OUR SERVICES IS LEGAL IN YOUR JURISDICTION AND YOU SHALL NOT USE ZIPUP+ OR ANY OF OUR SERVICES SHOULD SUCH USE BE ILLEGAL IN YOUR JURISDICTION. IF YOU ARE UNCERTAIN, PLEASE SEEK INDEPENDENT LEGAL ADVICE.

We may be forced to suspend or discontinue or to change aspects of ZipUp+ or any of our services in any jurisdictions if demanded by the regulators without notice and for whatever reason. In such instance, Digital Assets in your ZipUp+ Account may be frozen for an indefinite period of time until the matter is resolved.

Theft, Hacking and Cyber Attack: Digital Assets may be subject to expropriation, theft and/or fraud; hackers or other malicious groups or organizations may attempt to interfere with our system/network in various ways, including malware attacks, denial of service attacks, consensus-based attacks, Sybil attacks, smurfing, and spoofing which may result in the loss of your Digital Assets, or the loss of your ability to access or control your Digital Assets. In such event, there may be no remedy, and holders of Digital Assets are not guaranteed any remedy, refund, or compensation.

Source Code Weakness: There is a risk that the Wallet App or any of our products may unintentionally include weaknesses or bugs in the source code which may adversely affect ZipUp+.

Tax: The uncertainty in tax legislation relating to Digital Assets may expose you to any currently unknown or future tax consequences, associated with your holding of Digital Assets and the use of our service.

Insurance: The Digital Assets held in your account including your ZipUp+ are not protected by any government-backed insurance scheme.

Force Majeure: Zipmex shall not be liable for any delay, error, interruption or failure to perform any obligation under this ZipUp+ T&Cs where the delay or failure is directly or indirectly resulting from any cause beyond our control, including but not limited to (i) acts of God, nature, court or government; (ii) failure or interruption in public or private telecommunication networks, communication channels or information systems; (iii) acts or omissions of acts of a party for whom we are not responsible; (iv) delay, failure or interruption in, or unavailability of, third party services and sites; (v) strikes, lockouts, labour disputes, wars, terrorist acts and riots; and (vi) viruses, malwares, other malicious computer codes or the hacking of any part of the Zipmex Wallet App Services or ZipUp+.

You understand and agree that you use the Wallet App and ZipUp+ at your own risk. This section is not exhaustive and does not disclose all the risks associated with Digital Assets and the use of our services. You should, therefore, carefully consider whether such use is suitable for you in light of your circumstances and financial resources.

LIMITATION OF LIABILITY

NOTWITHSTANDING ANY PROVISIONS IN THESE ZIPUP+ T&CS, IN NO EVENT SHALL EITHER PARTY BE LIABLE TO THE OTHER FOR ANY TYPE OF INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, PUNITIVE, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST REVENUE, LOST PROFITS, REPLACEMENT GOODS, LOSS OF TECHNOLOGY, LOSS OF DATA, OR INTERRUPTION OR LOSS OF USE OF SERVICES OR EQUIPMENT, EVEN IF SUCH PARTY WAS ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, AND WHETHER ARISING UNDER THEORY OF CONTRACT, TORT, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE.

Except as expressly provided in these ZipUp+ T&Cs, to the extent permitted by law, we disclaim all other representations or warranties, express or implied, made to you, your affiliates or any other person, including without limitation, any warranties regarding quality, suitability, merchantability, fitness for a particular purpose or otherwise (regardless of any course of dealing, custom or usage of trade) of any service or any goods provided incidental to the Wallet App Services provided under these ZipUp+ T&Cs.

Our liability in respect of representations and warranties that cannot be excluded under these ZipUp+ T&Cs, at our option, is limited to any one of re-supplying, replacing or repairing, or paying the cost of the re-supplying, replacement or repairing, or paying the cost of supplying again the services in respect of which the breach occurred.

IN NO EVENT WILL OUR AGGREGATE LIABILITY FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING IN CONNECTION WITH ZIPUP+ EXCLUDING THE FEES YOU PAID US FOR YOUR USE OF THE SERVICE DURING THE 12 MONTH PERIOD IMMEDIATELY PRECLUDING THE EVENT GIVING RISE TO THE CLAIM FOR LIABILITY. THE FOREGOING LIMITATIONS OF LIABILITY SHALL APPLY TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW IN THE APPLICABLE JURISDICTION.

INDEMNIFICATION

You will defend, indemnify, and hold harmless Zipmex, its Affiliate, each of their respective employees, officers, directors, and representatives from and against any claims, damages, losses, liabilities, costs, and expenses (including reasonable legal fees) arising out of or relating to any third-party claim concerning these ZipUp+ T&Cs or your use of ZipUp+ or any of our services in violation to these ZipUp+ T&Cs or any laws and regulations.

TERMINATION, SUSPENSION OR CLOSURE

This Agreement will be terminated immediately by closing of your ZipUp+ Account and discontinuing use of ZipUp+. The termination of this Agreement shall not prevent any Party from seeking any remedies against any other Party for any breach of this Agreement occurring prior to such termination.

If you have remaining balance in your ZipUp+ Account which has been suspended or closed, you are entitled to recover such balance in accordance with the Wallet App T&Cs, unless we are prohibited by law or a court order to release such assets or where we have reasonable grounds to suspect that such assets were obtained through fraud or any unlawful means or connected with any criminal activities. If you have any questions about or face any problems as a result of this Section, please contact us at https://zipmex.com/contact-us/.

GOVERNING LAW AND ARBITRATION

You agree that these ZipUp+ T&Cs and any claim or dispute arising out of or in connection with the subject matter of these ZipUp+ T&Cs are governed by the laws of Singapore, without regard to principles of conflict of laws.

You agree to submit to the personal and exclusive jurisdiction and venue of Singapore to determine any dispute or claim arising out of or in connection with ZipUp+, our products and services or these ZipUp+ T&Cs or their subject matter, existence, negotiation, validity, termination or enforceability (including any non-contractual dispute or claim). You hereby irrevocably waive any and all rights to trial by jury with respect to any dispute or proceeding arising out of these ZipUp+ T&Cs.

You agree that regardless of any statute, regulation or law to the contrary, to the fullest extent permitted by applicable law, any claim or cause of action that you bring arising out of these ZipUp+ T&Cs must be filed within one (1) year after such claim or cause of action arose or be forever barred.

GENERAL

Notice: Any notice required or made under these ZipUp+ T&Cs by us to you may be provided through: (i) posting a notice on our Site or Wallet App; or (ii) sending an email to your registered email address. Notices provided through posting on our website or app shall become effective upon posting; and (iii) notices we sent by email shall become effective upon sending the email.

Any notice required or made under these ZipUp+ T&Cs by you to us shall only be made through email at [email protected] in English language.

Entire Agreement: This Agreement (together with the Privacy Notice and Cookie Policy) represents the entire agreement between you and us in relation to the use of the services provided by ZipUp+. This Agreement supersedes all prior representations, understandings, agreements, or communications between you and us, whether written or verbal, including any statements published in our whitepaper, regarding the ZipUp+ platform.

Your use of other features of the Wallet App shall be governed by the Wallet App T&Cs.

Severability: The invalidity of the whole or part of any provision of these ZipUp+ T&Cs shall not affect the validity of the whole or part of any other provision of this Agreement, the remaining portions of these ZipUp+ T&Cs shall remain in full force and effect.

Waiver: The failure by us to exercise or enforce any right or provision of these ZipUp+ T&Cs shall not constitute a present or future waiver of such right or provision.

Amendments: These ZipUp+ T&Cs (including fees and charges) may be updated or amended from time to time. We will post any such updates on https://zipmex.com/earn/ . Such updated terms as posted will take effect immediately unless otherwise indicated. You should regularly check https://zipmex.com/earn/ to inform yourself of any such changes. By continuing to use ZipUp+ after any such changes have taken effect, you are indicating your acceptance of the updated or amended ZipUp+ T&Cs. If you do not wish to be bound by any changes or amendments to the ZipUp+ T&Cs, you should stop using ZipUp+ immediately.  If Zipmex chooses to seek your consent on any matter at its discretion despite these rights, such action will not be taken to be mandatory for any other purpose.  

Relationship: By providing the ZipUp+ service to you does not make us your trustee or investment adviser and no fiduciary relationship exist between us. We have no trust or other obligations in respect of your crypto assets other than those expressly specified in these ZipUp+ T&Cs.

Third Parties Rights: Other than the Affiliates of Zipmex, a person who is not a party to this Agreement shall have no right under this Agreement.

Transfer and Assignment: You shall not assign, delegate or transfer any rights or obligations under this Agreement, without our prior written consent. Any such assignment, delegation or transfer made without our consent shall be void and invalid. Notwithstanding the foregoing, we reserve the right to assign, delegate or transfer this Agreement and the rights and obligations hereunder to any third party at any time without your notice or consent. Conflicts: In the event that there are conflicts between these ZipUp+ T&Cs and the Wallet App T&Cs on aspects relating to ZipUp+, these T&Cs shall prevail; on aspects relating to the application of the Wallet App, the Wallet App T&Cs shall prevail.

ZIPUP+ TERMS AND CONDITIONS – AU

Last material update: 30 March 2022

These terms and conditions (“ZipUp+ T&Cs” or ” Agreement“) constitute a legally binding agreement between you and Zipmex Australia Pty Ltd (“Zipmex“, ” we“, ” us“, ” our“) who is the Australian subsidiary of Zipmex Pte. Ltd., a company incorporated in Singapore. This agreement governs your use of ZipUp+, a feature within the Zipmex Wallet (“Zipmex Wallet“). Your “Zipmex Account” is the account with us in which you may transfer qualifying Supported Digital Currencies to earn interest as described in the “TRANSFER” section below. 

References shall be made to the Zipmex Terms of Service (“Zipmex T&Cs”). Unless otherwise stated, defined terms used in these ZipUp+ T&Cs shall have the same meanings given to them in the Zipmex T&Cs. For the avoidance of doubt, “ZipUp+ Assets” means any Digital Assets or other assets:

 1. which are recorded in any ZipUp+ Account; and/or
 2. assets otherwise sent to Zipmex in relation to its offering of the ZipUp+ programme to you.  

Disclosure of Risks

You acknowledge and agree that:

 1. YOU ACCEPT THE RISK OF LOSS ASSOCIATED WITH THE LOSS OF YOUR DIGITAL ASSETS AS A RESULT OF THEIR TRANSFER TO OR FROM, HOLDING, PLACEMENT OR STORAGE WITH, OR USE BY ZIPMEX, UP TO AND INCLUDING THE TOTAL AMOUNT OF DIGITAL ASSETS THAT YOU SUBSCRIBE TO VIA ZIPUP+;
 2. YOU ACCEPT THE RISK OF LOSS IN RELATION TO ZIPUP+ ASSETS AS A RESULT OF OUR INABILITY OT MEET OUR CONTRACTUAL OBLIGATIONS ON TIME OR AT ALL WHICH MAY OCCUR IN CONNECTION WITH OUR RIGHTS STIPULATED UNDER “STATUS OF ZIPUP+ ASSETS”.  THIS INCLUDES THE TOTAL AMOUNT OF ZIPUP+ ASSETS;  
 3. ZIPMEX IS NOT A BANK OR AN AUTHORISED DEPOSIT-TAKING INSTITUTION AND ZIPUP+ IS NOT A DEPOSIT, CHECKING OR SAVINGS ACCOUNT OR SERVICE;
 4. EXCEPT AS EXPRESSLY STATED ON OUR WEBSITE, DIGITAL CURRENCIES THAT YOU SUBSCRIBE TO ZIPUP+ ARE NOT SUBJECT TO ANY REGULATORY OR CONSUMER PROTECTION SCHEME OR ARRANGEMENT FOR PROTECTION AGAINST LOSSES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE SINGAPORE DEPOSIT INSURANCE SCHEME, THE AUSTRALIAN FINANCIAL CLAIMS SCHEME (“FCS”) OR ANY SIMILAR INSURANCE OR GUARANTY SCHEME OF ANY OTHER JURISDICTION. THERE MAY BE PARTIAL OR TOTAL LOSS OF YOUR DIGITAL ASSETS ARISING FROM THE TRANSFER TO OR FROM, HOLDING, PLACEMENT OR STORAGE WITH, OR USE OF YOUR DIGITAL ASSETS WITH ZIPMEX. FOR EXAMPLE, WITHOUT LIMITATION, A LOSS MAY INCUR IN THE EVENT OF ZIPMEX’S DEFAULT PARTIALLY OR ENTIRELY, OR WHEN DIGITAL ASSETS ARE COMPROMISED AS A RESULT OF TECHNOLOGICAL FAULTS OR A CYBER ATTACK ON ZIPMEX; 
 5. ZIPMEX DOES NOT ACT AS YOUR TRUSTEE OR INVESTMENT ADVISER AND NO FIDUCIARY RELATIONSHIP EXISTS BETWEEN US AND YOU, WE HAVE NO TRUST OR OTHER OBLIGATIONS IN RESPECT OF YOUR ZIPUP+ ASSETS OTHER THAN THOSE EXPRESSLY SPECIFIED IN THESE ZIPUP+ T&CS; AND
 6. ZIPMEX RESERVES THE SOLE DISCRETION AND RIGHT TO HOLD ON TO ANY INTEREST OR REWARD DISTRIBUTION IF ANY TERMS IN THESE ZIPUP+ T&CS OR ZIPMEX T&CS ARE BREACHED BY YOU. 

You are only eligible to enter into this Agreement and use ZipUp+ if you are an approved user of Zipmex who has completed the registration process, received an approval email from us and agreed to the Zipmex T&Cs. 

By entering into this Agreement, you acknowledge and confirm that you satisfy all the conditions set out above (” Eligible User“). If we later become aware that you are not an Eligible User (“Ineligible User“), we may delete your Zipmex Account immediately and ban you from using any of our or our Affiliates’ products or services. Zipmex shall not be held liable for any legal or monetary consequences arising from the use of ZipUp+ or our services and products by an Ineligible User. Any Ineligible User shall indemnify and hold harmless Zipmex and its Affiliates from any legal or monetary consequences arising from such use.

ZIPMEX EARN PLANS

Zipmex offers different Earn Plans for different digital assets. ZipLock is a Fixed Earn Plan and ZipUp+ is a Flexi Earn Plan (each an “Earn Plan“). Each Earn Plan you establish will be separate. In that way, the interest calculation for each of these Earn Plans will be done separately based on the cryptocurrency in the specific Earn Plan. Additionally, if you stake ZMT, you may enjoy a more favourable interest rate for your Earn Plan.

You are allowed to have multiple active Earn Plans at any given time provided that the total Principal (as defined below) for all of your Earn Plans shall not exceed the maximum Principal limit as displayed on the Zipmex Wallet. We may change this maximum Principal limit at any time by disclosing such change and displaying the new limit in your Zipmex Wallet. 

TRANSFER

You may transfer any Digital Assets supported by ZipUp+ (as displayed on the Zipmex Wallet and as may be revised from time to time) from the relevant wallet in your Zipmex Wallet to your ZipUp+ Account as principal (the “Principal“) to earn interest.

You acknowledge and agree that during the term of your holding, Zipmex may hold or convert the Principal into other cryptocurrencies for our investment purposes, which may include the making of loans to other Zipmex customers. Those investments by Zipmex are made in the name of Zipmex only and you will have no benefits or liabilities from such investments. 

INTEREST AND RELATED TERMS

Interest Accrual. The Principal will start accruing interest on the day after you establish the Earn Plan and fund the Earn Plan with Supported Digital Currencies from the relevant wallet in your Zipmex Wallet. Interest will be calculated and credited on a daily basis. Accrued interest will be paid in the same Supported Digital Currencies as the Principal and credited to the relevant wallet in your Zipmex Wallet. If you close your Earn Plan before interest is credited, you will only receive the accrued interest up to the day before the withdrawal instruction. 

Timezone. Zipmex will be using Universal Coordinated Time (UTC) as the reference time to calculate all transfers, withdrawals and interest. 

Cap on Rewards. There may be campaigns organised from time to time where Zipmex will distribute additional rewards in addition to the interest on ZipUp+ Earn Plans. There may be a cap specified for these rewards and these rewards will be distributed while stocks last and at the sole discretion of Zipmex. 

Interest Rate. A variable rate of interest applies to ZipUp+ Earn Plans, so your interest rate may change. For the interest rate applicable to the ZipUp+ Earn Plan, please refer to the details of the ZipUp+ Earn Plan set out in the Zipmex Wallet. We may change the interest rate on your ZipUp+ Earn Plan at any time in our discretion. If we do change the interest rate, we will notify you in writing in your Zipmex Wallet or by email of such new interest rate.

Withdrawals. You may withdraw Principal and any accrued interest credited from your ZipUp+ Earn Plan at any time by making a transfer to your wallet using the Zipmex Wallet. 

OUR RIGHTS

We expressly reserve the right, at any time and without liability to you, to:

 1. refuse your request to open a ZipUp+ Account;
 2. change the eligibility criteria for registration or use of ZipUp+ at any time;
 3. close, suspend, limit, restrict or terminate your access to ZipUp+; or
 4. change, update, remove, cancel, suspend, disable or discontinue any features, component, content, incentive or referral plan of ZipUp+.  
 1. STATUS OF ZIPUP+ ASSETS Grant to Zipmex

In consideration for your use of the ZipUp+ programme and other valuable consideration, you grant Zipmex all rights and title to all ZipUp+ Assets (including all ownership rights), subject to limited rights described in clause 2 below.  

 1. Your acknowledgments

 1. Without limiting the generality of clause 1, you acknowledge and agree that some of key implications of the grant under clause 1 are that:

 1. Zipmex may, without further notice to you:

 1. hold such ZipUp+ Assets in such wallets and/or with such other facilities or third parties as Zipmex considers appropriate;

 1. pledge, re-pledge, hypothecate, rehypothecate, sell, lend, stake or otherwise transfer or use any amount of such ZipUp+ Assets as it sees fit for its own purposes:  

 1. separately or together with other property;
 2. for any period of time; and
 3. without retaining in Zipmex’s possession and/or control a like amount of ZipUp+ Assets or any other monies or assets, and to use or invest such ZipUp+ Assets; and
 1. retain any benefits flowing from its rights in relation to the ZipUp+ Assets;

 1. your rights in relation to any ZipUp+ Assets are limited to a contractual obligation for Zipmex to provide an equivalent amount and type of ZipUp+ Assets:

 1. for your use in connection with the ZipUp+ programme; or
 2. to send to you as part of a withdrawal,

in each case, subject to these Terms.  As such, Zipmex only has a debtor-creditor relationship with you with respect to all ZipUp+ Assets;

 1. you will not be able to exercise certain rights of ownership that you might otherwise have before sending the ZipUp+ Assets to us;

 1. you have no claim or entitlement to any benefit that Zipmex or any other third party may receive from time to time in relation to the ZipUp+ Assets;

 1. Zipmex’s ability to meet its contractual obligations in clause 2(b) and these Terms (on time or at all) may be impacted by any losses or delays sustained in connection with its holding or use of ZipUp+ Assets, amongst other factors.  This may result in losses or delays to you. In a worst case, a total loss of ZipUp+ Assets may occur.  

 1. Disclaimer

Neither clause 1 nor 2 should be taken to imply:

 1. any back-to-back lending or other arrangement, nor any collective investment, on the part of Zipmex or any third party on your behalf; or
 2. the assumption of any liability by Zipmex for any actions taken by you as part of the ZipUp+ programme.

 1. Applicable law

Each of clauses 1 and 2 are subject to applicable law and any regulatory requirements.  Where any ZipUp+ Assets are required to be held in any other capacity (for example, beneficially for you), we will seek to notify you of that change.

TAXES

You are responsible for your own tax obligation regarding your use of ZipUp+. It is your responsibility to determine what kind of filing or reporting is required of you by the Australian Taxation Office, which taxes and to what extent you are obliged to pay and which (if any) tax exemptions you are eligible for. Zipmex shall not be required to compensate you for your tax obligation or advise you in relation to your tax issues. Notwithstanding the foregoing, Zipmex will make any tax withholdings or filings that we are required to make by law.

RESTRICTED ACTIVITIES

You shall use ZipUp+ and our services in good faith. Without limiting the foregoing, you agree that you shall not: (i) violate or breach any terms in these ZipUp+ T&Cs, Privacy Notice or Cookies Policy or any applicable laws and regulations in Australia; (ii) provide false, inaccurate, incomplete, out-of-date or misleading information; (iii) commit, conduct or perform any misrepresentation, fraud, malicious act or criminal activities; (iv) interfere, intercept, or expropriate our network, system, data, or information; (v) transmit or upload any virus, or other malicious software or program; (vi) attempt to gain unauthorized access to other users’ accounts, website, network or systems relating to our services; (vii) decompile, reverse engineer or disassemble the ZipUp+ or any of our programs, system or product, or in any way infringe our intellectual properties rights; (viii) cause or launch any programs or scripts for the purpose of scraping, indexing, surveying, or otherwise data mining any portion of the ZipUp+ or any of our programme, system or product; or unduly burdening or hindering the operation and/or functionality of any aspect of ZipUp+.

RISK DISCLOSURE

Legal and Regulatory: The regulatory status of Digital Assets is currently unsettled, varies among jurisdictions and subject to significant uncertainty. It is possible that in the future, certain laws, regulations, policies or rules relating to Digital Assets, blockchain technology, or blockchain applications may be implemented, which would directly or indirectly affect or restrict the services we provide to you.

YOU ARE RESPONSIBLE FOR DETERMINING WHETHER YOUR USE OF ZIPUP+ OR ANY OF OUR SERVICES IS LEGAL IN YOUR JURISDICTION AND YOU SHALL NOT USE ZIPUP+ OR ANY OF OUR SERVICES SHOULD SUCH USE BE ILLEGAL IN YOUR JURISDICTION. IF YOU ARE UNCERTAIN, PLEASE SEEK INDEPENDENT LEGAL ADVICE.

We may be forced to suspend or discontinue or to change aspects of ZipUp+ or any of our services in any jurisdictions without notice and for whatever reason if demanded by the regulators. In such instance, Digital Assets in your ZipUp+ Account may be frozen for an indefinite period of time until the matter is resolved.

Theft, Hacking and Cyber Attack: Digital Assets may be subject to expropriation, theft and/or fraud; hackers or other malicious groups or organizations may attempt to interfere with our system/network in various ways, including malware attacks, denial of service attacks, consensus-based attacks, Sybil attacks, smurfing, and spoofing which may result in the loss of your Digital Assets, or the loss of your ability to access or control your Digital Assets. In such event, there may be no remedy, and holders of Digital Assets are not guaranteed any remedy, refund, or compensation.

Source Code Weakness: There is a risk that the Zipmex Wallet or any of our products may unintentionally include weaknesses or bugs in the source code which may adversely affect ZipUp+.

Tax: The uncertainty in tax legislation relating to digital assets may expose you to any currently unknown or future tax consequences, associated with your holding of digital assets and the use of our service. 

Insurance: The digital assets held in your account including your ZipUp+ are not protected by any government-backed insurance scheme.

Force Majeure: Zipmex shall not be liable for any delay, error, interruption or failure to perform any obligation under this ZipUp+ T&Cs where the delay or failure is directly or indirectly resulting from any cause beyond our control, including but not limited to (i) acts of God, nature, court or government; (ii) failure or interruption in public or private telecommunication networks, communication channels or information systems; (iii) acts or omissions of acts of a party for whom we are not responsible; (iv) delay, failure or interruption in, or unavailability of, third party services and sites; (v) strikes, lockouts, labour disputes, wars, terrorist acts and riots; and (vi) viruses, malwares, other malicious computer codes or the hacking of any part of the Zipmex Wallet Services or ZipUp+.

You acknowledge and agree that you use the Zipmex Wallet and ZipUp+ at your own risk. This section is not exhaustive and does not disclose all the risks associated with Digital Assets and the use of our services. You should, therefore, carefully consider whether such use is suitable for you in light of your circumstances and financial resources.

LIMITATION OF LIABILITY

NOTWITHSTANDING ANY PROVISIONS IN THESE ZipUp+ T&CS, IN NO EVENT SHALL EITHER PARTY BE LIABLE TO THE OTHER FOR ANY TYPE OF INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, PUNITIVE, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST REVENUE, LOST PROFITS, REPLACEMENT GOODS, LOSS OF TECHNOLOGY, LOSS OF DATA, OR INTERRUPTION OR LOSS OF USE OF SERVICES OR EQUIPMENT, EVEN IF SUCH PARTY WAS ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, AND WHETHER ARISING UNDER CONTRACT, TORT, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE.

Except as expressly provided in these ZipUp+ T&Cs, to the extent permitted by law, we disclaim all other representations or warranties, express or implied, made to you, your affiliates or any other person, including without limitation, any warranties regarding quality, suitability, merchantability, fitness for a particular purpose or otherwise (regardless of any course of dealing, custom or usage of trade) of any service or any goods provided incidental to the Zipmex Wallet Services provided under these ZipUp+ T&Cs. Nothing in these ZipUp+ T&Cs limits any condition, guarantee or warranty imposed by the Australian Consumer Law, including any consumer guarantee rights that may apply.  

Our liability in respect of representations and warranties that cannot be excluded under these ZipUp+ T&Cs, at our option, is limited to any one of re-supplying, replacing or repairing, or paying the cost of the re-supplying, replacement or repairing, or paying the cost of supplying again the services in respect of which the breach occurred.

IN NO EVENT WILL OUR AGGREGATE LIABILITY FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING IN CONNECTION WITH ZIPUP+ EXCLUDING THE FEES YOU PAID US FOR YOUR USE OF THE SERVICE DURING THE 12 MONTH PERIOD IMMEDIATELY PRECLUDING THE EVENT GIVING RISE TO THE CLAIM FOR LIABILITY. THE FOREGOING LIMITATIONS OF LIABILITY SHALL APPLY TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, UNLESS THE LOSS, HARM OR DAMAGE WAS DUE TO FRAUD, GROSS NEGLIGENCE OR WILFUL MISCONDUCT BY ZIPMEX OR ITS AFFILIATES.

INDEMNIFICATION

You will defend, indemnify, and hold harmless Zipmex, its Affiliates, each of their respective employees, officers, directors, and representatives from and against any claims, damages, losses, liabilities, costs, and expenses (including reasonable legal fees) arising out of or relating to any third-party claim concerning these ZipUp+ T&Cs or your use of ZipUp+ or any of our services in violation to these ZipUp+ T&Cs or any laws and regulations. This indemnity does not apply where the loss, harm or damage was due to fraud, gross negligence or wilful misconduct by Zipmex or its Affiliates.

TERMINATION, SUSPENSION OR CLOSURE

This Agreement will be terminated immediately by the closing of your ZipUp+ Account and discontinuing use of ZipUp+. The termination of this Agreement shall not prevent any Party from seeking any remedies against any other Party for any breach of this Agreement occurring prior to such termination.

If you have a remaining balance in your ZipUp+ Account which has been suspended or closed, you are entitled to recover such balance in accordance with the Zipmex Wallet T&Cs, unless we are prohibited by law or a court order to release such assets or where we have reasonable grounds to suspect that such assets were obtained through fraud or any unlawful means or connected with any criminal activities. If you have any questions about or face any problems as a result of this Section, please contact us at https://zipmex.com/au/contact-us/.

GOVERNING LAW AND ARBITRATION

You agree that these T&Cs and any claim or dispute arising out of or in connection with the subject matter of these ZipUp+ T&Cs are governed by the laws of Australia, without regard to principles of conflict of laws.

You agree to submit to the personal and exclusive jurisdiction and venue of Australia to determine any dispute or claim arising out of or in connection with ZipUp+, our products and services or these ZipUp+ T&Cs or their subject matter, existence, negotiation, validity, termination or enforceability (including any non-contractual dispute or claim).  You hereby irrevocably waive any and all rights to trial by jury with respect to any dispute or proceeding arising out of these T&Cs.

Except to the extent that you have rights that are protected by law to bring a later claim or cause of action, any claim or cause of action that you bring arising out of these T&Cs should be filed within one (1) year after such claim or cause of action arose. 

GENERAL

Notice: Any notice required or made under these ZipUp+ T&Cs by us to you may be provided through: (i) posting a notice on our Site or Zipmex Wallet; or (ii) sending an email to your registered email address. Notices provided through posting on our website or app shall become effective upon posting; and (iii) notices we sent by email shall become effective upon receipt of the email.

Any notice required or made under these ZipUp+ T&Cs by you to us shall only be made through email athttps://zipmex.com/au/contact-us/ in English language.

Entire Agreement: This Agreement (together with the Privacy Notice and Cookie Policy) represents the entire agreement between you and us in relation to the use of the services provided by ZipUp+. This Agreement supersedes all prior representations, understandings, agreements, or communications between you and us, whether written or verbal, including any statements published in our whitepaper, regarding the ZipUp+ platform.

Your use of other features of the Zipmex Wallet shall be governed by the Zipmex Wallet T&Cs.

Severability: The invalidity of the whole or part of any provision of these ZipUp+ T&Cs shall not affect the validity of the whole or part of any other provision of this Agreement, the remaining portions of these ZipUp+ T&Cs shall remain in full force and effect. 

Consistency with laws:  Where more than one interpretation of a provision of these ZipUp+ T&Cs is available an interpretation that is consistent with the laws in Australia will be preferred over one that is not.  Where a provision of these ZipUp+ T&Cs is inconsistent with the requirements of a law in Australia then that provision will read down to the extent possible to comply with the requirements of law.

Waiver: The failure by us to exercise or enforce any right or provision of these ZipUp+ T&Cs shall not constitute a present or future waiver of such right or provision.

Amendments: These ZipUp+ T&Cs (including fees and charges) may be updated or amended from time to time. We will post any such updates on https://zipmex.com/earn/ . Such updated terms as posted will take effect immediately unless otherwise indicated. You should regularly check https://zipmex.com/earn/ to inform yourself of any such changes. By continuing to use ZipUp+ after any such changes have taken effect, you are indicating your acceptance of the updated or amended ZipUp+ T&Cs. If you do not wish to be bound by any changes or amendments to the ZipUp+ T&Cs, you should stop using ZipUp+ immediately. If Zipmex chooses to seek your consent on any matter at its discretion despite these rights, such action will not be taken to be mandatory for any other purpose.  

Relationship: Providing the ZipUp+ service to you does not make us your trustee or investment adviser and no fiduciary relationship exist between us. We have no trust or other obligations in respect of your Digital Currencies other than those expressly specified in these ZipUp+ T&Cs.

Third Parties Rights: Other than the Affiliates of Zipmex, a person who is not a party to this Agreement shall have no right under this Agreement.

Transfer and Assignment: You shall not assign, delegate or transfer any rights or obligations under this Agreement, without our prior written consent (which will not be unreasonably withheld). Any such assignment, delegation or transfer made without our consent shall be void and invalid. Notwithstanding the foregoing, we reserve the right to assign, delegate or transfer this Agreement and the rights and obligations hereunder to any third party at any time without your notice or consent.

Conflicts: In the event that there are conflicts between these ZipUp+ T&Cs and the Zipmex Wallet T&Cs on aspects relating to ZipUp+, these T&Cs shall prevail; on aspects relating to the application of the Zipmex Wallet, the Zipmex Wallet T&Cs shall prevail.

Zipmex Pte Terms and Conditions

Effective: 30 March 2022
Zipmex Pte. Ltd (formerly known as Zipmex (Pte. Ltd.)) (“
Zipmex”) runs a Digital Currency trading platform operating under the trade name ‘Zipmex’ and may from time to time offer additional Services.  Users are advised to read these Terms of Service carefully and in particular the Risk Warning on Digital Payment Token Services.

These Terms of Service and any terms expressly incorporated herein (“Terms”) constitute a legally binding contract between you and Zipmex. The Terms apply to any access to, or use of, any Services made available by Zipmex using the Site, and to any other related Services provided by Zipmex. Zipmex’s policies related to the Services that are posted from time to time on the Site constitute a part of these Terms. All capitalized terms used in these Terms are defined in clause 1.1 or elsewhere in these Terms. References in these Terms to “we”, “our” or “us”, are to Zipmex, and references to “you” or “your” are to the person who reads and accepts these Terms as a User.

By signing up to use an account through the Site, you acknowledge and agree that you have read, understood and accepted all of the terms and conditions contained in these Terms, as well as the following documents of Zipmex:

 1. Privacy Policy;
 2. Fee Schedule; and
 3. User Guide (FAQ).

Zipmex is not currently regulated by the Monetary Authority of Singapore (“MAS”). As of date, Zipmex operates pursuant to the Payment Services (Exemption for Specified Period) Regulations 2019 (Exemption Regulations) and is an exempted payment services provider with regard to the provision of digital payment token (“DPT”) services.

RISK WARNING ON DIGITAL PAYMENT TOKEN SERVICES

The MAS requires us to provide this risk warning to you as a customer of a DPT service provider.

Before you pay Zipmex any money or DPT, you must be aware of the following.

 1. Zipmex is not currently licensed by MAS to provide DPT services. This means that you will not be able to recover all the money or DPTs you paid to Zipmex if Zipmex’s business fails.
 2. Zipmex currently operates pursuant to the Payment Services (Exemption for Specified Period) Regulations 2019 (Exemption Regulations) and is currently an exempted payment services provider. However, there is no guarantee that Zipmex’s license application under the Payment Services Act will be approved by the MAS. You should be aware that in the event Zipmex’s application for a license is rejected by the MAS, Zipmex may not be able to offer the Services.
 3. You should not transact in the DPT if you are not familiar with this DPT. Transacting in DPTs may not be suitable for you if you are not familiar with the technology that DPT services are provided.
 4. You should be aware that the value of DPTs may fluctuate greatly. You should buy DPTs only if you are prepared to accept the risk of losing all of the money you put into such tokens.
 5. DPT held in your Hosted Wallet is not subject to the Singapore Deposit Insurance Scheme (“SDIC”) or any similar insurance or guarantee scheme of any other jurisdiction. In addition, funds stored in your Fiat Wallet do not benefit from the SDIC or any similar insurance or guarantee scheme of any other jurisdiction.

1. INTERPRETATION

1.1 Definitions

Unless otherwise defined herein or the context otherwise requires, defined terms used in these Terms have the following meanings:

 1. Affiliate” means any person that Controls or is Controlled by or under common Control with the referenced person.
 2. AML/KYC Program” has the meaning given to it in clause 9.5.
 3. Zipmex Materials” means the Services, Site and all technology, content and other materials and information used, displayed or provided in connection with the Services or Site.
 4. Zipmex Restricted State” has the meaning given to it in clause 2.3.
 5. Zipmex Service Providers” has the meaning given to it in clause 17.15.
 6. Business Day” means any day other than a Saturday, Sunday or another day that is recognized as a public holiday under the laws of Singapore.
 7. Communications” means all communications, agreements, documents, receipts, notices, and disclosures.
 8. Complaint” has the meaning given to it in clause 17.10.
 9. Conditional Uses” has the meaning given to it in Appendix A.
 10. Control” means beneficial ownership of more than fifty percent of the voting securities of a corporation or other business entity with voting securities or equivalent ownership interests.
 11. Derivative Protocols” means a fork, enhancement, supplement or derivative of a different Digital Currency or Underlying Technology.
 12. Digital Currency” means any digital representation of value in which encryption techniques are used to regulate the generation of digital units and verify the transfer of assets, operating independently from a central bank.   
 13. External Address” has the meaning given to it in clause 8.8.
 14. Feedback” means any feedback, suggestion, ideas or other information or materials regarding or in connection with Zipmex or the Services that you provide, whether by email, posting through the Services or otherwise.
 15. Fee Schedule” has the meaning given to it in clause 11.
 16. Fiat Wallet” means an account opened for a User in accordance with the registration process for use in connection with facilitating certain cash transactions on Zipmex’s platform.
 17. Hosted Wallet” means the hosted wallet service provided by Zipmex or, as applicable, through a third-party service provider engaged by Zipmex, which allows Users to store certain Supported Digital Currencies and to track, transfer and manage Supported Digital Currencies contained in such hosted wallet.
 18. Indemnified Parties” has the meaning given to it in clause 15.
 19. Intellectual Property Right” means a copyright, patent, utility model right, trademark right, design right, or any other intellectual property right (including the right to obtain any of those rights or to apply to register, etc., any of those rights).
 20. OFAC” has the meaning given to it in clause 2.2.
 21. On-Exchange Assets” means any Digital Currencies or other assets which:  
 1. are recorded in any User Account;
 2. are recorded in any Hosted Wallet;
 3. have been posted as collateral as part of any Exchange-related activities; and/or
 4. assets otherwise sent to Zipmex for Services.  
 1. Order” means the instruction to effect a Trade using the Services.
 2. Prohibited Businesses” has the meaning given to it in Appendix A.
 3. Refund Fee” has the meaning given to it in clause 9.2.
 4. Representative” has the meaning given to it in clause 17.11.
 5. Restricted Location” has the meaning given to it in clause 2.3.
 6. Restricted Location Controls” has the meaning given to it in clause 2.3.
 7. Security Breach” has the meaning given to it in clause 5.2.
 8. Services” means:
 1. a platform for Users to Trade Digital Currencies;
 2. the provision of a User Account;
 3. the provision of a Hosted Wallet;
 4. the provision of a Fiat Wallet; and
 5. such other services as Zipmex may determine to provide to Users from time to time, the details of which may be summarized from time to time on the Site.
 1. Site” means the website operated by Zipmex with the domain “www.zipmex.com” (including subdomains and, if the domain or content of the website of Zipmex is changed for whatever reason, then that changed website), together with any associated websites or APIs.
 2. Supported Digital Currencies” means Digital Currencies that are included on the list of Digital Currencies supported by Zipmex, which is available at the section “Coin Info” on the Zipmex website and updated from time to time.
 3. Terms” has the meaning given to it in the preamble hereto.
 4. Third Party Content” means content provided by third parties (including, without limitation, any third party websites and any other third party content that may be accessible through or linked to the Site).
 5. Third-Party Exchanges” has the meaning given to it in clause 8.5.
 6. Trade” means an exchange of fiat currency for Digital Currency, an exchange of Digital Currency for fiat currency or an exchange of one Digital Currency for another Digital Currency, in each case between you and another User of the Services (or, if applicable, between you and a user of a Third-Party Exchange or service that is accessed as part of the Services with Zipmex acting as your agent), which exchange in each case is supported by the Services.
 7. Trade Fee” has the meaning given to it in clause 11.
 8. Underlying Technology” means software, networks, protocols, systems and other technology associated with a Digital Currency (including, if applicable, any blockchain).
 9. Unsupported Digital Currencies” means Digital Currencies that are not Supported Digital Currencies.
 10. US Embargo State” has the meaning given to it in clause 2.3.
 11. User” means an individual or an enterprise user that is registered as a user of the Services by Zipmex.
 12. User Account” means a trading account opened for a User in accordance with the registration process to facilitate Zipmex’s provision of the Services.
 13. User Bank Account” has the meaning given to it in clause 8.4.
 14. Zipmex” means Zipmex Pte. Ltd. (formerly known as Zipmex (Pte. Ltd.)).  

1.2 Headings

Headings of sections in these Terms are for convenience only and shall not govern the meaning or interpretation of any provision of these Terms.

2. ELIGIBILITY

2.1 Eligibility for Services

You acknowledge that the Services are intended to be provided by Zipmex solely for Users who satisfy the criteria described in these Terms.

2.2 General Requirements

 1. You represent and warrant, on a continuing basis during all times that you maintain a User Account, that:
 1. if you are an individual User, you are at least 18 years of age and are otherwise of legal age, in the jurisdiction of your residence and nationality, to agree to and be bound by these Terms;
 2. you have the legal capacity to accept these Terms and to agree to be bound by these Terms in their entirety;
 3. except for an individual User authorized to act for a specified enterprise user (and except as otherwise consented to by Zipmex in a separate writing), you are establishing a User Account and accessing the Services for your own use and not for the use or benefit of any third party;
 4. all information provided by you to Zipmex, in connection with the establishment of a User Account or otherwise, is accurate, true and complete in all respects;
 5. you have not previously been suspended or removed from using Zipmex’s Services;
 6. you are not identified as a “Specially Designated National” by OFAC or placed on any other sanctions list administered by OFAC;
 7. you are not placed on the U.S. Commerce Department’s Denied Persons List;
 8. you are not placed on the list of known or suspected terrorists or terrorist organizations designated by the U.S. Department of the Treasury pursuant to the Patriot Act;
 9. you are not a citizen of, or resident (or in the case of an enterprise user, organized, formed or engaging in business) in any Restricted Location (including jurisdictions designated as being high-risk for money laundering by the Financial Action Task Force and jurisdictions prohibited under OFAC sanctions programs); and
 10. you are not on the United Nations Security Council Sanctions List, the MAS’ Lists of Designated Individuals or Entities, or on any other similar list of persons or entities subject to sanctions, financial sanctions, suspected terrorist designations or similar designations of the European Union, the United Kingdom or any other jurisdictions in which Zipmex operates or may operate.
 1. In the event that, due to a change in circumstances or otherwise, any of the representations and warranties set out above is no longer true, you will immediately notify Zipmex in writing using the form provided on the Site’s Contact Us page at https://zipmex.com/contact-us/.
 2. In the event that any of the representations or warranties set out above is (or becomes) untrue, Zipmex may at its sole discretion suspend or cancel your User Account or otherwise exercise any of its rights as set out in these Terms, including clause 12.1.

2.3 Restricted Locations

 1. You may not use the Services if:
 1. you are located in, or are a citizen or resident of, any state, country, territory or other jurisdiction that is subject to an embargo by the United States (a “US Embargo State”);
 2. you are located in, or are a citizen or resident of, any state, country, territory or other jurisdiction where Zipmex has determined, in its sole discretion, to prohibit use of the Services (a “Zipmex Restricted State”); or
 3.  your use of the Services at your location would be illegal or otherwise violate any applicable law.The states, countries, territories and other jurisdictions and locations referenced in sub-clauses (i) through (iii) above are collectively referred to herein as “Restricted Locations” and each individually is referred to herein as a “Restricted Location”.

 1. You represent and warrant that you are not a citizen or resident of any Restricted Location. You further represent and warrant that you will not use any Services while located in any of the Restricted Locations.
 2. Zipmex reserves the right to implement controls to restrict access to the Services from any Restricted Location (“Restricted Location Controls”). In the event that any Restricted Location Controls are not effective or can be bypassed, you undertake that you will nonetheless comply with the requirements of this clause 2.3.
 3. In the event that you are located in a state, country, territory or other jurisdiction that subsequently is determined to be a Restricted Location, you agree that Zipmex may, in its sole discretion, suspend or cancel your User Account or otherwise exercise any of its rights as set out in these Terms, including clause 12.1.

3. USER ACCOUNTS

3.1 Creating a User Account

In order to use the Services, you will need to register for a User Account. Zipmex may in its sole discretion refuse to open a User Account for you. You are only entitled to hold one User Account. Upon verification of your identity (as described in clause 6.4), you will have the ability to fund your User Account using supported fiat currencies or Supported Digital Currencies, as well as store (for use with the Services), and Trade with, supported fiat currencies or Supported Digital Currencies, through the Site.

3.2 Accounts under False or Altered Identities

If it is discovered that you have opened other accounts under false or altered identities, Zipmex may at its sole discretion suspend or cancel your User Account or otherwise exercise any of its rights as set out in these Terms, including clause 12.1.

3.3 Voluntary Cancellation of User Account

 1. In the event that you wish to cancel your User Account, you must provide Zipmex with written notice of your request using the form provided on the Site’s Support page at www.zipmex.com/contact-us/. Upon receipt of your request to cancel, Zipmex will provide you with information on the withdrawal process, but you acknowledge and agree that it is your sole responsibility to withdraw the balance in your User Account and that you will be required to pay any applicable withdrawal fee and any other outstanding amounts owed to Zipmex.  You acknowledge and agree that Zipmex reserves the right to set off any outstanding fees or other amounts owed to Zipmex against the withdrawal proceeds otherwise payable to you with respect to such withdrawal.  Closing your User Account will not affect any rights or obligations that arose prior to the date of closure.
 2. You acknowledge and agree that, following completion of the withdrawal process, Zipmex will not be responsible for your failure to claim any remaining Digital Currencies or funds or any losses incurred by you or any other third party during the withdrawal process due to your act or failure to act. You authorize Zipmex to cancel or suspend any pending transactions at the time of account cancellation to the extent that such transactions are capable of being cancelled or suspended.

3.4 Death or Legal Incapacity of User

For security or any other reasons, if Zipmex receives legal documentation confirming your death or legal incapacity (or other information causing Zipmex to believe that you have died or become legally incapacitated), Zipmex may freeze your User Account such that no transactions may be completed until: (i) your designated fiduciary has opened a new User Account (as further described below), and the entirety of your User Account has been transferred to such new account, or (ii) Zipmex receives proof in form and substance satisfactory to it that you have not died or that you have not become (or are no longer) legally incapacitated.  If Zipmex has reason to believe that you may have died or become legally incapacitated but does not have proof of your death or legal incapacity in form and substance satisfactory to it, you authorize Zipmex to make inquiries, whether directly or through third parties, that it considers necessary to ascertain whether you have died or become legally incapacitated. 

Upon receipt by Zipmex of proof satisfactory to it that you have died or become legally incapacitated, the fiduciary you have designated in a valid will or similar testamentary document (or, in the case of a legal incapacity, a power-of-attorney or similar document) will be required to open a new User Account.  If you have not designated such a fiduciary, then Zipmex reserves the right to (i) (in the case of your death) treat as your fiduciary any person entitled to inherit your User Account, as determined by Zipmex upon receipt and review of the documentation it, in its sole and absolute discretion, deems necessary or appropriate, including (but not limited to) a will, a living trust or a small estate affidavit, or (ii) require an order designating a fiduciary from a court having competent jurisdiction. In the event Zipmex determines, in its sole and absolute discretion, that there is uncertainty regarding the validity of any fiduciary designation, Zipmex reserves the right to require an order resolving such issue from a court of competent jurisdiction before taking any action relating to your User Account. 

Pursuant to the above, the opening of a new User Account by a designated fiduciary is mandatory if Zipmex so requires it following your death or legal incapacity, and you hereby agree that your fiduciary will be required to open a new User Account if so required by Zipmex and provide the information required under these Terms in connection with the establishment of a User Account in order to gain access to the contents of your User Account. 

In the case of an enterprise user that has dissolved, ceased its business or become bankrupt or insolvent prior to the closing of its User Account and the withdrawal of the assets held therein, Zipmex may similarly freeze such User Account and require evidence in form and substance satisfactory to it of the right of any successor, owner, trustee in bankruptcy or other representative to receive such assets or otherwise provide instructions regarding the operation or termination of such User Account before lifting such freeze (and Zipmex may, in its sole discretion and to the maximum extent permitted by applicable law, require that any such successor, owner, trustee in bankruptcy or other representative open a new User Account and provide the information required under these Terms in connection with the establishment of a User Account in order to gain access to the contents of such enterprise user’s User Account). 

In the event that Zipmex determines, in its sole and absolute discretion, that there is uncertainty regarding the legal status, bankruptcy or insolvency of an enterprise user, Zipmex reserves the right to require an order resolving such issue from a court of competent jurisdiction before taking any action relating to such enterprise user’s User Account.  

3.5 Equipment and Access

To access the Services, you must have the necessary computer or similar equipment and the associated telecommunication service subscriptions to access the internet and the Site.  Access to the Services may become degraded or unavailable during times of significant volatility or volume.  This could result in the inability to Trade Digital Currencies or otherwise access the Services for periods of time and may also lead to support response time delays.  Zipmex does not represent or guarantee that the Site or Services will be available without interruption or that any Order will be promptly executed, accepted, recorded or remain open at all times. Zipmex shall not be liable for any losses resulting from or arising out of any such delay or disruption.

4. COMPLIANCE WITH LAWS AND TAXES

 1. It is your sole responsibility to comply with all applicable laws related to your trading activities and other use of the Services, including without limitation any reporting and payment of all applicable taxes and full compliance with any applicable anti-money laundering and sanctions laws and regulations. Without relieving you of your responsibility for compliance with reporting obligations and the payment of applicable taxes, Zipmex will withhold and pay over taxes if (and to the extent) required by applicable law.
 2. It is your sole responsibility to determine what, if any, taxes apply to the Trades and any other transactions you complete via the Services.
 3. You further acknowledge and agree that:
 1. it is your responsibility to report and remit the correct tax to the appropriate tax authority;
 2. Zipmex is not responsible for determining whether taxes apply to your Trades or for collecting, reporting, withholding, or remitting any taxes arising from any Trades; and
 3. all amounts set out or expressed to be payable under these Terms to Zipmex shall be deemed to be exclusive of any sales tax, use tax, value added tax or other similar tax or governmental charge, and if any such tax or governmental charge is chargeable against Zipmex, you shall pay to Zipmex an additional amount equal to such tax or governmental charge and indemnify Zipmex against any losses resulting from such tax or governmental charge.

5. SECURITY

5.1 Enhanced Security Features

 1. Zipmex may offer optional enhanced security features for your User Account (including, for example, two-factor authentication) and encourages, but does not require, you to use any such enhanced security features.
 2. If you do enable enhanced security features, it is your sole responsibility to ensure the security of, and your continuous control over, any device or account that may be associated with the enhanced security features.

5.2 User Account Activities

 1. You are solely responsible for:
 1. maintaining adequate security and control of your User Account and any device that you use with your User Account (including, without limitation, any device that may be associated with enhanced security features);
 2. maintaining confidentiality of any and all login credentials, IDs, passwords, personal identification numbers (PINs), API keys or any other codes that you use to access the Services;
 3. monitoring the activity in your User Account;
 4. providing Zipmex with your true, accurate and complete residential address, email address, telephone number and other contact information, and keeping such contact information up to date in your User Account profile in order to receive any notices or alerts that Zipmex may send you; and
 5. any losses in connection with the authorized or unauthorized use of your User Account.
 1. Any loss or compromise of the foregoing information and/or your personal information and/or any device associated with your use of your User Account may result in unauthorized access to your User Account by third parties and the loss or theft of any Digital Currencies and/or funds held in your User Account and any associated accounts. Zipmex assumes no responsibility for any loss that you may sustain due to any loss or compromise of the foregoing information (that is not due to any fault of Zipmex) or any such device and/or your failure to follow or act on any notices or alerts that Zipmex may send to you.
 2. You must contact Zipmex immediately using the form provided on the Site’s Contact Us page at https://zipmex.com/contact-us if you discover or believe that your User Account or any of the foregoing information or any device associated with your use of your User Account has been lost or compromised or if you become aware of any fraud or attempted fraud or any other security incident (including a cybersecurity attack) affecting you and/or Zipmex (collectively, a “Security Breach”). Upon receipt of such notice from you, Zipmex will take reasonable steps to protect your User Account and/or other information.  This may include preventing actions initiated using the compromised account passwords. You must take any steps that Zipmex reasonably requires to reduce, manage or report any Security Breach. Failure to provide prompt notification of any Security Breach may result in a loss to you (for which Zipmex shall not be responsible) and will be taken into account in Zipmex’s determination of the appropriate resolution of the matter.

6. USER INFORMATION, DATA AND IDENTITY VERIFICATION

6.1 Personal Information Provided by You

You are required to provide certain personal information and documentation as part of the registration process in order to allow Zipmex to verify your identity. During registration of your User Account, and from time to time thereafter if requested by Zipmex, you agree to provide Zipmex with the information it requests for the purposes of identity verification and the detection of money laundering, terrorist financing, fraud, or any other financial crime, and you agree to permit Zipmex to keep a record of such information to the maximum extent permitted by all applicable laws. You hereby acknowledge and agree that all such personal information and documentation provided by you shall be true, accurate and complete in all respects. 

You acknowledge that Zipmex and its service providers may process personal data in relation to you (if you are an individual), and personal data that you have provided or in the future provide to Zipmex or its service providers in relation to employees and/or other individuals associated with you, in connection with these Terms and your use of the Services. Accordingly, you represent and warrant that: (i) your disclosure to us of any personal data relating to individuals other than yourself was or will be made in accordance with all applicable data protection and data privacy laws, and such data was or will be true, accurate and complete, up to date and relevant when disclosed, (ii) before providing any such personal data, you have read and understood the Privacy Policy (and, in the case of personal data relating to an individual other than yourself, have (or will at the time of disclosure have) provided a copy of the Privacy Policy to that individual), and (iii) if from time to time Zipmex provides you with a replacement version of the Privacy Policy, you will promptly read that notice and provide a copy to any individual whose personal data you have provided to Zipmex or its service providers. 

In the event that Zipmex is acquired by or merged with a third party entity, Zipmex reserves the right, in any of these circumstances and to the maximum extent permitted by all applicable laws, to transfer or assign the information Zipmex or its service providers have collected from you as part of such merger, acquisition, sale or other change of control. 

6.2 Disclosure to Affiliated Companies

The Zipmex group of companies comprises a number of affiliated companies and legal entities located both within and outside Singapore. We may disclose, where appropriate and to the extent necessary, your personal data to such affiliated companies and legal entities for the purposes of corporate reporting, management of your customer relationship, identity verification, compliance with applicable laws and regulations (including those relating to detection of money laundering, terrorist financing, fraud, or any other financial crime), provision of technical and other support, and other related legal and business purposes. Please note that we provide our affiliated companies and legal entities with only the personal data they need for such business and legal purposes, and we require that they protect such personal data in accordance with the applicable laws and regulations.

6.3 Change in Personal Information

In the event of any change to your personal information or documentation provided to Zipmex (either during the registration process or on an ongoing basis thereafter), you must notify Zipmex of the change in writing using the form provided on the Site’s Contact Us page at https://zipmex.com/contact-us/; and submit any documents subsequently requested by Zipmex.

6.4 Identity Verification

 1. You will need to complete certain verification procedures before you are permitted to use the Services and on an ongoing basis thereafter. The information Zipmex requests may include certain personal information, including, but not limited to, your name, principal residential address (which may not be a PO Box or other similar address), mailing address (if different from your principal residential address), telephone number, email address, date of birth, taxpayer identification number, a government identification, and information regarding your bank account (such as the name of the bank, the account type, routing number, and account number). If you are a legal entity, you will also need to provide information on certain beneficial owners and controlling persons of the entity, as well as certain governing documents of the entity. In providing Zipmex with this or any other information that may be required, you confirm that the information is true, accurate and complete.  You hereby authorize Zipmex either directly or through its third party service providers to collect such information and to take any measures that it considers necessary to:
 1. verify your identity;
 2. confirm any information that you submit; and
 3. take any action that Zipmex deems necessary based on the results, including reviewing, retaining and/or disclosing any such information as necessary to satisfy any applicable law, regulation, sanctions programs, legal process or governmental request.
 1. You authorize Zipmex to make inquiries, whether directly or through third parties, that Zipmex considers necessary to verify your identity, confirm your residential address or protect you and/or Zipmex against fraud or other financial crime, and to take action Zipmex reasonably deems necessary based on the results of such inquiries. When Zipmex carries out these inquiries, you acknowledge and agree that your personal information may be disclosed to credit reference and fraud prevention or financial crime agencies and that these agencies may respond to Zipmex’s inquiries in full. Further, you authorize your wireless operator (AT&T, Sprint, T-Mobile, US Cellular, Verizon or any other branded wireless operator) to use your mobile number, name, address, email address, network status, customer type, customer role, billing type, mobile device identifiers (IMSI and IMEI) and other subscriber status details, if available, solely to allow verification of your identity and to compare information you have provided to Zipmex with your wireless operator account profile information for the duration of your relationship with Zipmex. Standard text message and data rates may apply with respect to the use of such services, as well as any two-factor authentication procedures employing mobile devices that may be implemented in accordance with Clause 5.1.

 2. You acknowledge that in certain circumstances it could take up to a month or more to undertake the registration and verification process.
 3. Zipmex will have no liability or responsibility for any temporary or permanent block on Services provided to you, including resulting in your inability to withdraw Digital Currencies or fiat balances or execute Trades, during or as a result of any identity verification or other screening procedures.

6.5 Loss or Corruption of User Data; Computer Viruses

 1. Zipmex shall have no liability whatsoever for any information that may become irretrievably lost or corrupted or temporarily unavailable due to a variety of causes, including but not limited to:
 1. software failures, viruses or other harmful materials;
 2. protocol changes by third party providers;
 3. internet outages;
 4. force majeure events or other disasters;
 5. scheduled or unscheduled maintenance; or
 6. other events or circumstances either outside or (to the maximum extent permitted by all applicable laws) within Zipmex’s control.
 1. You are solely responsible for backing up and maintaining duplicate copies of any information you store or transfer through the Services.
 2. Zipmex shall not bear any liability whatsoever for any damage or interruptions caused by any computer viruses, spyware, scareware, Trojan horses, worms or other malware that may affect your computer or other equipment, or any phishing, spoofing or other attack. Zipmex advises the regular use of a reputable and readily available virus screening and prevention software. You should also be aware that SMS and email services are vulnerable to spoofing, phishing or other attacks and should use care in reviewing messages purporting to originate from Zipmex. You should always log into your User Account through the Site to review any transactions or required actions if you have any uncertainty regarding the authenticity of any communication or notice.

6.6 Dormant User Account

If your User Account has been inactive for a period of two years, Zipmex may designate such User Account as a dormant account and may require you to verify certain information or provide certain documentation to confirm that you are the proper owner of the User Account. Until your account is verified and reactivated in accordance with such procedures, you will be unable to access your User Account or make any transfers or Trades. Zipmex reserves the right to impose a fee on accounts that have been designated as dormant accounts and/or on accounts that have been inactive for a period of one year or longer, the details of which would be set forth in the Fee Schedule, and any such fees may be collected from the assets held in your User Account (including, without limitation, by liquidating Digital Currencies at current market prices and retaining the proceeds thereof). Subject to any limitations imposed by applicable law, including any relevant abandoned property laws or similar laws as referenced in clause 9.6, Zipmex reserves the right to terminate a dormant account that has been inactive for a period of 6 years of more, in which case any assets remaining in such dormant account may, in the sole discretion of Zipmex, be forfeited and thereafter retained by Zipmex for its own use.

6.7 Suspension or Closure of User Account Based on User Data or Failure to Verify

 1. Your access to one or more Services, and the limits that apply to your use of the Services, may be altered as a result of information collected about you on an ongoing basis. Without prejudice to any of its rights under these Terms (including under clause 12.3), Zipmex may suspend trading or close your User Account without notification if it is unable to successfully complete its verification process for any reason.
 2. Additionally, Zipmex may require you to wait some amount of time after completion of a Trade, before permitting you to use further Services and/or before permitting you to engage in transactions beyond certain volume limits.

7  STATUS OF ON-EXCHANGE ASSETS

7.1        Grant to Zipmex  

In consideration for your use of our Services and other valuable consideration, you grant Zipmex all rights and title to all On-Exchange Assets (including all ownership rights), subject to limited rights described in clause 7.2.  

7.2        Your acknowledgments

Without limiting the generality of clause 7.1, you acknowledge and agree that some of the key implications of the grant under clause 7.1 are that:

 1. Zipmex may, without further notice to you:
 1. hold such On-Exchange Assets in such wallets and/or with such other facilities or third parties as Zipmex considers appropriate;
 2. pledge, re-pledge, hypothecate, rehypothecate, sell, lend, stake or otherwise transfer or use any amount of such On-Exchange Assets as it sees fit for its own purposes:  
 1. separately or together with other property;
 2. for any period of time; and
 3.  without retaining in Zipmex’s possession and/or control a like amount of On-Exchange Assets or any other monies or assets, and to use or invest such On-Exchange Assets; and
 1. retain any benefits flowing from its rights in relation to the On-Exchange Assets;
 1. your rights in relation to any On-Exchange Assets are limited to a contractual obligation for Zipmex to provide an equivalent amount and type of On-Exchange Assets:
 1. for your use in connection with the Services; or
 2. to send to you as part of a withdrawal,

in each case, subject to these Terms.  As such, Zipmex only has a debtor-creditor relationship with you with respect to all On-Exchange Assets;

 1. you will not be able to exercise certain rights of ownership that you might otherwise have before sending the On-Exchange Assets to us;
 2. you have no claim or entitlement to any benefit that Zipmex or any other third party may receive from time to time in relation to the On-Exchange Assets;
 3. Zipmex’s ability to meet its contractual obligations in clause 7.2(b) and these Terms (on time or at all) may be impacted by any losses or delays sustained in connection with its holding or use of On-Exchange Assets, amongst other factors. This may result in losses or delays to you. In a worst case, a total loss of On-Exchange Assets may occur.  

7.3   Disclaimer

Neither clause 7.1 nor 7.2 should be taken to imply:

 1. any back-to-back lending or other arrangement, nor any collective investment, on the part of Zipmex or any third party on your behalf; or
 2. the assumption of any liability by Zipmex for any actions taken by you as part of the Services.

7.4         Applicable law

Each of clauses 7.1 and 7.2 are subject to applicable law and any regulatory requirements.  Where any On-Exchange Assets are required to be held in any other capacity (for example, beneficially for you), we will seek to notify you of that change.

8. ACCOUNT FUNDING, TRANSFERS AND TRADES

 1. Transferring Digital Currency

With respect to the transfer of Digital Currencies using the Services, you acknowledge that: (i) you have read and understand the process for transferring Digital Currencies from external accounts to your Hosted Wallet and vice versa as set out in the User Guide; (ii) you will not transfer any Unsupported Digital Currencies to your Hosted Wallet, as such Unsupported Digital Currencies may be permanently lost; and (iii) it is your responsibility to ensure that you send any Digital Currency to the correct address provided for that Digital Currency (and that any external wallet address provided for a withdrawal of a Digital Currency is accurate and able to receive such Digital Currency), as Digital Currencies sent to an incorrect address may never be recovered. 

8.2 Establishing and using a Fiat Wallet 

 1. Users may establish a Fiat Wallet (and fund it in an appropriate amount, as applicable) to facilitate transactions on the Zipmex platform. Zipmex holds the fiat currency balance in one or more omnibus custodial accounts with a financial institution or institutions. Each such omnibus account is (i) held in Zipmex’s name and under Zipmex’s control, (ii) segregated and legally distinct from Zipmex’s business and operating accounts, (iii) established for the benefit of Zipmex customers, and (iv) represents a banking (and not a custodial) relationship with the bank at which such account is held. Such omnibus accounts do not create any relationship by and between you and any such bank. Your fiat currency deposits and other amounts from time to time directed to your Fiat Wallet:` (1) are not treated as general assets of Zipmex, (2) are fully owned by you, and (3) are recorded and maintained on Zipmex’s internal ledger and reflected in a sub-account (i.e., your Fiat Wallet) so that your indirect prorated interest in Zipmex’s omnibus accounts is readily ascertainable. In the event that any omnibus account generates interest or other earnings, you agree that such amounts will be retained by Zipmex as fees for Services provided by Zipmex and will not be allocated to the Fiat Wallets of any Zipmex customer.

 1. You may initiate a transfer from your identified payment method (which may include wire transfer, bank transfer (ACH), debit card or such other payment methods as may be approved by Zipmex from time to time) to fund your Fiat Wallet. Certain transfer limits may apply depending on a User’s account type and status, as well as payment method selected, as set forth in the Transfer Limits Schedule (as updated from time to time). For transfers by way of bank wires (both deposits and withdrawals), certain bank wire fees may apply, as applicable and set forth in the Fee Schedule. For deposits, Zipmex will credit your Fiat Wallet a corresponding amount of fiat currency after funds are delivered to Zipmex. For withdrawals, Zipmex will immediately debit your Fiat Wallet when you authorize a withdrawal. Bank fees are netted out of transfers to or from Zipmex. Zipmex will not process a transfer if associated fees exceed the value of the transfer.

8.3 Transaction Limits; Refusal of Transfer and Trade Requests

 1. Zipmex may, at any time and in its sole discretion and without notice, refuse any transfer or Trade request, impose limits or change applicable limits on the amounts that you are able to transfer, Trade or withdraw on a daily or other periodic basis as Zipmex deems appropriate in its sole discretion, including (without limitation):
 1. to comply with applicable laws or regulations, or an order from law enforcement authorities;
 2. in line with Zipmex’s policy;
 3. in response to market volatility or events; or
 4. based on your deposit method, verification steps you have completed, and other factors.
 1. Zipmex, reserves the right to refuse to process or to cancel any pending transfer or Trade, or reverse any transfer or Trade even after funds have been debited from your User Account, in each case, in the sole discretion of Zipmex, including without limitation: (i) if Zipmex suspects the transfer or Trade involves (or has a high risk of involvement in) money laundering, terrorist financing, fraud, or any other type of financial crime; (ii) as required by law or in response to a subpoena, court order, or other government order or to enforce transaction limits; (iii) if Zipmex reasonably suspects that the transfer or Trade is erroneous; or (iv) if Zipmex suspects the transfer or Trade violates any provision of these Terms, including clause 10.

8.4 Timing for Completion of Transfers

 1. After successfully completing the identity verification procedures described in clause 6, you may fund your User Account by means of one or more valid payment methods (which may include wire transfer, ACH, debit card or such other fiat-based payment methods as may be approved by Zipmex from time to time) or by transferring Supported Digital Currency from an external Digital Currency wallet. All fiat and Digital Currency deposits must originate from an account or Digital Currency wallet maintained in your name (or, if applicable in the case of an authorized enterprise user, in the name of such enterprise user). In connection with deposits made to your User Account, you are not allowed to receive funds or Digital Currencies from a sender other than yourself (or, if applicable in the case of an authorized enterprise user, in the name of such enterprise user). In addition, fiat currency deposits are only accepted from (i) bank accounts (in the name of the individual User or enterprise user named on the User Account) that have successfully completed Zipmex’s AML/KYC Program and (ii) are domiciled in the country of residence of the individual or enterprise user named on the User Account (each such bank account, a “User Bank Account”). You acknowledge that funds or Digital Currencies may be sent or debited from your selected payment method before corresponding credits are made to your User Account (in the case of deposits).
 2. Where applicable, you authorize Zipmex to initiate debits from your selected payment method(s) in settlement of deposit requests and to debit your User Account and initiate payments to your selected payment method(s) in settlement of withdrawal requests. Although Zipmex will attempt to deliver fiat currency or Supported Digital Currency (as applicable) to you as promptly as possible, funds or Digital Currencies may be removed from your User Account before corresponding amounts are received at your selected payment method (in the case of withdrawals).
 3. In the case of deposits of fiat currency to your User Account, Zipmex may (where applicable) debit your selected payment method as soon as the same day you initiate a deposit. Your deposit will typically take between one to five Business Days to process. Wire transfer deposits and ACH deposits may not be processed outside of normal banking hours. You agree and understand that wire transfer deposit settlement times and ACH deposit settlement times are subject to public holidays, the internal processes and jurisdiction of your bank, and the internal processes of our banks. You further agree and understand that in certain situations, wire transfer deposit settlement times may be delayed in connection with downtime or disruptions to Zipmex’s service providers or for other reasons, including payment network congestion or disruption.
 4. In the case of withdrawals of fiat currency, your receipt of funds will depend on the withdrawal type and will typically take between one and five Business Days. Fiat currency withdrawals are only permitted to User Bank Accounts.  Your initiation of a fiat currency withdrawal using your User Account login credentials and other forms of authentication, when applicable, will be deemed to be your authorization for Zipmex to execute any such withdrawal. Wire withdrawals and ACH withdrawals may not be processed outside of normal banking hours. You agree and understand that wire withdrawal transfer times and ACH withdrawal transfer times are subject to public holidays, the internal processes and jurisdiction of your bank, and the internal processes of Zipmex’s banks. You further agree and understand that in certain situations, wire withdrawal transfer times and ACH withdrawal transfer times may be delayed in connection with downtime or disruptions to Zipmex’s service providers or for other reasons, including payment network congestion or disruption.
 5. In the case of deposits of Digital Currency to your User Account, your deposit will typically take between one hour and one Business Day to process (depending on traffic, network disruptions, downtime and other factors). In the case of withdrawals of Digital Currency, your receipt of such Digital Currency will typically take between one hour and one Business Day (depending on traffic, network disruptions, downtime and other factors). Digital Currency deposits will generally be credited to your User Account only after the requisite number of network confirmations have occurred on the blockchain for the deposited Digital Currency. Zipmex makes no guarantee regarding the timing for completing any transfer, which may depend on third party actions that are outside of Zipmex’s control. In addition, because Zipmex securely stores all Digital Currency private keys in its control in a combination of online and offline storage and it may be necessary for Zipmex to retrieve certain information from offline storage in order to facilitate a transfer of Digital Currency in accordance with your instructions, the initiation or crediting of such transfer may be delayed for 48 hours or more. 
 6. Zipmex will make reasonable efforts to ensure that requests for electronic or other debits and credits, as applicable, are processed in a timely manner but it makes no representation or warranty regarding the amount of time needed to complete processing.
 7. Notwithstanding any provision in these Terms, you hereby grant to Zipmex a first priority lien on and security interest in and to the balances in your Fiat Wallet and Hosted Wallet to secure the performance of your obligations under these Terms.

8.5 Trade Process

 1. Zipmex provides an order book-based trading system for trading pairs involving the exchange of a supported fiat currency for a Supported Digital Currency, a Supported Digital Currency for a supported fiat currency, or a Supported Digital Currency for another Supported Digital Currency. The available orders resting on such order book may include orders resting on the internal order book of Zipmex or on order books that are accessed by Zipmex through its accounts maintained with one or more other third-party exchanges or similar services (“Third-Party Exchanges”). Unless otherwise required under applicable law, Zipmex does not, and is under no obligation to, disclose the identity of any such Third-Party Exchanges or similar services through which available trades may be sourced.
 2. Users may place Orders for Trades by submitting market orders or limit orders for processing through such order book. Market orders are Orders that are filled immediately against resting orders on the order book at the current best available price. Limit orders are Orders that are filled at or better than a price specified by the User. In general, any quantity that is not filled rests on the continuous order book until it is filled or cancelled, or otherwise expires in accordance with trading policies and procedures then in effect.
 3. Orders for Trades will be executed automatically using Zipmex’s trade execution algorithms. When the Zipmex matching system identifies a matching order that is available on the order book for a given User’s Order, the orders will be matched. In that case, the matched Trade is recorded on Zipmex’s internal ledger and the balance of each User’s Hosted Wallet and Fiat Wallet will be adjusted automatically in settlement of the Trade (including to account for deductions of the applicable Trade Fees). Orders may be matched in whole or in part against Zipmex’s internal order book and/or against the order books of Third-Party Exchanges. Orders may at times be fulfilled only in part or, depending on the type of Order, from multiple sources at differing prices and at differing times. All limit orders at the same specified price are treated equally and executed in the order in which they were received. Orders matched against orders resting on the order books of one or more Third-Party Exchanges may not be filled for any reason, including reasons beyond Zipmex’s control (such as a disruption of the communication network, a suspension of trading by any such Third-Party Exchange and/or a suspension or cancellation of an account of Zipmex maintained at any such Third-Party Exchange), and Zipmex shall not be responsible for any such unfilled Order.
 4. Any Order that is not matched in whole or in part will remain on the order book until it is matched or cancelled, or otherwise expires in accordance with trading policies and procedures then in effect. Zipmex may impose a limited timeframe during which unmatched Orders remain on the order book (after which time any such Order will expire), and may place other restrictions and time limits on trading activities from time to time and otherwise establish or modify trading policies and procedures from time to time, by posting notices and updates to such effect on the Site. You agree that by logging into your User Account or otherwise using the Services following any addition or modification to such policies, restrictions and limitations, you are agreeing to such additions and modifications. You may request that an open Order be cancelled by inputting such request on the Site. However, it will generally not be possible to cancel an Order (or any part of an Order) that has been matched on the order book and is marked as either pending or complete.
 5. The Services do not include support for margin trading, options trading or shorting at this time, provided that Zipmex may provide margin trading services for certain customers in its sole discretion.
 6. You must deposit funds (fiat currency or Digital Currency, as applicable) prior to placing an initial Order, and you are not permitted to place an Order unless you have enough funds in your Fiat Wallet or Hosted Wallet (as applicable) to satisfy your Order. When you place an Order, the full amount of funds required (including any applicable fees) are placed on hold in your User Account until your Order is matched, expires, or (to the extent permitted under these Terms) is cancelled.
 7. After you have placed an Order, Zipmex will send you an email confirming the details of your Order. Zipmex will send you another email if your Order subsequently fills (in whole or in part). You acknowledge and agree that your Orders and Trades will be treated as authorized and correct unless you provide Zipmex with written notice of any error or objection using the form provided on the Site’s Contact Us page at https://zipmex.com/contact-us/ within three calendar days of receipt of the relevant email notification. It is your sole responsibility to review your transaction history, and related email receipts, on a regular basis.
 8. Zipmex does not provide Users with periodic User Account statements or valuations. Your transaction history is available to you through the Site. Such transaction history contains all of your transfer and trading activity, including pending Trades, deposits and withdrawals, as well as the balances in your Fiat Wallet and Hosted Wallet. However, nothing in your transaction history should be treated as a valuation of any Digital Currency.
 9. When your Order is executed against Zipmex’s internal order book, you are purchasing or selling the relevant Supported Digital Currency from or to another User of Zipmex, not from or to Zipmex or any of its Affiliates. In the unlikely case where such User is an Affiliate of Zipmex, such other User is acting in its individual capacity rather than as an agent for Zipmex. Accordingly, you will bear all risks associated with transacting with such other User, including the risk that such other User did not hold unencumbered title to and beneficial ownership in the Supported Digital Currency you have purchased from such other User.
 10. When your Order is executed against the order book of a Third-Party Exchange, Zipmex is purchasing or selling the relevant Supported Digital Currency from or to a user of such Third-Party Exchange acting as your agent and for your account, even if Zipmex is transacting with such user of such Third-Party Exchange in its name. In no event will Zipmex be purchasing or selling such Digital Currency from or to you as a principal to the Trade with you. Accordingly, you will bear all credit, market and other risks associated with transacting with such user of such Third-Party Exchange, including the risk that such user did not hold unencumbered title to and beneficial ownership in the Supported Digital Currency you have purchased from such user through Zipmex as your agent.

8.6 Use of a Credit Card to Fund a User Account or Trade

Zipmex may from time-to-time permit Users to fund their User Accounts, or specific Trades, using a credit card. If you use a credit card for such purposes, you represent and warrant that you are an authorized user of such credit card. Zipmex reserves the right at any time to cease support for credit card transactions or to impose other restrictions or limitations on credit card transactions, either generally or on an individual User basis. Among other such restrictions, Zipmex may determine to delay your ability to effect a Trade using amounts funded through a credit card until it is satisfied, in its sole discretion, that the transaction has been authorized and the relevant funds have cleared and been settled to your User Account. Zipmex may rely on the services of third parties in confirming such authorization and settlement status and such authorization and settlement determination process may delay your ability to trade with amounts funded with a credit card.  Without limiting the generality of clause 8.2 and other applicable provisions of these Terms, Zipmex may delay or withhold a withdrawal or transfer by you (in whole or in part) if, at the time of the withdrawal or transfer, amounts funded to your User Account using a credit card have not been fully settled or have been subject to reversal (such as on account of a chargeback).

8.7 Additional Information in Connection with Transfers and Trades

Zipmex reserves the right to delay any transfer or Trade if it perceives a risk of fraud or illegal activity. Zipmex does not guarantee the availability of its Services, and the act of acquiring Supported Digital Currencies using the Services does not result in a guarantee that you may sell your Supported Digital Currencies using the Services.

8.8 Reversal of Transfers or Trades

 1. You acknowledge and agree that, except as otherwise expressly provided in these Terms, Zipmex will not reverse any transfers or Trades which have been initiated and are either pending or complete. In addition, you acknowledge and agree that you cannot cancel, reverse, or change any transaction marked as complete or pending. If your payment is not successful or if your payment method has insufficient funds, you authorize Zipmex, in its sole discretion and wherever possible, either to cancel the transfer or Trade or to debit your other payment methods, including Zipmex balances or other associated accounts, in any amount necessary to complete the transfer or Trade, and you will indemnify Zipmex against any losses resulting from the lack of sufficient balances in your User Account to complete the transfer or Trade. You are responsible for maintaining an adequate balance and/or sufficient credit limits in order to avoid overdraft, NSF, or similar fees charged by your payment provider.
 2. Zipmex shall not be liable in the event that the details of any third party Digital Currency address not created or maintained by Zipmex (“External Address”) provided by you are incorrect, improperly formatted, erroneous, or intended for a different type of Digital Currency, or for any events or circumstances outside of Zipmex’s control.

8.9 No Investment or Other Advice

For the avoidance of doubt, Zipmex does not provide investment, tax or legal advice. All Trades are executed automatically, based on the parameters of your Order instructions and in accordance with Zipmex’s Trade execution procedures, and you are solely responsible for determining whether any investment, investment strategy or related transaction is appropriate for you based on your personal investment objectives, financial circumstances and risk tolerance. You should consult your own legal or tax professionals regarding your specific situation. The information provided on the Site or any third-party sites for which a link may be available on the Site does not constitute investment advice, financial advice, trading advice or any other sort of advice, and you should not treat any of the Site’s content as such. Zipmex does not recommend that any Digital Currency should be bought, earned, sold or held by you, and Zipmex will not be held responsible for the decisions you make to buy, sell or hold Digital Currency. You acknowledge and agree that you have read, understood and accept the risks contained in the Risk Disclosure Statement and (as applicable) in the State License Disclosures.

9. GENERAL SERVICE TERMS

9.1 Conditions and Restrictions

 1. Zipmex may, at any time, in its sole discretion and without prior notice, refuse any transfer request, Order or other transaction request submitted via the Services, impose limits on the amounts of transfers or Trades that can be completed on a daily or other periodic basis or impose any other conditions or restrictions upon your use of the Services.
 1. Without prejudice to any other provision of this clause 9.1, Zipmex may:
 2. limit or cancel the number of open Orders that you can establish via the Services;
 3. restrict transaction requests from certain locations; or
 1. restrict withdrawals or trading if there is a reasonable suspicion of fraud, diminished capacity or inappropriate activity; if honouring the requested withdrawal or trade would create a material regulatory risk for Zipmex or its Affiliates (including, without limitation, due to applicable anti-money laundering, prevention of terrorist financing and/or sanction laws and regulations); or if Zipmex receives reasonable notice that your ownership of some or all of the Digital Currencies in your User Account is in dispute. In such circumstances, Zipmex may also suspend or cancel your User Account.

9.2 Error Correction

 1. You authorize Zipmex, in its sole and absolute discretion, to attempt to correct, reverse or cancel any Order, Trade or transfer with respect to which Zipmex has discovered that there was an error, regardless of whether such error was caused by you, Zipmex or a third party.
 2. You acknowledge that Zipmex may consider a Trade to be erroneous when its price is substantially inconsistent with the market price at the time of execution. In making such a determination, Zipmex will take into account the circumstances at the time of the transaction and the interest of Zipmex and other market participants generally in preserving the integrity of the market and maintaining a fair and orderly marketplace. Factors that may be considered include, but are not limited to, suspicious trading activity, violations of these Terms, disruptions or malfunctions in the operation of the Zipmex platform or any relevant network or protocol, and the presence of other extraordinary market conditions or circumstances in which the nullification or modification of transactions may be necessary for the maintenance of a fair and orderly market.
 3. You acknowledge and agree that:
 1. Zipmex provides no guarantee or warranty that any attempt made to correct, reverse or cancel any Order, Trade or transfer under this clause 9.2 will be successful;
 2. a mere assertion by you that you made a mistake when entering an Order, or that you failed to pay attention to or update an Order, or any other similar assertion may not be sufficient to establish that the resulting transaction was erroneous;
 3. Zipmex may declare a transfer, Order or Trade to be null and void, in whole or in part, even if you (and, if applicable, the other party to a Trade) do not agree to cancel or modify it; and
 4. Zipmex will have no responsibility or liability for the error or any correction attempt under this clause 9.2.
 1. Where commercially and technically practicable to do so in the case of an error or mistake involving fiat currencies (as determined by Zipmex in its sole and absolute discretion), Zipmex may assist a User in taking steps to correct such an error or mistake, in which case a refund or correction fee (a “Refund Fee”) may be charged against the User’s User Account to compensate Zipmex for the costs incurred and resources used to assist in the correction of such error or mistake.  Further information regarding the amount and calculation of a Refund Fee is set forth in the User Guide. Each User acknowledges that a User may not receive any refund if the Refund Fee is greater than the amount of such refund that has actually been recovered and such User shall be responsible for, and reimburse, Zipmex for any balance of the Refund Fee that remains unpaid or uncollected in such circumstances. Each User agrees that Zipmex may or may not assist a User in recovering any fiat currency by correcting such User’s error or mistake.

9.3 Support for Digital Currencies

 1. Zipmex retains the right, in its sole discretion, to determine whether to support the transfer, storage or trading of any Digital Currency using the Services. Under no circumstances should you attempt to use your Hosted Wallet services to store, send, request, or receive digital currencies in any form that are Unsupported Digital Currencies. Zipmex assumes no responsibility or liability in connection with any attempt to use the Services for Unsupported Digital Currencies.
 2. Zipmex may, in its sole discretion, terminate any Services and support for any Digital Currency at any time. 
 3. Zipmex will, where permitted by law, use reasonable efforts to notify Users at least 14 days in advance of a decision to cease support of a Digital Currency.
 4. If you are notified by Zipmex of a decision to cease support of a Digital Currency, you acknowledge and agree that:
 1. you should transfer the affected Digital Currency out from your Hosted Wallet before the notified deadline; and
 2. if you do not transfer the affected Digital Currency out of your Hosted Wallet prior to the notified deadline, the Digital Currency may be lost due to your inability to access, transfer or otherwise control the Digital Currency.
 1. In accordance with its current policy on the treatment of a Digital Currency following a decision to terminate any Services and support for such Digital Currency, Zipmex will use reasonable efforts to take the following steps if you fail to timely transfer the affected Digital Currency out of your Hosted Wallet prior to the notified deadline:
 1. for a period of 90 days following the effective date of the cessation of support for the affected Digital Currency, Zipmex will support the continued holding of such Digital Currency in your Hosted Wallet;
 2. if the affected Digital Currency has not been transferred out of your Hosted Wallet within such 90-day period, Zipmex may (but shall not be required to) convert the Unsupported Digital Currency at current market rates to a Supported Digital Currency (typically a USD-backed stablecoin), and the fees and costs of effecting such conversion may be charged against and collected from your User Account;
 3. after any such conversion and the collection of applicable costs and fees, such replacement Digital Currency may be withdrawn to your designated external wallets with the support of Zipmex, subject to the provisions of clauses 6.6 and 9.6 and, if applicable, to the repeat application of this clause 9.3 if support for such replacement Digital Currency is later terminated; and
 4. in the event that Zipmex determines not to convert holdings of Unsupported Digital Currencies to Supported Digital Currencies in the manner contemplated above, Zipmex may elect to hold all such Unsupported Digital Currencies in a separate commingled wallet established for such purpose, subject to the imposition of an administrative fee and subject to the provisions of clauses 6.6 and 9.6.
 1. Zipmex shall not be liable for any losses, liability or expenses related to its decision to cease any support for any Digital Currency or any action Zipmex may take under this clause 9.3.

9.4 Derivative Protocols

 1. Unless Zipmex notifies you or makes a public statement to the contrary, Zipmex does not support Derivative Protocols and you should not use your User Account to attempt to request, transfer, store, Trade or engage in any other type of transaction or functionality involving a Derivative Protocol.
 2. The Zipmex platform is not configured to detect and/or secure Derivative Protocol transactions and Zipmex shall have no responsibility or liability whatsoever with respect to any Derivative Protocol.

9.5 AML/KYC Compliance

You acknowledge and agree that:

 1. Zipmex’s anti-money laundering and ‘know your customer’ compliance program (“AML/KYC Program”) may be updated from time to time, including the procedures that Zipmex uses to verify its customers’ identities and residential addresses; and
 2. should there be any activities, practices, or transactions conducted by you which are in conflict with the foregoing AML/KYC Program, Zipmex may at its sole discretion suspend or cancel your User Account or otherwise exercise any of its rights set out in these Terms, including clause 12.1.

9.6 Unclaimed Property

If your User Account has been inactive for an extended period of time (as may be specified under applicable state or other laws), Zipmex will attempt to contact you using the contact information provided by you. If Zipmex is unable to locate you or you do not respond within thirty days (or such other time period as may otherwise be required by applicable state or other laws), Zipmex may be obligated to (i) report any remaining funds or property in your User Account as unclaimed property in accordance with applicable state or other laws and/or (ii) deliver any such unclaimed funds or property to the relevant state or other governmental authority in accordance with applicable state or other laws. In addition to such fees as may be imposed on dormant accounts in accordance with clause 6.6, if and to the extent permitted by applicable law, Zipmex reserves the right to deduct an administrative fee in relation to unclaimed funds or property. 

9.7 Property Disputes

 1. If Zipmex receives notice that any Digital Currencies held in your Hosted Wallet are alleged to have been stolen or are otherwise not lawfully possessed by you, Zipmex may, in its sole discretion, place an administrative hold on the affected Digital Currencies or your Hosted Wallet.
 2. In the event that Zipmex places an administrative hold on some or all of your Digital Currencies or your Hosted Wallet:
 1. Zipmex may continue such hold until such time as:
 1. any dispute with respect to the ownership of the Digital Currencies has been resolved; and
 2. evidence of the resolution acceptable to Zipmex has been provided in a form acceptable to Zipmex;
 1. Zipmex will not involve itself in any such dispute or the resolution of the dispute; and
 2. Zipmex shall have no liability with respect to any such administrative hold under this clause 9.7, or for your inability to withdraw Digital Currencies or execute Trades during the period of any such hold.

9.8 LEN Off-Exchange Trades

In the case of the Digital Currency known as LINE Yen (LEN), Zipmex may engage in off-exchange (“over-the-counter”) trades with certain buyers and/or sellers of LEN at prices that may differ from market prices available on the Zipmex exchange.  You acknowledge that such trading activity may have an impact on the liquidity of LEN trading available on the Zipmex exchange and/or on the market price of LEN on the Zipmex exchange.

9.9 Digital Currency Promotions

 1. Zipmex may run promotions (including marketing campaigns, special promotions, special offers, giveaways or airdrops) from time to time, and details about the events will be publicized on the Site or sent to the User’s email if the User has elected to receive marketing Communications. Subject to applicable laws, Zipmex may establish qualifying criteria to participate in any such promotions in its sole discretion, and Zipmex shall have no obligation to make any such promotions available to all customers. Zipmex may revoke, terminate, amend, retract, deny and/or withhold any such promotion at any time, with or without notice. Zipmex makes no recommendation and does not provide any advice about the value or utility of any Digital Currency subject to a promotion.
 2. If you wish to participate in any event contemplated under this clause 9.9, you undertake to be responsible for doing all things and taking all actions necessary to participate in the event. 
 3. Without limitation to this clause 9.9, if new or additional Digital Currencies are provided (whether by “airdrop” or other means) to holders of a Digital Currency, you agree and acknowledge that:
 1. it would be your responsibility to claim the Digital Currencies and to designate the Hosted Wallet address for delivery of such Digital Currencies; and
 2. Zipmex has no responsibility to enable, facilitate or help with claiming or receiving any such Digital Currencies or other benefits.
 1. If Zipmex suspects that you (whether alone or with others) manipulated or abused (or attempted to manipulate or abuse) a promotion and/or otherwise acted in bad faith towards Zipmex, then Zipmex may, in its sole discretion and in addition to exercising other rights under these Terms, including clause 12.1, take any or all of the following actions: (i) temporarily or permanently block, suspend or terminate your access to the Services or any portion thereof and/or close your User Account, (ii) remove and/or deduct any reward or award which might have been granted to you (taking into account any loss sustained which will be fully recognized), (iii) remove and/or deduct any profits gained by you as a result of such manipulation or abuse, including by closing any open positions in the applicable User Account(s), and (iv) deny, withhold or withdraw from you such promotion and any future promotions. For the avoidance of doubt, in such circumstances, rewards, awards or any other bonus granted to you and any profit or gains obtained by you may be withheld, while any loss suffered by you will be recognized and sustained.

10. UNACCEPTABLE USE OR CONDUCT

 1. You agree that you will not:
 1. violate or attempt to violate (or assist in the violation of) any law, statute, regulation, ordinance, contract, Intellectual Property Right or other third-party right, or commit a tort while using the Services;
 2. violate or attempt to violate (or assist in the violation of) any sanctions program administered in the countries where Zipmex conducts business or provides Services, or engage in any activity involving the Services which would involve proceeds of any unlawful activity;
 3. use or attempt to use the Services in any manner that could interfere with, disrupt, negatively affect, or inhibit other Users from fully enjoying the Services, or that could damage, disable, overburden, or impair the functioning of the Services in any manner;
 4. use or attempt to use the Services to pay for, support, or otherwise engage in any illegal gambling activities, fraud, fictitious transaction, money-laundering, terrorist activities, market manipulation (including, without limitation, spoofing (i.e., using computer algorithms or other means, whether automatic or manual, to rapidly display and then cancel bids or orders to gain from changes in the price of a Digital Currency or trading pair) and wash trades (i.e., simultaneously submitting buy and sell orders for the same account or for different accounts with common beneficial ownership with the intent to avoid taking a bona fide market position or to otherwise negate market price or price competition)) or other illegal activities;
 5. use or attempt to use any robot, spider, crawler, scraper, or other automated means or interface not provided by Zipmex to access the Services or to extract data;
 6. use or attempt to use another person’s User Account without authorization;
 7. circumvent or attempt to circumvent any content filtering techniques Zipmex employs, or access or attempt to access any service or area of the Services that you are not authorized to access;
 8. introduce or attempt to introduce to the Services any malware, virus, Trojan horses, worms, logic bombs, or other harmful or deleterious material;
 9. develop any third-party applications that interact with the Services without Zipmex’s prior written consent, or unless otherwise agreed;
 10. engage or attempt to engage in any Prohibited Businesses (as set forth in Appendix A) in connection with your use of the Services, and your interactions with other Users and third parties; or
 11. engage or attempt to engage in any Conditional Uses (as set forth in Appendix A) in connection with your use of the Services, and your interactions with other Users and third parties, without first obtaining the prior written consent of Zipmex.
 1. If Zipmex reasonably believes that you have breached any of the provisions set out above, then Zipmex may, in its sole discretion and without giving prior notice to you, take such measures as it sees fit, including but not limited to deleting all or part of the information sent by you; and exercising any of its rights under these Terms, including clause 12.1.
 2. Zipmex shall not be liable for any damages or direct or indirect loss incurred by any User due to any measures taken by Zipmex under this clause 10.
 3. Unless otherwise required by law, Zipmex is not obligated to return any documents previously received from a User upon deletion of such User’s User Account.
 4. If Zipmex reasonably believes that a User has breached this clause 10 while using the Services, then Zipmex:
 1. may, at its discretion and without prior notice to such User, take measures to cancel and reverse the User’s transaction; and
 2. may make a claim against such User for profit obtained through the transaction and for damage incurred by Zipmex due to the transaction.

11. FEES

 1. You agree to pay Zipmex the fees described in Zipmex’s Fee Schedule (the “Fee Schedule”), as updated by Zipmex from time to time in its discretion, or as otherwise imposed in accordance with these Terms. The Fee Schedule is available at www.zipmex.com/fee-schedule/.
 2. Each Trade is subject to a fee (a “Trade Fee”), as set forth in the Fee Schedule.
 3. Zipmex reserves the right to adjust its Trade Fees and other fees (and any applicable waivers) at any time.  Zipmex will post any update to the Fee Schedule before such update takes effect. Any update to the Fee Schedule will apply to Trades or other transactions that take place following the effective date of such updated Fee Schedule. You agree that by logging into your User Account or otherwise using the Services following any change to the Fee Schedule, you are agreeing to accept the new Fee Schedule.
 4. You authorize Zipmex to remove Digital Currency from your Hosted Wallet and/or amounts in your Fiat Wallet for any applicable fees owed by you under these Terms.
 5. You undertake to be responsible for paying all fees charged by:
 1. any third party service provider associated with any external account or External Address; and
 2. Zipmex for any transfers of Digital Currency.

12. CHANGES, SUSPENSION AND TERMINATION OF SERVICES

12.1 Remedies for Zipmex

 1. If you breach any of these Terms, Zipmex may take any action as it determines reasonably necessary to remedy or mitigate your breach, including, but not limited to, the following:
 1. delete all or part of any information transmitted by you;
 2. suspend or cancel your User Account without any prior notice to you; and
 3. confiscate Digital Currency or fiat currency funds owned by you without any prior notice to you.
 1. Zipmex shall in no event be responsible or liable for any damage incurred by you as a result of an action taken by Zipmex pursuant to this clause 12.1.
 2. Any right or remedy of Zipmex set forth in these Terms is in addition to, and not in lieu of, any other right or remedy whether described in these Terms, under statute, at law or in equity.

12.2 Changes to Services; Limitations on Services

Zipmex may, at its discretion and without liability to you, with or without prior notice and at any time, modify or discontinue, temporarily or permanently, all or any portion of any Services.  In addition, Zipmex may not make all the Services available in all markets and jurisdictions and may restrict or prohibit use of all or a portion of the Services from certain countries, states, territories or jurisdictions

12.3 Suspension or Termination of Services; Closure of Account

 1. Zipmex may, at its discretion and without liability to you, with or without prior notice and at any time and for any reason, temporarily suspend or restrict or permanently terminate your access to all or a portion of any Services or deactivate or cancel your User Account.
 2. You acknowledge and agree that Zipmex’s decision to take certain actions, including limiting access to, suspending, or closing your User Account, may be based on confidential criteria relating to its risk management and security protocols or any other criteria or business reason that Zipmex determines to keep confidential, and that Zipmex is under no obligation to disclose the details of its risk management, security procedures or business decisions to you or to advise you of the reason for any such action.

12.4 Limitation of Liability

WITHOUT LIMITING THE GENERALITY OF CLAUSE 16, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED UNDER APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL ZIPMEX, OR ITS AFFILIATES, OR ANY OF THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDERS, MEMBERS, DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, AGENTS, ATTORNEYS, CONSULTANTS, REPRESENTATIVES, SUPPLIERS, CONTRACTORS OR OTHER SERVICE PROVIDERS, BE LIABLE FOR: (A) LOSSES SUFFERED BY YOU OR ANY THIRD PARTY RESULTING FROM ANY MODIFICATION OF ANY SERVICES OR FROM ANY SUSPENSION OR TERMINATION OF YOUR ACCESS TO ALL OR A PORTION OF ANY SERVICES (WHETHER PURSUANT TO THIS CLAUSE 12 OR FOR ANY OTHER REASON); OR (B) ANY AMOUNT IN EXCESS OF THE VALUE OF THE DIGITAL CURRENCY ON DEPOSIT IN YOUR USER ACCOUNT.

12.5 Resumption of Services

If and when the Services resume following a suspension of the Services, you acknowledge that Digital Currency valuations and exchange rates may differ significantly from the valuations and rates prior to such suspension.

12.6 Effect of Termination

 1. In the event of the discontinuation of all Services or termination of your right to access any or all Services:
 1. all amounts payable by you to Zipmex will immediately become due;
 2. Zipmex may delete or deactivate your User Account and all related information and files in such account without liability to you; and
 3. Zipmex may cancel any open Orders or other transaction requests that are pending at the time of discontinuation or termination.
 1. In the event of discontinuation or termination of all Services, Zipmex will use commercially reasonable efforts to provide you with a period of 90 days to remove the Digital Currencies from your Hosted Wallet, unless prohibited in order to comply with applicable laws or regulations or by order of law enforcement or other governmental authority. If any Digital Currencies have not been transferred out of your Hosted Wallet within such 90-day period, such Digital Currencies may, subject to the provisions of clause 9.6, be handled in a manner consistent with clause 9.3(e). This clause 12.6 shall not apply where such termination or discontinuation is as a result of any breach of clause 2.2 (General Requirements) or 2.3 (Restricted Locations).

12.7 Survival of Termination

All provisions of these Terms which by their nature extend beyond the expiration or termination of your access to the Services shall survive such termination or expiration, including (without limitation) the following provisions:

 1. clause 3.3 (Voluntary Cancellation of User Account)
 2. clause 6.4 (Identity Verification);
 3. clause 9 (General Service Terms);
 4. clause 11 (Fees);
 5. clause 12 (Changes, Suspension or Termination of Services);
 6. clause 13 (Proprietary Rights);
 7. clause 14 (Third Party Content);
 8. clause 15 (Release and Indemnification);
 9. clause 16 (Disclaimers, Exclusions and Limitations); and
 10. clause 17 (General).

13. PROPRIETARY RIGHTS

13.1 Ownership of Zipmex Materials

Zipmex Materials, together with all Intellectual Property Rights in any of the Zipmex Materials, as between you and Zipmex, are owned by Zipmex.

13.2 Limitations

 1. You may use the Zipmex Materials solely as authorized by Zipmex in connection with your use of the Services only for as long as Zipmex permits you to continue to access the Services.  Any other use of the Site or the Services is expressly prohibited and all other right, title and interest in the Site is exclusively the property of Zipmex and/or its licensors.
 2. You must not:
 1. resell, lease, lend, share, copy, transmit, license, publish, distribute or otherwise permit any third party to use the Site, Services or Zipmex Materials or use the Site, Services or Zipmex Materials in any service bureau environment;
 2. modify or create derivative works of the Site, Services or Zipmex Materials, or any portion thereof;
 3. frame, display or incorporate the Site, Services or Zipmex Materials in any website or any other work of authorship;
 4. decompile, disassemble, reverse engineer or attempt to discover the source code of the Site, Services or Zipmex Materials;
 5. use the Site, Services or Zipmex Materials to design, develop or create any competing product or service;
 6. otherwise use the Site, Services or Zipmex Materials for any commercial or non-commercial purpose other than their intended purposes determined at Zipmex’s discretion; or
 7. attempt to engage in any conduct set forth in sub-clauses (i) through (vi) above.
 1. You acknowledge and agree that:
 1. “Zipmex” any other product or service names, logos, and other marks used on the Site or Zipmex Materials, or otherwise in connection with the Services, are trademarks owned by Zipmex or its licensors; and
 2. you may not copy, imitate or use them without Zipmex’s prior written consent.

14. THIRD PARTY CONTENT

Zipmex may engage third party service providers to carry out certain activities relating to the Services, including (without limitation) to collect information to verify User identities and/or to process any fiat currency payments, including but not limited to payments in relation to your use of the Services or deposits or withdrawals from your Fiat Wallet.

You acknowledge and agree that:

 1. Zipmex does not control, endorse, or adopt any Third Party Content (including any Third Party Content that may be provided by Zipmex as a convenience); 
 2. Zipmex shall have no responsibility for any aspect of the information, content, or services contained in any Third Party Content (even where such Third Party Content is accessible through or linked to the Site), including without limitation material that may be misleading, incomplete, erroneous, offensive, indecent, or otherwise objectionable;
 3. your business dealings or correspondence with such third parties are solely between you and the third parties;
 4. Zipmex is not responsible or liable for any loss or damage of any sort incurred as the result of any such dealings; and
 5. your use of any Third Party Content, and your interactions with third parties is at your own risk.

15. RELEASE AND INDEMNIFICATION

 1. If you have a dispute with one or more Users of the Services, you release Zipmex, its Affiliates, and each of their respective shareholders, members, directors, officers, employees, attorneys, consultants, agents, representatives, suppliers, contractors and other service providers from any and all claims, demands and damages (actual and consequential) of every kind and nature arising out of or in any way connected with such dispute.
 2. You shall defend, indemnify, and hold harmless Zipmex, its Affiliates, and their respective shareholders, members, directors, officers, employees, attorneys, consultants, agents, representatives, suppliers, contractors and other service providers (collectively, “Indemnified Parties”) from and against any claim, demand, lawsuit, action, proceeding, investigation, liability, damage, loss, cost or expense (including without limitation reasonable legal fees and any fines, fees or penalties imposed by any regulatory authority) arising out of, relating to or in connection with:
 1. your use of, or conduct in connection with, the Services;
 2. any Feedback or User content you provide;
 3. your breach of these Terms;
 4. your violation of any applicable law, rule or regulation, or the rights of any other person or entity; or
 5. any act or omission of any third party who has access to your User Account with or without your permission, authorization or consent.
 1. If you are required to indemnify any Indemnified Party, Zipmex (or, at Zipmex’s discretion, the applicable Indemnified Party) will have the right, in its sole discretion, to control any action or proceeding and to determine whether Zipmex wishes to settle, and if so, on what terms.

16. DISCLAIMERS

16.1 Disclaimer of Warranties

 1. To the maximum extent permitted under applicable law:
 1. the Site, the Services, the Zipmex Materials and any product, service or other item provided by or on behalf of Zipmex are provided on an “as is” and “as available” basis;
 2. Zipmex expressly disclaims, and you waive, any and all representations and warranties of any kind, whether express, implied or statutory, with respect to the foregoing, including, without limitation:
 1. Implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title or non-infringement;
 2. Warranties arising from course of performance, course of dealing or usage in trade; and
 3. Warranties that access to the site, the services or any Zipmex materials will be timely, continuous, or free of error.
 1. Without limiting anything in this clause 16, Zipmex does not represent or warrant that the Site, the Services or Zipmex Materials (including any historical Digital Currencies price data available on the Site) are accurate, complete, reliable, current, error-free or free of viruses or other harmful components. Although Zipmex intends to provide accurate and timely information on the Site, the Site and the other Zipmex Materials may not always be entirely accurate, complete or current and may also include technical inaccuracies or typographical errors. In an effort to provide complete and accurate information, information may be changed or updated from time to time without notice, including without limitation information regarding Zipmex’s policies, products and services. Accordingly, you should verify all information before relying on it, and all decisions based on information contained on the Site are your sole responsibility and Zipmex shall have no liability for such decisions. To the extent that the Site provides access to market data or other information sourced from third parties, including historical price and supply data for Digital Currencies, such material is for informational purposes only and Zipmex makes no representations or warranties as to its accuracy.

 2. Zipmex does not guarantee the identity of any User or other party in connection with any Order or Trade. You should verify all transaction information prior to submitting Orders.
 3. Zipmex does not own or control the Underlying Technology, including the underlying protocols which govern the operation of Digital Currencies supported on Zipmex’s platform. In general, the underlying protocols are open source and anyone can use, copy, modify, and distribute them. By using the Zipmex platform, you acknowledge and agree (i) that Zipmex is not responsible for operation of the underlying protocols and that Zipmex makes no guarantee of their functionality, security, or availability; and (ii) that the underlying protocols are subject to sudden changes in operating rules (a/k/a “forks”), and that such forks may materially affect the availability, value, function, and/or name of the Digital Currencies you store in the Zipmex platform and may result in the holding of an identical amount of Digital Currency associated with each branch of the forked protocol. In the event of a fork, you agree that Zipmex may temporarily suspend Zipmex operations with respect to the forked protocol (with or without advance notice to you) and that Zipmex may, in its sole discretion, decide whether or not to support (or cease supporting) either branch of the forked protocol entirely. You acknowledge and agree that Zipmex assumes absolutely no responsibility whatsoever in respect of an unsupported branch of a forked protocol.

16.2 Exclusion of Liability for Consequential or Similar Damages

 1. To the fullest extent permitted under applicable law, in no event will Zipmex, its Affiliates and their respective shareholders, members, directors, officers, employees, attorneys, consultants, agents, representatives, suppliers, contractors or other service providers be liable for any incidental, indirect, special, punitive, intangible, consequential or similar damages or liabilities whatsoever (including, without limitation, damages for loss or diminution in the value of data, information, revenue, profits or other business or financial benefit) arising out of or in connection with:
 1. any authorized or unauthorized use of the Site;
 2. any authorized or unauthorized use of the Services;
 3. the Zipmex Materials;
 4. these Terms;
 5. any performance or non-performance of the Services; or
 6. any other product, Service or other item provided by or on behalf of Zipmex.
 1. For the avoidance of doubt, the exclusion of liability in this clause 16.2 applies:
 1. regardless of whether the damages or liabilities arose under contract, statutory strict liability or other theory (including, for avoidance of doubt, any negligence of Zipmex); and
 2. in each case, even if Zipmex (or one of its authorized representatives) was advised of, knew of or should have known of the possibility of such damages.

16.3 Additional Limitations of Liability

 1. Zipmex does not guarantee and is not liable (including for defect liability) with respect to trading Digital Currencies or the value, function, place of use, or intended use of Digital Currencies.
 2. Even if the User has, from Zipmex, directly or indirectly obtained information related to the Services or to another User, Zipmex will not guarantee the accuracy of any such information to the User except to the extent expressly set out in these Terms.
 3. Zipmex conducts services that provide a platform for trading Digital Currencies and is not obligated to execute and settle User’s Orders. If an Order of a User is not executed or settled for any reason or an event occurs that obstructs the formation or validity of an agreement (such as nullification, cancellation, or rescission of a formed purchase agreement), then Zipmex will not be liable to the User to compensate for damage.
 4. Each User shall be responsible for following the User Guide process in relation to the deposit and withdrawal of fiat currencies and/or Digital Currencies. Zipmex will not be liable for any loss incurred by a User resulting from (i) specifying an incorrect account number or other information for an account to which fiat funds are to be transferred (or from which fiat funds are to be withdrawn) in accordance with such User’s instructions, (ii) inputting or specifying the incorrect Digital Currency address in connection with any transfer or withdrawal of Digital Currencies (including the deposit of Digital Currencies to such User’s Hosted Wallet), or (iii) sending Unsupported Digital Currencies or tokens to such User’s Hosted Wallet. A User shall indemnify Zipmex and each of the other Indemnified Parties for all losses incurred by Zipmex or any such other Indemnified Party resulting from any  act of such User specified in clauses (i) through (iii) above.
 5. Each User shall, at its responsibility and expense, investigate whether its use of the Service will violate a law or ordinance or will breach an industry association’s internal regulation or other rule that applies to such User. Zipmex does not guarantee that a User using the Services will conform to the laws, ordinances, industry association’s internal regulations, and other rules that apply to that User.
 6. Each User shall be solely responsible for handling and resolving any disputes including but not limited to disputes in connection with trading of the Digital Currency, the Services or the Site between the User and another User or a third party.  
 7. Zipmex is not liable to you or any third party for any of the following:
 1. discontinuance, suspension, termination, unavailability, modification or alteration of the Services (or of your access to such Services);
 2. deletion or loss of a User’s messages or information;
 3. cancellation of a User’s registration;
 4. data loss or failure of or damage to equipment due to using the Services;
 5. fraudulent transactions and activities of a minor User who fraudulently holds himself/herself out to be of legal age;
 6. loss of Digital Currencies in connection with a hack of the exchange; or
 7. any other damage incurred by a User related to the Services.
 1. Even if the Site links to another website or the Site is linked to from another website, Zipmex is not, for whatever reason, liable for websites other than the Site or liable for information available on websites other than the Site.
 2. Zipmex may cancel a transaction concerning Digital Currencies in the Services due to system failure. Zipmex is not liable to compensate for damage incurred by a User due to cancellation or otherwise related to the Services.
 3. Zipmex is not liable to compensate for damage incurred by a User due to a future adoption, modification, revision or interpretation or administration by a relevant government authority or self-regulatory organization of
 1. a law, ordinance, statute, rule, order, circular notice, municipal ordinance, guideline, or any other regulation that applies to Digital Currency or the trading, transfer or holding of Digital Currency; or
 2. a related tax system that includes a sales tax.
 1. Zipmex does not guarantee the value, stability, or legality of the Supported Digital Currencies.  Zipmex is not liable for damage arising due to a User insufficiently understanding the nature, mechanisms, market operations, or any other characteristics or attributes of the Supported Digital Currencies.

17. GENERAL

17.1 Governing Law; Jurisdiction

 1. You agree that these Terms (including this clause 17.1) and any claim or dispute arising out of or in connection with the subject matter of these Terms are governed by the laws of the Singapore, without regard to principles of conflict of laws
 2. Subject to the provisions of clauses 17.10 and 17.11 governing Complaints, you agree to submit to the personal and exclusive jurisdiction and venue of Singapore to determine any dispute or claim arising out of or in connection with the Services or these Terms or their subject matter, existence, negotiation, validity, termination or enforceability (including any non-contractual dispute or claim). You hereby irrevocably waive any and all rights to trial by jury with respect to any dispute or proceeding arising out of these Terms or relating to the Services.
 3. You agree that regardless of any statute, regulation or law to the contrary, to the fullest extent permitted by applicable law, any claim or cause of action that you bring arising out of or related to use of the Site and/or the Services or these Terms must be filed within one (1) year after such claim or cause of action arose or be forever barred.

17.2 Zipmex Affiliates and Contractors

The Site and any Services may be operated or provided by Zipmex, its Affiliates or their respective independent service providers.

17.3 Non-waiver

Zipmex’s failure or delay in exercising any right, power, or privilege under these Terms shall not operate as a waiver of any thereof. These Terms shall not be construed to waive rights that cannot be waived under applicable laws of the jurisdiction in which you are located, including without limitation applicable state money transmission laws.

17.4 Title

With respect to any Digital Currencies you sell, transfer or deliver using the Services, you represent that you are the owner of such Digital Currencies with good and marketable title thereto and you have the absolute right to sell, assign, convey, transfer and deliver such Digital Currencies. You further represent that you are the lawful owner of any external wallet you may use to fund your User Account, receive withdrawals from your User Account or otherwise use to settle Trades, and that you have good title thereto and that such wallet is owned and operated solely for your benefit, and no person or entity other than you has any right, title or interest to or in any such wallet. You acknowledge and agree that Zipmex makes no representations or warranties as to good and marketable title with respect to Digital Currencies that you may purchase or receive in connection with your use of the Services, and Zipmex shall under no circumstances be liable for any title defects with respect to such Digital Currencies.

17.5 Severability

The invalidity or unenforceability of any of these Terms shall not affect the validity or enforceability of any other of these Terms, all of which shall remain in full force and effect.

17.6 Force Majeure

Zipmex will have no responsibility or liability for any failure, delay or interruption in any Services which results (directly or indirectly) from any cause, circumstance, event or condition beyond the reasonable control of Zipmex, including without limitation any significant market volatility, any flood, extraordinary weather conditions, earthquake, or other act of God, fire, war, insurrection, riot, strike or other labour dispute, accident, action of government, act of military authorities, act of terrorists, civil disturbance, interruption in telecommunications or Internet services or network provider services, power failure, equipment or software malfunction, or other catastrophe or any other occurrence which is beyond Zipmex’s reasonable control, or any loss or damage that you may incur as a result thereof.

17.7 Assignment

 1. You may not assign or transfer any right or license to use the Services or any of your rights or obligations under these Terms without prior written consent from Zipmex, including by operation of law or in connection with any change of control. Any attempted transfer or assignment in violation hereof shall be null and void.
 2. Zipmex may assign or transfer any or all of its rights or obligations under these Terms, in whole or in part, without notice and without obtaining your consent or approval, including (without limitation) to any Zipmex Affiliates or to any successor in interest of any business associated with the Services.
 3. Without limiting any of Zipmex’s rights under this clause 17.7, if Zipmex has transferred or delegated responsibility for any portion of the Services to another company or other entity, then Zipmex may, to the maximum extent permitted under applicable law, along with such transfer or delegation of responsibility, transfer to the transferee Zipmex’s rights and obligations under these Terms, Users’ registration information, and other customer information. Each User hereby agrees to such transfers and delegations, including transfers and delegations in the ordinary course of business as well as any transfer resulting from a merger, acquisition or other change of control with respect to Zipmex. Subject to the foregoing, these Terms will bind and inure to the benefit of the parties, their successors and permitted assigns.

17.8 Relationship of the Parties

Zipmex is an independent contractor, and nothing in these Terms shall be deemed to cause you and Zipmex to be treated as partners or joint venturers or to have any similar relationship, nor shall either party be deemed an agent of the other party (except as otherwise expressly provided herein).

17.9 Feedback

If you have any feedback, please contact Zipmex via [email protected].  When you contact Zipmex, please provide your name, address, and any other information Zipmex may need to identify you, your User Account, and the transaction on which you have feedback or questions.  If you believe your User Account has been compromised, you may also report your claim by calling +66 2 251 8421.

17.10 Formal Complaint Process

If you have a dispute with Zipmex (a “Complaint”), you agree to contact Zipmex through its support team to attempt to resolve any such dispute amicably. You may contact Zipmex’s Customer Support team via its Contact Us page at https://zipmex.com/contact-us/, in writing at Zipmex Customer Support, if you and Zipmex cannot resolve the dispute through the Zipmex support team, you and Zipmex agree to use the formal complaint process set forth below in clause 17.11. You agree to use this process before filing any small claims action or other court action. If you do not follow the procedures set out in clause 17.11 before filing a small claims action or other court action, Zipmex shall have the right to ask the court to dismiss your filing unless and until you complete such steps.

17.11 Procedural Steps for Complaints

 1. In the event that your dispute with Zipmex is not resolved through your contact with the Zipmex support team, you agree to use our Complaint form to describe your Complaint, how you would like us to resolve the Complaint, and any other information related to your dispute that you believe is relevant. The Complaint form can be found on the Site at https://zipmex.com/contact-us/ or can be requested from the Zipmex customer support team.
 2. Zipmex will acknowledge receipt of your Complaint form after you submit it.  A Zipmex customer service representative (“Representative”) will review your Complaint. The Representative will evaluate your Complaint based on the information you have provided and information in the possession of Zipmex and/or its Affiliates or service providers.  Within 15 Business Days of our receipt of your Complaint form, the Representative will address the issues raised in your Complaint form by sending you an email in which the Representative will:  (i) offer to resolve your Complaint in the way you requested; (ii) make a determination rejecting your Complaint and set out the reasons for the rejection; or (iii) offer to resolve your Complaint with an alternative resolution. In exceptional circumstances, if the Representative is unable to respond to your Complaint within 15 Business Days for reasons beyond Zipmex’s control, the Representative will send you a communication indicating the reasons for the delay in answering your Complaint, and specifying the deadline by which the Representative will respond to your Complaint, which will be no later than 35 Business Days from Zipmex’s receipt of your Complaint form.
 3. If Zipmex cannot resolve the dispute through the formal complaint process set forth in clauses 17.11(a) and (b), you and Zipmex agree that any dispute arising out of or relating to these Terms or the Services, may be brought only in Singapore.
 4. To the extent permitted under applicable law, the prevailing party in any court action shall be entitled to costs and attorneys’ fees.

17.12 Entire Agreement; Conflicts

 1. These Terms (including the Privacy Policy, Fee Schedule, Risk Disclosure Statement, and other materials referenced in the preamble to these Terms) and the Appendices hereto comprise the entire understanding and agreement between you and Zipmex as to the subject matter hereof, and supersede all prior and contemporaneous discussions, agreements and understandings of any kind and nature (including without limitation any prior versions of these Terms) between the parties regarding the Services.
 2. In the event of any conflict between these Terms and any other agreement you may have with Zipmex, these Terms will prevail unless the other agreement specifically identifies these Terms and declares that the other agreement supersedes these Terms.

17.13 Separately Negotiated Agreements

To the extent permitted by applicable law, Zipmex may from time to time enter into separately negotiated agreements (which may include side letters or other written communications) with certain Users. Such agreements may supplement or modify certain of these Terms as they apply to the particular User. This may include supplemental or modified provisions regarding, among other matters, (i) economics, fees and funding in relation to a User Account, (ii) access to particular market information (which may not be generally available to other Users at all or in the same level of detail or within the same timeframe), or (iii) appointment of a User or its representative to any advisory committee or other User representative bodies that Zipmex may establish from time to time. Any such separately negotiated agreements will be entered into in Zipmex’s sole discretion and based on such factors as Zipmex deems to be relevant.  You acknowledge that such agreements are generally not available to all, or any particular subset of, Users. Factors that may be considered by Zipmex include, but are not limited to: (1) actual or planned volume of trading activity by a particular User and (2) any specific or unique legal, tax or regulatory obligations or requirements that may be applicable to a particular User. The existence and terms of any such separate negotiation agreement with another User shall not affect the validity or enforceability of these Terms as between you and Zipmex, and you shall not have any rights or legal recourse against Zipmex or any other User that receives supplemental or modified terms or rights as a result of a separately negotiated agreement.

17.14 Confidentiality

Any information you receive about another User through the Services must be kept strictly confidential. Unless such other User expressly consents otherwise, you may use such information only in connection with the Services (as reasonably necessary to execute a Trade or transfer or to carry out other actions incidental thereto), and you may not disclose such information to any third party.

17.15 Legal Process

You acknowledge and agree that Zipmex, as well as its Affiliates and service providers, and their respective officers, directors, agents, employees and representatives (such Affiliates, service providers and other persons, collectively, the “Zipmex Service Providers”) may comply with any writ of attachment, execution, garnishment, tax levy, restraining order, subpoena, warrant or other legal process which Zipmex or any of the Zipmex Service Providers reasonably and in good faith believes to be valid in connection with or relating to the Services utilized by you or the fiat currency or Digital Currency held in your User Account or any transaction in such fiat currency or Digital Currency. 

Zipmex and the Zipmex Service Providers may, but are not required to, notify you of any such process by electronic communication.  Zipmex and any Zipmex Service Provider may charge you for associated costs, in addition to any legal process fees. 

You agree to indemnify, defend and hold harmless Zipmex and each Zipmex Service Provider from and against all actions, claims, liabilities, losses, costs, attorneys’ fees or damages associated with their compliance with any process that any of them reasonably believes in good faith to be valid in connection with or relating to the Services utilized by you or the fiat currency or Digital Currency held in your User Account or any transaction in such fiat currency or Digital Currency. You further agree that Zipmex and any Zipmex Service Provider may honour any such legal process, regardless of the method or location of service.

17.16 Modification of Terms; E-Signature and Electronic Communications Consent

 1. Except as otherwise explicitly set forth herein, Zipmex may modify these Terms (including policies, disclosure statements, schedules and FAQs referenced herein) by providing notice of such changes. This may include, but is not limited to, sending you an email, providing notice through the Services, providing a revised version of the Terms (or the applicable policy, disclosure statement, schedule or FAQ) on the Site or updating the “Last Updated” date at the top of these Terms (or the applicable policy, disclosure statement, schedule or FAQ).  The specific method or methods of notification will be in Zipmex’s sole discretion, and the use of a particular form of notice in some instances does not obligate Zipmex to use the same form in other instances. If Zipmex chooses to seek your consent on any matter at its discretion despite these rights, such action will not be taken to be mandatory for any other purpose.
 2. Any revised version of the Terms posted on the Site shall be effective at the time posted (or, if applicable, on such later date as may be indicated at the time of such posting).
 3. Zipmex reserves the right to require your affirmative assent and continuing acceptance of these Terms from time to time as a condition of logging into your User Account.  By continuing to access or use the Services, you confirm your agreement to the modified Terms.
 4. If you do not agree to any modification to these Terms, your sole and exclusive remedy is to terminate your use of the Services and close your User Account.
 5. Zipmex encourages you to frequently review the Terms to ensure you understand the terms and conditions that apply to your access to, and use of, the Services.
 6. You hereby agree that Zipmex will provide to you, and you will receive from Zipmex, all Communications by posting them on the Site, emailing them to you at the primary email address listed in your customer profile, and/or through other electronic communication such as text message, instant chat or mobile push notification. “Communications” include all notices, disclosures, agreements, documents and other communications that Zipmex provides in connection with your User Account and your use of the Services, including (without limitation): (i) these Terms, the Privacy Policy and all other Zipmex agreements, policies or documentation that require User consent, including (without limitation) updates to such agreements, policies or documents; (ii) responses to claims or Customer Support inquiries filed in connection with your User Account; (iii) legal, regulatory and tax disclosures or statements that Zipmex is required to provide to you; and (iv) User Account history, transaction details, confirmations, and any other account or Trade information. Communications will typically be sent in the English language, and if you are not fluent in English, you should consider obtaining the services of an interpreter at your own expense.
 7. In order to access and retain electronic Communications, you will need to comply with minimum technical specifications that Zipmex may impose from time to time, including (without limitation) those specified in the User Guide.
 8. You may withdraw your consent to receive Communications electronically by contacting Zipmex using the form provided on the Site’s Contact us page at https://zipmex.com/contact-us/. If you withdraw your consent to receive electronic Communications at any time (or fail to provide consent), Zipmex may immediately close your User Account or charge you additional fees for delivery of hard copies.
 9. You acknowledge and agree that if Zipmex attempts to provide any electronic Communication to you using any of the methods set forth in this clause 17.16, and you do not receive an electronic Communication because your email address on file with Zipmex is incorrect or out of date (or is blocked by your service provider), or because you are unable to receive electronic Communications for any reason, Zipmex will be deemed to have provided the Communication to you. You may update your information by logging into your User Account and visiting settings or by contacting Zipmex’s Customer Support group using the form provided on the Site’s Contact us page at https://zipmex.com/contact-us/. Notwithstanding anything in this clause 17.16, if any email communication is returned as undeliverable, Zipmex retains the right, without further attempting to contact you in any other manner, to block your access to your User Account until you provide and confirm a valid new email address.

17.17 Third-party rights

Except for entities related to Zipmex, a person who is not a party to this agreement should have no rights under the Contracts (Rights of Third Parties) Act (Cap. 53B of Singapore) to enforce any term of this agreement but this does not affect any right or remedy of a third party which exists or is available apart from the Contracts (Rights of Third Parties) Act (Cap. 53B of Singapore).

Appendix A

Prohibited Businesses and conditional uses

You agree that you will not use your User Account (or the Site, the Services or other Zipmex Materials) to engage in the following categories of business activity (“Prohibited Businesses”). The particular examples of Prohibited Businesses enumerated below are merely representative and do not constitute an exhaustive list of all prohibited businesses. If you are uncertain as to whether or not your use of the Services involves a Prohibited Business, or if you have questions about how these requirements apply to you, please contact Zipmex using the form provided on the Site’s Contact Us page at https://zipmex.com/contact-us/.

Prohibited Businesses include (without limitation):

Investment, Financial or Credit Services: Securities brokers; debt reduction or mortgage consulting services; credit counselling or repair services; real estate investment services; check cashing; bail bonds; collection agencies; and other investment, financial or credit services businesses;

Drugs, Paraphernalia and Pseudo-Pharmaceuticals: Sale of narcotics, controlled substances, and any equipment designed for making or using drugs, such as bongs, vaporizers, and hookahs, as well as pharmaceuticals and other products that make health claims that have not been approved or verified by the applicable local and/or national regulatory body;

Substances Designed to Mimic Illegal Narcotics: Sale of any substance that provides the same or a similar effect as any illegal narcotics;

Regulated Products and Services: Offering online pharmaceutical or prescription services; selling weapons, munitions, gunpowder, explosives, fireworks, or toxic, flammable, or radioactive materials; operating a medical or recreational marijuana dispensary or related business; selling of tobacco, e-cigarettes, e-liquids or related items or other age-restricted goods or services;

Unfair, Predatory or Deceptive Practices: Investment opportunities or other services that promise high rewards; sale of any service without benefit to buyer; resale of government offerings without authorization or added value; or any other practices Zipmex determines (in its sole discretion) to be unfair, deceptive, or predatory towards consumers;

Adult Content and Services: Manufacturing, distribution or sale of pornography and other obscene materials; offering any services relating to sex (e.g., prostitution, escorts, adult live chat features);

Multi-level Marketing: Pyramid schemes, network marketing, and referral marketing programs;

Unauthorized Sale of Goods: Unauthorized sale of designer or brand name products or services; sale of illegally imported or exported or stolen goods or services; and

High-risk Businesses: Any other businesses that Zipmex determines (in its sole discretion) pose heightened financial, legal or other risks or violate the policies of any banking partner or other partner of Zipmex.

In addition, you must obtain prior written consent from Zipmex in order to engage in the following categories of activities and/or business (“Conditional Uses”). You may request consent by contacting Zipmex using the form provided on the Site’s Contact Us page at https://zipmex.com/contact-us/. Zipmex may grant or deny such consent or may place conditions or restrictions on its consent, including (without limitation) requiring you to provide additional representations and warranties, to complete additional on-boarding procedures, and/or to operate subject to restrictions. Conditional Uses include (without limitation):

Money Services: Money transmitters (including transmitters of Digital Currencies); exchanges or dealers of currencies or Digital Currencies; sellers, issuers, administrators or exchangers of gift cards or prepaid cards; sellers of in-game currency; acting as a payment intermediary or aggregator or otherwise reselling any of the Services;

Charities and Religious or Spiritual Organizations: Operating or accepting donations for a non-profit enterprise or a for-profit religious or spiritual organization;

Games of Skill: Games which do not constitute gambling under these Terms or by law, but which require an entry fee and award a prize.

Zipmex Australia Pty Ltd Terms and Conditions

Updated: 30 March 2022

Zipmex Australia Pty Ltd (“Zipmex”) is the Australian subsidiary of Zipmex Pte. Ltd. based in Singapore which runs a Digital Currency trading platform and may from time to time offer additional Services (as defined herein).  Users are advised to read these Terms of Service carefully.  

These Terms of Service and any terms expressly incorporated herein (“Terms”) constitute a contract between you and Zipmex.  The Terms apply to any access to, or use of, any Services made available by Zipmex using Zipmex’s Site, and to any other related Services provided by Zipmex.  Zipmex’s policies related to the Services that are posted from time to time on the Site constitute a part of these Terms.  All capitalized terms used in these Terms are defined in clause 1.1 or elsewhere in these Terms.

By signing up to use an account through the Site, you acknowledge and agree that you have had the opportunity to review and consider all of the terms and conditions contained in these Terms, as well as the following documents of Zipmex:

(a) Privacy Policy;

(b) Fee Schedule;

(c) User Guide (FAQ). 

Zipmex is currently registered with the Australian Transaction Reports and Analysis Centre (“AUSTRAC”) as a digital currency exchange provider.  

RISK WARNING ON DIGITAL PAYMENT TOKEN SERVICES 

Zipmex Pte. Ltd. has notified the Monetary Authority of Singapore (“MAS”) pursuant to the Payment Services (Exemption for Specified Period) Regulations 2019 (“Exemption Regulations”) and under Singapore Law is currently an exempted payment services provider with regard to the provision of digital payment token services. 

The MAS requires us to provide this risk warning to you as a customer of a digital payment token (“DPT”) service provider. 

Before you pay your DPT service provider any money or DPT, you should be aware of the following:

1. Your DPT service provider is currently operating under an exemption by MAS to provide DPT services. Please note this means you will not be able to recover all the money or DPTs you paid to your DPT service provider if your DPT service provider’s business fails. 

2. You should not transact in the DPT if you are not familiar with this DPT. Transacting in DPTs may not be suitable for you if you are not familiar with the technology that DPT services are provided. 

3. You should be aware that the value of DPTs may fluctuate greatly. You should buy DPTs only if you are prepared to accept the risk of losing all of the money you put into such tokens.

4. DPT held in your Hosted Wallet is not subject to the Singapore Deposit Insurance Scheme (“SDIC”), the Australian Financial Claims Scheme (“FCS”) or any similar insurance or guaranty scheme of any other jurisdiction.  In addition, funds stored in your Fiat Wallet do not benefit from the SDIC, FCS or any similar insurance or guaranty scheme of any other jurisdiction. 

1. INTERPRETATION

1.1 Definitions

Unless otherwise defined herein or the context otherwise requires, capitalized terms used in these Terms have the following meanings:

 1. “Affiliate” means any person that Controls or is Controlled by or under common Control with the referenced person.
 2. “AML/KYC Program” has the meaning given to it in clause 9.5.
 3. “Zipmex Materials” means the Services, Site and all technology, content and other materials and information used, displayed or provided in connection with the Services or Site.
 4. “Zipmex Restricted State” has the meaning given to it in clause 2.3.
 5. “Zipmex Service Providers” has the meaning given to it in clause 17.15.
 6. “Business Day” means any day other than a Saturday, Sunday or another day that is recognized as a public holiday under the laws of Australia.
 7. “Communications” means all communications, agreements, documents, receipts, notices, and disclosures.
 8. “Complaint” has the meaning given to it in clause 17.10.
 9. “Conditional Uses” has the meaning given to it in Appendix A.
 10. “Control” means beneficial ownership of more than fifty percent of the voting securities of a corporation or other business entity with voting securities or equivalent ownership interests.
 11. “Derivative Protocols” means a fork, enhancement, supplement or derivative of a different Digital Currency or Underlying Technology.
 12. “Digital Currency” means any blockchain-based asset or right, or other similar digital representation of values, rights or assets.
 13. “Embargo State” has the meaning given to it in clause 2.3.
 14. “External Address” has the meaning given to it in clause 8.8.
 15. “Feedback” means any feedback, suggestion, ideas or other information or materials regarding or in connection with Zipmex or the Services that you provide, whether by email, posting through the Services or otherwise.
 16. “Fee Schedule” has the meaning given to it in clause 11.
 17. “Fiat Wallet” means an account opened for a User in accordance with the registration process for use in connection with facilitating certain cash transactions on Zipmex’s platform.
 18. “Fiduciary” means any person who is a trustee, executor or holder of power of attorney in respect of a User or their estate. 
 19. “Hosted Wallet” means the hosted wallet service provided by Zipmex or, as applicable, through a third-party service provider engaged by Zipmex, which allows Users to store certain Supported Digital Currencies and to track, transfer and manage Supported Digital Currencies contained in such hosted wallet.
 20. “Indemnified Parties” has the meaning given to it in clause 15.
 21. “Intellectual Property Right” means a copyright, patent, utility model right, trademark right, design right, or any other intellectual property right (including the right to obtain any of those rights or to apply to register, etc., any of those rights).
 22. “OFAC” means the Office of Foreign Assets and Control. 
 23. “Order” means the instruction to effect a Trade using the Services.
 24. “Prohibited Businesses” has the meaning given to it in Appendix A.
 25. “Refund Fee” has the meaning given to it in clause 9.2.
 26. “Representative” has the meaning given to it in clause 17.11.
 1. “Restricted Location” has the meaning given to it in clause 2.3.
 2. “Restricted Location Controls” has the meaning given to it in clause 2.3.
 3. “Security Breach” has the meaning given to it in clause 5.2.
 4. “Services” means: 
 1. a platform for Users to Trade Digital Currencies;
 2. the provision of a User Account; 
 3. the provision of a Hosted Wallet;
 4. the provision of a Fiat Wallet; and
 5. such other services as Zipmex may determine to provide to Users from time to time, the details of which may be summarized from time to time on the Site.
 1. “Site” means the website operated by Zipmex with the domain “www.Zipmex.com/au/” (including subdomains and, if the domain or content of the website of Zipmex is changed for whatever reason, then that changed website), together with any associated websites or Application Programming Interfaces (“APIs”).
 2. “Supported Digital Currencies” means Digital Currencies that are included on the list of Digital Currencies supported by Zipmex, which is available at the section “Coin Info” on the Zipmex Site and updated from time to time.
 3. “Terms” has the meaning given to it in the preamble hereto.
 4. “Third Party Content” means content provided by third parties (including, without limitation, any third party websites and any other third party content that may be accessible through or linked to the Site).
 5. “Third-Party Exchanges” has the meaning given to it in clause 8.4.
 6. “Trade” means an exchange of fiat currency for Digital Currency, an exchange of Digital Currency for fiat currency or an exchange of one Digital Currency for another Digital Currency, in each case between you and another User of the Services (or, if applicable, between you and a user of a Third-Party Exchange or service that is accessed as part of the Services with Zipmex acting as your agent), which exchange in each case is supported by the Services.
 7. “Trade Fee” has the meaning given to it in clause 11.
 8. “Underlying Technology” means software, networks, protocols, systems and other technology associated with a Digital Currency (including, if applicable, any blockchain).
 9. “Unsupported Digital Currencies” means Digital Currencies that are not Supported Digital Currencies.
 10.  “User” means an individual or an enterprise user that is registered as a user of the Services by Zipmex.
 11. “User Account” means a trading account opened for a User in accordance with the registration process to facilitate Zipmex’s provision of the Services.
 12. “User Bank Account” has the meaning given to it in clause 8.3.

1.2 Headings

Headings of sections in these Terms are for convenience only and shall not govern the meaning or interpretation of any provision of these Terms.

1.3 Consistency with laws

Where more than one interpretation of a provision of these Terms is available an interpretation that is consistent with the laws in Australia will be preferred over one that is not.  Where a provision of these Terms is inconsistent with the requirements of a law in Australia then that provision will read down to the extent possible to comply with the requirements of law.

2. ELIGIBILITY

2.1  Eligibility for Services

You acknowledge that the Services are intended to be provided by Zipmex solely for Users who satisfy the criteria described in these Terms.

2.2  General requirements

 1. You represent and warrant, on a continuing basis during all times that you maintain a User Account, that:
 1. if you are an individual User, you are at least 18 years of age and are otherwise of legal age, in the jurisdiction of your residence and nationality, to agree to and be bound by these Terms;
 2. you have the legal capacity to accept these Terms and to agree to be bound by these Terms in their entirety;
 3. except for an individual User authorized to act for a specified enterprise user (and except as otherwise consented to by Zipmex separately in writing), you are establishing a User Account and accessing the Services for your own use and not for the use or benefit of any third party;
 4. all information provided by you to Zipmex, in connection with the establishment of a User Account or otherwise, is accurate, true and complete in all respects;
 5. you have not previously been suspended or removed from using Zipmex’s Services; 
 6. you are not identified as a “Specially Designated National” by OFAC or placed on any other sanctions list administered by OFAC; 
 7. you are not placed on the U.S. Commerce Department’s Denied Persons List’;
 8. you are not placed on the Department of Foreign Affairs and Trade (“DFAT”) Consolidated List; 
 9. you are not placed on the list of known or suspected terrorists or terrorist organizations designated by the U.S. Department of the Treasury (pursuant to the Patriot Act) or the Australian Government (Department of Home Affairs); 
 10. you are not a citizen of, or resident (or in the case of an enterprise user, organized, formed or engaging in business) in any Restricted Location (including jurisdictions designated as being high-risk for money laundering by the Financial Action Task Force and jurisdictions prohibited under OFAC sanctions programs); and
 11. you are not on the United Nations Security Council Sanctions List, the MAS’ Lists of Designated Individuals or Entities, or on any other similar list of persons or entities subject to sanctions, financial sanctions, suspected terrorist designations or similar designations of the European Union, the United Kingdom, Australia or any other jurisdictions in which Zipmex operates. 
 1. In the event that, due to a change in circumstances or otherwise, any of the representations and warranties set out above is no longer true, you will immediately notify Zipmex in writing using the form provided on the Site’s Support page at https://zipmex.com/au/contact-us/.
 2. In the event that any of the representations or warranties set out above is (or becomes) untrue, Zipmex may at its sole discretion suspend or cancel your User Account or otherwise exercise any of its rights as set out in these Terms, including clause 12.1.

2.3 Restricted Locations

 1. You may not use the Services if: 
 1. you are located in, or are a citizen or resident of, any state, country, territory or other jurisdiction that is subject to an embargo or sanction by the United States or Australia (a “Embargo State”); 
 2. you are located in, or are a citizen or resident of, any state, country, territory or other jurisdiction where Zipmex has determined, in its sole discretion, to prohibit use of the Services (a “Zipmex Restricted State”); or
 3. your use of the Services at your location would be illegal or otherwise violate any applicable law.The states, countries, territories and other jurisdictions and locations referenced in sub-clauses (i) through (iii) above are collectively referred to herein as “Restricted Locations” and each individually is referred to herein as a “Restricted Location.” 

 1. You represent and warrant that you are not a citizen or resident of any Restricted Location.  You further represent and warrant that you will not use any Services while located in any of the Restricted Locations. 
 2. Zipmex reserves the right to implement controls to restrict access to the Services from any Restricted Location (“Restricted Location Controls”).  In the event that any Restricted Location Controls are not effective or can be bypassed, you undertake that you will nonetheless comply with the requirements of this clause 2.3.
 3. In the event that you are located in a state, country, territory or other jurisdiction that subsequently is determined to be a Restricted Location, you agree that Zipmex may, in its sole discretion, suspend or cancel your User Account or otherwise exercise any of its rights as set out in these Terms, including clause 12.1. 

3. USER ACCOUNTS

3.1 Creating a user account

In order to use the Services, you will need to register for a User Account.  Zipmex may in its sole discretion refuse to open a User Account for you.  You are only entitled to hold one User Account.  Upon verification of your identity (as described in clause 6.4), you will have the ability to fund your User Account using supported fiat currencies or Supported Digital Currencies, as well as store (for use with the Services), and Trade with, supported fiat currencies or Supported Digital Currencies, through the Site.

3.2 Accounts under False or Altered Identities

If it is discovered that you have opened other accounts under false or altered identities, Zipmex may at its sole discretion suspend or cancel your User Account or otherwise exercise any of its rights as set out in these Terms, including clause 12.1.

3.3 Voluntary Cancellation of User Account 

 1. In the event that you wish to cancel your User Account, you must provide Zipmex with written notice of your request using the form provided on the Site’s Support page at https://zipmex.com/au/contact-us/. Upon receipt of your request to cancel, Zipmex will provide you with information on the withdrawal process, but you acknowledge and agree that it is solely your responsibility to withdraw the balance in your User Account and that you will be required to pay any applicable withdrawal fee and any other outstanding amounts owed to Zipmex.  You acknowledge and agree that Zipmex reserves the right to set off any outstanding fees or other amounts owed to Zipmex against the withdrawal proceeds otherwise payable to you with respect to such withdrawal.  Closing your User Account will not affect any rights or obligations that arose prior to the date of closure.
 2. You acknowledge and agree that, following completion of the withdrawal process, Zipmex will not be responsible for your failure to claim any remaining Digital Currencies or funds or any losses incurred by you or any other third party during the withdrawal process due to your act or failure to act.  You authorize Zipmex to cancel or suspend any pending transactions at the time of account cancellation to the extent that such transactions are capable of being cancelled or suspended.

3.4 Death or Legal Incapacity of User

For security or any other reasons, if Zipmex receives legal documentation confirming your death or legal incapacity (or other information causing Zipmex to believe that you have died or become legally incapacitated), Zipmex may freeze your User Account such that no transactions may be completed until: (i) your designated Fiduciary has opened a new User Account (as further described below), and the entirety of your User Account has been transferred to such new account, or (ii) Zipmex receives proof in form and substance satisfactory to it that you have not died or that you have not become (or are no longer) legally incapacitated.  If Zipmex has reason to believe that you may have died or become legally incapacitated but does not have proof of your death or legal incapacity in form and substance satisfactory to it, you authorize Zipmex to make inquiries, whether directly or through third parties, that it considers reasonably necessary to ascertain whether you have died or become legally incapacitated.  

Upon receipt by Zipmex of proof satisfactory to it that you have died or become legally incapacitated, the Fiduciary you have designated in a valid will or similar testamentary document (or, in the case of a legal incapacity, a power-of-attorney or similar document) will be required to open a new User Account.  If you have not designated such a Fiduciary, then Zipmex reserves the right to (i) (in the case of your death) treat as your Fiduciary any person entitled to inherit your User Account, as determined by Zipmex upon receipt and review of the documentation it, in its sole and absolute discretion, deems necessary or appropriate, including (but not limited to) a will, similar testamentary document or an enduring power of attorney ,or (ii) require an order designating a Fiduciary from a court having competent jurisdiction.  In the event Zipmex determines, in its sole and absolute discretion, that there is uncertainty regarding the validity of any Fiduciary designation, Zipmex reserves the right to require an order resolving such issue from a court of competent jurisdiction before taking any action relating to your User Account.  

Pursuant to the above, the opening of a new User Account by a designated Fiduciary is mandatory if Zipmex so requires it following your death or legal incapacity, and you hereby agree that your Fiduciary will be required to open a new User Account if so required by Zipmex and provide the information required under these Terms in connection with the establishment of a User Account in order to gain access to the contents of your User Account.  

In the case of an enterprise user that has dissolved, ceased its business or become bankrupt or insolvent prior to the closing of its User Account and the withdrawal of the assets held therein, Zipmex may similarly freeze such User Account and require evidence in a form and substance satisfactory to it of the right of any successor, owner, trustee in bankruptcy or other representative to receive such assets or otherwise provide instructions regarding the operation or termination of such User Account before lifting such freeze. Zipmex may, in its sole discretion and to the maximum extent permitted by applicable law, require that any such successor, owner, trustee in bankruptcy or other representative open a new User Account and provide the information required under these Terms in connection with the establishment of a User Account in order to gain access to the contents of such enterprise user’s User Account.  

In the event that Zipmex determines, in its sole and absolute discretion, that there is uncertainty regarding the legal status, bankruptcy or insolvency of an enterprise user, Zipmex reserves the right to require an order resolving such issue from a court of competent jurisdiction before taking any action relating to such enterprise user’s User Account.   

3.5 Equipment and Access

To access the Services, you must have the necessary computer or similar equipment and the associated telecommunication service subscriptions to access the internet and the Site.  Access to the Services may become degraded or unavailable during times of significant volatility or volume.  This could result in the inability to Trade Digital Currencies or otherwise access the Services for periods of time and may also lead to support response time delays.  Zipmex does not represent or guarantee that the Site or Services will be available without interruption or that any Order will be promptly executed, accepted, recorded or remain open at all times.  Zipmex shall not be liable for any losses resulting from or arising out of any such delay or disruption and any temporary unavailability for systems including to allow for systems upgrades, and any protracted unavailability which are outside of Zipmex’s reasonable control.

4. COMPLIANCE WITH LAWS AND TAXES

 1. It is your sole responsibility to comply with all applicable laws related to your trading activities and other use of the Services, including without limitation any reporting and payment of all applicable taxes and full compliance with anti-money laundering and sanctions laws and regulations.  Without relieving you of your responsibility for compliance with reporting obligations and the payment of applicable taxes, Zipmex will withhold and pay over taxes if (and to the extent) required by applicable law.
 2. It is your sole responsibility to determine what, if any, taxes apply to the Trades and any other transactions you complete via the Services. 
 3. You further acknowledge and agree that:
 1. it is your responsibility to report and remit the correct tax to the appropriate tax authority; 
 2. Zipmex is not responsible for determining whether taxes apply to your Trades or for collecting, reporting, withholding, or remitting any taxes arising from any Trades; and
 3. all amounts set out or expressed to be payable under these Terms to Zipmex shall be deemed to be exclusive of any sales tax, use tax, value added tax, goods and services tax or other similar tax or governmental charge, and if any such tax or governmental charge is chargeable against Zipmex, you shall pay to Zipmex an additional amount equal to such tax or governmental charge and indemnify Zipmex against any losses resulting from such tax or governmental charge.

5. SECURITY

 1. Enhanced Security Features 
 1. Zipmex may offer optional enhanced security features for your User Account (including, for example, two-factor authentication) and encourages, but does not require, you to use any such enhanced security features. 
 2. If you do enable enhanced security features, it is your sole responsibility to ensure the security of, and your continuous control over, any device or account that may be associated with the enhanced security features.
 1. User Account Activities
 1. You are solely responsible for:
 1. maintaining adequate security and control of your User Account and any device that you use with your User Account (including, without limitation, any device that may be associated with enhanced security features);
 2. maintaining confidentiality of any and all login credentials, IDs, passwords, personal identification numbers (PINs), API keys or any other codes that you use to access the Services; 
 3. monitoring the activity in your User Account; 
 4. providing Zipmex with your true, accurate and complete residential address, email address, telephone number and other contact information, and keeping such contact information up to date in your User Account profile in order to receive any notices or alerts that Zipmex may send you; and
 5. any losses in connection with the authorized or unauthorized use of your User Account.
 1. Any loss or compromise of the foregoing information and/or your personal information and/or any device associated with your use of your User Account may result in unauthorized access to your User Account by third parties and the loss or theft of any Digital Currencies and/or funds held in your User Account and any associated accounts.  Zipmex assumes no responsibility for any loss that you may sustain due to any loss or compromise of the foregoing information (that is not due to any fault of Zipmex) or any such device and/or your failure to follow or act on any notices or alerts that Zipmex may send to you.
 2. You must contact Zipmex immediately using the form provided on the Site’s Support page at https://zipmex.com/au/contact-us/  if you discover or believe that your User Account or any of the foregoing information or any device associated with your use of your User Account has been lost or compromised or if you become aware of any fraud or attempted fraud or any other security incident (including a cybersecurity attack) affecting you and/or Zipmex (collectively, a “Security Breach”).  Upon receipt of such notice from you, Zipmex will take reasonable steps to protect your User Account and/or other information.  This may include preventing actions initiated using the compromised account passwords.  You must take any steps that Zipmex reasonably requires to reduce, manage or report any Security Breach.  Failure to provide prompt notification of any Security Breach may result in a loss to you (for which Zipmex shall not be responsible) and will be taken into account in Zipmex’s determination of the appropriate resolution of the matter.

6. USER INFORMATION, DATA AND IDENTITY VERIFICATION

6.1 Personal Information Provided by You 

You are required to provide certain personal information and documentation as part of the registration process in order to allow Zipmex to verify your identity.  During registration of your User Account, and from time to time thereafter if requested by Zipmex, you agree to provide Zipmex with the information it requests for the purposes of identity verification and the detection of money laundering, terrorist financing, fraud, or any other financial crime, and you agree to permit Zipmex to keep a record of such information to the maximum extent permitted by all applicable laws.  You hereby acknowledge and agree that all such personal information and documentation provided by you shall, to the best of your knowledge, be true, accurate and complete in all respects.  

You acknowledge that Zipmex and its service providers may process personal data in relation to you (if you are an individual), and personal data that you have provided or in the future provide to Zipmex or its service providers in relation to employees and/or other individuals associated with you, in connection with these Terms and your use of the Services.  Accordingly, you represent and warrant that: (i) your disclosure to us of any personal data relating to individuals other than yourself was or will be made in accordance with all applicable data protection and data privacy laws, and such data was or will be true, accurate and complete, up to date and relevant when disclosed, (ii) before providing any such personal data, you have had the opportunity to review and consider the Privacy Policy (and, in the case of personal data relating to an individual other than yourself, have (or will at the time of disclosure have) provided a copy of the Privacy Policy to that individual), and (iii) if from time to time Zipmex provides you with a replacement version of the Privacy Policy, you will promptly read that notice and provide a copy to any individual whose personal data you have provided to Zipmex or its service providers.  

In the event that Zipmex is acquired by or merged with a third party entity, Zipmex reserves the right, in any of these circumstances and to the maximum extent permitted by all applicable laws, to transfer or assign the information Zipmex or its service providers have collected from you as part of such merger, acquisition, sale or other change of control.  

6.2 Disclosure to Affiliated Companies

The Zipmex group of companies comprises a number of affiliated companies and legal entities located both within and outside Australia. We may disclose, where appropriate and to the extent necessary, your personal data to such affiliated companies and legal entities for the purposes of corporate reporting, management of your customer relationship, identity verification, compliance with applicable laws and regulations (including those relating to detection of money laundering, terrorist financing, fraud, or any other financial crime), provision of technical and other support, and other related legal and business purposes. Please note that we provide our affiliated companies and legal entities with only the personal data they need for such business and legal purposes, and we require that they protect such personal data in accordance with the applicable laws and regulations.

6.3 Change in Personal Information

In the event of any change to your personal information or documentation provided to Zipmex (either during the registration process or on an ongoing basis thereafter), you must notify Zipmex of the change in writing using the form provided on the Site’s Support page at https://zipmex.com/au/contact-us/; and submit any documents subsequently requested by Zipmex.

6.4 Identity Verification

 1. You will need to complete certain verification procedures before you are permitted to use the Services and on an ongoing basis thereafter.  The information Zipmex requests may include certain personal information, including, but not limited to, your name, principal residential address (which may not be a PO Box or other similar address), mailing address (if different from your principal residential address), telephone number, email address, date of birth, taxpayer identification number (e.g. Tax File number), a government identification (such as your driver’s licence or passport), and information regarding your bank account (such as the name of the bank, the account type, routing or Bank State Branch (BSB) number, and account number).  If you are a legal entity, you will also need to provide information on certain beneficial owners and controlling persons of the entity, as well as certain governing documents of the entity.  In providing Zipmex with this or any other information that may be required, you confirm that, to the best of your knowledge, the information is true, accurate and complete.  You hereby authorize Zipmex either directly or through its third party service providers to collect such information and to take any measures that it considers necessary to: 
 1. verify your identity; 
 2. confirm any information that you submit; and 
 3. take any action that Zipmex deems necessary based on the results, including reviewing, retaining and/or disclosing any such information as necessary to satisfy any applicable law, regulation, sanctions programs, legal process or governmental request.
 1. You authorize Zipmex to make inquiries, whether directly or through third parties, that Zipmex considers necessary to verify your identity, confirm your residential address or protect you and/or Zipmex against fraud or other financial crime, and to take action Zipmex reasonably deems necessary based on the results of such inquiries.  When Zipmex carries out these inquiries, you acknowledge and agree that your personal information may be disclosed to credit reference and fraud prevention or financial crime agencies and that these agencies may respond to Zipmex’s inquiries in full.  

Further, you authorize your wireless operator (AT&T, Sprint, T-Mobile, US Cellular, Verizon or any other branded wireless operator) to use your mobile number, name, address, email address, network status, customer type, customer role, billing type, mobile device identifiers (IMSI and IMEI) and other subscriber status details, if available, solely to allow verification of your identity and to compare information you have provided to Zipmex with your wireless operator account profile information for the duration of your relationship with Zipmex.  Standard text message and data rates may apply with respect to the use of such services, as well as any two-factor authentication procedures employing mobile devices that may be implemented in accordance with Clause 5.1.You acknowledge that in certain circumstances it could take up to a month or more to undertake the registration and verification process. 

 1. Zipmex will have no liability or responsibility for any temporary or permanent block on Services provided to you, including resulting in your inability to withdraw Digital Currencies or fiat balances or execute Trades, during or as a result of any identity verification or other screening procedures.

6.5 Loss or Corruption of User Data; Computer Viruses

 1. To the extent permitted by law, Zipmex shall have no liability whatsoever for any information that may become irretrievably lost or corrupted or temporarily unavailable due to a variety of causes, including but not limited to:
 1. software failures, viruses or other harmful materials;
 2. protocol changes by third party providers;
 3. internet outages;
 4. force majeure events or other disasters;
 5. scheduled or unscheduled maintenance; or
 6. other events or circumstances either outside or (to the maximum extent permitted by all applicable laws) within Zipmex’s control.
 1. You are solely responsible for backing up and maintaining duplicate copies of any information you store or transfer through the Services.
 2. Zipmex shall not bear any liability whatsoever for any damage or interruptions caused by any computer viruses, spyware, scareware, Trojan horses, worms or other malware that may affect your computer or other equipment, or any phishing, spoofing or other attack.  Zipmex advises the regular use of a reputable and readily available virus screening and prevention software.  You should also be aware that SMS and email services are vulnerable to spoofing, phishing or other attacks and should use care in reviewing messages purporting to originate from Zipmex.  You should always log into your User Account through the Site to review any transactions or required actions if you have any uncertainty regarding the authenticity of any communication or notice.

6.6 Dormant User Account

If your User Account has been inactive for a period of two years, Zipmex may designate such User Account as a dormant account and may require you to verify certain information or provide certain documentation to confirm that you are the proper owner of the User Account.  Until your account is verified and reactivated in accordance with such procedures, you will be unable to access your User Account or make any transfers or Trades.  Zipmex reserves the right to impose a fee on accounts that have been designated as dormant accounts and/or on accounts that have been inactive for a period of one year or longer, the details of which would be set forth in the Fee Schedule, and any such fees may be collected from the assets held in your User Account (including, without limitation, by liquidating Digital Currencies at current market prices and retaining the proceeds thereof).  Subject to any limitations imposed by applicable law, including any relevant abandoned property laws or similar laws as referenced in clause 9.6, Zipmex reserves the right to terminate a dormant account that has been inactive for a period of 6 years of more, in which case any assets remaining in such dormant account may, in the sole discretion of Zipmex, be forfeited and thereafter retained by Zipmex for its own use.

6.7 Suspension or Closure of User Account Based on User Data or Failure to Verify

 1. Your access to one or more Services, and the limits that apply to your use of the Services, may be altered as a result of information collected about you on an ongoing basis.  Without prejudice to any of its rights under these Terms (including under clause 12.3), Zipmex may suspend trading or close your User Account without notification if it is unable to successfully complete its verification process for any reason.
 2. Additionally, Zipmex may require you to wait some amount of time after completion of a Trade, before permitting you to use further Services and/or before permitting you to engage in transactions beyond certain volume limits.

7. STATUS OF ON-EXCHANGE ASSETS

7.1        Grant to Zipmex  

In consideration for your use of our Services and other valuable consideration, you grant Zipmex all rights and title to all On-Exchange Assets (including all ownership rights), subject to limited rights described in clause 7.2.  

7.2        Your acknowledgments

Without limiting the generality of clause 7.1, you acknowledge and agree that some of key implications of the grant under clause 7.1 are that:

 1. Zipmex may, without further notice to you:
 1. hold such On-Exchange Assets in such wallets and/or with such other facilities or third parties as Zipmex considers appropriate;

 1. pledge, re-pledge, hypothecate, rehypothecate, sell, lend, stake or otherwise transfer or use any amount of such On-Exchange Assets as it sees fit for its own purposes:  

 1. separately or together with other property;
 2. for any period of time; and
 3.  without retaining in Zipmex’s possession and/or control a like amount of On-Exchange Assets or any other monies or assets, and to use or invest such On-Exchange Assets; and
 1. retain any benefits flowing from its rights in relation to the On-Exchange Assets;

 1. your rights in relation to any On-Exchange Assets are limited to a contractual obligation for Zipmex to provide an equivalent amount and type of On-Exchange Assets:

 1. for your use in connection with the Services; or

 1. to send to you as part of a withdrawal,

in each case, subject to these Terms.  As such, Zipmex only has a debtor-creditor relationship with you with respect to all On-Exchange Assets;

 1. you will not be able to exercise certain rights of ownership that you might otherwise have before sending the On-Exchange Assets to us;

 1. you have no claim or entitlement to any benefit that Zipmex or any other third party may receive from time to time in relation to the On-Exchange Assets;

 1. Zipmex’s ability to meet its contractual obligations in clause 7.2(b) and these Terms (on time or at all) may be impacted by any losses or delays sustained in connection with its holding or use of On-Exchange Assets, amongst other factors.  This may result in losses or delays to you. In a worst case, a total loss of On-Exchange Assets may occur.  

7.3   Disclaimer

Neither clause 7.1 nor 7.2 should be taken to imply:

 1. any back-to-back lending or other arrangement, nor any collective investment, on the part of Zipmex or any third party on your behalf; or

 1. the assumption of any liability by Zipmex for any actions taken by you as part of the Services.

7.4         Applicable law

Each of clauses 7.1 and 7.2 are subject to applicable law and any regulatory requirements.  Where any On-Exchange Assets are required to be held in any other capacity (for example, beneficially for you), we will seek to notify you of that change.

8. ACCOUNT FUNDING, TRANSFERS AND TRADES

Transferring Digital Currency

 1. With respect to the transfer of Digital Currencies using the Services, you acknowledge that: (i) you have read and understand the process for transferring Digital Currencies from external accounts to your Hosted Wallet and vice versa as set out in the User Guide; (ii) you will not transfer any Unsupported Digital Currencies to your Hosted Wallet, as such Unsupported Digital Currencies may be permanently lost; and (iii) it is your responsibility to ensure that you send any Digital Currency to the correct address provided for that Digital Currency (and that any external wallet address provided for a withdrawal of a Digital Currency is accurate and able to receive such Digital Currency), as Digital Currencies sent to an incorrect address may never be recovered. 

8.2 Establishing and using a Fiat Wallet

 1. Users may establish a Fiat Wallet (and fund it in an appropriate amount, as applicable) to facilitate transactions on the Zipmex platform.  Zipmex holds the fiat currency balance in one or more omnibus custodial accounts with a financial institution or institutions.  Each such omnibus account is (i) held in Zipmex’s name and under Zipmex’s control, (ii) segregated and legally distinct from Zipmex’s business and operating accounts, (iii) established for the benefit of Zipmex customers, and (iv) represents a banking (and not a custodial) relationship with the bank at which such account is held.  Such omnibus accounts do not create any relationship by and between you and any such bank.  Your fiat currency deposits and other amounts from time to time directed to your Fiat Wallet:  (1) are not treated as general assets of Zipmex, (2) are fully owned by you, and (3) are recorded and maintained on Zipmex’s internal ledger and reflected in a sub-account (i.e., your Fiat Wallet) so that your indirect prorated interest in Zipmex’s omnibus accounts is readily ascertainable.  In the event that any omnibus account generates interest or other earnings, you agree that such amounts will be retained by Zipmex as fees for Services provided by Zipmex and will not be allocated to the Fiat Wallets of any Zipmex customer.

 1. You may initiate a transfer from your identified payment method (which may include wire transfer, bank transfer (ACH), debit card or such other payment methods as may be approved by Zipmex from time to time) to fund your Fiat Wallet.  Certain transfer limits may apply depending on a User’s account type and status, as well as payment method selected, as set forth in the Transfer Limits Schedule (as updated from time to time).  For transfers by way of bank wires (both deposits and withdrawals), certain bank wire fees may apply, as applicable and set forth in the Fee Schedule.  For deposits, Zipmex will credit your Fiat Wallet a corresponding amount of fiat currency after funds are delivered to Zipmex.  For withdrawals, Zipmex will immediately debit your Fiat Wallet when you authorize a withdrawal.  Bank fees are netted out of transfers to or from Zipmex.  Zipmex will not process a transfer if associated fees exceed the value of the transfer.

8.3 Transaction Limits; Refusal of Transfer and Trade Requests

 1. Zipmex may, at any time and in its sole discretion and without notice, refuse any transfer or Trade request, impose limits or change applicable limits on the amounts that you are able to transfer, Trade or withdraw on a daily or other periodic basis as Zipmex deems appropriate in its sole discretion, including (without limitation):
 1. to comply with applicable laws or regulations, or an order from law enforcement authorities; 
 2. in line with Zipmex’s policy from time to time; 
 3. in response to market volatility or events; or
 4. based on your deposit method, verification steps you have completed, and other factors.
 1. Zipmex, reserves the right to refuse to process or to cancel any pending transfer or Trade, or reverse any transfer or Trade even after funds have been debited from your User Account, in each case, in the sole discretion of Zipmex, including without limitation: (i) if Zipmex suspects the transfer or Trade involves (or has a high risk of involvement in) money laundering, terrorist financing, fraud, or any other type of financial crime; (ii) as required by law or  in response to a subpoena, court order, or other government order or to enforce transaction limits; (iii) if Zipmex reasonably suspects that the transfer or Trade is erroneous; or (iv) if Zipmex suspects the transfer or Trade violates any provision of these Terms, including clause 10.

8.4 Timing for Completion of Transfers

 1. After successfully completing the identity verification procedures described in clause 6, you may fund your User Account by means of one or more valid payment methods (which may include wire transfer, ACH, debit card or such other fiat-based payment methods as may be approved by Zipmex from time to time) or by transferring Supported Digital Currency from an external Digital Currency wallet.  All fiat and Digital Currency deposits must originate from an account or Digital Currency wallet maintained in your name (or, if applicable in the case of an authorized enterprise user, in the name of such enterprise user).  In connection with deposits made to your User Account, you are not allowed to receive funds or Digital Currencies from a sender other than yourself (or, if applicable in the case of an authorized enterprise user, in the name of such enterprise user). In addition, fiat currency deposits are only accepted from (i) bank accounts (in the name of the individual User or enterprise user named on the User Account) that have successfully completed Zipmex’s AML/KYC Program and (ii) are domiciled in the country of residence of the individual or enterprise user named on the User Account (each such bank account, a “User Bank Account”).  You acknowledge that funds or Digital Currencies may be sent or debited from your selected payment method before corresponding credits are made to your User Account (in the case of deposits).
 2. Where applicable, you authorize Zipmex to initiate debits from your selected payment method(s) in settlement of deposit requests and to debit your User Account and initiate payments to your selected payment method(s) in settlement of withdrawal requests.  Although Zipmex will attempt to deliver fiat currency or Supported Digital Currency (as applicable) to you as promptly as possible, funds or Digital Currencies may be removed from your User Account before corresponding amounts are received at your selected payment method (in the case of withdrawals).
 3. In the case of deposits of fiat currency to your User Account, Zipmex may (where applicable) debit your selected payment method as soon as the same day you initiate a deposit.  Your deposit will typically take between one to five Business Days to process.  Wire transfer deposits and ACH deposits may not be processed outside of normal banking hours.  You agree and understand that wire transfer deposit settlement times and ACH deposit settlement times are subject to public holidays, the internal processes and jurisdiction of your bank, and the internal processes of our banks.  You further agree and understand that in certain situations, wire transfer deposit settlement times may be delayed in connection with downtime or disruptions to Zipmex’s service providers or for other reasons, including payment network congestion or disruption.
 4. In the case of withdrawals of fiat currency, your receipt of funds will depend on the withdrawal type and will typically take between one and five Business Days.  Fiat currency withdrawals are only permitted to User Bank Accounts.  Your initiation of a fiat currency withdrawal using your User Account login credentials and other forms of authentication, when applicable, will be deemed to be your authorization for Zipmex to execute any such withdrawal.  Wire withdrawals and ACH withdrawals may not be processed outside of normal banking hours.  You agree and understand that wire withdrawal transfer times and ACH withdrawal transfer times are subject to public holidays, the internal processes and jurisdiction of your bank, and the internal processes of Zipmex’s banks.  You further agree and understand that in certain situations, wire withdrawal transfer times and ACH withdrawal transfer times may be delayed in connection with downtime or disruptions to Zipmex’s service providers or for other reasons, including payment network congestion or disruption.
 5. In the case of deposits of Digital Currency to your User Account, your deposit will typically take between one hour and one Business Day to process (depending on traffic, network disruptions, downtime and other factors).  In the case of withdrawals of Digital Currency, your receipt of such Digital Currency will typically take between one hour and one Business Day (depending on traffic, network disruptions, downtime and other factors).  Digital Currency deposits will generally be credited to your User Account only after the requisite number of network confirmations have occurred on the blockchain for the deposited Digital Currency.  Zipmex makes no guarantee regarding the timing for completing any transfer, which may depend on third party actions that are outside of Zipmex’s control.  In addition, because Zipmex securely stores all Digital Currency private keys in its control in a combination of online and offline storage and it may be necessary for Zipmex to retrieve certain information from offline storage in order to facilitate a transfer of Digital Currency in accordance with your instructions, the initiation or crediting of such transfer may be delayed for 48 hours or more.  
 6. Zipmex will make reasonable efforts to ensure that requests for electronic or other debits and credits, as applicable, are processed in a timely manner but it makes no representation or warranty regarding the amount of time needed to complete processing.
 7. Notwithstanding any provision in these Terms, you hereby grant to Zipmex a first priority lien on and security interest in and to the balances in your Fiat Wallet and Hosted Wallet to secure the performance of your obligations under these Terms.

8.5 Trade Process

 1. Zipmex provides an order book-based trading system for trading pairs involving the exchange of a supported fiat currency for a Supported Digital Currency, a Supported Digital Currency for a supported fiat currency, or a Supported Digital Currency for another Supported Digital Currency.  The available orders resting on such order book may include orders resting on the internal order book of Zipmex or on order books that are accessed by Zipmex through its accounts maintained with one or more other third-party exchanges or similar services (“Third-Party Exchanges”).  Unless otherwise required under applicable law, Zipmex does not, and is under no obligation to, disclose the identity of any such Third-Party Exchanges or similar services through which available trades may be sourced.
 2. Users may place Orders for Trades by submitting market orders or limit orders for processing through such order book.  Market orders are Orders that are filled immediately against resting orders on the order book at the current best available price.  Limit orders are Orders that are filled at or better than a price specified by the User. In general, any quantity that is not filled rests on the continuous order book until it is filled or cancelled, or otherwise expires in accordance with trading policies and procedures then in effect.
 3. Orders for Trades will be executed automatically using Zipmex’s trade execution algorithms.  When the Zipmex matching system identifies a matching order that is available on the order book for a given User’s Order, the orders will be matched.  In that case, the matched Trade is recorded on Zipmex’s internal ledger and the balance of each User’s Hosted Wallet and Fiat Wallet will be adjusted automatically in settlement of the Trade (including to account for deductions of the applicable Trade Fees).  Orders may be matched in whole or in part against Zipmex’s internal order book and/or against the order books of Third-Party Exchanges.  Orders may at times be fulfilled only in part or, depending on the type of Order, from multiple sources at differing prices and at differing times.  All limit orders at the same specified price are treated equally and executed in the order in which they were received.  Orders matched against orders resting on the order books of one or more Third-Party Exchanges may not be filled for any reason, including reasons beyond Zipmex’s control (such as a disruption of the communication network, a suspension of trading by any such Third-Party Exchange and/or a suspension or cancellation of an account of Zipmex maintained at any such Third-Party Exchange), and Zipmex shall not be responsible for any such unfilled Order.
 4. Any Order that is not matched in whole or in part will remain on the order book until it is matched or cancelled, or otherwise expires in accordance with trading policies and procedures then in effect. Zipmex may impose a limited timeframe during which unmatched Orders remain on the order book (after which time any such Order will expire) , and may place other restrictions and time limits on trading activities from time to time and otherwise establish or modify trading policies and procedures from time to time, by posting notices and updates to such effect on the Site. You agree that by logging into your User Account or otherwise using the Services following any addition or modification to such policies, restrictions and limitations, you are agreeing to such additions and modifications. You may request that an open Order be cancelled by inputting such request on the Site. However, it will generally not be possible to cancel an Order (or any part of an Order) that has been matched on the order book and is marked as either pending or complete.
 5. The Services do not include support for margin trading, options trading or shorting at this time, provided that Zipmex may provide margin trading services for certain customers in its sole discretion.
 6. You must deposit funds (fiat currency or Digital Currency, as applicable) prior to placing an initial Order, and you are not permitted to place an Order unless you have enough funds in your Fiat Wallet or Hosted Wallet (as applicable) to satisfy your Order.  When you place an Order, the full amount of funds required (including any applicable fees) are placed on hold in your User Account until your Order is matched, expires, or (to the extent permitted under these Terms) is cancelled.
 7. After you have placed an Order, Zipmex will send you an email confirming the details of your Order.  Zipmex will send you another email if your Order subsequently fills (in whole or in part).  You acknowledge and agree that your Orders and Trades will be treated as authorized and correct unless you provide Zipmex with written notice of any error or objection using the form provided on the Site’s Support page at https://zipmex.com/au/contact-us/ within three calendar days of receipt of the relevant email notification.  It is your sole responsibility to review your transaction history, and related email receipts, on a regular basis.
 8. Zipmex does not provide Users with periodic User Account statements or valuations.  Your transaction history is available to you through the Site.  Such transaction history contains all of your transfer and trading activity, including pending Trades, deposits and withdrawals, as well as the balances in your Fiat Wallet and Hosted Wallet.  However, nothing in your transaction history should be treated as a valuation of any Digital Currency.
 9. When your Order is executed against Zipmex’s internal order book, you are purchasing or selling the relevant Supported Digital Currency from or to another User of Zipmex, not from or to Zipmex or any of its Affiliates.  In the unlikely case where such User is an Affiliate of Zipmex, such other User is acting in its individual capacity rather than as an agent for Zipmex.  Accordingly, you will bear all risks associated with transacting with such other User, including the risk that such other User did not hold unencumbered title to and beneficial ownership in the Supported Digital Currency you have purchased from such other User.
 10. When your Order is executed against the order book of a Third-Party Exchange, Zipmex is purchasing or selling the relevant Supported Digital Currency from or to a user of such Third-Party Exchange acting as your agent and for your account, even if Zipmex is transacting with such user of such Third-Party Exchange in its name.  In no event will Zipmex be purchasing or selling such Digital Currency from or to you as a principal to the Trade with you.   Accordingly, you will bear all credit, market and other risks associated with transacting with such user of such Third-Party Exchange, including the risk that such user did not hold unencumbered title to and beneficial ownership in the Supported Digital Currency you have purchased from such user through Zipmex as your agent.

8.6 Use of a Credit Card to Fund a User Account or Trade

Zipmex may from time to time permit Users to fund their User Accounts, or specific Trades, using a credit card.  If you use a credit card for such purposes, you represent and warrant that you are an authorized user of such credit card.  Zipmex reserves the right at any time to cease support for credit card transactions or to impose other restrictions or limitations on credit card transactions, either generally or on an individual User basis.  Among other such restrictions, Zipmex may determine to delay your ability to effect a Trade using amounts funded through a credit card until it is satisfied, in its sole discretion, that the transaction has been authorized and the relevant funds have cleared and been settled to your User Account.  Zipmex may rely on the services of third parties in confirming such authorization and settlement status and such authorization and settlement determination process may delay your ability to trade with amounts funded with a credit card.  Without limiting the generality of clause 8.3 and other applicable provisions of these Terms, Zipmex may delay or withhold a withdrawal or transfer by you (in whole or in part) if, at the time of the withdrawal or transfer, amounts funded to your User Account using a credit card have not been fully settled or have been subject to reversal (such as on account of a chargeback).

8.7 Additional Information in Connection with Transfers and Trades

Zipmex reserves the right to delay any transfer or Trade if it perceives a risk of fraud or illegal activity.  Zipmex does not guarantee the availability of its Services, and the act of acquiring Supported Digital Currencies using the Services does not result in a guarantee that you may sell your Supported Digital Currencies using the Services.

8.8 Reversal of Transfers or Trades

 1. You acknowledge and agree that, except as otherwise expressly provided in these Terms, Zipmex will not reverse any transfers or Trades which have been initiated and are either pending or complete.  In addition, you acknowledge and agree that you cannot cancel, reverse, or change any transaction marked as complete or pending.  If your payment is not successful or if your payment method has insufficient funds, you authorize Zipmex, in its sole discretion and wherever possible, either to cancel the transfer or Trade or to debit your other payment methods, including Zipmex balances or other associated accounts, in any amount necessary to complete the transfer or Trade, and you will indemnify Zipmex against any losses resulting from the lack of sufficient balances in your User Account to complete the transfer or Trade. You are responsible for maintaining an adequate balance and/or sufficient credit limits in order to avoid overdraft, NSF, or similar fees charged by your payment provider. 
 2. Zipmex shall not be liable in the event that the details of any third party Digital Currency address not created or maintained by Zipmex (“External Address”) provided by you are incorrect, improperly formatted, erroneous, or intended for a different type of Digital Currency, or for any events or circumstances outside of Zipmex’s control.

8.9 No Investment or Other Advice

For the avoidance of doubt, Zipmex does not provide investment, tax or legal advice.  All Trades are executed automatically, based on the parameters of your Order instructions and in accordance with Zipmex’s Trade execution procedures, and you are solely responsible for determining whether any investment, investment strategy or related transaction is appropriate for you based on your personal investment objectives, financial circumstances and risk tolerance.  You should consult your own legal or tax professionals regarding your specific situation.  The information provided on the Site or any third-party sites for which a link may be available on the Site does not constitute investment advice, financial advice, trading advice or any other sort of advice, and you should not treat any of the Site’s content as such.  Zipmex does not recommend that any Digital Currency should be bought, earned, sold or held by you, and Zipmex will not be held responsible for the decisions you make to buy, sell or hold Digital Currency.  You acknowledge and agree that you have had the opportunity to review and consider the risks contained in the relevant disclosure documents.

9. GENERAL SERVICE TERMS

9.1 Conditions and Restrictions

 1. Zipmex may, at any time, in its sole discretion and without prior notice, refuse any transfer request, Order or other transaction request submitted via the Services, impose limits on the amounts of transfers or Trades that can be completed on a daily or other periodic basis or impose any other conditions or restrictions upon your use of the Services. 
 2. Without prejudice to any other provision of this clause 9.1, Zipmex may: 
 1. limit or cancel the number of open Orders that you can establish via the Services; 
 2. restrict transaction requests from certain locations; or
 3. restrict withdrawals or trading if there is a reasonable suspicion of fraud, diminished capacity or inappropriate activity; if honouring the requested withdrawal or trade would create a material regulatory risk for Zipmex or its Affiliates (including, without limitation, due to applicable anti-money laundering, prevention of terrorist financing and/or sanction laws and regulations); or if Zipmex receives reasonable notice that your ownership of some or all of the Digital Currencies in your User Account is in dispute. In such circumstances, Zipmex may also suspend or cancel your User Account. 

9.2 Error Correction 

 1. You authorize Zipmex, in its sole and absolute discretion, to attempt to correct, reverse or cancel any Order, Trade or transfer with respect to which Zipmex has discovered that there was an error, regardless of whether such error was caused by you, Zipmex or a third party.
 2. You acknowledge that Zipmex may consider a Trade to be erroneous when its price is substantially inconsistent with the market price at the time of execution.  In making such a determination, Zipmex will take into account the circumstances at the time of the transaction and the interest of Zipmex and other market participants generally in preserving the integrity of the market and maintaining a fair and orderly marketplace.  Factors that may be considered include, but are not limited to, suspicious trading activity, violations of these Terms, disruptions or malfunctions in the operation of the Zipmex platform or any relevant network or protocol, and the presence of other extraordinary market conditions or circumstances in which the nullification or modification of transactions may be necessary for the maintenance of a fair and orderly market.
 3. You acknowledge and agree that:
 1. Zipmex provides no guarantee or warranty that any attempt made to correct, reverse or cancel any Order, Trade or transfer under this clause 9.2 will be successful;
 2. a mere assertion by you that you made a mistake when entering an Order, or that you failed to pay attention to or update an Order, or any other similar assertion may not be sufficient to establish that the resulting transaction was erroneous;
 3. Zipmex may declare a transfer, Order or Trade to be null and void, in whole or in part, even if you (and, if applicable, the other party to a Trade) do not agree to cancel or modify it; and 
 4. Zipmex will have no responsibility or liability for the error or any correction attempt under this clause 9.2.
 1. Where commercially and technically practicable to do so in the case of an error or mistake involving fiat currencies (as determined by Zipmex in its sole and absolute discretion), Zipmex may assist a User in taking steps to correct such an error or mistake, in which case a refund or correction fee (a “Refund Fee”) may be charged against the User’s User Account to compensate Zipmex for the costs incurred and resources used to assist in the correction of such error or mistake.  Further information regarding the amount and calculation of a Refund Fee is set forth in the User Guide.  Each User acknowledges that a User may not receive any refund if the Refund Fee is greater than the amount of such refund that has actually been recovered and such User shall be responsible for, and reimburse, Zipmex for any balance of the Refund Fee that remains unpaid or uncollected in such circumstances.  Each User agrees that Zipmex may or may not assist a User in recovering any fiat currency by correcting such User’s error or mistake.

9.3 Support for Digital Currencies

 1. Zipmex retains the right, in its sole discretion, to determine whether to support the transfer, storage or trading of any Digital Currency using the Services.  Under no circumstances should you attempt to use your Hosted Wallet services to store, send, request, or receive digital currencies in any form that are Unsupported Digital Currencies.  Zipmex assumes no responsibility or liability in connection with any attempt to use the Services for Unsupported Digital Currencies.
 2. Zipmex may, in its sole discretion, terminate any Services and support for any Digital Currency at any time.  
 3. Zipmex will, where permitted by law, use reasonable efforts to notify Users at least 14 days in advance of a decision to cease support of a Digital Currency. 
 4. If you are notified by Zipmex of a decision to cease support of a Digital Currency, you acknowledge and agree that:
 1. you should transfer the affected Digital Currency out from your Hosted Wallet before the notified deadline; and 
 2. if you do not transfer the affected Digital Currency out of your Hosted Wallet prior to the notified deadline, the Digital Currency may be lost due to your inability to access, transfer or otherwise control the Digital Currency.
 1. In accordance with its current policy on the treatment of a Digital Currency following a decision to terminate any Services and support for such Digital Currency, Zipmex will use reasonable efforts to take the following steps if you fail to timely transfer the affected Digital Currency out of your Hostel Wallet prior to the notified deadline:
 1. for a period of 90 days following the effective date of the cessation of support for the affected Digital Currency, Zipmex will support the continued holding of such Digital Currency in your Hosted Wallet;
 2. if the affected Digital Currency has not been transferred out of your Hosted Wallet within such 90-day period, Zipmex may (but shall not be required to) convert the Unsupported Digital Currency at current market rates to a Supported Digital Currency (typically a USD-backed stablecoin), and the fees and costs of effecting such conversion may be charged against and collected from your User Account;
 3. after any such conversion and the collection of applicable costs and fees, such replacement Digital Currency may be withdrawn to your designated external wallets with the support of Zipmex, subject to the provisions of clauses 6.6 and 9.6 and, if applicable, to the repeat application of this clause 9.3 if support for such replacement Digital Currency is later terminated; and
 4. in the event that Zipmex determines not to convert holdings of Unsupported Digital Currencies to Supported Digital Currencies in the manner contemplated above, Zipmex may elect to hold all such Unsupported Digital Currencies in a separate commingled wallet established for such purpose, subject to the imposition of an administrative fee and subject to the provisions of clauses 6.6 and 9.6.
 1. Zipmex shall not be liable for any losses, liability or expenses related to its decision to cease any support for any .Digital Currency or any action Zipmex may take under this clause 9.3.

9.4 Derivative Protocols

 1. Unless Zipmex notifies you or makes a public statement to the contrary, Zipmex does not support Derivative Protocols and you should not use your User Account to attempt to request, transfer, store, Trade or engage in any other type of transaction or functionality involving a Derivative Protocol. 
 2. The Zipmex platform is not configured to detect and/or secure Derivative Protocol transactions and Zipmex shall have no responsibility or liability whatsoever with respect to any Derivative Protocol.

9.5 AML/KYC Compliance

You acknowledge and agree that:

 1. Zipmex’s anti-money laundering and ‘know your customer’ compliance program (“AML/KYC Program”) may be updated from time to time, including the procedures that Zipmex uses to verify its customers’ identities and residential addresses; and 
 2. should there be any activities, practices, or transactions conducted by you which are in conflict with the foregoing AML/KYC Program, Zipmex may at its sole discretion suspend or cancel your User Account or otherwise exercise any of its rights set out in these Terms, including clause 12.1.

9.6 Unclaimed Property

If your User Account has been inactive for an extended period of time (as may be specified under applicable state or other laws), Zipmex will attempt to contact you using the contact information provided by you.  If Zipmex is unable to locate you or you do not respond within thirty days (or such other time period as may otherwise be required by applicable state or other laws), Zipmex may be obligated to (i) report any remaining funds or property in your User Account as unclaimed property in accordance with applicable state or other laws and/or (ii) deliver any such unclaimed funds or property to the relevant state or other governmental authority in accordance with applicable state or other laws.  In addition to such fees as may be imposed on dormant accounts in accordance with clause 6.5, if and to the extent permitted by applicable law, Zipmex reserves the right to deduct an administrative fee in relation to unclaimed funds or property.  

9.7 Property Disputes

 1. If Zipmex receives notice that any Digital Currencies held in your Hosted Wallet are alleged to have been stolen or are otherwise not lawfully possessed by you, Zipmex may, in its sole discretion, place an administrative hold on the affected Digital Currencies or your Hosted Wallet. 
 2. In the event that Zipmex places an administrative hold on some or all of your Digital Currencies or your Hosted Wallet: 
 1. Zipmex may continue such hold until such time as: 
 1. any dispute with respect to the ownership of the Digital Currencies has been resolved; and 
 2. evidence of the resolution acceptable to Zipmex has been provided in a form acceptable to Zipmex; 
 1. Zipmex will not involve itself in any such dispute or the resolution of the dispute; and 
 2. Zipmex shall have no liability with respect to any such administrative hold under this clause 9.7, or for your inability to withdraw Digital Currencies or execute Trades during the period of any such hold.

9.8 LEN Off-Exchange Trades

In the case of the Digital Currency known as LINE Yen (LEN), Zipmex may engage in off-exchange (“over-the-counter”) trades with certain buyers and/or sellers of LEN at prices that may differ from market prices available on the Zipmex exchange.  You acknowledge that such trading activity may have an impact on the liquidity of LEN trading available on the Zipmex exchange and/or on the market price of LEN on the Zipmex exchange.

9.9 Digital Currency Promotions

 1. Zipmex may run promotions (including marketing campaigns, special promotions, special offers, giveaways or airdrops) from time to time, and details about the events will be publicized on the Site or sent to the User’s email if the User has elected to receive marketing Communications.  Subject to applicable laws, Zipmex may establish qualifying criteria to participate in any such promotions in its sole discretion, and Zipmex shall have no obligation to make any such promotions available to all customers.  Zipmex may revoke, terminate, amend, retract, deny and/or withhold any such promotion at any time, with or without notice.  Zipmex makes no recommendation and does not provide any advice about the value or utility of any Digital Currency subject to a promotion.
 2. If you wish to participate in any event contemplated under this clause 9.9, you undertake to be responsible for doing all things and taking all actions necessary to participate in the event.  
 3. Without limitation to this clause 9.9, if new or additional Digital Currencies are provided (whether by “airdrop” or other means) to holders of a Digital Currency, you agree and acknowledge that:
 1. it would be your responsibility to claim the Digital Currencies and to designate the Hosted Wallet address for delivery of such Digital Currencies; and 
 2. Zipmex has no responsibility to enable, facilitate or help with claiming or receiving any such Digital Currencies or other benefits.
 1. If Zipmex suspects that you (whether alone or with others) manipulated or abused (or attempted to manipulate or abuse) a promotion and/or otherwise acted in bad faith towards Zipmex, then Zipmex may, in its sole discretion and in addition to exercising other rights under these Terms, including clause 12.1, take any or all of the following actions:  (i) temporarily or permanently block, suspend or terminate your access to the Services or any portion thereof and/or close your User Account, (ii) remove and/or deduct any reward or award which might have been granted to you (taking into account any loss sustained which will be fully recognized), (iii) remove and/or deduct any profits gained by you as a result of such manipulation or abuse, including by closing any open positions in the applicable User Account(s), and (iv) deny, withhold or withdraw from you such promotion and any future promotions.  For the avoidance of doubt, in such circumstances, rewards, awards or any other bonus granted to you and any profit or gains obtained by you may be withheld, while any loss suffered by you will be recognized and sustained.

10. UNACCEPTABLE USE OR CONDUCT

 1. You agree that you will not:
 1. violate or attempt to violate (or assist in the violation of) any law, statute, regulation, ordinance, contract, Intellectual Property Right or other third-party right, or commit a tort while using the Services;
 2. violate or attempt to violate (or assist in the violation of) any sanctions program administered in the countries where Zipmex conducts business or provides Services, or engage in any activity involving the Services which would involve proceeds of any unlawful activity;
 3. use or attempt to use the Services in any manner that could interfere with, disrupt, negatively affect, or inhibit other Users from fully enjoying the Services, or that could damage, disable, overburden, or impair the functioning of the Services in any manner;
 4. use or attempt to use the Services to pay for, support, or otherwise engage in any illegal gambling activities, fraud, fictitious transaction, money-laundering, terrorist activities, market manipulation (including, without limitation, spoofing (i.e., using computer algorithms or other means, whether automatic or manual, to rapidly display and then cancel bids or orders to gain from changes in the price of a Digital Currency or trading pair) and wash trades (i.e., simultaneously submitting buy and sell orders for the same account or for different accounts with common beneficial ownership with the intent to avoid taking a bona fide market position or to otherwise negate market price or price competition)) or other illegal activities;
 5. use or attempt to use any robot, spider, crawler, scraper, or other automated means or interface not provided by Zipmex to access the Services or to extract data;
 6. use or attempt to use another person’s User Account without authorization;
 7. circumvent or attempt to circumvent any content filtering techniques Zipmex employs, or access or attempt to access any service or area of the Services that you are not authorized to access;
 8. introduce or attempt to introduce to the Services any malware, virus, Trojan horses, worms, logic bombs, or other harmful or deleterious material;
 9. develop any third-party applications that interact with the Services without Zipmex’s prior written consent, or unless otherwise agreed;
 10. engage or attempt to engage in any Prohibited Businesses (as set forth in Appendix A) in connection with your use of the Services, and your interactions with other Users and third parties; or
 11. engage or attempt to engage in any Conditional Uses (as set forth in Appendix A) in connection with your use of the Services, and your interactions with other Users and third parties, without first obtaining the prior written consent of Zipmex.
 1. If Zipmex reasonably believes that you have breached any of the provisions set out above, then Zipmex may, in its sole discretion and without giving prior notice to you, take such measures as it sees fit, including but not limited to deleting all or part of the information sent by you; and exercising any of its rights under these Terms, including clause 12.1. 
 2. Zipmex shall not be liable for any damages or direct or indirect loss incurred by any User due to any measures taken by Zipmex under this clause 10. 
 3. Unless otherwise required by law, Zipmex is not obligated to return any documents previously received from a User upon deletion of such User’s User Account.
 4. If Zipmex reasonably believes that a User has breached this clause 10 while using the Services, then Zipmex:
 1. may, at its discretion and without prior notice to such User, take measures to cancel and reverse the User’s transaction; and 
 2. may make a claim against such User for profit obtained through the transaction and for damage incurred by Zipmex due to the transaction.

11. FEES

 1. You agree to pay Zipmex the fees described in Zipmex’s Fee Schedule (the “Fee Schedule”), as updated by Zipmex from time to time in its discretion, or as otherwise imposed in accordance with these Terms.  The Fee Schedule is available at www.Zipmex.me/fees.
 2. Each Trade is subject to a fee (a “Trade Fee”), as set forth in the Fee Schedule.
 3. Zipmex reserves the right to adjust its Trade Fees and other fees (and any applicable waivers) at any time.  Zipmex will post any update to the Fee Schedule before such update takes effect.  Any update to the Fee Schedule will apply to Trades or other transactions that take place following the effective date of such updated Fee Schedule.  You agree that by logging into your User Account or otherwise using the Services following any change to the Fee Schedule, you are agreeing to accept the new Fee Schedule. 
 4. You authorize Zipmex to remove Digital Currency from your Hosted Wallet and/or amounts in your Fiat Wallet for any applicable fees owed by you under these Terms.
 5. You undertake to be responsible for paying all fees charged by:
 1. any third party service provider associated with any external account or External Address; and 
 2. Zipmex for any transfers of Digital Currency.

12. CHANGES, SUSPENSION AND TERMINATION OF SERVICES

12.1 Remedies for Zipmex

 1. If you breach any of these Terms, Zipmex may take any action as it determines reasonably necessary to remedy or mitigate your breach, including, but not limited to, the following:
 1. delete all or part of any information transmitted by you; 
 2. suspend or cancel your User Account without any prior notice to you; and
 3. confiscate Digital Currency or fiat currency funds owned by you without any prior notice to you.
 1. Zipmex shall in no event be responsible or liable for any damage incurred by you as a result of an action taken by Zipmex pursuant to this clause 12.1. 
 2. Any right or remedy of Zipmex set forth in these Terms is in addition to, and not in lieu of, any other right or remedy whether described in these Terms, under statute, at law or in equity.

12.2 Changes to Services; Limitations on Services

Zipmex may, at its discretion and without liability to you, with or without prior notice and at any time, modify or discontinue, temporarily or permanently, all or any portion of any Services.  In addition, Zipmex may not make all the Services available in all markets and jurisdictions and may restrict or prohibit use of all or a portion of the Services from certain countries, states, territories or jurisdictions

12.3 Suspension or Termination of Services; Closure of Account

 1. Zipmex may, at its discretion and without liability to you, with or without prior notice and at any time and for any reason, temporarily suspend or restrict or permanently terminate your access to all or a portion of any Services or deactivate or cancel your User Account.
 2. You acknowledge and agree that Zipmex’s decision to take certain actions, including limiting access to, suspending, or closing your User Account, may be based on confidential criteria relating to its risk management and security protocols or any other criteria or business reason that Zipmex determines to keep confidential, and that Zipmex is under no obligation to disclose the details of its risk management, security procedures or business decisions to you or to advise you of the reason for any such action.

12.4 Limitation of Liability

WITHOUT LIMITING THE GENERALITY OF CLAUSE 16, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED UNDER APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL ZIPMEX, OR ITS AFFILIATES, OR ANY OF THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDERS, MEMBERS, DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, AGENTS, ATTORNEYS, CONSULTANTS, REPRESENTATIVES, SUPPLIERS, CONTRACTORS OR OTHER SERVICE PROVIDERS, BE LIABLE FOR: (A) LOSSES SUFFERED BY YOU OR ANY THIRD PARTY RESULTING FROM ANY MODIFICATION OF ANY SERVICES OR FROM ANY SUSPENSION OR TERMINATION OF YOUR ACCESS TO ALL OR A PORTION OF ANY SERVICES (WHETHER PURSUANT TO THIS CLAUSE 12 OR FOR ANY OTHER REASON); OR (B) ANY AMOUNT IN EXCESS OF THE VALUE OF THE DIGITAL CURRENCY ON DEPOSIT IN YOUR USER ACCOUNT; UNLESS THE LOSS, HARM OR DAMAGE WAS DUE TO FRAUD, GROSS NEGLIGENCE OR WILFUL MISCONDUCT BY ZIPMEX OR ITS AFFILIATES.

12.5 Resumption of Services

If and when the Services resume following a suspension of the Services, you acknowledge that Digital Currency valuations and exchange rates may differ significantly from the valuations and rates prior to such suspension.

12.6 Effect of Termination

 1. In the event of the discontinuation of all Services or termination of your right to access any or all Services: 
 1. all amounts payable by you to Zipmex will immediately become due; 
 2. Zipmex may delete or deactivate your User Account and all related information and files in such account without liability to you; and 
 3. Zipmex may cancel any open Orders or other transaction requests that are pending at the time of discontinuation or termination. 
 1. In the event of discontinuation or termination of all Services, Zipmex will use commercially reasonable efforts to provide you with a period of 90 days to remove the Digital Currencies from your Hosted Wallet, unless prohibited in order to comply with applicable laws or regulations or by order of law enforcement or other governmental authority.  If any Digital Currencies have not been transferred out of your Hosted Wallet within such 90-day period, such Digital Currencies may, subject to the provisions of clause 9.6, be handled in a manner consistent with clause 9.3(e).  This clause 12.6 shall not apply where such termination or discontinuation is as a result of any breach of clause 2.2 (General Requirements) or 2.3 (Restricted Locations).

12.7 Survival of Termination

All provisions of these Terms which by their nature extend beyond the expiration or termination of your access to the Services shall survive such termination or expiration, including (without limitation) the following provisions:

 1. clause 3.4 (Voluntary Cancellation of User Account)
 2. clause 6.4 (Identity Verification);
 3. clause 9 (General Service Terms);
 4. clause 11 (Fees);
 5. clause 12 (Changes, Suspension or Termination of Services);
 6. clause 13 (Proprietary Rights);
 7. clause 14 (Third Party Content);
 8. clause 15 (Release and Indemnification);
 9. clause 16 (Disclaimers, Exclusions and Limitations); and 
 10. clause 17 (General).

13. PROPRIETARY RIGHTS

13.1 Ownership of Zipmex Materials

Zipmex Materials, together with all Intellectual Property Rights in any of the Zipmex Materials, as between you and Zipmex, are owned by Zipmex.

13.2 Limitations

 1. You may use the Zipmex Materials solely as authorized by Zipmex in connection with your use of the Services only for as long as Zipmex permits you to continue to access the Services.  Any other use of the Site or the Services is expressly prohibited and all other right, title and interest in the Site is exclusively the property of Zipmex and/or its licensors. 
 2. You must not:
 1. resell, lease, lend, share, copy, transmit, license, publish, distribute or otherwise permit any third party to use the Site, Services or Zipmex Materials or use the Site, Services or Zipmex Materials in any service bureau environment; 
 2. modify or create derivative works of the Site, Services or Zipmex Materials, or any portion thereof; 
 3. frame, display or incorporate the Site, Services or Zipmex Materials in any website or any other work of authorship; 
 4. decompile, disassemble, reverse engineer or attempt to discover the source code of the Site, Services or Zipmex Materials; 
 5. use the Site, Services or Zipmex Materials to design, develop or create any competing product or service; 
 6. otherwise use the Site, Services or Zipmex Materials for any commercial or non-commercial purpose other than their intended purposes determined at Zipmex’s discretion; or
 7. attempt to engage in any conduct set forth in sub-clauses (i) through (vi) above. 
 1. You acknowledge and agree that:
 1. “Zipmex” or any other product or service names, logos, and other marks used on the Site or Zipmex Materials, or otherwise in connection with the Services, are trademarks owned by Zipmex or its licensors; and 
 2. you may not copy, imitate or use them without Zipmex’s prior written consent.

14. THIRD PARTY CONTENT

Zipmex may engage third party service providers to carry out certain activities relating to the Services, including (without limitation) to collect information to verify User identities and/or to process any fiat currency payments, including but not limited to payments in relation to your use of the Services or deposits or withdrawals from your Fiat Wallet.

You acknowledge and agree that:

 1. Zipmex does not control, endorse, or adopt any Third Party Content (including any Third Party Content that may be provided by Zipmex as a convenience);  
 2. Zipmex shall have no responsibility for any aspect of the information, content, or services contained in any Third Party Content (even where such Third Party Content is accessible through or linked to the Site), including without limitation material that may be misleading, incomplete, erroneous, offensive, indecent, or otherwise objectionable; 
 3. your business dealings or correspondence with such third parties are solely between you and the third parties; 
 4. Zipmex is not responsible or liable for any loss or damage of any sort incurred as the result of any such dealings; and
 5. your use of any Third Party Content, and your interactions with third parties is at your own risk.

15. RELEASE AND INDEMNIFICATION

 1. If you have a dispute with one or more Users of the Services, you release Zipmex, its Affiliates, and each of their respective shareholders, members, directors, officers, employees, attorneys, consultants, agents, representatives, suppliers, contractors and other service providers from any and all claims, demands and damages (actual and consequential) of every kind and nature arising out of or in any way connected with such dispute.
 2. You shall defend, indemnify, and hold harmless Zipmex, its Affiliates, and their respective shareholders, members, directors, officers, employees, attorneys, consultants, agents, representatives, suppliers, contractors and other service providers (collectively, “Indemnified Parties”) from and against any claim, demand, lawsuit, action, proceeding, investigation, liability, damage, loss, cost or expense (including without limitation reasonable legal fees and any fines, fees or penalties imposed by any regulatory authority) arising out of, relating to or in connection with:
 1. your use of, or conduct in connection with, the Services; 
 2. any Feedback or User content you provide; 
 3. your breach of these Terms;
 4. your violation of any applicable law, rule or regulation, or the rights of any other person or entity; or
 5. any act or omission of any third party who has access to your User Account with or without your permission, authorization or consent;

unless the loss, harm or damage was due to fraud, gross negligence or wilful misconduct by Zipmex or its Affiliates.

 1. If you are required to indemnify any Indemnified Party, Zipmex (or, at Zipmex’s discretion, the applicable Indemnified Party) will have the right, in its sole discretion, to control any action or proceeding and to determine whether Zipmex wishes to settle, and if so, on what terms.

16. DISCLAIMERS

16.1 Disclaimer of Warranties

 1. To the maximum extent permitted under applicable law, including the Australian Consumer Law:
 1. the Site, the Services, the Zipmex Materials and any product, service or other item provided by or on behalf of Zipmex are provided on an “as is” and “as available” basis; 
 2. Zipmex expressly disclaims, and you waive, any and all representations and warranties of any kind, whether express, implied or statutory, with respect to the foregoing, including, without limitation:
 1. Implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title or non-infringement;
 2. Warranties arising from course of performance, course of dealing or usage in trade; and
 3. Warranties that access to the site, the services or any Zipmex materials will be timely, continuous, or free of error. 

Nothing in these Terms of Service limits any condition, guarantee or warranty imposed by the Australian Consumer Law, including any consumer guarantee rights that may apply.  

 1. Without limiting anything in this clause 16, Zipmex does not represent or warrant that the Site, the Services or Zipmex Materials (including any historical Digital Currencies price data available on the Site) are accurate, complete, reliable, current, error-free or free of viruses or other harmful components.  

Although Zipmex intends to provide accurate and timely information on the Site, the Site and the other Zipmex Materials may not always be entirely accurate, complete or current and may also include technical inaccuracies or typographical errors.  In an effort to provide complete and accurate information, information may be changed or updated from time to time without notice, including without limitation information regarding Zipmex’s policies, products and services.  If a change is material in nature, we will provide you with reasonable notice before the change takes effect.   Accordingly, you should verify all information before relying on it, and all decisions based on information contained on the Site are your sole responsibility and Zipmex shall have no liability for such decisions.  To the extent that the Site provides access to market data or other information sourced from third parties, including historical price and supply data for Digital Currencies, such material is for informational purposes only and Zipmex makes no representations or warranties as to its accuracy.

 1. Zipmex does not guarantee the identity of any User or other party in connection with any Order or Trade.  You should verify all transaction information prior to submitting Orders.
 2. Zipmex does not own or control the Underlying Technology, including the underlying protocols which govern the operation of Digital Currencies supported on Zipmex’s platform.  In general, the underlying protocols are open source and anyone can use, copy, modify, and distribute them.  By using the Zipmex platform, you acknowledge and agree (i) that Zipmex is not responsible for operation of the underlying protocols and that Zipmex makes no guarantee of their functionality, security, or availability; and (ii) that the underlying protocols are subject to sudden changes in operating rules (a/k/a “forks”), and that such forks may materially affect the availability, value, function, and/or name of the Digital Currencies you store in the Zipmex platform and may result in the holding of an identical amount of Digital Currency associated with each branch of the forked protocol.  In the event of a fork, you agree that Zipmex may temporarily suspend Zipmex operations with respect to the forked protocol (with or without advance notice to you) and that Zipmex may, in its sole discretion, decide whether or not to support (or cease supporting) either branch of the forked protocol entirely.  You acknowledge and agree that Zipmex assumes absolutely no responsibility whatsoever in respect of an unsupported branch of a forked protocol.

16.2 Exclusion of Liability for Consequential or Similar Damages 

 1. To the fullest extent permitted under applicable law, in no event will Zipmex, its Affiliates and their respective shareholders, members, directors, officers, employees, attorneys, consultants, agents, representatives, suppliers, contractors or other service providers be liable for any incidental, indirect, special, punitive, intangible, consequential or similar damages or liabilities whatsoever (including, without limitation, damages for loss or diminution in the value of data, information, revenue, profits or other business or financial benefit) arising out of or in connection with:
 1. any authorized or unauthorized use of the Site; 
 2. any authorized or unauthorized use of the Services;
 3. the Zipmex Materials;
 4. these Terms;
 5. any performance or non-performance of the Services; or
 6. any other product, Service or other item provided by or on behalf of Zipmex;

unless the loss, harm or damage was due to fraud, gross negligence or wilful misconduct by Zipmex or its Affiliates.

 1. For the avoidance of doubt, the exclusion of liability in this clause 16.2:
 1. applies regardless of whether the damages or liabilities arose under contract, statutory strict liability or other theory; and 
 2. is limited to, in each case, where Zipmex (or one of its authorized representatives) was advised of, or reasonably knew of or should have known of the possibility of such damages. 

16.3 Additional Limitations of Liability 

 1. Zipmex does not guarantee and is not liable (including for defect liability) with respect to trading Digital Currencies or the value, function, place of use, or intended use of Digital Currencies. 
 2. Even if the User has, from Zipmex, directly or indirectly obtained information related to the Services or to another User, Zipmex will not guarantee the accuracy of any such information to the User except to the extent expressly set out in these Terms.
 3. Zipmex conducts services that provide a platform for trading Digital Currencies and is not obligated to execute and settle User’s Orders.  If an Order of a User is not executed or settled for any reason or an event occurs that obstructs the formation or validity of an agreement (such as nullification, cancellation, or rescission of a formed purchase agreement), then Zipmex will not be liable to the User to compensate for damage.
 4. Each User shall be responsible for following the User Guide process in relation to the deposit and withdrawal of fiat currencies and/or Digital Currencies.  Zipmex will not be liable for any loss incurred by a User resulting from (i) specifying an incorrect account number or other information for an account to which fiat funds are to be transferred (or from which fiat funds are to be withdrawn) in accordance with such User’s instructions, (ii) inputting or specifying the incorrect Digital Currency address in connection with any transfer or withdrawal of Digital Currencies (including the deposit of Digital Currencies to such User’s Hosted Wallet), or (iii) sending Unsupported Digital Currencies or tokens to such User’s Hosted Wallet.  A User shall indemnify Zipmex and each of the other Indemnified Parties for all losses incurred by Zipmex or any such other Indemnified Party resulting from any  act of such User specified in clauses (i) through (iii) above.
 5. Each User shall, at its responsibility and expense, investigate whether its use of the Service will violate a law or ordinance or will breach an industry association’s internal regulation or other rule that applies to such User.  Zipmex does not guarantee that a User using the Services will conform to the laws, ordinances, industry association’s internal regulations, and other rules that apply to that User.
 6. Each User shall be solely responsible for handling and resolving any disputes including but not limited to disputes in connection with trading of the Digital Currency, the Services or the Site between the User and another User or a third party.   
 7. To the extent permitted by law, Zipmex is not liable to you or any third party for any of the following: 
 1. discontinuance, suspension, termination, unavailability, modification or alteration of the Services (or of your access to such Services);
 2. deletion or loss of a User’s messages or information;
 3. cancellation of a User’s registration;
 4. data loss or failure of or damage to equipment due to using the Services;
 5. fraudulent transactions and activities of a minor User who fraudulently holds himself/herself out to be of legal age;
 6. loss of Digital Currencies in connection with a hack of the exchange; or
 7. any other damage incurred by a User related to the Services.
 1. Even if the Site links to another website or the Site is linked to from another website, Zipmex is not, for whatever reason, liable for websites other than the Site or liable for information available on websites other than the Site.
 2. Zipmex may cancel a transaction concerning Digital Currencies in the Services due to system failure.  Zipmex is not liable to compensate for damage incurred by a User due to cancellation or otherwise related to the Services.
 3. Zipmex is not liable to compensate for damage incurred by a User due to a future adoption, modification, revision or interpretation or administration by a relevant government authority or self-regulatory organization of: 
 1. a law, ordinance, statute, rule, order, circular notice, municipal ordinance, guideline, or any other regulation that applies to Digital Currency or the trading, transfer or holding of Digital Currency; or 
 2. a related tax system that includes a sales tax.
 1. Zipmex does not guarantee the value, stability, or legality of the Supported Digital Currencies.  Zipmex is not liable for damage arising due to a User insufficiently understanding the nature, mechanisms, market operations, or any other characteristics or attributes of the Supported Digital Currencies.

17. GENERAL

17.1 Governing Law; Jurisdiction

 1. You agree that these Terms (including this clause 17.1) and any claim or dispute arising out of or in connection with the subject matter of these Terms are governed by the laws of Australia, without regard to principles of conflict of laws
 2. Subject to the provisions of clauses 17.10 and 17.11 governing Complaints, you agree to submit to the personal and exclusive jurisdiction and venue of Australia to determine any dispute or claim arising out of or in connection with the Services or these Terms or their subject matter, existence, negotiation, validity, termination or enforceability (including any non-contractual dispute or claim).  You hereby irrevocably waive any and all rights to trial by jury with respect to any dispute or proceeding arising out of these Terms or relating to the Services, to the extent permitted by law.
 3. Except to the extent that your have rights that are protected by law to bring a later claim or cause of action, any claim or cause of action that you bring arising out of or related to use of the Site and/or the Services or these Terms should be filed within one (1) year after such claim or cause of action arose.

17.2 Zipmex Affiliates and Contractors

The Site and any Services may be operated or provided by Zipmex, its Affiliates or their respective independent service providers. 

17.3 Non-waiver

Zipmex’s failure or delay in exercising any right, power, or privilege under these Terms shall not operate as a waiver of any thereof.  These Terms shall not be construed to waive rights that cannot be waived under applicable laws of the jurisdiction in which you are located, including without limitation applicable state money transmission laws.

17.4 Title

With respect to any Digital Currencies you sell, transfer or deliver using the Services, you represent that you are the owner of such Digital Currencies with good and marketable title thereto and you have the absolute right to sell, assign, convey, transfer and deliver such Digital Currencies.  You further represent that you are the lawful owner of any external wallet you may use to fund your User Account, receive withdrawals from your User Account or otherwise use to settle Trades, and that you have good title thereto and that such wallet is owned and operated solely for your benefit, and no person or entity other than you has any right, title or interest to or in any such wallet.  You acknowledge and agree that Zipmex makes no representations or warranties as to good and marketable title with respect to Digital Currencies that you may purchase or receive in connection with your use of the Services, and Zipmex shall under no circumstances be liable for any title defects with respect to such Digital Currencies.

17.5 Severability

The invalidity or unenforceability of any of these Terms shall not affect the validity or enforceability of any other of these Terms, all of which shall remain in full force and effect.

17.6 Force Majeure

Zipmex will have no responsibility or liability for any failure, delay or interruption in any Services which results (directly or indirectly) from any cause, circumstance, event or condition beyond the reasonable control of Zipmex, including without limitation any significant market volatility, any flood, extraordinary weather conditions, earthquake, or other act of God, fire, war, insurrection, riot, strike or other labor dispute, accident, action of government, act of military authorities, act of terrorists, civil disturbance, interruption in telecommunications or Internet services or network provider services, power failure, equipment or software malfunction, or other catastrophe or any other occurrence which is beyond Zipmex’s reasonable control, or any loss or damage that you may incur as a result thereof.

17.7 Assignment

 1. You may not assign or transfer any right or license to use the Services or any of your rights or obligations under these Terms without prior written consent from Zipmex, including by operation of law or in connection with any change of control.  Any attempted transfer or assignment in violation hereof shall be null and void. 
 2. Zipmex may assign or transfer any or all of its rights or obligations under these Terms, in whole or in part, without notice and without obtaining your consent or approval, including (without limitation) to any Zipmex Affiliates or to any successor in interest of any business associated with the Services.
 3. Without limiting any of Zipmex’s rights under this clause 17.7, if Zipmex has transferred or delegated responsibility for any portion of the Services to another company or other entity, then Zipmex may, to the maximum extent permitted under applicable law, along with such transfer or delegation of responsibility, transfer to the transferee Zipmex’s rights and obligations under these Terms, Users’ registration information, and other customer information.  Each User hereby agrees to such transfers and delegations, including transfers and delegations in the ordinary course of business as well as any transfer resulting from a merger, acquisition or other change of control with respect to Zipmex.  Subject to the foregoing, these Terms will bind and inure to the benefit of the parties, their successors and permitted assigns.

17.8 Relationship of the Parties

Zipmex is an independent contractor, and nothing in these Terms shall be deemed to cause you and Zipmex to be treated as partners or joint venturers or to have any similar relationship, nor shall either party be deemed an agent of the other party (except as otherwise expressly provided herein).

17.9 Feedback

If you have any Feedback or general questions, please contact Zipmex via https://zipmex.com/au/contact-us/.  When you contact Zipmex, please provide your name, address, and any other information Zipmex may need to identify you, your User Account, and the transaction on which you have feedback or questions.  If you believe your User Account has been compromised, you may also report your claim by contacting [email protected].

17.10 Formal Complaint Process

If you have a dispute with Zipmex (a “Complaint”), you agree to contact Zipmex through its support team to attempt to resolve any such dispute amicably.  You may contact Zipmex’s customer support team via its Customer Support webpage, in writing at https://zipmex.com/au/contact-us/, if you and Zipmex cannot resolve the dispute through the Zipmex support team, you and Zipmex agree to use the formal complaint process set forth below in clause 17.11 or any internal dispute resolution process which we may establish for handling complaints which out customer support team tell you about or for which details are made available on our website.   You agree to use this process before filing any small claims action or other court action or seeking resolution in any applicable external dispute resolution (EDR) scheme which is able to hear your claim.  If you do not follow the procedures set out in clause 17.11 before making a claim with an EDR Scheme, filing a small claims action, or taking any other court action, Zipmex shall have the right to ask the court or EDR scheme to dismiss or suspend your filing or your claim unless and until you complete such steps. 

17.11 Procedural Steps for Complaints

 1. In the event that your dispute with Zipmex is not resolved through your contact with the Zipmex support team, you agree to use our Complaint form to describe your Complaint, how you would like us to resolve the Complaint, and any other information related to your dispute that you believe is relevant.  The Complaint form can be found on the Site at https://zipmex.com/au/contact-us/ or can be requested from the Zipmex customer support team.
 2. Zipmex will acknowledge receipt of your Complaint form after you submit it.  A Zipmex customer service representative (“Representative”) will review your Complaint.  The Representative will evaluate your Complaint based on the information you have provided and information in the possession of Zipmex and/or its Affiliates or service providers.  Within 15 Business Days of our receipt of your Complaint form, the Representative will address the issues raised in your Complaint form by sending you an email in which the Representative will:  (i) offer to resolve your Complaint in the way you requested; (ii) make a determination rejecting your Complaint and set out the reasons for the rejection; or (iii) offer to resolve your Complaint with an alternative resolution.  In exceptional circumstances, if the Representative is unable to respond to your Complaint within 15 Business Days for reasons beyond Zipmex’s control, the Representative will send you a communication indicating the reasons for the delay in answering your Complaint, and specifying the deadline by which the Representative will respond to your Complaint, which will be no later than 35 Business Days from Zipmex’s receipt of your Complaint form.
 3. If Zipmex cannot resolve the dispute through the formal complaint process set forth in clauses 17.11(a) and (b), you and Zipmex agree that any dispute arising out of or relating to these Terms or the Services, may be brought only in Australia.
 4. To the extent permitted under applicable law, the prevailing party in any court action may be entitled to costs and attorneys’ fees.

17.12 Entire Agreement; Conflicts

 1. These Terms (including the Privacy Policy, Fee Schedule, Risk Disclosure Statement, and other materials referenced in the preamble to these Terms) and the Appendices hereto comprise the entire understanding and agreement between you and Zipmex as to the subject matter hereof, and supersede all prior and contemporaneous discussions, agreements and understandings of any kind and nature (including without limitation any prior versions of these Terms) between the parties regarding the Services. 
 2. In the event of any conflict between these Terms and any other agreement you may have with Zipmex, these Terms will prevail unless the other agreement specifically identifies these Terms and declares that the other agreement supersedes these Terms.

17.13 Separately Negotiated Agreements

To the extent permitted by applicable law, Zipmex may from time to time enter into separately negotiated agreements (which may include side letters or other written communications) with certain Users.  Such agreements may supplement or modify certain of these Terms as they apply to the particular User.  This may include supplemental or modified provisions regarding, among other matters, (i) economics, fees and funding in relation to a User Account, (ii) access to particular market information (which may not be generally available to other Users at all or in the same level of detail or within the same timeframe), or (iii) appointment of a User or its representative to any advisory committee or other User representative bodies that Zipmex may establish from time to time.  Any such separately negotiated agreements will be entered into in Zipmex’s sole discretion and based on such factors as Zipmex deems to be relevant.  You acknowledge that such agreements are generally not available to all, or any particular subset of, Users.  Factors that may be considered by Zipmex include, but are not limited to:  (1) actual or planned volume of trading activity by a particular User and (2) any specific or unique legal, tax or regulatory obligations or requirements that may be applicable to a particular User.  The existence and terms of any such separately negotiation agreement with another User shall not affect the validity or enforceability of these Terms as between you and Zipmex, and you shall not have any rights or legal recourse against Zipmex or any other User that receives supplemental or modified terms or rights as a result of a separately negotiated agreement.

17.14 Confidentiality

Any information you receive about another User through the Services must be kept strictly confidential.  Unless such other User expressly consents otherwise, you may use such information only in connection with the Services (as reasonably necessary to execute a Trade or transfer or to carry out other actions incidental thereto), and you may not disclose such information to any third party.

17.15 Legal Process

You acknowledge and agree that Zipmex, as well as its Affiliates and service providers, and their respective officers, directors, agents, employees and representatives (such Affiliates, service providers and other persons, collectively, the “Zipmex Service Providers”) may comply with any writ of attachment, execution, garnishment, tax levy, restraining order, subpoena, warrant or other legal process which Zipmex or any of the Zipmex Service Providers reasonably and in good faith believes to be valid in connection with or relating to the Services utilized by you or the fiat currency or Digital Currency held in your User Account or any transaction in such fiat currency or Digital Currency.  

Zipmex and the Zipmex Service Providers may, but are not required to, notify you of any such process by electronic communication.  Zipmex and any Zipmex Service Provider may charge you for associated costs, in addition to any legal process fees.  

You agree to indemnify, defend and hold harmless Zipmex and each Zipmex Service Provider from and against all actions, claims, liabilities, losses, costs, attorneys’ fees or damages associated with their compliance with any process that any of them reasonably believes in good faith to be valid in connection with or relating to the Services utilized by you or the fiat currency or Digital Currency held in your User Account or any transaction in such fiat currency or Digital Currency.  You further agree that Zipmex and any Zipmex Service Provider may honor any such legal process, regardless of the method or location of service.

17.16 Modification of Terms; E-Signature and Electronic Communications Consent

 1. Except as otherwise explicitly set forth herein, Zipmex may modify these Terms (including policies, disclosure statements, schedules and FAQs referenced herein) by providing reasonable notice of such changes.  This may include, but is not limited to, sending you an email, providing notice through the Services, providing a revised version of the Terms (or the applicable policy, disclosure statement, schedule or FAQ) on the Site or updating the “Last Updated” date at the top of these Terms (or the applicable policy, disclosure statement, schedule or FAQ).  The specific method or methods of notification will be in Zipmex’s sole discretion acting reasonably, and the use of a particular form of notice in some instances does not obligate Zipmex to use the same form in other instances.
 2. Any revised version of the Terms posted on the Site shall be effective at the time posted (or, if applicable, on such later date as may be indicated at the time of such posting).
 3. Zipmex reserves the right to require your affirmative assent and continuing acceptance of these Terms from time to time as a condition of logging into your User Account.  By continuing to access or use the Services, you confirm your agreement to the modified Terms.
 4. If you do not agree to any modification to these Terms, your sole and exclusive remedy is to terminate your use of the Services and close your User Account.
 5. Zipmex encourages you to frequently review the Terms to ensure you understand the terms and conditions that apply to your access to, and use of, the Services.
 6. You hereby agree that Zipmex will provide to you, and you will receive from Zipmex, all Communications by posting them on the Site, emailing them to you at the primary email address listed in your customer profile, and/or through other electronic communication such as text message, instant chat or mobile push notification.  “Communications” include all notices, disclosures, agreements, documents and other communications that Zipmex provides in connection with your User Account and your use of the Services, including (without limitation): (i) these Terms, the Privacy Policy and all other Zipmex agreements, policies or documentation that require User consent, including (without limitation) updates to such agreements, policies or documents; (ii) responses to claims or Customer Support inquiries filed in connection with your User Account; (iii) legal, regulatory and tax disclosures or statements that Zipmex is required to provide to you (to the extent permitted by law); and (iv) User Account history, transaction details, confirmations, and any other account or Trade information.  Communications will typically be sent in the English language, and if you are not fluent in English, you should consider obtaining the services of an interpreter at your own expense.
 7. In order to access and retain electronic Communications, you will need to comply with minimum technical specifications that Zipmex may impose from time to time, including (without limitation) those specified in the User Guide.
 8. You may withdraw your consent to receive Communications electronically by contacting Zipmex using the form provided on the Site’s Support page at https://zipmex.com/au/contact-us/.  If you withdraw your consent to receive electronic Communications at any time (or fail to provide consent), Zipmex may close your User Account or charge you reasonable additional fees for delivery of hard copies.
 9. You acknowledge and agree that if Zipmex attempts to provide any electronic Communication to you using any of the methods set forth in this clause 17.16, and you do not receive an electronic Communication because your email address on file with Zipmex is incorrect or out of date (or is blocked by your service provider), or because you are unable to receive electronic Communications for any reason, Zipmex will be deemed to have provided the Communication to you.  You may update your information by logging into your User Account and visiting settings or by contacting Zipmex’s Customer Support group using the form provided on the Site’s Support page at https://zipmex.com/au/contact-us/.  Notwithstanding anything in this clause 17.16, if any email communication is returned as undeliverable, Zipmex retains the right, without further attempting to contact you in any other manner, to block your access to your User Account until you provide and confirm a valid new email address .

Appendix A

Prohibited Businesses and conditional uses

You agree that you will not use your User Account (or the Site, the Services or other Zipmex Materials) to engage in the following categories of business activity (“Prohibited Businesses”).  The particular examples of Prohibited Businesses enumerated below are merely representative and do not constitute an exhaustive list of all prohibited businesses.  If you are uncertain as to whether or not your use of the Services involves a Prohibited Business, or if you have questions about how these requirements apply to you, please contact Zipmex using the form provided on the Site’s Contact Us page at https://zipmex.com/au/contact-us/

Prohibited Businesses include (without limitation):

Investment, Financial or Credit Services: Securities brokers; debt reduction or mortgage consulting services; credit counselling or repair services; real estate investment services; check cashing; bail bonds; collection agencies; and other investment, financial or credit services businesses;

Drugs, Paraphernalia and Pseudo-Pharmaceuticals: Sale of narcotics, controlled substances, and any equipment designed for making or using drugs, such as bongs, vaporizers, and hookahs, as well as pharmaceuticals and other products that make health claims that have not been approved or verified by the applicable local and/or national regulatory body;

Substances Designed to Mimic Illegal Narcotics: Sale of any substance that provides the same or a similar effect as any illegal narcotics;

Regulated Products and Services: Offering online pharmaceutical or prescription services; selling weapons, munitions, gunpowder, explosives, fireworks, or toxic, flammable, or radioactive materials; operating a medical or recreational marijuana dispensary or related business; selling of tobacco, e-cigarettes, e-liquids or related items or other age-restricted goods or services;

Unfair, Predatory or Deceptive Practices: Investment opportunities or other services that promise high rewards; sale of any service without benefit to buyer; resale of government offerings without authorization or added value; or any other practices Zipmex determines (in its sole discretion) to be unfair, deceptive, or predatory towards consumers;

Adult Content and Services: Manufacturing, distribution or sale of pornography and other obscene materials; offering any services relating to sex (e.g., prostitution, escorts, adult live chat features);

Multi-level Marketing: Pyramid schemes, network marketing, and referral marketing programs;

Unauthorized Sale of Goods: Unauthorized sale of designer or brand name products or services; sale of illegally imported or exported or stolen goods or services; and

High-risk Businesses: Any other businesses that Zipmex determines (in its sole discretion) pose heightened financial, legal or other risks or violate the policies of any banking partner or other partner of Zipmex.

In addition, you must obtain prior written consent from Zipmex in order to engage in the following categories of activities and/or business (“Conditional Uses”).  You may request consent by contacting Zipmex using the form provided on the Site’s Contact Us page at https://zipmex.com/au/contact-us/.  Zipmex may grant or deny such consent or may place conditions or restrictions on its consent, including (without limitation) requiring you to provide additional representations and warranties, to complete additional on-boarding procedures, and/or to operate subject to restrictions.  Conditional Uses include (without limitation):

Money Services: Money transmitters (including transmitters of Digital Currencies); exchanges or dealers of currencies or Digital Currencies; sellers, issuers, administrators or exchangers of gift cards or prepaid cards; sellers of in-game currency; acting as a payment intermediary or aggregator or otherwise reselling any of the Services;

Charities and Religious or Spiritual Organizations: Operating or accepting donations for a non-profit enterprise or a for-profit religious or spiritual organization;

Games of Skill: Games which do not constitute gambling under these Terms or by law, but which require an entry fee and award a prize.

Transfers to and from ZipUp+ are classified as deposits and withdrawals respectively